Aghavni A. Kutuzyan
Biography
Education
1991 - 1996: Student, Departament of Physics, Yerevan State University (YSU), Yerevan, Armenia
1996 - 1998: Probator - investigator, Special courses on laser physics, Departament of Physics, YSU
1998 - 2000: M.Sc. student, Department of Physics, YSU
2000 - 2005: Ph.D. student, Chair of Quantum Electronics, Departament of Physics, YSU

Academic degree
2005: Ph.D ( Doctor of Physics), YSU
Thesis entitled: "Analyze of certain particularities of spectral compression of ultra short laser pulses"
2016 Diploma of Associate Professor, YSU

Professional experience
2018 - up to now: Sci. Director Laboratory of Ultrafast Optics and Photonics / Assoc. Prof. Chair of Optics, Dep. of Physics, YSU
2009 - 2018: Assistant, Chair of Optics, Dep. of Physics, YSU/ Senior Research Associate Laboratory of Ultrafast Optics and Photonics
2006 - 2010: Scientific Researcher, Chair of Optics, Department of Physics, YSU
2005 - 2006: Assistant, Scientific Researcher, Chair of Quantum Electronics, Dep. of Physics, YSU
1996 - 2006: Scientific Researcher, Chair of Quantum Electronics, Department of Physics, YSU
1995 - 1996: Junior Scientific Researcher, Chair of Quantum Electronics, Dep. of Physics, YSU

Academic courses
 • Using personal computers to solve applied problems
 • Computer programming
 • Nonlinear fiber optics
 • Solitary waves and similarity in optics (optical solitons and similaritons)

  Scale of professional interests
  Ultrafast optics and laser physics
  Nonlinear fiber optics and optical solitons

  Participation in grant projects
  Member of the ANSEF PS 28-00 (2000), NATO SfP 978027 (2004 - 2007), CNRS - SCS IE 007 (2009 – 2011), ANSEF opt - 3575 (2014) projects team

  Languages
  Armenian, Russian, English

  akutuzyan@ysu.am
 • Aghavni A. Kutuzyan

  Associate Professor | Faculty of Physics - Chair of Optics
   
   

  Book

  Ա. Ա. Կուտուզյան, Ի. Գ. Հարությունյան, Լ. Խ. Մուրադյան, Levon Kh. Mouradian

  Քվանտային էլեկտրոնիկայի կիրառական խնդիրներ | ԵՊՀ հրատ., 2006, 40 էջ
   

  Article

  M.M. Sukiasyan, N. P. Karapetyan, H.A. Toneyan, A.A. Kutuzyan, L.Kh. Mouradian

  Similaritonic Method on Ultrashort Pulse Duration Measurement by Oscilloscope | Armenian Journal of Physics, 2019, 12(1), 107-112 էջ

  N. Karapetyan, M. Sukiasyan, H. Toneyan, A. Kutuzyan, L. Mouradian

  Spectral phase measurement based on spectron shaping | Albany 2019: The 20th Conversation, 18 էջ

  Minas Sukiasyan, Narek Karapetyan, Hrach Toneyan, Aghavni Kutuzyan, Levon Mouradian

  Measurement of the ultrashort pulse spectral phase based on dispersive Fourier transformation | Appl. Opt. 58, 2817-2822 (2019)

  N. Karapetyan, M. Sukiasyan, H. Toneyan, A. Kutuzyan, L. K. Mouradian

  Spectron and Dispersive Fourier Transformation: Phase Aspect | in Frontiers in Optics / Laser Science, OSA Technical Digest (Optical Society of America, 2018), paper JTu3A. 45.

  Н. Карапетян, Г. Тонеян, А. Кутузян, М. Сукиасян, В. Аветисян, Д. Гулканян, К. Апресян, Л. Мурадян

  Численное исследование процесса формирования спектрона: фазове особенности | Изв. НАН РА, Физика, 53/2, 173-180 (2018)
  1   2   3   4   5  |  See all
   

  Patent

  Ա. Կուտուզյան, Մ. Սուքիասյան, Վ. Ավետիսյան, Մ. Քալաշյան

  Լազերային գերկարճ իմպուլսների սպեկտրալ փուլի որոշման եղանակ | AM20210055Y, 2021-07-21, Հայաստան

  A. A. Kirakosyan, A. A. Kutuzyan, G. L. Yesayan, L. Kh. Mouradian

  Generator of temporal dark solitons | Patent of RA, No. AM 2114 A2, H01S 3/00, H04B 10/152 (2008)

  Arthur A. Kirakossian, Aghavni A. Kutuzyan, Garegin L. Yesayan, Levon Kh. Mouradian

  Ժամանակային մութ սոլիտոնների գեներացման սարք | Հ.Հ. գյուտի արտոնագիր AM No. 2114 A2, H01S 3/00, H04B 10/152, 8 էջ, (2008)

  А. В. Зограбян, А. А. Кутузян, В. Ж. Ниноян, Л. Х. Мурадян

  Способ определения формы сверхкоротких лазерных импульсов | Авторское свидетеьство РА No. 99039 (1999). / “Գերկարճ օպտիկական իմպուլսների ձևի որոշման եղանակ” ՀՀ գյուտի արտոնագիր (ըստ 1999թ. No.99039 հայտի) AM No.841 A2, G01D5/26, (2000)
   

  Thesis

  D.-P. Wei, T. V. Galstian, A. Zohrabyan, L. Kh. Mouradian, A. A. Kutuzyan

  Tunable femtosecond soliton generation in Ge-doped fiber | Electronics Letters, vol. 40, N 21, pp. 1329-1330 (2004)

  L. Kh. Mouradian, A. A. Kirakosyan, A. A. Kutuzyan

  Spectral Compressor as a Generator of Dark Solitons | International Conference LASERS’2001, Tucson, Arizona

  A. V. Zohrabyan, A. A. Kutuzian, L. Kh. Mouradian, F. Louradour, C. Froehly, A. Barthelemy, G. Rousseau, M. Piche, R. Zadoyan, A. Apkarian

  Temporal Kerr-lensing: a new approach to signal characterization and control in ultrafast optics | Proc. Int. Conf. Optical Networks Lightguiding the Way for the Future, December 10-13, San Diego, USA (2000)

  C. Froehly, F. Louradour, A. Barthelemy, R. Zadoyan, A. Apkarian, M. Piche, G. Rousseau, A. V. Zohrabyan, A. A. Kutuzian, L. Kh. Mouradian

  Conversion Potential of Armenia and ISTC Programs | Int. Seminar, Yerevan, Armenia, Abstracts, p. 37 (2000)

  V. J. Ninoyan, A. A. Kutuzian, T. Mansourian, A. V. Zohrabian, L. Kh. Mouradian

  Spectral compression by means of second harmonic generation | Digest of Int. Conf. Lasers, 98, FB2, Arizona, USA (1998)
  1   2   3   4   5  |  See all