Aida A. Avetisyan

Aida A. Avetisyan

 
 

Article

A. A. Avetisyan, R. H. Nazaryan, M. T. Dangyan

Исследование в области ненасыщенных лактонов. XVI. Синтез замещенных γ-лактонов конденсацией вторичных α-кетоспиртов, с замещенными ацетоуксусными эфирами (Ուսումնասիրություններ չհագեցած լակտոնների բնագավառում: XVI. Տեղակալված γ-լակտոնների սինթեզը երկրորդային α-կետոսպիւրտի և տեղակալված ացետոքացախաթթվի էթիլէսթերների կոնդենսացմամբ ) | ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր, Բնական գիտություններ, 1979, #2, էջ 156-158 (ռուսերեն) |

G. B Hambardzumyan, E. G. Mesropyan, A. A. Avetisyan, A. S. Galstyan, I. R. Harutyunova

Взаимодействие фенилглицидилэфира с некоторыми аминокислотами. (Ֆենիլգլիցիդիլեթերի փոխազդեցությունը որոշ ամինաթթուների հետ) | ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր, Բնական գիտություններ, 2004, #3, էջ 153-156 (ռուսերեն) |

H. H. Hambardzumyan, A. S. Saghyan, A. A. Petrosyan, L. L. Manasyan, G. M. Mkrtchyan, A. A. Avetisyan, V. I. Maleev, Yu. N. Belokon'

Синтез новых хиральных Ni(II) комплексов оснований Шиффа дегидроаланина. (Դեհիդրոալանինի Շիֆֆի հիմքերի հետ Ni(II) իոնի առաջացրած նոր քիրիլային կոմպլեքսի սինթեզ) | ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր, Բնական գիտություններ, 2004, #3, էջ 75-84 (ռուսերեն) |

A. A. Avetisyan, G. G. Tokmajyan, L. V. Karapetyan

Синтез новых производных ненасыщенных gamma-лактонов, содержащих тетразольное кольцо (Տետրազոլի օղակ պարունակող չհագեցած gamma-լակտոնների նոր ածանցյալների սինթեզը) | ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր, Բնական գիտություններ, 2004, #1, էջ 76-79 (ռուսերեն) |

A. A. Avetisyan, G. G. Tokmajyan, L. V. Karapetyan

p-Օքսիտացետոֆենոնի փոխազդեցության ուսումնասիրությունը կարբոնաթթուների հիդրազիդների հետ ( Изучение взаимодействия p-оксиацетофенона с гидразидами карбоновых кислот) | ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր, Բնական գիտություններ, 2003, #2, էջ 76-79 (ռուսերեն) |
1   2   3   4   5  |  See all