02.03.2023 | 
Կրթություն, Գիտություն
ՈՒՍԱՆՈՂԻ ԱԿԱԴԵՄԻԱԿԱՆ ՏԵՂԵԿԱԳԻՐԸ. ՈՒՂԵՑՈՒՅՑ
ՈՒՍԱՆՈՂԻ ԱԿԱԴԵՄԻԱԿԱՆ ՏԵՂԵԿԱԳԻՐԸ. ՈՒՂԵՑՈՒՅՑ
Երևանի պետական համալսարանում յուրաքանչյուր ուսանողի համար լրացվում է ակադեմիական տեղեկագիր, որտեղ արտացոլվում է ուստարվա ընթացքում ուսանողի կատարած աշխատանքի ծավալը, ուսումնական գործունեության արդյունքները, կրթական ձեռքբերումների որակն ու առաջադիմության ցուցանիշները:

Ակադեմիական տեղեկագրում յուրաքանչյուր քննաշրջանից հետո գրանցվում են ուսանողի ուսումնասիրած դասընթացները և կրթական մոդուլները, վաստակած կրեդիտները և ստացած արդյունարար գնահատականները՝ ըստ մոդուլների և կիսամյակների:

 

Ուսման առաջադիմության ընդհանրացված արդյունքները ներկայացնելու համար ակադեմիական տեղեկագրում կիսամյակային գնահատականներն ամփոփելուց հետո նշվում են տվյալ կիսամյակի և մինչև ուսման տվյալ ժամանակահատվածը ուսանողի առաջադիմությունն ամբողջացնող ամփոփիչ տվյալները: Դրանք ներառում են գումարային կրեդիտները, գնահատված կրեդիտները, վարկանիշային միավորները և միջին որակական գնահատականը (ՄՈԳ):

 

Գումարային կրեդիտը կրթական ծրագրի ավարտական պահանջները բավարարելու նպատակով ուսանողի կուտակած կրեդիտների գումարն է:

 

Գնահատված կրեդիտը գումարային կրեդիտի մի մասն է՝ արտահայտված թվային միավորներով:

 

Վարկանիշային միավորը թվային միավորներով գնահատված դասընթացների կրեդիտների և դրանց արդյունարար գնահատականների արտադրյալների գումարն է:

 

ՄՈԳ-ը գնահատականների միջինն է՝ կրեդիտներով հանդերձ: Այն հաշվարկվում է՝ վարկանիշային միավորները գնահատված կրեդիտների գումարի վրա բաժանելով (արդյունքը կլորացվում է 1/100-ի ճշտությամբ):

 

Հիշեցնենք, որ ուսանողները հնարավորություն ունեն ծանոթանալու իրենց ակադեմիական տեղեկագրին ԵՊՀ ուսուցման կառավարման առցանց հարթակում՝ https://e-learning.ysu.am–ում:

 

Կարինե Հովհաննիսյան

Այլ նորություններ
ԵՊՀ-ՈՒՄ ԲԱՑՎԵԼ Է ԳԵՎՈՐԳ ԱՐՇԱԿՅԱՆԻ ԱՆՎԱՆ ՓԻԼԻՍՈՓԱՅԱԿԱՆ ՀԵՏԱԶՈՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԵՎ ԲԱՆԱՎԵՃԻ ԱԿՈՒՄԲ
ԵՊՀ փիլիսոփայության և հոգեբանության ֆակուլտետում գիտական խորհրդի որոշմամբ բացվել է մագիստրատուրայի ուսանող, Արցախյան երկրորդ պատերազմի հերոս Գևորգ Արշակյանի անվան փիլիսոփայական հետազոտությունների և բանավեճի ակումբ:
ԵՊՀ ՍՈՑԻՈԼՈԳԻԱՅԻ ՖԱԿՈՒԼՏԵՏԸ՝ ՍՈՑԻԱԼԱԿԱՆ ԱՇԽԱՏՈՂԻ ՄԻՋԱԶԳԱՅԻՆ ՕՐՎԱՆ ՆՎԻՐՎԱԾ ԳԻՏԱԺՈՂՈՎԻ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊԻՉ
Սոցիալական աշխատողի միջազգային օրվա կապակցությամբ Երևանի պետական համալսարանի սոցիոլոգիայի ֆակուլտետը Հայաստանի սոցիալական աշխատողների ասոցիացիայի հետ գործակցության շրջանակում կազմակերպել էր «Սոցիալական աշխատողների մասնագիտական կոմպետենտության երաշխավորման հիմնախնդիրները Հայաստանում» խորագրով գիտաժողով: