Ֆարմացիայի ինստիտուտ
Institute of Pharmacy
2017 թ.-ին ստեղծվեց կրթական, գիտահետազոտական և ներդրումային (ինովացիոն) գործառույթների իրականացման առաքելությամբ ԵՊՀ Ֆարմացիայի ինստիտուտը:
>
Անի Սլավիկի Դադայան

Քիմիական գիտությունների թեկնածու, ասիստենտ, ֆարմացիայի ինստիտուտի գիտական քարտուղար | Ֆարմտեխնոլոգիայի և ֆարմացիայի էկոնոմիկայի ու կառավարման ամբիոն
Կրթություն
2002 - 2007 թթ. Երևանի Պետական Համալսարան, քիմիայի ֆակուլտետ, դեղագործական քիմիա

Գիտական աստիճան, կոչում
Քիմիական գիտությունների թեկնածու, ասիստենտ
Թեմա` Գ.00.14 Կենսատեխնոլոգիա և Բ.00.10 Կենսօրգանական քիմիա,
«Ֆտոր պարունակող նոր քիրալային օժանդակ ռեագենտների և դրանց ամինաթթվային կոմպլեքսների սինթեզն ու հետազոտումը α-ամինաթթուների ասիմետրիկ սինթեզի ռեակցիաներում»

Աշխատանքային փորձ
2006 - 2008 թթ. «Հայկենսատեխնոլոգիա» ԳՀԻ Ասիմետրիկ սինթեզի լաբորատորիայի կրտսեր գիտաշխատող:
2018 - 2014 թթ. «Հայկենսատեխնոլոգիա» ԳՀԻ Ասիմետրիկ սինթեզի լաբորատորիայի գիտաշխատող:
2014 - 2016 թթ. «Հայկենսատեխնոլոգիա» ԳԱԿ-ի Ասիմետրիկ սինթեզի լաբորատորիայի ավագ գիտաշխատող:
2011 - 2016 թթ ԵՊՀ Դեղագիտության և քիմիայի ֆակուլտետի դեղագործական քիմիայի ամբիոնի դասախոս:
2016 թ-ից մինչ օրս «Ֆարմացիայի ինստիտուտ»-ի գիտական քարտուղար, Ֆարմտեխնոլոգիայի և ֆարմացիայի էկոնոմիկայի ու կառավարման ամբիոնի ասիստենտ:
2017 թ-ից մինչ օրս «Հայկենսատեխնոլոգիա» ԳԱԿ-ի Հալենային և նորհալենային դեղապատրաստուկների լաբորատորիայի ավագ գիտաշխատող:

Գիտական հետազոտությունների շրջանակ
Մոդիֆիկացված քիրալային օժանդակ ռեագենտների և դրանց ամինաթթվային, դեհիդրոամինաթթվային կոմպլեքսների սինթեզ և հետազոտում ոչ սպիտակուցային α- և β- տեղակալված (R)- և (S)-α- ամինաթթուների ասիմետրիկ կենսամիմետիկ սինթեզի ռեակցիաներում:
Հալենային և նորհալենային դեղապատրաստուկների, բուսական ծագման յուղերի արտադրություն:

Կարդացվող դասընթացներ
Դեղերի արտադրության գործարանային տեխնոլոգիա

Մասնագիտական անդամակցություն
ՀՀ ԳԱԱ «Հայկենսատեխնոլոգիա» ԳԱԿ-ի ատենախոսական աշխատանքների արդյունքների հավաստիությունը հաստատող հանձնաժողովի անդամ:
Հայկական քիմիական ասոցիացիայի և Կենսատեխնոլոգիայի հայկական ասոցիացիայի անդամ:

Դրամաշնորհներ
2007 - 2009 թթ. ՄԳՏԿ նախագիծ # A-1247
2009 - 2011 թթ. ՄԳՏԿ նախագիծ # A-1677
2012 - 2014 թթ. Հայ-գերմանական Volkswagenstiftung նախագիծ-1D Az 86 223
2013 - 2015 թթ. Հայ-ռուսական նախագիծ-13-03-90600 ARM-a,

Համակարգչային հմտություններ
Microsoft Office, Internet Explorer, ChemOffice, ISIS, Draw, Adobe Photoshop

Լեզուներ
Հայերեն, ռուսերեն, անգլերեն

ani.dadayan@ysu.am

Ա. Ս. Դադայան , Ա. Ս. Պողոսյան, Ս. Գ. Ղազարյան, Է․ Վ. Մինասյան, Ա. Մ. Հովհաննիսյան , Ս. Ա. Դադայան
Սև և սպիտակ քունջութի յուղերի ճարպաթթվային կազմի համեմատական ուսումնասիրություն և բնական հակաօքսիդանտ սեզամոլի անջատման համեմատաբար արդյունավետ մեթոդի մշակում
2022 | Հոդված/Article
ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր: Քիմիա և կենսաբանություն, 2022, հ. 56, #3, էջ 203-217
|
Ա․ Ս. Դադայան , Լ․ Ա. Ստեփանյան, Տ․ Հ. Սարգսյան , Ա․ Ս. Պողոսյան, Է․ Վ. Մինասյան, Մ․ Հ. Իսրայելյան, Ա․ Մ. Հովհաննիսյան , Ս․ Ա. Դադայան
Խաղողի կորիզների յուղի և քուսպի հետազոտությունը՝ դրանց համալիր վերամշակման նախադրյալների բացահայտման նպատակով
2022 | Հոդված/Article
ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր: Քիմիա և կենսաբանություն, 2022, հ. 56, #1, էջ 18-30
|
А. Р. Петросян , А. С. Дадаян , Л. А. Степанян, А. С. Погосян, М. О. Исраелян, С. А. Дадаян
Сравнительное Изучение Содержания Биологически Активных Веществ Экстрактов Горца Перечного, Произрастающего В Армении
2020 | Հոդված/Article
Հայաստանի քիմիական հանդես, 2020, 73, №1, 102-107 էջ
А. С. Дадаян , Л. А. Степанян, А. Р. Петросян , А. С. Погосян, Г. Ц.Овсепян, С. Г. Казарян, С. А. Дадаян
Особенности Технологий Комплексной Переработки Облепихи Крушиновидной (Hippophae), Расторопши Пятнистой [(Silybum Marianum (L.) Gaertn)] И Миндаля Обыкновенного (Prunus Dulcis)
2020 | Հոդված/Article
Հայաստանի քիմիական հանդես, 2020, 73, №1, 89-101 էջ
H. Petrosyan, A. Dadayan , L. Stepanyan, S. Ghazaryan, M. Gasoyan, S. Dadayan
Develwpment of en effective methot for separation of crystalline licopene from herbal dried raw materials
2017 | Թեզիս/Thesis
4th International Scientific Conference of Young Researchers. 2017, 70-71 pp.
|
H. Petrosyan, A. Dadayan , L. Stepanyan, A. Poghosyan, M. Gasoyan, S. Dadayan
New dry extracts of herbal origin containing essential amino acids
2017 | Թեզիս/Thesis
4th International Scientific Conference of Young Researchers. 2017, p. 69
|
А. С. Дадаян , С. А. Дадаян , Л. А. Степанян, А. С. Погосян, А. О. Цатурян
Асимметрический синтез новых энантиомерно обогащенных производных (s)-β-фенил-α-аланина
2017 | Հոդված/Article
Հայաստանի քիմիական հանդես: 2017, 70, 4, էջ 529-536
|
А. С. Дадаян , С. А. Дадаян , Л. А. Степанян, Г. Ц. Овсепян, А. Р. Петросян, М. Б. Гасоян, А. М. Оганнесян , Е. А. Калашникова
Аминокислотный и минеральный состав надземной части Chamerion Angustifolium (L.) Holub
2017 | Հոդված/Article
Հայաստանի քիմիական հանդես, 2017, 70,4, էջ 558-564
|
С. А. Дадаян , Г. Р. Петросян, А. С. Дадаян , Л. А. Степанян, А. С. Сагян
Экстракт из листьев и семян растения расторопша пятнистая как источник получения аминокислот, макро и микроэлементов
2017 | Հոդված/Article
Տեսական և կլինիկական բժշկության հարցեր, 2017, 20, 6, էջ 55-57
|
Chakhalyan A. Kh., Keleshyan S. Gh., Karapetyan Zh. V., Davtyan A. G., Avetisova G. Y. , Melkonyan L. H. , Dadayan A. S. , Saghyan A. S.
The inhibitory properties of new non-protein amino acids and the screening of effective analogs of L-amino acids for the selection of highly active strain-producers
2016 | Հոդված/Article
Applied Biochemistry and Microbiology, 2016, v. 52, № 1, p. 51-55
С. А. Дадаян , Н. Ю. Григорян, С. Г. Мангасарян, А. С. Дадаян , А. С. Сагиян
Исследование бромсодержащих модифицированных NII-комплексов основания Шиффа аминокислот в асимметрических реакциях C-алкилирования
2015 | Հոդված/Article
Хим. журнал Армении, 2015, т. 68, № 1, с. 137-147
S. A. Dadayan , N. Yu. Grigoryan, A. S. Dadayan , A. S. Poghosyan, A. S. Saghyan , A. A. Hambardzumyan
The construction and stereoselective synthesis of new derivatives of 2-aminopropionic acids
2015 | Հոդված/Article
Chem. Journal of Armenia, 2015, vol. 68, №1, p. 71-80
Дадаян A. С. , Дадаян С. А. , Погосян А. С., Сагиян А. С.
Синтез и исследование новых хиральных NiII-комплексов основания Шиффа бета - аланина
2014 | Հոդված/Article
Хим. журнал Армении, 2014, том. 67, № 2-3, с. 233-238
Сагиян A. С. , Погосян А. С., Дадаян С. А. , Дадаян А. С. , Хрусталев В. И., Белоконь Ю. Н.
Новый подход к асимметрическому синтезу энантиомерно и диастереоизомерно чистых β-окси-α-аминокислот
2014 | Հոդված/Article
Хим. журнал Армении, 2014, т. 67, № 4, с. 405-410
Ashot S. Saghyan , Gnel M. Mkrtchyan, Ani S. Dadayan , Satenik G. Petrosyan , Arpine V. Geolchanyan, Hayarpi M. Simonyan , Anna F. Mkrtchyan , Satenik Mkrtchyan, Ashot Gevorgyan, Viktor O. Iaroshenko, Peter Langer
Asymmetric synthesis of enantiomerically enriched (S)-a-aminopropionic acids containing heterocyclic side chains
2013 | Հոդված/Article
Tetrahedron: Asymmetry 24 (2013) 229–232
Сагиян А. С. , Дадаян А. С. , Дадаян С. А. , Геолчанян А. В., Петросян К. Г.
Новые бромсодержащие хиральные вспомогательные реагенты и Ni2+ комплексы их оснований Шиффа с глицином и аланином
2012 | Հոդված/Article
Хим. журн. Армении, 2012, т.65, № 3, с. 307-316
Энантиоселективный синтез новых замещенных Anty-(S)-β-гидрoкcитирозинов (Նոր անտի-(S)-β-հիդրօքսի տեղակալված թիրոզինների էնանտիոսելեկտիվ սինթեզ)
2011 | Հոդված/Article
ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր: Քիմիա և կենսաբանություն, 2011 #1, էջ 14-19 (ռուսերեն)
|
Ashot S. Saghyan , Ani. S. Dadayan , Slavik. A. Dadayan , Anna F. Mkrtchyan , Arpine V. Geolchanyan , Luiza L. Manasyan , Henry R. Ajvazyan, Victor N. Khrustalev, Hasmik H. Hambardzumyan, Victor I. Maleev
Very fast asymmetric synthesis of amino acids via NiII complexes based on new fluorine containing chiral auxiliaries
2010 | Հոդված/Article
Tetrahedron: Asymmetry, 2010, vol. 21, pp. 2956-2965
Ashot S. Saghiyan , Slavik A. Dadayan , Ani S. Dadayan , A. V. Geolchanyan, Anna F. Mkrtchyan, Luiza L. Manasyan, Hrant, R. Ajvazyan, Victor N. Khrustalev, Hasmik H. Hambardzumyan, Victor I. Maleev
Rapid asymmetric synthesis of amino acids via NiIIcomplexes based on new fluorine containing chiral auxiliaries
2010 | Հոդված/Article
Asymmetry, 2010, vol.21, issue 24, p. 2956-2965
Синтез нового эффективного F-содержащего хирального вспомогательного реагента и его Ni(II)-комплекса основания шиффа с серином (Նոր ֆտորտեղակալված արդյունավետ քիրալային օժանդակ ռեագենտի. Նրա շիֆի հիմքի և սերինի հետ Ni(II)-իոնի առաջացրած կոմպլեքսի սինթեզ )
2010 | Հոդված/Article
ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր: Քիմիա և կենսաբանություն, 2010, #1, էջ 29-33 (ռուսերեն)
|