Ֆարմացիայի ինստիտուտ
Institute of Pharmacy
2017 թ.-ին ստեղծվեց կրթական, գիտահետազոտական և ներդրումային (ինովացիոն) գործառույթների իրականացման առաքելությամբ ԵՊՀ Ֆարմացիայի ինստիտուտը:
>
Սամվել Մարտունի Վարդապետյան

Տնօրենի պաշտոնակատար, քիմիական գիտությունների թեկնածու, դոցենտ | Ֆարմքիմիայի և ֆարմակագնոզիայի ամբիոն
Կրթություն
1972 - 1977 թթ. Երևանի պետական համալսարան, քիմիական ֆակուլտետ,
1980 - 1982 թթ. ՀԽՍՀ ԳԱ Ընդհանուր և անօրգանական քիմիայի ինստիտուտի (ՀԽՍՀ ԳԱ ԸԱՔԻ) ասպիրանտուրա

Գիտական աստիճան, կոչում
Քիմ.գիտ. թեկնածու, դոցենտ - «Ալյումինի, գալիումի և քրոմի(III) նոր բարձրազգայուն ֆոտոմետրական անալիզի մեթոդներ` բյուրեղային մանուշակագույնի հետ դրանց մոլիբդենային հետերոպոլիթթուների կոմպլեքսային ասոցիատների կիրառմամբ», 2001, ՀՀ ԳԱԱ Ա.Բ.Նալբանդյանի անվան քիմիական ֆիզիկայի ինստիտուտ

Աշխատանքային փորձ
1977 - 1979 թթ. լաբորանտ (ԵՊՀ),
1983 - 1989 թթ. կ.գ.ա. (ՀԽՍՀ ԳԱ ԸԱՔԻ),
1989 - 1996 թթ. ուսումն. լաբորատորիայի վարիչ (ԵՊՀ),
1996 - 2003 թթ. ասիստենտ (ԵՊՀ),
2003 թ-ից մինչ այժմ դոցենտ (ԵՊՀ),
2010 - 2016 թթ. քիմիայի (դեղագիտության և քիմիայի) ֆակուլտետի դեկանի տեղակալ (ԵՊՀ):
2017 թ. հունվարից մինչ օրս «Ֆարմացիայի» ինստիտուտի փոխտնօրեն:
Համատեղությամբ`
2001 - 2003 թթ. ՀՀ առևտրի և տնտեսական զարգացման նախարարության Կենսատեխնոլոգիայի ԳՀԻ փոխտնօրեն,
2001 - 2004 թթ. Կենսատեխնոլոգիայի ԳՀԻ լաբորատորիայի վարիչ,
2001 - 2003 թթ. Չին-հայկական բիոինժեներական գիտահետազոտական և փորձարարական կենտրոնի հայկական մասնաճյուղի փոխտնօրեն:

Կարդացվող դասընթացներ
Դեղագրքային անալիզ
Դեղագիտական քիմիա
Անալիտիկ քիմիա

Գիտական հետաքրքրությունների շրջանակը
Տարրերի միկրոքանակների անալիզ
Դեղապատրաստուկների անալիզ և որակի վերահսկում

Մասնակցությունը դրամաշնորհների
ISTS A-108 (1998 - 2001 թթ.)
ISTS A-356 (2000 - 2003 թթ.)
ISTS A-683 (2002 - 2005 թթ.)
ISTS A-1167 (2005 - 2008 թթ.)

Մասնագիտական անդամակցությունը
ԵՊՀ «Ֆարմացիայի» ինստիտուտի Խորհրդի անդամ
ՀՀ «Կենսատեխնոլոգների հայկական ասոցիացիա» հասարակական կազմակերպության անդամ
ՀՀ «Հայկական քիմիական ասոցիացիա» հասարակական կազմակերպության անդամ

Որակավորման դասընթացներ
2011 - 2016 թթ. ԵՊՀ դասախոսների որակավորման դասընթացներ

Պարգևներ
2015 թ. ԵՊՀ ոսկե մեդալ

Լեզուներ
Հայերեն (կատարյալ), ռուսերեն (լավ), գերմաներեն (բառարանով), վրացերեն (բառարանով), անգլերեն (բառարանով)

svardapet@ ysu.am

Քիմիա դիմորդների համար
2016 | Գիրք/Book
5-րդ լրամշակված հրատարակություն, Երևան, «Զանգակ-97» 2016 թ., 213 էջ
Силикагели, полученные из силиказолей, сформированных в переменном магнитном поле
2016 | Թեզիս/Thesis
Тезисы докладов четвертой международной конференции стран СНГ «Золь-гель синтез и исследование неорганических соединений, гибридных функциональных материалов и дисперсных систем», «Золь-гель 2016», Ереван, 19-23 сентября 2016 г., с. 41
Новые возможности экологического контроля нано-и микрограммовых количеств мышьяка(V) и хрома(III) без их предварительного концентрирования
2015 | Թեզիս/Thesis
Сборник материалов IV международной конференции по химии и химической технологии., Ереван, 14-18 сентября 2015 г., с. 226-227
Քիմիան մեր կյանքում
2014 | Հոդված/Article
«Բնագետ» Գիտահանրամատչելի և գիտա¬մեթոդական հանդես, 2014 թ. №2, էջ 89-91
«Ազոտական թթվի յուրահատկությունները» թեմայի դասավանդումը դպրոցում
2012 | Հոդված/Article
Բնագիտությունը 21-րդ դարում. ուսուցման հիմնախնդիրներ և լուծումներ՚ 27-28 ապրիլի 2012 թ. Համահայկական III կրթական գիտաժողովի զեկուցումների նյութերը, «Բնագետ» 28.04.2012 թ. հատուկ թողարկում, Երևան-2012, էջ 56-59
Քիմիան մեր կյանքում
2012 | Հոդված/Article
«Բնագետ» Գիտահանրամատչելի և գիտա¬մեթոդական հանդես, 2012 թ. №3, էջ 91-95
Ս. Վարդապետյան , Ռ. Չալտիկյան, Ա. Ենգոյան, Գ. Փալիկյան, Կ. Ավետիսյան, Ն. Հոբոսյան, Տ. Ղոչիկյան , Ֆ. Ալեքսանյան
«Քիմիա» - Պետական ավարտական և միասնական քննության ուղեցույց
2009 | Գիրք/Book
Ուսումնական ձեռնարկ, ՀՀ ԿԳՆ, Գնահատման և թեստավորման կենտրոն, Երևան, 2009 թ.
Քիմիա
2009 | Գիրք/Book
Թեստային առաջադրանքների ժողովածու - ՀՀ ԿԳՆ, ԳԹԿ, Երևան, 2009 թ., 212 էջ
Դեղապատրաստուկների և բուժիչ հանքային ջրերի բաղադրության վերահսկման հնարավորությունը հետերոպոլիթթուների կիրառմամբ
2009 | Թեզիս/Thesis
ԵՊՀ հիմնադրման 90-ամյակին նվիրված գիտաժողովի զեկուցման թեզիսներ ապրիլ 14-17, 2009, Երևան, էջ 55
Влияние природы минеральной кислоты в мобильной фазе на хроматографическое поведение органических кислот
2008 | Հոդված/Article
Химический журнал Армении, 2008, т.61, No.3-4, с.388-396
Ս. Վարդապետյան , Ռ. Չալտիկյան, Ա. Ենգոյան, Գ. Փալիկյան, Կ. Ավետիսյան, Ն. Հոբոսյան, Ֆ. Ալեքսանյան
«Քիմիա» - Պետական ավարտական և միասնական քննության ուղեցույց
2008 | Գիրք/Book
Ուսումնական ձեռնարկ, ՀՀ ԿԳՆ, Գնահատման և թեստավորման կենտրոն, Երևան, 2008 թ
Новые селективные сорбенты и стационарные фазы для пробо¬подготовки при анализе биологически активных материалов
2008 | Թեզիս/Thesis
Сборник тезисов докладов международной конфе¬ренции «Современное состояние биотехнологии в Армении и роль МНТЦ в ее развитии», Цахкадзор, РА, 2008 г., с.248
Вардапетян С. М. , Арутюнян А. Ф., Григорян А. Г., Арутюнян Ф. А., Айрапетян С. С., Хачатрян А. Г.
Стабилизация 8-молибдогерманиевой гетерополикислоты в виде ионного ассоциата с основным красителем пиронином-Ж
2004 | Հոդված/Article
Химический журнал Армении, 2008, т.61, № 3-4, с.388
Вардапетян С. М. , Сагиян А. С. , Геолчанян А. В., Мангасарян К. А., Лонг Тао, Цуи Вейдонг, Ши Ю-Ху, Вей Донг
Асимметрический синтез N,N’-диметиламино-(R)-аланина N,N’-диэтиламино-(R)-аланина через хиральный Ni2+ комплекс оснований Шиффа дегидроаланина
2003 | Գիրք/Book
Химический журнал Армении 2003 г., т.56, №1-2, с.114
А. С. Сагиян , Л. Л. Манасян , А. В. Геолчанян , С. А. Дадаян, Н. Р. Мартиросян, С. М. Вардапетян , Т. В. Кочикян , В. С. Арутюнян , А. А. Аветисян, Ю. Н. Белаконь
Исследование реакции асимметрического присоединения гетероциклических тиолов к хиральным комплексам дегидроаминомаслянной кислоты. Асимметрический синтез 2L, 3L-allo-β--метил-S-5-(гидроксипропил)-4-аллил-1,2,4-триазол-3-ил-цистеина
2003 | Հոդված/Article
Хим.ж. Арм., 2003, т. 56, No 1-2, с. 64-71
|
Ֆ. Վ. Միրզոյան, Է. Խ. Հայրիյան, Ժ. Վ. Սարգսյան , Ս. Մ. Վարդապետյան
Изучение взаимодействия фуксина с молибдогерманиевой гетерополикислотой (Ֆուքսինի և մոլիբդագերմանիումական հետերոպօլիթթվի փոխազդեցության ուսումնասիրությունը)
2001 | Հոդված/Article
ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր, Բնական գիտություններ, 2001, #3, էջ 72-77 (ռուսերեն)
|
Фотометрическое определение галлия в виде молибдогаллата кристаллического фиолетового
2001 | Գիրք/Book
Статья
Химический журнал Армении 2001 г., т.54, №1-2, с.47
Вардапетян С.М., Мирзоян Ф.В., Айриян Э.Х.
Новые высокочувствительные фотометрические методы анализа алюминия, галлия и хрома(III) с применением комплексных ассоциатов их молибденовых гетерополикислот с кристаллическим фиолетовым
2001 | Հոդված/Article
Автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата химических наук 07.09.2001, Ереван, 2001 г.
Вардапетян С. М. , Мирзоян Ф. В.
Реакция молибдогаллиевой гетерополикислоты с кристаллическим фиолетовым в слабокислой среде
2001 | Հոդված/Article
Ж. «Караварум»/Управление/, спец. Выпуск: Химия, хим. технология и инженер. Экология, 2001 г., с.105
Стереоселективный синтез S-трет-бутил-D-цистеина через хиральный комплекс дегидроаланина с ионом Ni(II) (S-տրետ-բուտիլ-D-ցիստեինի ստերեոսելեկտիվ սինթեզը Ni(II) իոնի հետ դեհիդրոալանինի առաջացրած քիրալային կոմպլեքսների միջոցով )
2001 | Հոդված/Article
ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր, Բնական գիտություններ, 2001, #2, էջ 64-69 (ռուսերեն)
|
Ֆ. Վ. Միրզոյան, Ս. Մ. Վարդապետյան
Фотометрическое определение хрома в виде молибдохромита кристаллического фиолетового (Քրոմի լուսաչափական որոշումը բյուրեղական մանուշակագույնի մոլիբդաքրոմիտի տեսքով)
2001 | Հոդված/Article
ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր, Բնական գիտություններ, 2001, #2, էջ 70-76 (ռուսերեն)
|
Новый подход к асимметрическому синтезу гетероциклических α-аминокислот
2000 | Հոդված/Article
Хим.Ж.Арм., 2000, т. 53, No. 3-4, с. 118-120
|
Сагиян А. С. , Мангасарян Г. Г., Вардапетян С. М. , Абрамян А. Дж., Мирзоян В. С., Аветисян А. А., Ванг Вей, Лонг Тао, Цуи Вейдонг, Ши Ю-Ху
Новая универсальная технология препаративного производства оптически активных α-замещенных (R)-α-аминокислот
2000 | Հոդված/Article
Журнал прикладной химии Армении, 2000, №1-2, с.46
Сагиян А. С. , Геолчанян А. В. , Вардапетян С. М. , Аветисян А. А., Тараров В. И., Кузьмина Н. А., Белоконь Ю. Н., Норт М.
Асимметрический синтез S-замещенных L-цистеинов через хиральный комплекс дегидроаланина с ионом Ni2+
2000 | Հոդված/Article
Химический журнал Армении, 2000 г., т.53, №3-4, с.37
Сагиян А. С. , Геолчанян А. В. , Вардапетян С. М. , Джамгарян С. М., Тараров В. И., Кузьмина Н. А., Иконников Н. С., Белоконь Ю. Н., Норт М.
Асимметрический синтез S-алкилзамещенных (R)-цистеинов через хиральный комплекс Ni(II) с основанием Шиффа дегидроаланина и (S)-2-N-(N’-бензилпролил)аминобензофенона
2000 | Հոդված/Article
Известия Академии наук России. Серия химическая, 2000 г.,№8, с.1460-1467
Asymetric syntesis of S-alkyl-subsituted (R)-cysteines via a chiral NiII complex of the Schiff’s base of dehydroalanine with (S)-2-N-(N’- benzylprolyl) – aminobenzophenone
2000 | Գիրք/Book
Article
Russian Chemical Bulletin, International Edition, 2000, Vol.49, No.8, p. 1460
Saghiyan A.S., Geolchanyan A.V., Djamgaryan S.M., Tararov V.I., Kuz’mina N.A., Ikonnikov N.S., Belokon’ Yu.N., North M.
Вардапетян С. М. , Мирзоян Ф. В.
Получение и аналитическое использование молибдоалюмината кристаллического фиолетового
2000 | Հոդված/Article
Сборник научных трудов «Информационные технологии и управление», Ереван, 2000 г., № 2, с.32
Вардапетян С. М. , Карагезян К. Г., Бабаян К. Р., Григорян В. А., Овеян Г. А., Захарян Г. В.
Изучение изменений фосфолипидного компонента эритроцитарных мембран и интенсивности процессов свободно-радикального окисления в крови больных псориазом
2000 | Հոդված/Article
Ученые записки ЕГУ, 2000 г., № 1, с.99
Կ. Գ. Ղարագյոզյան, Կ. Ռ. Բաբայան, Վ. Ա. Գրիգորյան, Գ. Ա. Հովեյան, Գ. Վ. Զախարյան, Ս. Մ. Վարդապետյան
Изучение изменений фосфолипидного компонента эритроцитарных мембран и интенсивности процессов свободно-радикального окисления в крови больных псориазом (Պսորիազով տառապող հիվանդների էրիթրոցիտների թաղանթների ֆոսֆոլիպիդայինբաղադրամասի և արյան ազատ ռադիկալային օքսիդացման պրոցեսների ինտենսիվության փոփոխության ուսումնասիրումը)
2000 | Հոդված/Article
ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր, Բնական գիտություններ, 2000, #1, էջ 99-103 (ռուսերեն)
|
Асимметрический стехиометрический синтез гетероциклических S-замещенных L-цистеинов
1999 | Թեզիս/Thesis
Тез. докл. респ. конф. по орг. синтезу, Ереван, 1999, с. 31
Вардапетян С. М. , Мирзоян Ф. В., Аджемян О. А.
Способ определения хрома (III)
1990 | Հոդված/Article
А.с. СССР № 1755186 (1990),Б.И.,1992, №30
Вардапетян С. М. , Мирзоян Ф. В., Саркисян Н. П., Карапетян З. А.
Способ спектрофотометрического определения фосфора в лимоннокислых растворах
1990 | Հոդված/Article
А.с. СССР № 1550421 (1987), Б.И.,1990, №10
Способ определения галлия
1987 | Հոդված/Article
А.с. СССР № 1319699 (1985), Б.И.(не публ. в откр.печ.), 1987, №6
Вардапетян С. М. , Мирзоян Ф. В.
Способ спектрофотометрического определения алюминия
1986 | Հոդված/Article
А.с. СССР № 1343308 (1986), Б.И.,1987, №37