Aghavni A. Kutuzyan
Biography
Education
1991 - 1996: Student, Departament of Physics, Yerevan State University (YSU), Yerevan, Armenia
1996 - 1998: Probator - investigator, Special courses on laser physics, Departament of Physics, YSU
1998 - 2000: M.Sc. student, Department of Physics, YSU
2000 - 2005: Ph.D. student, Chair of Quantum Electronics, Departament of Physics, YSU

Academic degree
2005: Ph.D ( Doctor of Physics), YSU
Thesis entitled: "Analyze of certain particularities of spectral compression of ultra short laser pulses"
2016 Diploma of Associate Professor, YSU

Professional experience
2018 - up to now: Sci. Director Laboratory of Ultrafast Optics and Photonics / Assoc. Prof. Chair of Optics, Dep. of Physics, YSU
2009 - 2018: Assistant, Chair of Optics, Dep. of Physics, YSU/ Senior Research Associate Laboratory of Ultrafast Optics and Photonics
2006 - 2010: Scientific Researcher, Chair of Optics, Department of Physics, YSU
2005 - 2006: Assistant, Scientific Researcher, Chair of Quantum Electronics, Dep. of Physics, YSU
1996 - 2006: Scientific Researcher, Chair of Quantum Electronics, Department of Physics, YSU
1995 - 1996: Junior Scientific Researcher, Chair of Quantum Electronics, Dep. of Physics, YSU

Academic courses
 • Using personal computers to solve applied problems
 • Computer programming
 • Nonlinear fiber optics
 • Solitary waves and similarity in optics (optical solitons and similaritons)

  Scale of professional interests
  Ultrafast optics and laser physics
  Nonlinear fiber optics and optical solitons

  Participation in grant projects
  Member of the ANSEF PS 28-00 (2000), NATO SfP 978027 (2004 - 2007), CNRS - SCS IE 007 (2009 – 2011), ANSEF opt - 3575 (2014) projects team

  Languages
  Armenian, Russian, English

  akutuzyan@ysu.am
 • Aghavni A. Kutuzyan

  Associate Professor | Faculty of Physics - Chair of Optics
   
   

  Book

  Ա. Ա. Կուտուզյան, Ի. Գ. Հարությունյան, Լ. Խ. Մուրադյան, Levon Kh. Mouradian

  Քվանտային էլեկտրոնիկայի կիրառական խնդիրներ | ԵՊՀ հրատ., 2006, 40 էջ
   

  Article

  A. A. Kutuzyan, T. G. Mansuryan, A. S. Zeytunyan, M. A. Kalashian, Q. H. Palanjyan, G. L. Yesayan, L. Kh. Mouradian

  Temporal Kerr lens aberrations in the process of spectral compression | Proc.“Laser Physics-2006”, "Gitutiun" Pub. House, NAS RA, p.205-208 (2007)

  A. S. Zeytunyan, M. A. Kalashyan, K. A. Palanjyan, T. G. Mansuryan, A. A. Kutuzyan, G. L. Yesayan, L. Kh. Mouradian

  Spectro-temporal imaging of femtosecond pulses based on SHG-spectral compression | “Spectro-temporal imaging of femtosecond pulses based on SHG-spectral compression” Proc. “Laser Physics-2006”, "Gitutiun" Pub. House, NAS RA, pp. 185-188 (2007)

  A. A. Kutuzyan, G. S. Manukyan, G. L. Esayan, L. Kh. Mouradian

  On the role of dispersion in the process of spectral compression | J. Contemp. Phys. 39/5, 310-314 (2004)

  A. A. Kutuzian

  Ֆեմտովայրկյանային ազդակների սպեկտրալ սեղմումը | ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր, Բնական գիտություններ, 2004, #3, էջ 145-148 |

  A. A. Kutuzyan, T. G. Mansuryan, A. A. Kirakosyan, L. Kh. Mouradian

  Self-forming of temporal dark soliton in spectral compressor | Proc. Int. Conf. on Lasers, Applications, and Technologies (IQEC-LAT'2002), Moscow, Russia, 22-28 June (2002)/Proc. SPIE 5135, 156-160 (2003)
  1   2   3   4   5  |  See all
   

  Patent

  A. A. Kirakosyan, A. A. Kutuzyan, G. L. Yesayan, L. Kh. Mouradian

  Generator of temporal dark solitons | Patent of RA, No. AM 2114 A2, H01S 3/00, H04B 10/152 (2008)

  Arthur A. Kirakossian, Aghavni A. Kutuzyan, Garegin L. Yesayan, Levon Kh. Mouradian

  Ժամանակային մութ սոլիտոնների գեներացման սարք | Հ.Հ. գյուտի արտոնագիր AM No. 2114 A2, H01S 3/00, H04B 10/152, 8 էջ, (2008)

  А. В. Зограбян, А. А. Кутузян, В. Ж. Ниноян, Л. Х. Мурадян

  Способ определения формы сверхкоротких лазерных импульсов | Авторское свидетеьство РА No. 99039 (1999). / “Գերկարճ օպտիկական իմպուլսների ձևի որոշման եղանակ” ՀՀ գյուտի արտոնագիր (ըստ 1999թ. No.99039 հայտի) AM No.841 A2, G01D5/26, (2000)
   

  Thesis

  Narek Karapetyan, Levon Mouradian, Hrach Toneyanan, Aghavni Kutuzyan

  Numerical analysis of spectron phase peculiarities | IONS Balvanyos 2017 Conference. 2017, p. 1 |

  Narek Karapetyan, Aghavni Kutuzyan, Levon Kh. Mouradian, Hrach Toneyan

  Phase Regularities of Spectron: Numerical Analysis | International Workshop "Ultrafast Beams and Applications". 2017, p. 10-11 |

  Minas Sukiasyan, Hrach Toneyan, Vardan Avetisyan, Aghavni Kutuzyan, Levon Kh. Mouradian

  Numerical study of femtosecond signal spectral self-compression | Ultrafast Beams and Applications. 2017, p. 11 |

  Karapet Manukyan, Hrach Toneyan, Minas Sukiasyan, Aghavni Kutuzyan, Levon Kh. Mouradian

  Similariton based technique for determination of femtosecond pulse duration | Ultrafast Beams and Applications. 2017, p. 10 |

  V. Avetisyan, M. Sukiasyan, H. Toneyan, A. Kutuzyan, A. Yeremyan, L. Mouradian

  Experimental Demonstration of Self-Spectral Compression of Supercontinuum’s Fraction by 4.1x | Laser Physics, 2017, 2-3 pp.
  1   2   3   4   5  |  See all