Lusine K. Hayrapetyan
Biography
Education
2014: Ph.D. in Pedagogy “CATHOLICOS OF ALL ARMENIANS VAZGEN I AS A PEDAGOG”, Department of Education, Yerevan State University
2011 - 2013: Post- graduate Studies in Department of Education, Yerevan State University
2004 - 2006: MA in Education Management, Yerevan State University
1995 - 1999: BA in Journalistic, Yerevan State University

Work experience
2014 - up to present: Assistant Professor in Department of Education, Yerevan State University
2011 – 2014: Lecturer in Department of Education, Yerevan State University
2008 - 2011: Editor of youth magazine "YES".
2008 - 2011: Reporter and an editor in Magazines: "Farm Armenia" and "We"
2006 – 2011: Expert of Journalistic in "Heifer Project Internacional" organization
2000 - 2005: Teacher in Secondary school after V. Ananyan (Kotayk Marz, Argel)
1998 - 2003: Editor in political-economic programs of Armenian National Radio)

Courses taught
General Pedagogy
Pedagogy of Happiness
Art Pedagogy

Social activites
Member of "Principls of Development" (NGO)
Member of "Education Development" (NGO)

Languages
Armenian (excellent), Russian (good), English (good )

Interests
Music, miniature painting, learning foreign languages

Lusine K. Hayrapetyan

Assistant | Pedagogy and Education Development Center - Chair of Education
 
 

Book

Ն. Հարությունյան, Լ. Հայրապետյան, Ա. Ալեքսանյան, Ա. Ղազարյան, Ա. Աշիկյան, Վ. Բաղդասարյան, Ա. Խլոպուզյան

ԵՊՀ մանկավարժության ամբիոնի 95-ամյա անցած ուղին | Զանգակ, 2016թ․, 144 էջ
 

Article

Айрапетян Лусине Хачатуровна

Особенности Применения Арт-Технологий Для Повышения Эффективности Семейного Воспитания | Вісник Черкаського Університету. Серія Педагогічні Науки, 2020, 1, 232-235 էջ

Լուսինե Հայրապետյան

Ուսուցման արդյունավետության բարձրացման գործում արտ- տեխնոլոգիաների եվ մեթոդների կիրառման առանձնահատկությունները | Գիտական Արցախ, 2020, 1(4), 170-177 էջ

Հայրապետյան Լուսինե

Ընտանեկան արտթերապեվտիկ տեխնոլոգիաների կիրառման առանձնահատկությունները սոցիալական մանկավարժի աշխատանքում | Կրթությունը 21-րդ դարում, 2019, 2(2), 90-99 էջ

Հայրաապետյան Լուսինե

Մանկավարժական արտտեխնոլոգիաները՝ որպես մանկավարժական գործընթացում կիրառվող այլընտրանքային մոտեցումներ | Կրթությունը 21-րդ դարում, 2019, 1, 80-89 էջ

Айрапетян Л. Х.

Артпедагогика как способ формирования художественно- эстетических взглядов у студентов | Науковий вiсник льотноï академiï, 2018, випуск 3, стр. 224-228 |

Հայրապետյան Լուսինե

Ռումինահայ գաղթօջախի հայկական դպրոցներրը 19-րդ դարավերջի և 20-րդ դարի առաջին կեսերին | Կրթության հիմնահարցերը 21-րդ դարում: Միջազգային գիտաժողովի նյութերի ժողովածու, 2017, էջ 425-432 |

Լ. Խ. Հայրապետյան

Արվեստի մանկավարժության խոսքային և ոչ խոսքային միջոցների դերը երեխայի սոցիալականացման գործընթացում | Կրթության ժամանակակից հիմնախնդիրներ: 2016, 55-58 էջ, Հայաստան |

Լուսինե Հայրապետյան

Անձի ձևավորման վրա ազդող գործոնների մեկնաբանությւոնը Վազգեն Առաջին կաթողիկոսի-մանկավարժի հայացքներում | Մանկավարժական միտք, 2016թ․, 1-2/60-61/, 319-322 էջ, Հայաստան |

Լուսինե Հայրապետյան

Ուսուցչի իդեալն ըստ Ամենայն Հայոց Կաթողիկոս Վազգեն Առաջինի | Մխիթար Գոշ, 2016թ․, 2/45/, 29-32 էջ |

Լ. Խ. Հայրապետյան

Դաստիարակության հարցերն Ամենայն Հայոց Կաթողիկոս Վազգեն Առաջինի աշխատություններում | «Մանկավարժական միտք» հանդես, թ. 34, 2014, էջ 233-238

Լ. Խ. Հայրապետյան

Ամենայն Հայոց կաթողիկոս Վազգեն Առաջինի ազգապահպան գործունեությունը Հայաստանում (1988-1994 թթ.-ին) | «Կրթությունը և գիտությունը Արցախում» գիտամեթոդական և գիտահանրամատչելի պարբերական, թ. 12, 2014, էջ 162-168

Լ. Խ. Հայրապետյան

Ամենայն Հայոց Հայրապետ Վազգեն Առաջինը ուսուցման հոգեբանամանկավարժական հիմքերի մասին | «Մանկավարժական միտք» հանդես, թ. 12, 2014, էջ 269-277

Լ. Խ. Հայրապետյան

Մայրենի լեզվի ուսուցման հարցերը Ամենայն Հայոց Կաթողիկոս Վազգեն Առաջինի աշխատությւոններում | Մանկ. գիտ. դոկտ. պրոֆ. Ն.Կ.Հարությունյանի համահեղինակությամբ, «Մանկավարժական միտք», թ.12, 2013, էջ 234-244

Լ. Խ. Հայրապետյան

ԼևոնԿարապետ Պալճյանի մանկավարժական մտքերը «Հերկ» հանդեսում | «Մանկավարժական միտք», թ. 34, 2012, էջ 192-200

Լ. Խ. Հայրապետյան

Լևոն -Կարապետ Պալճյանի գործունեությունը ռումինահայ գաղթօջախի ազգային վարժարանում | «Մանկավարժություն» գիտամանկավարժական հանդես, ՀՀ ԿԳՆ Ազգային ինստիտուտ, թ. 8, 2012, էջ 46-52