Aksel H. Potosyan
Biography
Education (since Higher Educational Institution)
1978 - 1982: Department of Geography of Yerevan State University
1982 - 1985: PhD student of Chair of Social-Economic Geography of Department of Geography of Yerevan State University

Scientific degree
1996: Candidate of Geographical Sciences, Associate professor

Work experience
1986 – up to now: Lecturer in Yerevan State University
1990 - 1995: Deputy of Council of Yerevan City

Delivered lectures
Historical Geography, Historical Geography of Armenia and occurring territories, Modern branches of Social-Economic Geography, Social-Economic mapping, Social-Economic Geography, Geographical basis of Tourist Industry, Modern Historical Geography, Social Geography, History of Idieas of Social Geography, Social Geography

Framework of scientific interests
Settelment problems (rural settelment), Problems of social-economical developments of mountints countries, Social-Economic mapping

Languages
Armenian (native), Russian (good), Germany (good)

Participation in the Internatbional conference and scientific seminars
Author of one monograph, co-author of two monographs and two textbooks, more than 50 scientific articles

a.potosyan@ysu.am

Aksel H. Potosyan

Associate Professor | Faculty of Geography and Geology - Chair of Social-economic Geography
 
 

Book

Ակսել Պոտոսյան

Հայաստանի Հանրապետության գյուղական բնակչությունը և բնակավայրերը | Մենագրություն: ԵՊՀ հրատ., 2017թ․, 466 էջ

Ա. Հ. Պոտոսյան

Զբոսաշրջության (տուրիզմի) հիմունքներ | Մեկնարկ: 2016թ․, 240 էջ

Ա. Հ. Պոտոսյան

Արմավիրի մարզի գյուղական տարածքների աշխարհագրական հետազոտության մի քանի հարցեր | Կրթությունը և գիտությունը Արցախում, 2016թ․, 3-4, 132-139 էջ, Հայաստան |

Մանասյան Մ., Հովսեփյան Ա., Պոտոսյան Ա.

Աշխարհագրություն 12 | Դպրոցական դասագիրք, Երևան, «Զանգակ» հրատարակչություն, 2011թ. 176 էջ

Ա. Պոտոսյան, Մ. Մանասյան, Խ. Սարգսյան, Ա. Գրիգորյան, Թ. Վարդանյան, Ա. Հովսեփյան

Աշխարհագրություն - 11 | Դպրոցական դասագիրք, «Զանգակ» հրատարակչություն 2010, 176 էջ

Մաքսիմ Մանասյան, Թրահել Վարդանյան, Արմեն Հովսեփյան, Արսեն Գրիգորյան, Գուրգեն Հովհաննիսյան, Ակսել Պոտոսյան

Աշխարհագրություն - 10 | Դպրոցական դասագիրք,.«Զանգակ» հրատարակչություն, 2010, 224 էջ

Պոտոսյան Ա., Մանասյան Մ., Վարդանյան Թ., Հովսեփյան Ա.

Աշխարհագրություն 10, դպրոցական դասագիրք | Դասագիրք, «Զանգակ-97» հրատ. Երևան, 2010 թ., 223 էջ

Պոտոսյան Մ., Մանասյան Մ., Վարդանյան Թ., Հովսեփյան Ա.

Աշխարհագրություն 11 դպրոցական դասագիրք | Դասագիրք, «Զանգակ-97» հրատ. Երևան, 2010 թ., 223 էջ

Պոտոսյան Մ., Kamo B. Aleksanyan,

Արաբական երկրների աշխարհագրություն /Աֆրիկայի արաբական երկրներ/ ԲՈՒՀ-ական ձեռնարկ | Ուսումնական ձեռնարկ, ԵՊՀ հրատարակչություն, Երևան, 2010, 133 էջ

Потосян А., Саргсян А.

ՀՀ բնակչությունը, բնակավայրերի խտությունը | Атлас-Климат и природные лечебно оздровительные ресурсы Армении, Е., 2010, Ст.14-15

Մանասյան Մ. Գ., Վարդանյան Թ.Գ., Հովսեփյան Ա., Գրիգորյան Ա. Թ., Հովհաննիսյան Գ. Ժ., Պոտոսյան Ա. Հ.

Աշխարհագրություն (10-րդ դասարան, դասագիրք) | Երևան, 2010, «Զանգակ» հրատարակչություն, 224 էջ

Պոտոսյան Ա. Հ., Մանասյան Մ. Գ., Սարգսյան Խ., Գրիգորյան Ա. Թ., Վարդանյան Թ. Գ., Հովսեփյան Ա.

Աշխարհագրություն (11-րդ դասարան, դասագիրք) | Երևան, 2010, «Զանգակ» հրատարակչություն, 176 էջ

Ա. Պոտոսյան, Գ.Հովհաննիսյան

Արաբական երկրների աշխարհագրություն Բուհական ուսումնական ձեռնարկ (2-րդ լրամշակված հրատ.) | Ուսումնական ձեռնարկ, ԵՊՀ հրատ., Երևան 2009, 176 էջ

Ա. Պոտոսյան, Մ.Թորոսյան

ՀՀ գյուղական բնակչության շարժընթացի հարցի շուրջ | Գավառի պետական համալսարան, Գիտական հոդվածների ժողովածու, Երևան, 2009

Գ. Հովհաննիսյան, Ա. Պոտոսյան

Արաբական երկրների աշխարհագրություն (Արաբական արևելքի երկրներ) (երկրորդ, լրամշակված հրատ.) | Ուսումնական ձեռնարկ, Բուհական ուս. ձեռն. Երևան, ԵՊՀ հրատ. 2009, 178 էջ

Պոտոսյան Ա., Թորոսյան Մ.

Գեղարքունիքի մարզի բնակչության և բնակավայրերի շարժընթացը. ժամանակակից միտումները | Գավառի պետական համալսարան, Գիտական հոդվածների ժողովածու, Երևան, 2008, էջ 129-134

Ա. Հ. Պոտոսյան, Սարգսյան Հ.

ՀՀ բնակչությունը 1926թ. (Մ 1:750.000) | Քարտեզ, Հայաստանի ազգային ատլաս , Երևան, 2007թ, 110-111 էջ

Պոտոսյան Հ., Սարգսյան Հ.

ՀՀ բնակչությունը 1939թ. (Մ 1:750.000) | Քարտեզ, Հայաստանի ազգային ատլաս, Երևան, 2007, 112-113 էջ

Պոտոսյան Ա., Սարգսյան Հ.

ՀՀ բնակչությունը 1959թ. (Մ 1:750.000) | Քարտեզ, Հայաստանի ազգային ատլաս, Երևան, 2007թ, 114-115 էջ

Ա. Պոտոսյան, Սարգսյան Հ.

ՀՀ բնակչությունը 1970թ. (Մ 1:750.000) | Քարտեզ, Հայաստանի ազգային ատլաս, Երևան, 2007թ, 116-117 էջ

Մ.Գ. Մանասյան, Ա.Թ. Գրիգորյան, Ա.Հ. Պոտոսյան

Սյունիքի մարզ, բնությունը, բնակչությունը, տնտեսությունը | Նահապետ, 2002, 155 էջ (9 մամուլ)

Մ.Գ. Մանասյան, Ա.Թ. Գրիգորյան, Ա.Հ. Պոտոսյան

Շիրակի մարզ, բնությունը, բնակչությունը, տնտեսությունը | Նահապետ, 2002, 132 էջ (9 մամուլ)

Ա. Պոտոսյան, Մ.Մանասյան, Ա.Գրիգորյան

Շիրակի մարզ (Բնությունը, բնակչությունը,տնտեսությունը) | Մենագրություն, «Նահապետ», Երևան 2002, 130 էջ

Ա. Պոտոսյան, Ա Մանասյան, Ա. Գրիգորյան

Սյունիքի մարզ. (Բնությունը, բնակչությունը, տնտեսությունը) | Մենագրություն, «Նահապետ», Երևան, 2002, 155 էջ

Ա. Պոտոսյան, Գ.Հովհաննիսյան

Արաբական երկրների աշխարհագրություն | Ուսումնական ձեռնարկ, «Զանգակ-97» Երևան 2001, 175 էջ

Ա. Պոտոսյան, Մ.Մանասյան, Լ. Սարգսյան

Տարաբնակեցումը և Շիրակի մարզի տարածքային ռեսուրսների արդյունավետ օգտագործման հիմնախնդիրները | Աշխարհագրություն-2001, Շիրակի մարզի բնական ռեսուրսների օգտագործման և բնապահպանության հիմնախնդիրները /գիտագործնական կոնֆերանսի նյութեր/, 134-138 էջ

Գ. Հովհաննիսյան, Ա.Պոտոսյան

Արաբական երկրների աշխարհագրություն (Արաբական արևելքի երկրներ) | Բուհական ուս. ձեռնարկ, Երևան, «Զանգակ-97», 2001, 175 էջ

Ա. Պոտոսյան, Գ.Ղամբարյան

Տարաբնակեցումը որպես արդյունավետ բնօգտագործման նախադրյալ | Աշխարհագրություն-2001, Շիրակի մարզի բնական ռեսուրսների օգտագործման և բնապահպանության հիմնախնդիրները /գիտագործնական կոնֆերանսի նյութեր/ Երևան, 2001, 131-134 էջ

Ակսել Հարությունի Պոտոսյան

Հայաստանի Հանրապետության գյուղական տարաբնակեցումը | Մենագրութուն, Երևանի պետական համալսարանի հրատարակչություն, Երևան 1999, 240 էջ

Ա. Պոտոսյան, Ա. Ավագյան

Աշխարհագրություն-98 Բուհական ընդունելության քննությունների հարցարան | «Զանգակ-97», Երևան, 1998, 111 էջ

Ա. Պոտոսյան, Ա.Ավագյան

Աշխարհագրություն-99, Բուհական ընդունելության քննությունների հարցարան | «Զանգակ-97» Երևան 1998, 91 էջ

Ա. Պոտոսյան, Լ.Վալեսյան, Մ.Մանասյան

Հայաստանի Հանրապետություն. Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետություն (ուսումնական վարչական քարտեզ) Մ 1:200.000 | Երևան, 1993, 6 մամուլ

Торосян М., Валесян Л., Манасян М., Назарян X., Потосян А.

Спитакское землетресение как природная и теxногенная экологическая катастрофа и его географические последствия | Метариалы к IX сúезда географического общества СССР, Ленинград, 1990, 0,1 печ. лист
 

Article

A. H. Potosyan

ՀՀ բնակչության թվի շարժընթացի ազդեցությունը տարածքային համաչափ զարգացման վրա | ԵՊՀ գիտական տեղեկագիր, Երկրաբանություն և աշխարհագրություն, 2020, հ. 54, #3, էջ 187-194 |

A. H. Potosyan, S. Zh. Khachatryan

Գեղարքունիքի մարզի տարածքային անհամաչափ զարգացման հաղթահարման մի քանի հարցեր | ԵՊՀ գիտական տեղեկագիր, Երկրաբանություն և աշխարհագրություն, 2020, հ. 54, #2, էջ 123-130 |

A. H. Potosyan

ՀՀ-ում բնակչության վերարտադրության ժամանակակից միտումները, տարածքային տարբերությունները և առկա հիմնախնդիրները | ԵՊՀ գիտական տեղեկագիր, Երկրաբանություն և աշխարհագրություն, 2020, հ. 54, #1, էջ 53-61 |

V. A. Potosyan , A. H. Potosyan

ՀՀ սահմանամերձ և լեռնային տարածքների տարաբնակեցման ձևավորման պատմաաշխարհագրական վերլուծություն | ԵՊՀ գիտական տեղեկագիր, Երկրաբանություն և աշխարհագրություն, 2019, հ. 53, #3, էջ 201-208 |

A. H. Potosyan

Роль сельских местностей и расселения в развитии горных стран (на примере Республики Армения) (Գյուղական տարածքների և տարաբնակեցման դերը լեռնային երկրների զարգացման գործում (Հայաստանի Հանրապետության օրինակով)) | ԵՊՀ գիտական տեղեկագիր, Երկրաբանություն և աշխարհագրություն, 2019, հ. 53, #2, էջ 110-117 (ռուսերեն) |

A. H. Potosyan

ՀՀ գյուղական տարածքների բնորոշ գծերը և զարգացման հրատապ հիմնախնդիրները | ԵՊՀ գիտական տեղեկագիր, Երկրաբանություն և աշխարհագրություն, 2019, հ. 53, #1, էջ 57-63 |

Ա. Հ. Պոտոսյան

ՀՀ գյուղական տարածքների ու տարաբնակեցման տարածաշրջանային առանձնահատկությունները և առկա հիմնախնդիրները | Աշխարհագրության և երկրաբանության արդի հիմնախնդիրները: 2018թ․, էջ 118-123 |

А. А. Подосян

Характерные черты сельских местностей и расселения в Республике Армения (как горной страны) | Социально-экономическая география. Вестник Ассоциации российских географов-обществоведов. 2018, 7, стр. 111- 123 |

Ակսել Պոտոսյան, Լիլիթ Հակոբյան

Տեխնիկական մշակաբույսերի աճեցման ագրոկլիմայական պայմանների տարածաշրջանային առանձնահատկությունները ՀՀ-ում | Ֆինանսներ և էկոնոմիկա: 2018, 3-4 (211-212), էջ 150-153 |

A. H. Potosyan, V. A. Potosyan

ՀՀ սահմանամերձ գոտու բնակեցվածության հարցի շուրջ | ԵՊՀ գիտական տեղեկագիր, Երկրաբանություն և աշխարհագրություն, 2018, հ. 52, #2, էջ 109-117 |

A. H. Potosyan

Географические особенности и закономерности формирования и развития сельских местностей в горных странах (на примере РА) (Գյուղական տարածքների ձևավորման և զարգացման աշխարհագրական առանձնահատկությունները և օրինաչափությունները լեռնային երկրներում (ՀՀ օրինակով)) | ԵՊՀ գիտական տեղեկագիր, Երկրաբանություն և աշխարհագրություն, 2018, հ. 52, #1, էջ 32-40 (ռուսերեն) |

A. H. Potosyan, V. A. Potosyan

Կոտայքի մարզի գյուղական տարածքների սոցիալ-տնտեսաաշխարհագրական վերլուծություն | ԵՊՀ գիտական տեղեկագիր, Երկրաբանություն և աշխարհագրություն, 2017, հ. 51, #3, էջ 173-181 |

Ա. Հ. Պոտոսյան, Ա. Խ. Գրիգորյան

Հայաստանի Հանրապետության գյուղական բնակչության և բնակավայրերի տեղաբաշխման բնորոշ գծերը | ՀՀ և մերձավոր արտասահմանի երկրների տնտեսության զարգացման և տեղաբաշխման ժամանակակից հիմնախնդիրները:Թ.Հակոբյանի 100 ամյակին նվիրված գիտաժողով: 2017թ․, էջ 164-173 |

Ա. Հ. Պոտոսյան , Ա. Վ. Գրիգորյան, Շ. Քոլյան

ՀՀ գյուղական տարածքների ձևավորման և շարժընթացի պատմաաշխարհագրական առանձնահատկությունները | ՀՀ և մերձավոր արտասահմանի երկրների տնտեսության զարգացման և տեղաբաշխման ժամանակակից հիմնախնդիրները:Թ.Հակոբյանի 100 ամյակին նվիրված գիտաժողով: 2017թ․, էջ 17-30 |

Ա. Հ. Պոտոսյան, Կ. Բ. Ալեքսանյան

Թադևոս Հակոբյանի գիտամանկավարժական գործունեության վերլուծության և գնահատման փորձ | ՀՀ և մերձավոր արտասահմանի երկրների տնտեսության զարգացման և տեղաբաշխման ժամանակակից հիմնախնդիրները:Թ.Հակոբյանի 100 ամյակին նվիրված գիտաժողով: 2017թ․, էջ 5-10 |

Անահիտ Գրիգորյան, Ակսել Պոտոսյան

Ռեկրեացիոն նպատակներով առանձնացված տարածքների համալիր օգտագործման հիմնախնդիրներն Արցախում | Գիտական տեղեկագիր ԱրՊՀ: 2017, 1, էջ 130-134

A. H. Potosyan

Geographical features and development regularities of rural areas and settlements distribution in mountain countries | Annals of Agrarian Science. 2017, 30, 1-5 pp. |

A. H. Potosyan, Hossein E. Kiasari

Թեհրանի նահանգի զբոսաշրջության ոլորտի հիմնական ենթակառուցվածքները և զարգացման խնդիրները | ԵՊՀ գիտական տեղեկագիր, Երկրաբանություն և աշխարհագրություն, 2017, հ. 51, #2, էջ 119-126 |

A. H. Potosyan

Արարատի մարզի գյուղական տարածքների սոցիալտնտ եսաաշխարհագրական վերլուծություն | ԵՊՀ գիտական տեղեկագիր, Երկրաբանություն և աշխարհագրություն, 2017, հ. 51, #1, էջ 37-44 |

А. А. Подосян, В. А. Потосян

Сельская местность как предпосылка эффективного использования территории горных регионов(на примере РА) | Географические исследования молодых ученых в регионах Азии, Материалы Всероссийской молодежной конференции с международным участием. 2016, стр. 249-253 |

A. H. Potosyan

Արագածոտնի մարզի գյուղական տարածքները. բնակչությունը և բնակավայրերը (աշխարհագրական վերլուծություն) | ԵՊՀ գիտական տեղեկագիր, Երկրաբանություն և աշխարհագրություն,2016 #3, էջ 33-40 |

А. А. Подосян

Сельские местности как предпосылка эффективного использования территорий горных регионов (на примере Республики Армения) | «Наука. Инновации. Технологии», 2016, 4, 193-198 стр. |

Ակսել Պոտոսյան, Անահիտ Գրիգորյան

Լեռնային Ղարաբաղի գյուղական բնակավայրերի սոցիալ-ժողովրդագրական հիմնախնդիրները | Արցախի պետական համալսարանի գիտական տեղեկագիր, 2016թ․, 1, 63-67 էջ, Հայաստան

A. H. Potosyan

Արարատյան բնատնտեսական շրջանի գյուղական տարածքների աշխարհագրական վերլուծությունը | ԵՊՀ գիտական տեղեկագիր, Երկրաբանություն և աշխարհագրություն,2016 #1, էջ 59-65 |

A. H. Potosyan, H. E. Kiasari

Զբոսաշրջության զարգացման հենակետային տարածքները և ռեսուրսները Թեհրանի նահանգում (ԻԻՀ) | ԵՊՀ գիտական տեղեկագիր, Երկրաբանություն և աշխարհագրություն,2015 #2, էջ 44-51 |

A. H. Potosyan, A. R. Hakopyan

Հայաստանի Հանրապետության գյուղական բնակչության բնական շարժի ժամանակակից միտումները և հիմնախնդիրները | ԵՊՀ գիտական տեղեկագիր, Երկրաբանություն և աշխարհագրություն,2015 #1, էջ 37-42 |

Ա. Պոտոսյան, Վ. Պոտոսյան

Տարաբնակեցման դերը ՀՀ լեռնային ու սահմանամերձ շրջանների սոցիալ-տնտեսական զարգացման և տարածքային ռեսուրսների արդյունավետ օգտագործման գործում | «Հայաստանի Հանրապետության տնտեսության զարգացման և տեղաբաշխման ժամանակակից հիմնախնդիրները» հանրապետական գիտաժողովի նյութեր, Երևան 6-7 մայիսի 2015, էջ 82-89

Ա.Պոտոսյան

Վարչատարածքային բաժանման կատարելագործումը որպես ՀՀ գյուղական բնակատեղերի ու բնակավայրերի սոցիալ-տնտեսական զարգացման գործոն | «Հայաստանի Հանրապետության տնտեսության զարգացման և տեղաբաշխման ժամանակակից հիմնախնդիրները», հանրապետական գիտաժողովի նյութեր, Երևան 6-7 մայիսի 2015, էջ 77-82

Ա. Պոտոսյան

Հայաստանի Հանրապետության գյուղական բնակչության թվի շարժընթացի ժամանակակից միտումները և սոցիալ-տնտեսական հիմնախնդիրները | «Հայաստանի Հանրապետության տնտեսության զարգացման և տեղաբաշխման ժամանակակից հիմնախնդիրները» հանրապետական գիտաժողովի նյութեր, Երևան 6-7 մայիսի, 2015, էջ 8-14

A. H. Potosyan, Sh. M. Qolyan, R. R. Stepanyan

ՀՀ գյուղական բնակչյության ժողովրդագրական իրավիճակի բարելավումն որպես գյուղական բնակավայրերի զարգացման նախադրյալ | ԵՊՀ գիտական տեղեկագիր, Երկրաբանություն և աշխարհագրություն,2014 #1, էջ 38-45 |

Ա. Հ. Պոտոսյան

Հայաստանի Հանրապետության գյուղական բնակչության բնական շարժի ժամանակակից միտումները և հիմնախնդիրները | Զարգացման ժամանակակից մարտահրավերներ, ՀՊՏՀ 24-րդ գիտաժողով, Երևան 2014, հոկտեմբեր 29-31, էջ 362-370

A. H. Pоtosyan

Տավուշի մարզի գյուղական տարաբնակեցումը. ձևավորումը, շարժընթացը, ժամանակակից հիմնախնդիրները | ԵՊՀ գիտական տեղեկագիր, Երկրաբանություն և աշխարհագրություն,2013 #2, էջ 41-47 |

A. H. Potosyan

Հայաստանի հանրապետության գյուղական տարաբնակեցման շարժընթացի մի քանի հարցեր | ԵՊՀ գիտական տեղեկագիր, Երկրաբանություն և աշխարհագրություն, 2011, #3(226) էջ.32-38 |

Ակսել Հարությունի Պոտոսյան

Շիրակի մարզի գյուղական տարաբնակեցման շարժընթացի հարցի շուրջ | Հանրապետական գիտականի նստաշրջանի նյութեր նվիրված 1988-ի երկրաշարժի 20-րդ տարելիցին, Գյումրի, պրակ. 2, 2009, էջ 352-355

Պոտոսյան Ա., Թորոսյան Մ.

Հայաստանի բնօգտագործման առանձնահատկությունները 1925-1927 թթ. | Գավառի պետական համալսարան, Գիտական հոդվածների ժողովածու, N 11, Երևան, 2009, էջ 160-168

Ակսել Հարությունի Պոտոսյան

ՀՀ գյուղական բնակչության շարժընթացի ժամանակակից միտումները և գյուղական տարաբնակեցման հիմնախնդիրները | Միջազգային գիտաժողովի նյութեր նվիրված Վանաձորի պետ. մանկ. ինստիտուտի հիմնադրման 40 ամյակին, Ա ՊՐԱԿ, Վանաձոր, 2009, էջ 268-272

Թորոսյան Մ., Պոտոսյան Ա.

Գեղարքունիքի մարզի բնական ներուժի օգտագործման մի քանի հարցեր | Գիտական հոդվածների ժողովածու, բնական գիտություններ, N 10, Գավառ, 2008, 7 էջ

Ա. Հ. Պոտոսյան

ՀՀ գյուղական տարաբնակեցման ձևավորման պատմաաշխարհագրական նախադրյալները | Հանրապետական գիտական նստաշրջան (նյութերի ժողովածու), Գյումրի, 2008, էջ 459-462

Պոտոսյան Մ., Սարգսյան Հ.

ՀՀ բնակչությունը 1989թ. (Մ 1:750.000) | Քարտեզ, Հայաստանի ազգային ատլաս, Երևան, 2007թ, 120-121 էջ

Պոտոսյան Ա., Սարգսյան Հ.

ՀՀ բնակչությունը 2001թ. (Մ 1:750.000) | Քարտեզ, Հայաստանի ազգային ատլաս, Երևան, 2007թ, 122-123 էջ

Ա. Պոտոսյան, Ա. Նանյան

ՀՀ բնակչության շարժընթացը Մ 1:1000.000 | Քարտեզ, Հայաստանի ազգային ատլաս, Երևան, 2007, 126 էջ

Ա. Պոտոսյան, Ա. Նանյան

ՀՀ բնակչության ազգային կազմը (1926, 1970, 1989, 2001թթ) Մ1:2000 000 | Քարտեզ, Հայաստանի ազգային ատլաս, Երևան, 2007, 134 էջ

Ա. Պոտոսյան, Ա.Նանյան

ՀՀ բնակչության սեռատարիքային կազմը Մ 1: 1000 000 | Քարտեզ, Հայաստանի ազգային ատլաս, Երևան, 2007, 127 էջ

Ակսել Հարությունի Պոտոսյան

Լոռու մարզի գյուղական բնակավայրերի սոցիալ-տնտեսական զարգացման հիմնախնդիրերը | Լոռու մարզի սոցիալ-տնտեսական զարգացման հիմնախնդիրները, Վանաձոր, 2007, 80-86 էջ

Ակսել Հարությունի Պոտոսյան

Լեռնային ռելիեֆը որպես գյուղական տարաբնակեցման գործոն | Прикладные вопросы географии горныx областей Альпийско-Гималайского пояса, Ереван, 2007, 418-422 ст.

Պոտոսյան Ա., Սարգսյան Ա.

ՀՀ բնակչությունը 1979թ. (Մ 1:750.000) | Քարտեզ, Հայաստանի ազգային ատլաս, Եր., 2007թ, 118-119 էջ

Манасян М., Потосян А.

Устойчивое развитие горных регионов и социально-экономическая география | В кн. «Теория социально-экономической географии: синтез современных знаний», Смоленск, 2006 г., 15-163 с.

Ակսել Հարությունի Պոտոսյան

Բնակչության աշխարհագրություն | «Աշխարհագրական գիտությունը Հայաստանում. ներկան և ապագան», Երևան, 2006, 48-52 էջ

Потосян А., Манасян М.Г.

Устойчивое развитие горныx регионов и социально-экономическая география | В кн. «Теория социально-экономической географии: Синтез современныx знаний, Смоленск 2006», 0.4 печ.л.

Ակսել Հարությունի Պոտոսյան

ՀՀ բնակչության միգրացիայի առանձնահատկությունները | «Աշխարհագրական գիտությունը Հայաստանում. ներկան և ապագան», Երևան, 2006, 241-245 էջ

Aksel H. Potosyan

ՀՀ բնակչության միգրացիայի հարցի շուրջը | Основные проблемы географии Южного Кавказа и прилегающи регионов. Материалы конференции посвяшенной 70-летию геогр. фак-та, Ереван 2005, 199-203 ст.

Потосян А., Хоецян А., Манасян М.

Особенности миграции Республики Армения | В.сб: Проблемы миграции в полиэтничном Кавказском региое /Тезисы Международной научной конференции/ Москва-Ставрополь, 2004, 217-221 ст.

Ակսել Հարությունի Պոտոսյան

Հայաստանի Հանրապետության բնակչությունը (Մ 1:300.000) | Քարտեզ, Երևան, 2004

Լ. Սարգսյան, Մ. Մանասյան, Ա.Պոտոսյան

Տարաբնակեցումը և Շիրակի մարզի տարածքային ռեսուրսների արդյունավետ օգտագործման հիմնախնդիրները | Աշխարհագրություն 2001 «Շիրակի մարզի բնական ռեսուրսների օգտագործման և բնապահպանության հիմնախնդիրները», Երևան, 2002, 134-138 էջ

Потосян А.

Горный релиеф и расселение /на примере республики Армения/ | В сб. «Проблемы геоморфологии и неотектоники горныx областей Алпийско-Гималайского пояса» Международная тематическая конференция Ереван 2001г., с. 97-99

Ակսել Հարությունի Պոտոսյան

ՀՀ գյուղական տարաբնակեցման 1626-1998թթ. շարժընթացի հիմնական արդյունքները | «Աշխարհագրություն 99» գիտական աշխատությունների ժողովածու, Երևան, 1999, 106-112

Aksel H. Potosyan, Maxim G. Manasyan

Զանգեզուրի գյուղական բնակավայրերի սոցիալտնտեսական զարգացման մի քանի հարցեր | «Բանբեր Երևանի համալսարանի», 2 (71), Երևան 1990թ., էջ 126-129 |

Ակսել Հարությունի Պոտոսյան

Հայկական ԽՍՀ գյուղական տարաբնակեցման ռեգիոնալ առանձնահատկությունները | «Ագրոարդ» գիտություն և արտադրություն, Երևան, 1990թ. թիվ 5, 11-23 էջ

Потосян А., Валесян Л., Назарян Х., Манасян М., Торосян М.

Спитакское землетрясение как природная и техногенная экономическая катастрофа и его географические поледствия | Материалы к IX сьезда географического общества СССР, Ленинград 1990 г., 0.1пл

Ակսել Հարությունի Պոտոսյան

Հայկական ՍՍՀ գյուղական բնակավայրերի մորֆոլոգիական առանձնահատկությունները | «Ագրոարդ» գիտություն և արտադրություն, Երևան, 1989, թիվ 2, 14-22 էջ

Ակսել Հարությունի Պոտոսյան

Հայկական ՍՍՀ գյուղական տարաբնակեցման տիպերը | «Ագրոարդ» գիտություն և արտադրություն, Երևան, 1989, թիվ 11, 3-13 էջ

Ակսել Հարությունի Պոտոսյան

Ինչու՞ են դատարկվում լեռնային գյուղերը | «Լենինյան ուղիով», Երևան, 1989, թիվ 12, 45-50 էջ

Ակսել Հարությունի Պոտոսյան

Почему пустеют горные села | «По Ленинскому пути» Ереван, 1989г., N 12, Стр. 46-51

Потосян А., Манасян М.

Некоторые методические вопросы определение степены хозйственной освоения горных территориий | В сб. «Географическое исследование и региональное природопользование «Фрунзе-1989г., стр. 30-32

Ակսել Հարությունի Պոտոսյան

Հայկական ՍՍՀ գյուղական բնակավայրերի մարդաշատությունը | «Ագրոարդ» գիտություն և արտադրություն, Երևան, 1988, թիվ 3, 30-36 էջ

Ա. Պոտոսյան, Հ.Բաբայան, Մ.Մանասյան

Ժամանակակից ուրբանիզացիան և Շամշադինի շրջանի գյուղական բնակավայրերի սոցիալ-տնտեսական զարգացման մի քանի հարցեր | «Ագրոարդ» գիտություն և արտադրություն, Երևան, 1987, թիվ 12, 22-29 էջ

Потосян А.

Урбанизация и некоторые проблемы сельского расселения в горных районах Армянской ССР | В сб. "Проблемы социально-экономического развития горных районов", Ереван, 1985г., Стр. 199-202