Ֆարմացիայի ինստիտուտ
Institute of Pharmacy
2017 թ.-ին ստեղծվեց կրթական, գիտահետազոտական և ներդրումային (ինովացիոն) գործառույթների իրականացման առաքելությամբ ԵՊՀ Ֆարմացիայի ինստիտուտը:
>
Արմինե Ռոբերտի Մկրտչյան

Քիմիական գիտությունների թեկնածու, ասիստենտ | Ֆարմքիմիայի և ֆարմակագնոզիայի ամբիոն
Կրթություն
1985 - 1990 թթ. Երևանի պետական համալսարան, քիմիայի ֆակուլտետի ուսանող

Գիտական աստիճան
Քիմիական գիտությունների թեկնածու
«Պալադիում (II)-ի միկրոքանակների որոշումը ծծումբ պարունակող ռեագենտներով»,
2007 թ-ի սեպտեմբեր, ՀՀ ԳԱԱ քիմիական ֆիզիկայի ինստիտուտ

Աշխատանքային փորձ
1990 - 1999 թթ. Կատալիզի ամբիոնի ավագ լաբորանտ
1999 - 2007 թթ. Անօրգանական քիմիայի ամբիոնի ավագ լաբորանտ
2007 - 2017 թթ. Անօրգանական և անալիտիկ քիմիայի ամբիոնի ասիստենտ
2017 թ-ից մին օրս Ֆարմացիայի և ֆարմակոգնոզիայի ամբիոնի ասիստենտ

Կարդացվող դասընթացներ
Անալիտիկ քիմիա,
Անալիզի ֆիզիկաքիմիական եղանակներ

Գիտական հետաքրքրությունների շրջանակը
Անալիզի սպեկտրոֆոտոմետրիական և էլեկտրաքիմիական մեթոդները

Լեզուներ
Հայերեն, ռուսերեն, անգլերեն (բառարանի օգնությամբ)

a.mkrtchyan@ysu.am

С. С. Айрапетян, Л. С. Айрапетян, С. А. Геворгян, Л. Г. Мангасарян , А. Р. Мкртчян , А. Г. Хачатрян
Хитозан-содержащий сферический сорбент с магнитными свойствами
2016 | Թեզիս/Thesis
«Золь-гель синтез и исследование неорганических соединений, гибридных функциональных материалов и дисперсных систем»: Четвёртая международная конференция стран СНГ, Сборник тезисов докладов, с. 88. Ереван, Изд-во ЕГУ, 2016, 98 с. ISBN 978-5-8084-2124-0
Thermographic research of thorium tetrafluoride–cesium fluoride system in melt (Թորիումի քառաֆտորիդի և ցեզիումի ֆտորիդի հալույթային համակարգի ջերմագրաֆիական հետազոտությունը)
2013 | Հոդված/Article
ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր: Քիմիա և կենսաբանություն, 2013 #3, էջ 18-20
|
Physical-chemical researches of systems, containing complex fluorides of rubidium, aluminium and terbium (Ռուբիդիումի, ալյումինի և տերբիումի բարդ ֆտորիդային համակարգերի ֆիզիկաքիմիական հետազոտությունը )
2013 | Հոդված/Article
ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր: Քիմիա և կենսաբանություն, 2013 #2, էջ 15-17
|
Физико-химические исследования плавкостной системы Rb3TbF6-Rb3AlF6
2013 | Հոդված/Article
III Международная конференция по химии и химической технологии, ИОНХ. Ереван 2013., с.180-181
Հիդրոմետալուրգիական լուծույթներից երկաթի արսենատի նստեցումը
2012 | Հոդված/Article
ԵՊՀ գիտական տեղեկագիր, Քիմիա և կենսաբանություն, 2012, #2, էջ 61-63
|
Изучение взаимодействия марганца(VII) и хрома(VI) с фенилтиомочевиной и определение хрома в хромсодержащей руде методом потенциометрического титрования (Ֆենիլթիոմիզանյութի հետ մանգան(VII)-ի և քրոմ(VI)-ի փոխազդեցության ուսումնասիրությունը և քրոմ պարունակող հանքում քրոմի որոշումը պոտենցաչափական եղանակով)
2010 | Հոդված/Article
ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր: Քիմիա և կենսաբանություն, 2010, #1, էջ 23-28 (ռուսերեն)
|
Определение серебра в фотопленке аллил- и фенилтиомочевинами методами потенциометрического и амперометрического титрования (Արծաթի որոշումը ֆոտոժապավենում և ալիլ- ֆենիլթիոմիզանյութերով պոտենցաչափական և ամպերաչափական տիտրման եղանակներով)
2009 | Հոդված/Article
ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր: Քիմիա և կենսաբանություն, 2009, #1, էջ 57-60(ռուսերեն)
|
Спектрофотометрическое определение платины (II) йодидом (Պլատին(II)-ի սպեկտրալուսաչափական որոշումը յոդիդով)
2008 | Հոդված/Article
ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր, Բնական գիտություններ, 2008, #2, էջ 84-88 (ռուսերեն)
|
«Биамперометрическое» и спектрофотометрическое определение палладия(II) йодидом
2007 | Հոդված/Article
Ученые записки ЕГУ, 2007, No.2, c.88-91
"Биамперметрическое" и спектрофотометрическое определение палладия(II) йодидом (Պալադիում(II)-ի «բիամպերաչափական» և սպեկտրալուսաչափական որոշումը յոդիդով)
2007 | Հոդված/Article
ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր, Բնական գիտություններ, 2007, #2, էջ 3-11 (ռուսերեն)
|
Амперометрическое определение палладия(II) аллилтиомочевиной
2006 | Հոդված/Article
Ученые записки ЕГУ, 2006, № 1, с.86-89
Спектрофотометрическое определение палладия(II) алилтиомочевиной
2006 | Հոդված/Article
Химический журнал Армении, 2006, т.LIX, №1,с.58-63
Амперометрическое определение палладия(II) N,N- и N,NI-дифенилтиомочевинами
2005 | Հոդված/Article
Ученые записки ЕГУ, 2005, № 2, с.71-74
Амперометрическое определение палладия(II) фенилтиомочевиной
2005 | Հոդված/Article
Ученые записки ЕГУ, 2005, No.1, с.139-142
Спектрофотометрическое определение палладия(II) N,N- и N,NI-фенилтиомочевинами
2005 | Հոդված/Article
Химический журнал Армении, 2005, т.58, № 4, с.26-31
Амперометрическое определение палладия(II) N,N-дифенил- и N,N՛-дифенилтиомочевинами (Պալադիում(II)-ի ամպերաչափական որոշումը N,N-դիֆենիլ- և N,N՛-դիֆենիլթիոմիզանյութերով)
2005 | Հոդված/Article
ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր, Բնական գիտություններ, 2005, #2, էջ 71-74 (ռուսերեն)
|
Ампрометрическое определение палладия (II) фенилтиомочевиной (Պալադիում(II)-ի ամպերաչափական որոշումը ֆենիլթիոմիզանյութով)
2005 | Հոդված/Article
ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր, Բնական գիտություններ, 2005, #1, էջ 139-142 (ռուսերեն)
|
Исследование взаимодействия палладия(II) с тиомочевиной и фенилтиомочевиной спектрофотометрическим методом (Թիոմիզանյութի և ֆենիլթիոմիզանյութի հետ պալադիում (II)-ի փոխազդեցության ուսումնասիրումը սպեկտրալուսաչափական եղանակով)
2004 | Հոդված/Article
ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր, Բնական գիտություններ, 2004, #3, էջ 65-68 (ռուսերեն)
|
Ռ. Տ. Մկրտչյան , Ժ. Խ. Գրիգորյան, Ջ. Ռ. Անդրեասյան, Ա. Ռ. Մկրտչյան , Ս. Կ. Գրիգորյան
Роль газовой атмосферы, образующейся внутри зерен гидраргилита и пирита при термическом разложеннии материала (Հիդրարգիլիտի և պիրիտի հատիկների ներսում ջերմային քայքայման ժամանակ առաջացող գազային մթնոլորտի դերը)
2003 | Հոդված/Article
ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր, Բնական գիտություններ, 2003, #1, էջ 135-137 (ռուսերեն)
|
Исследование адсорбции W(CO)_6 из раствора на поверхности химически модифицированного силикагеля методом ИК-спектроскопии (Լուծույթից W(CO)_6-ի քիմիապես այլափոխված սիլիկագելի մակերեսին ադսորբցիայի ուսումնասիրությունը ԻԿ-սպեկտրաչափական եղանակով)
1996 | Հոդված/Article
ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր, Բնական գիտություններ, 1996, #2, էջ 56-58 (ռուսերեն)
|
Исследование адсорбции W(CO)6 из раствора на поверхности химически модифицированного силикагеля методом ИК спектроскопии
1996 | Հոդված/Article
Ученые записки ЕГУ, 1996, No 2, с. 56-58