Ուսումնական գործընթաց
 

Այստեղ ներկայացված են ԵՊՀ ուսումնական գործընթացին առնչվող պաշտոնական փաստաթղերը, որոնք հիմք են ծառայում ուսումնական գործընթացի կազմակերպման, ինչպես նաև արդյունքների գնահատման համար: Մասնավորապես ներկայացված են կրեդիտային համակարգով բակալավրի և մագիստրոսի ծրագրերի առկա և հեռակա ուսուցմամբ ուսումնառության կարգերը, այդ ծրագրերի կառուցվածքը և բովանդակությունը սահմանող ղեկավար ձեռնարկները, բակալավրի և մագիստրոսի ավարտական աշխատանքների և թեզերի պատրաստման և գնահատման կարգերը, ուսանողների և շրջանավարտների հարցումները կանոնակարգող փաստաթղթերը և այդ հարցումների արդյունքները:

 1. ԵՊՀ-ում հետազոտողի պատրաստման (ասպիրանտուրայի) գիտակրթական ծրագրի կառուցվածքը և բովադակությունը (2010)
 2. ԵՊՀ-ում ուսանողների գնահատման համակարգի վերաբերյալ հարցման կանոնակարգ
 3. ԵՊՀ-ում ուսանողների գնահատման համակարգի վերաբերյալ հարցման հարցաթերթիկ
 4. Դասավանդման որակի և արդյունավետության վերաբերյալ ուսանողական հարցման արդյունքներ (2019/20)
 5. ԵՊՀ-ում դասավանդման որակի և արդյունավետության վերաբերյալ ուսանողների հարցման կանոնակարգ (որին կից հավելվածով՝ համապատասխան հարցաթերթը)
 6. ԵՊՀ-ում ստացած կրթությունից շրջանավարտների բավարարվածության վերաբերյալ հարցուման արդյունքներ
 7. ԵՊՀ-ում ստացած կրթությունից շրջանավարտների բավարարվածության վերաբերյալ հարցումների կազմակերպման կարգ (2017)
 8. ԵՊՀ-ում ստացած կրթությունից շրջանավարտների բավարարվածության վերաբերյալ հարցման հարցաթերթ (2017)
 9. Կրեդիտային համակարգով ուսումնառության ուղեցույց և դասընթացների տեղեկագիրք
 10. Բակալավրի և մագիստրոսի կրթական ծրագրերով ուսումնական գործընթացը կարգավորող փաստաթղթեր
 11. ԵՊՀ-ում բակալավրի ավարտական աշխատանքի պատրաստման և գնահատման կարգ (հաստատված է ԵՊՀ գիտական խորհրդի կողմից 2017 թ. հոկտեմբերի 12-ին)
 12. ԵՊՀ մագիստրոսական թեզի պատրաստման և գնահատման կարգ (հաստատված է ԵՊՀ գիտական խորհրդի կողմից 2017 թ. մարտի 2-ին)
 13. Երևանի պետական համալսարանի բակալավրի կրթական ծրագրի կառուցվածքը և բովանդակությունը
 14. Երևանի պետական համալսարանի մագիստրոսի կրթական ծրագրի կառուցվածքը և բովանդակությունը

Կրթական որակի շարունակական բարելավման նպատակով ԵՊՀ-ն ցանկանում է պարզել, թե, ընդհանուր առմամբ, որքանով եք գոհ ձեր ուսումնասիրած դասընթացներից և այն կրթական ծրագրերից, որում ընդգրկված եք:

Կոնտակտներ

Կենտրոնի տնօրեն՝ Արմեն Բուդաղյան 

Հասցե՝ 
Ալեք Մանուկյան 1, ԵՊՀ կենտրոնական մասնաշենք, 402 սենյակ

 

Հեռ.՝ (+374 60) 710121,
11-21 (ներքին), quality_center@ysu.am