Ֆարմացիայի ինստիտուտ
Institute of Pharmacy
2017 թ.-ին ստեղծվեց կրթական, գիտահետազոտական և ներդրումային (ինովացիոն) գործառույթների իրականացման առաքելությամբ ԵՊՀ Ֆարմացիայի ինստիտուտը:
>
Սվետլանա Հակոբի Ափոյան

Քիմիական գիտությունների թեկնածու, դոցենտ | Ֆարմտեխնոլոգիայի և ֆարմացիայի էկոնոմիկայի ու կառավարման ամբիոն
Կրթություն
ԵՊՀ, Կենսաբանական ֆակուլտետ, Կենսաֆիզիկայի բաժին

Գիտական աստիճան
Քիմիական գիտությունների թեկնածու, դոցենտ

Գիտական ատենախոսության թեմա
Кинетические закономерности полимеризации акриловой кислоты в обратной эмульсии, стабилизированной лецитином

Աշխատանքային փորձ
ԵՊՀ ֆիզիկական և կոլոիդ քիմիայի ամբիոնում 1980թ լաբորանտ
1985 թ գիտաշխատող
2011 թ. ասիստենտ
2016 թ-ից մինչ այժմ ԵՊՀ ֆարմացիայի ինստիտուտում դոցենտ

Կարդացվող դասընթացներ
Ֆոտոքիմիա և ֆոտոկենսաբանություն, Ֆիզիկական քիմիա, Մոլեկուլային կենսաբանություն

Գիտական հետաքրքրությունների շրջանակը
Շրջված միցելային համակարգերում ակրիլաթթվի պոլիմերման առանձնահատկություները, դեղաբույսերից էքստրակտների ստացումը, տարբեր էներգետիկ աղբյուրներով ճառագայթված ջրի ուսումնասիրությունը

Մասնագիտական նդամակցությունը
Ֆարմացիայի ինստիտուտի արհբյուրոյի նախագահ

Որակավորման դասընթացներ
Որակավորման բարձրացման վկայական N 000509

Համակարգչային հմտություններ
MS WORD, PowerPoint, MS EXCEL

Լեզուներ
Հայերեն, ռուսերեն, անգլերեն

svapoyan@ysu.am

Դեղաբույսերում քլորոֆիլի և կարոտինոիդների քանակական որոշումը էլեկտրոնային կլանման և ֆլուորեսցենտային սպեկտրոսկոպիայի մեթոդներով
2016 | Թեզիս/Thesis
Ուս. մեթոդական ձեռնարկ: ԵՊՀ հրատարակչություն, 2016, էջ 20
С. А. Апоян , Дж. Д. Григорян, Ж. Н. Чобанян
Взаимодействия этанольного раствора лецитина с диметилсульфоксидом
2015 | Թեզիս/Thesis
Xll Всероссийская конференция “Проблемы сольватации и комплексообразования в растворах” 29 июня-03июля, 2015. г.Иванова
С. А. Апоян , Дж. Д. Григорян, Ж. Н. Чобанян, Л. Г. Оганджанян
Изучение физико-химических свойств этанольного раствора лецитина в присутствии диметилсульфоксида
2015 | Հոդված/Article
Химический журнал Армении 2015, т. 68, 4, 480-486
Ափոյան Ս.Հ. , Թելունց Ա.Գ., Սաֆարյան Հ.Ս., Մարգարյան Շ.Ա.
Գորիսի տարածաշրջանի եզան լեզվի և եղերդակի տերևների էքստրակտի սպեկտրոֆոտոմետրիկ ուսումնասիրությունը
2014 | Հոդված/Article
Հայաստանի Կենսաբանական ամսագիր, 2013, հատ. 65 , № 4, էջ 106-109.
Ս. Հ. Ափոյան , Ա. Գ. Թելունց, Հ. Ս. Սաֆարյան, Շ. Ա. Մարգարյան
Եզան լեզվի (PLANTAGO MAJOR) և եղերդակի (CICHORIUM INTYBUS) տերևների էքստրակտի սպեկտրաֆոտոմետրիկ ուսումնասիրությունը
2013 | Հոդված/Article
Հայաստանի կենսաբանական հանդես, 2013, հ.65, նո.4, էջ 106-109
Синтез полиакриловой кислоты с заданными свойствами
2012 | Թեզիս/Thesis
Международная конференция “Cовременные проблемы химической физики”, посвященная 50-летию Института химической физики им. А.Б. Налбандяна НАН Республики Армения, Ереван, 2012, 9-12 октября, Тезиси докладов, с.33.
Влияние лазерного излучения на физико-химические свойства воды и водно-этанольных смесей
2012 | Թեզիս/Thesis
Международная конференция “Cовременные проблемы химической физики”, посвященная 50-летию Института химической физики им. А.Б. Налбандяна НАН Республики Армения, Ереван, 2012, 9-12 октября, Тезиси докладов, с.202.
О роли лецитина в процессе полимеризации акриловой кислоты в обратных эмульсиях
2012 | Հոդված/Article
Физ-химия полимеров, Тверь, 2012, вып.18, с.281-284.
Влияние лазерного излучения на физико-химические свойства воды и водно-этанольных смесей
2012 | Հոդված/Article
“Химический журнал Армении”, т. 65, N 3, 2012, с. 291-297.
Ռ. Հ. Չալտիկյան, Ջ. Դ. Գրիգորյան, Ա. Հ. Մակարյան, Ս. Հ. Ափոյան , Ժ. Ն. Չոբանյան
Влияние лазерного излучения на физико-химические свойства воды и водно-мицеллярных растворов анионного поверхностно-активного вещества (Լազերային ճառագայթման ազդեցությունը ջրի և անիոնային մակերևութային ակտիվ նյութի ջրամիցելային լուծույթների ֆիզիկաքիմիական հատկությունների վրա)
2010 | Հոդված/Article
ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր: Քիմիա և կենսաբանություն, 2010, #3, էջ 3-7 (ռուսերեն)
|
Некоторые особенности поведения лецитина в ‎эмульсионной системе
2008 | Հոդված/Article
Первая научная конференция Армянского химического общества, Ереван, 2008
S. H. Apoyan , R. S. Arutyunyan , J. D. Grigorian, N. M. Bejlerian
The ethanol influence on acrylic acid polimerization kinetics and mechanism in inverse emulsions stabilized by lecitin
2008 | Հոդված/Article
J. of Balkan Tribologikal Assocition, 2008, v.14, #1, p.59-63
О. Чалтикян , С. А. Апоян, Дж. Д. Григорян, Ж. Н. Чобанян
Физико-химические свойства облученной ИАГ- Nd(III) лазером воды и влияние облученной воды на динамику роста пшеницы
2007 | Հոդված/Article
Информац. Технологии и Управление, 2007 3, стр.86-89
S. H. Apoyan , R. S. Arutyunyan , J. D. Grigorian, N. M. Bejlerian
Receipt of poliacrylic acid with different water solubilites
2007 | Թեզիս/Thesis
International Conference “New Polymers and Radioprotectors for Biology and Medicine”, 2007, 8-10 October, Armenia, Yerevan
Ռ. Հ. Չալտիկյան, Ս. Հ. Ափոյան
Սոսնձային բաղադրություն
2006 | Հոդված/Article
ՀՀ արտոնագիր Հ20060100, 2006
Ռ. Հ. Չալտիկյան, Ս. Հ. Ափոյան , Ն. Մ. Բեյլերյան, Ջ. Դ. Գրիգորյան
Սոսնձային բաղադրություն
2006 | Հոդված/Article
ՀՀ արտոնագիր Հ20060060, 2006, էջ 5
Ռ. Հ. Չալտիկյան, Ս. Հ. Ափոյան
Քլորոպրեն -վինիլացետ. բլոկ պատվաստված համապոլիմերների ստացման եղանակ
2006 | Հոդված/Article
ՀՀ արտոնագիր Հ 20060101, 2006
Ս. Հ. Ափոյան , Ռ. Հ. Չալտիկյան, Ն. Մ. Բեյլերյան, Ջ. Դ. Գրիգորյան
Քլորոպրենի և վինիլացետատի համապոլիմերների ստացման եղանակ
2006 | Հոդված/Article
ՀՀ արտոնագիր Հ20060059, 2006, էջ 5
Ս. Հ. Ափոյան , Ռ. Հ. Չալտիկյան
Սոսնձային բաղադրություն
2006 | Արտոնագիր/Patent
ՀՀ արտոնագիր N 1876A2, 2006
О роли этилового спирта в процессе полимеризации акриловой кислоты в обратных эмульсиях
2005 | Հոդված/Article
Информационные технологии и управление. 2005, № 1, с.113-117
С. А. Апоян , Дж. Д. Григорян, Р. С. Арутюнян , Н. М. Бейлерян
Влияние рН среды на кинетику полимеризации акриловой кислоты в обратных эмульсиях, стабилизированных лецитином
2004 | Հոդված/Article
Физико-химия полимеров, Сборник статей ,Тверь 2004, 10, 209-212
С. А. Апоян , Дж. Д. Григорян, Р. С. Арутюнян, Н. М. Бейлерян
Кинетические закономерности инициированной ПК полимеризации АК в обратных эмульсиях
2003 | Հոդված/Article
Физико-химия полимеров, Сборник статей ,Тверь 2003, 9, 151-155
Апоян С. А. , Григорян Дж. Д., Григорян В. В., Григорян М. В., Симонян Г. С. , Арутюнян Р. С. , Бейлерян Н. М.
Распределение некоторых водорастворимых мономеров в водно-толуольной системе и их влияние на физико-химические свойства системы
2002 | Հոդված/Article
Ж. физ-химии, 2002, 76, 5, 846-850.
Р. С. Арутюнян, С. А. Апоян , Н. М. Бейлерян
Распределение водоростворимых мономеров в водно-толуольной системе и их влияние на физико-химические свойства системы
2002 | Հոդված/Article
ЖФХ, 2002, т. 76, 5, 846-850
С. А. Апоян , Дж. Д. Григорян, Р. С. Арутюнян
Кинетические закономерности полимеризации АК в обратной эмульсии стабилизированной лецитином
2002 | Հոդված/Article
Инициатор – азоизобутиронитрил. Инф. техн. и управление, 2002, 2, 89-92
С. А. Апоян , Дж. Д. Григорян, Р. С. Арутюнян, Н. М. Бейлерян
Кинетические закономерности полимеризации МАК в обратных эмульсиях, стабилизированных спиртовым раствором лецитина
2002 | Հոդված/Article
Инф. Техн. И управление, 2002, 2,77-79
S. H. Apoyan , N. M. Belerian, V. V. Grigorian, R. S. Harutyanyan
Kinetics of N,N-dimethylaminoethylmethacrylate polymerization in inverse emulsions initiated by AIBN
2001 | Հոդված/Article
The rate law. J. Surf. Sci. Techn. (India), 2001, v.17, Pt ¾ , 149-156
Бейлерян Н. М. , Григорян Дж. Д., Григорян В. В., Арутюнян Р. С., Апоян С. А., Григорян М. В.
Закономерности полимеризации водорастворимых мономеров в обратных эмульсиях, стабилизированных лецитином
2001 | Հոդված/Article
Тезисы докладов “Ениколоповского чтения”, Ереван, 2001, С.31