Դասախոսական կազմ
 
  1. ԵՊՀ պրոֆեսորադասախոսական համակազմի մրցութային ընտրության և պաշտոնների տեղակալման կարգ (հաստատվել է գիտխորհրդի կողմից 28.06.2012, փոփոխություններ են կատարվել համաձայն 7/7 Որոշման 26.05.2016) 
  2. ԵՊՀ աշխատողներին աշխատանքի որոշ տեսակների կատարման համար վճարվող լրավճարների հաշվարկման և վճարման կարգ (նոր խմբագրությամբ) (վերջին անգամ հաստատվել է 27.06.2019)
  3. Երևանի պետական համալսարանի պրոֆեսորադասախոսական անձնակազմի ուսումնական բեռնվածության հաշվարկի նորմեր (վերջին վերամշակմամբ հաստատվել է 12.04.2020)
  4. Կրեդիտային համակարգով դասախոսների որակավորման բարձրացման կրթագիտական ծրագրի կառուցվածքը և բովանդակությունը (26.05.2016)
  5. Երևանի պետական համալսարանի հետբուհական լրացուցիչ կրթության վարչության 2019 - 2021 թթ. gործունեության ծրագիր (հաստատված 21.02.2019)
  6. ԵՊՀ ուսումնաօժանդակ համակազմի հաստիքների ձևավորման նորմերը հաստատելու ԵՊՀ ուսումնաօժանդակ համակազմի հաստիքները սահմանված նորմերին համապատասխանեցնելու և ուսումնաօժանդակ համակազմին ատեստավորում անցկացնելու մասին

Կրթական որակի շարունակական բարելավման նպատակով ԵՊՀ-ն ցանկանում է պարզել, թե, ընդհանուր առմամբ, որքանով եք գոհ ձեր ուսումնասիրած դասընթացներից և այն կրթական ծրագրերից, որում ընդգրկված եք:

Կոնտակտներ

Կենտրոնի տնօրեն՝ Արմեն Բուդաղյան 

Հասցե՝ 
Ալեք Մանուկյան 1, ԵՊՀ կենտրոնական մասնաշենք, 402 սենյակ

 

Հեռ.՝ (+374 60) 710121,
11-21 (ներքին), quality_center@ysu.am