ԵՊՀ պաշտոնական փաստաթղթեր
 

 «Երևանի պետական համալսարանի պաշտոնական փաստաթղթեր» ենթաբաժնում ներառված են ԵՊՀ կառավարման մարմինների և ստորաբաժանումների կանոնադրությունները, աշխատակարգերը, նրանց գործունեությունը սահմանող կանոնակարգերը, վարչական պաշտոնների ընտրության ընթացակարգերը: 

 

Սույն ենթաբաժնում ներառված են նաև ԵՊՀ 2016-2020 թթ. զարգացման ռազմավարական ծրագիրը և իրականացման ժամանակացույց-պլանը, համաձայն որոնց ԵՊՀ-ն պլանավորում և իրականացնում է իր գործունեությունը:

 

ԵՊՀ գործունեության արդյունավետության գնահատման համար պարբերաբար կազմվում է ԵՊՀ գործունեության գնահատման առանցքային ցուցանիշների (ԳԱՑ) լրակազմը, որտեղ վերհանվում են ԵՊՀ ձեռքբերումները և բարելավման կարիք ունեցող կողմերը: Այստեղ ներկայացված են վերջին հինգ տարիների (2014-2019) ԳԱՑ-երը:

 1. ԵՊՀ կանոնադրություն (2014)
 2. ԵՊՀ ֆակուլտետի օրինակելի կանոնադրություն (նոր խմբագրությամբ հաստատել է ԵՊՀ գիտական խորհուրդը 2015 թ.)
 3. Երևանի պետական համալսարանի հոգաբարձուների խորհրդի աշխատակարգ (հաստատված է ԵՊՀ հոգաբարձուբերի խորհրդի 2015 թ. ապրիլի 29-ի նիստում)
 4. ԵՊՀ գիտական խորհրդի կանոնակարգ (նոր խմբագրությամբ ընդունել է ԵՊՀ գիտական խորհուրդը 2015 թ.)
 5. ԵՊՀ շրջանավարտների և կարիերայի կենտրոնի կանոնադրություն (2006)
 6. Ուսանողական խորհրդի կանոնադրություն (2018 թ.)
 7. Ուսանողական գիտական ընկերության կանոնադրություն (2001 թ.)
 8. Երևանի պետական համալսարանի ռեկտորի ընտրության ընթացակարգ (ընդունել է ԵՊՀ հոգաբարձուների խորհուրդը 2020 թ. 31 հունվարի Որոշում N65-ի համաձայն)
 9. ԵՊՀ ֆակուլտետի դեկանի ընտրության ընթացակարգ (նոր խմբագրությամբ հաստատել է ԵՊՀ գիտական խորհուրդը 2016 թ.)
 10. ԵՊՀ ամբիոնի վարիչի ընտրության ընթացակարգ (նոր խմբագրությամբ ընդունել է ԵՊՀ գիտական խորհուրդը 2016 թ.)
 11. ԵՊՀ Գիտական խորհրդի Որակի ապահովման մշտական հանձնաժողովի աշխատակարգ (2012թ., վերանայվել է 2017 թ.)
 12. ԵՊՀ ԳԽ որոշում ԵՊՀ ԳԽ ՈԱ մշտական հանձնաժողով ստեղծելու մասին (9.02.2012, Որոշում 2/8․9․3Որոշում 8/8․3)
 13. ԵՊՀ (2016-2020 թթ.) զարգացման ռազմավարական ծրագիր
 14. ԵՊՀ 2016-2020 թթ. զարգացման ռազմավարական ծրագրի իրականացման ժամանակացույց-պլան (հաստատվել է ԵՊՀ գիտխորհրդի կողմից 2015 թ.)
 15. ԵՊՀ գործունեության գնահատման առանցքային ցուցանիշները (2014-2019) (Երևան 2020)

Կրթական որակի շարունակական բարելավման նպատակով ԵՊՀ-ն ցանկանում է պարզել, թե, ընդհանուր առմամբ, որքանով եք գոհ ձեր ուսումնասիրած դասընթացներից և այն կրթական ծրագրերից, որում ընդգրկված եք:

Կոնտակտներ

Կենտրոնի տնօրեն՝ Արմեն Բուդաղյան 

Հասցե՝ 
Ալեք Մանուկյան 1, ԵՊՀ կենտրոնական մասնաշենք, 402 սենյակ

 

Հեռ.՝ (+374 60) 710121,
11-21 (ներքին), quality_center@ysu.am