Albert A. Kirakosyan
Biography
Education
1965 M.S., Faculty of Physics, Moscow Lomonosov State University
1969 Post Graduate Studies, Faculty of Physics, Moscow Lomonosov State University
1975 PhD (Candidate of Phys. Math. Sciences), Yerevan State University
1990 Doctor of Phys. Math. Sciences, Institute of Applied Problems of Physics, National Academy of Sciences of Armenia
Specialization: main field: Theory of Solid State and Semiconductor Physics, Theory of Low Dimensional Electronic Systems

Employment
2005-present Head of Research Laboratory of Solid State Physics, Yerevan State University
2018-present Honorable Head of Department of Solid State Physics, Yerevan State University
1992-present Professor, Department of Solid State Physics, Yerevan State University
2000-2018 Head of Department of Solid State Physics, Yerevan State University
2004-2009 Senior Researcher, Armenian State Program “Semiconductor Nanoelectronics”
1992-2005 Supervisor, Research Group on Theoretical Investigation of Kinetic and Optical Characteristics of Low-Dimensional Electronic Systems, Yerevan State University
1975-1992 Associate Professor, Department of Solid State Physics, Yerevan State University
1969-1975 Senior Lecturer, Department of Theoretical Physics, Yerevan State University

Current research
Semiconductor dot-ring structures, double quantum rings and their optical properties in the laser fields,
Effect of external factors (electric and magnetic fields, hydrostatic pressure, temperature) and interdiffusion on electronic, optical and kinetic properties of low-dimensional structures,
Relaxation processes in semiconductor nanostructures

Student teaching
More than forty years of teaching experience in Faculty of Physics of Yerevan State University

Atomic Physics, Introduction to Solid State Physics, Quantum Theory of Solids, Collective Excitations in Condensed Matter, Physics of Low-dimensional Electronic Systems

Academic Honours and Grants
1999 INTAS (No. 99-00928, Stranski- Krastanow Quantum Dots in a Microcavity),
2002 ANSEF (No. PS24-01, Investigation of Relaxation Processes in Nanostructures),
2004 ANSEF (No. 04-ps-condmatth 83-95, Effect of the Strain Field on the Electron States and Electron-Polar Optical Phonon Interaction in Lens-Shaped Quantum Dots),
2006 ANSEF (No. 05-PS-nano-0811-228, Energy Relaxation By
Multiphonon Processes In Quantum Dots),
2013 Armenian-Russian Project (No.13RF-093, Electron-phonon interaction in quantum dots Ge/Si heterostructures; supported by the State Committee of Science, Ministry of Education and Science of RA and Russian Foundation of Basic research)

Supervisor: Fourteen dissertations on problems of the solid state and semiconductor theory
Consultant: Two doctoral dissertations on semiconductor physics

Conferences
Participation in International, Republican and many other scientific conferences and symposia on solid state and semiconductor physics

Scientific Publications
Author of the books “Introduction to Solid State Physics” (part I, II), Coauthor of the books “Problems on Solid State Physics” (part I), “Solid State Physics (Laboratory Works, part I)”, “Atomic Physics (Laboratory Works)” for university students and graduate students (in Armenian)

Awards
Gold medal of RA Ministry of Education and Science
YSU Gold medal
RA Presidential Award for a breakthrough discovery or significant contribution to the area of physics
The winner of the competition “Productive Researcher” 2013,2014 (Armenian State Committee of Science)

Languages
Armenian, Russian, English

kirakosyan@ysu.am

Albert A. Kirakosyan

Professor | Faculty of Physics - Chair of Solid States
 
 

Book

Ալբերտ Կիրակոսյան

Ատոմի ֆիզիկա | ԵՊՀ հրատ., 2019, 224 էջ

Ալբերտ Կիրակոսյան, Արշակ Վարդանյան, Աննա Ասատրյան, Արամ Մանասելյան, Գառնիկ Վերմիշյան

Պինդ մարմնի ֆիզիկայի լաբորատոր աշխատանքներ մաս I | ԵՊՀ հրատ.: 2016թ․, 168 էջ

Ա. Ա. Կիրակոսյան, Ա. Լ. Վարդանյան, Ա. Լ. Ասատրյան

Պինդ մարմնի ֆիզիկայի խնդիրներ, Մաս I | Ուս. ձեռնարկ: ԵՊՀ հրատ., 2015թ․, 154 էջ |

Ա. Ա. Կիրակոսյան

Պինդ մարմնի ֆիզիկայի ներածություն, Մաս II | Մենագրություն, ԵՊՀ հրատ., 2015թ․, ԵՊՀ հրատ., 364 էջ

Ա. Ա Կիրակոսյան

Պինդ մարմնի ֆիզիկայի ներածություն, Մաս I | Մենագրություն, ԵՊՀ հրատ., 2015թ․, ԵՊՀ հրատ., 288 էջ

Ա. Ա. Կիրակոսյան, Ա. Լ. Վարդանյան, Ա .Լ. Ասատրյան

Պինդ մարմնի ֆիզիկայի խնդիրներ. Մաս 1 | Երևան, ԵՊՀ հրատ., 2015թ., 154 էջ

Alireza Hakimyfard, M.G. Barseghyan, A.A. Kirakosyan

Intersubband optical transitions in Pöshl-Teller quantum well | Proceedings of the Conference on Laser-Physics – 2008, p. 95, (2008)

Ա. Ա. Կիրակոսյան, Ա. Լ. Վարդանյան, Ա. Լ. Ասատրյան, Մ. Մ. Առաքելյան, Գ. Ա. Վերմիշյան

Պինդ մարմնի ֆիզիկա | Լաբորատոր աշխատանքներ, ԵՊՀ, Երևան, 2006թ., 102 էջ
 

Article

A.L. Vartanian, A.L. Asatryan, A.A. Kirakosyan, K.A. Vardanyan

Influence of image charge effect on the binding energy of hydrogen-like donor impurity in a near-surface quantum well under transverse electric field | Physica E: Low-dimensional Systems and Nanostructures, 2019, 106, 1-4 էջ

A. Stepanyan, A. Asatryan, M. Yeranosyan, K. Vardanyan, A. Kirakosyan, A. Vartanian

Energy loss rate of hot electrons due to polar-optical phonon modes in a semiconductor nanowire under transverse electric field | Physica B-Condensed Matter, 2018, 550, 340-346 էջ

M.G. Barseghyan, V.N. Mughnetsyan, L.M. Perez, A.A. Kirakosyan, D. Laroze

Effect of the impurity on the Aharonov-Bohm oscillations and the intraband absorption in GaAs∕ Ga1− xAlxAs quantum ring under intense THz laser field | Physica E: Low-dimensional Systems and Nanostructures, 2018, 111, 91-97 էջ

A.Asatryan, A.Stepanyan, M.Yeranosyan, A.Kirakosyan, A.Vartanian

The influence of the transverse electric field on the hot electron energy loss rate via polar-optical phonons in nanowires | International Conference on Microwave & THz Technologies and Wireless Communications (IRPhE’2018), El-P-3

Henrikh M. Baghramyan, Manuk G. Barseghyan, Albert A. Kirakosyan, Judith H. Ojeda, Jean Bragard, David Laroze

Modeling of anisotropic properties of double quantum rings by the terahertz laser field | Scientific Reports, 2018, 8, 6145(1-10) pp. |

H. M. Baghramyan, M. G. Barseghyan, A. A. Kirakosyan, D. Laroze

Intense Terahertz Radiation Effect on Electronic and Intraband Optical Properties of Semiconductor Quantum Rings | Physics of Quantum Rings, 2018, 411-445 pp.

V. L. Aziz Aghchegala, V. N. Mughnetsyan, A. A. Kirakosyan

Effect of interdiffusion and external magnetic field on electronic states and light absorption in Gaussian-shaped double quantum ring | Physica E: Low-dimensional Systems and Nanostructures, 2018, 96, 11-16 pp. |

A. L. Vartanian, A. A. Kirakosyan, K. A. Vardanyan

Spin relaxation mediated by spin-orbit and acoustic phonon interactions in a single-electron two-dimensional quantum dot | Superlattices and Microstructures, 2018, 122, 548-556 pp. |

M. G. Barseghyan, A. A. Kirakosyan

Laser driven intraband optical transitions in two-dimensional quantum dots and quantum rings | Optics Communications. 2017, 383, pp. 571–576 |

V. L. Aziz Aghchegala, V. N. Mughnetsyan, A. A. Kirakosyan

Effect of interdiffusion and magnetic field on two-electron states in Gaussian-shaped double quantum rings | Physica E: Low-dimensional Systems and Nanostructures. 2017, 88, pp. 157-163 |

Vram Mughnetsyan, Aram Manaselyan, Albert Kirakosyan

Effect of Rashba spin-orbit coupling and external magnetic field on electronic minibands in highly strained one-layer quantum ring superlattice | Superlattices and Microstructures. 2017, 104, pp. 10-18 |

A. Stepanyan, M. Yeranosyan, L. Vardanyan, A. Asatryan, A. Kirakosyan, A. Vartanian

Energy-loss rate of hot electrons due to confined acoustic phonon modes in a semiconductor quantum wire under transverse electric field | Physica B-Condensed Matter. 2017, 519, pp. 102-107

Arshak Vartanian, Albert Kirakosyan, Karen Vardanyan

Frohlich polaron in nanowire with Rashba and Dresselhaus spin-orbit couplings | Superlattices and Microstructures. 2017, 109, pp. 655-661 |

K. Vardanyan, A. Kirakosyan, A. Vartanian

One-dimensional fröhlich polaron with spin-orbit coupling | Вестник Российско-Армянского Университета: Физико-математические и естественные науки. 2017, 1, стр. 41-46 |

A. L. Vartanian, A. L. Asatryan, A. A. Mkhitaryan, S. S. Avetisyan, A. A. Kirakosyan

Effects of electric field and image charges on the impurity-related optical absorption coefficients in a spherical quantum dot (Էլեկտրական դաշտի և պատկեր-լիցքերի ազդեցությունը խառնուկային օպտիկական կլանման գործակիցների վրա գնդային քվանտային կետում) | ԵՊՀ գիտական տեղեկագիր, Ֆիզիկա և մաթեմատիկա, 2017, հ. 51, #1, էջ 124–127 |

V. N. Mughnetsyan, A. A. Kirakosyan

Elastic strain distribution in one layer quantum ring superlattice (Առաձգական դեֆորմացիաների բաշխումը քնավտային կետերի միաշերտ գերցանցում) | ԵՊՀ գիտական տեղեկագիր, Ֆիզիկա և մաթեմատիկա, 2017, հ. 51, #1, էջ 121–123 |

Vram Mughnetsyan, Albert Kirakosyan

Strain distribution and band structure of InAs/GaAs quantum ring superlattice | Superlattices and Microstructures, 2017, 112, 318-327 pp. |

H. M. Baghramyan, M. G. Barseghyan, D. Laroze, A. A. Kirakosyan

Influence of lateralel ectric field on intraband optical absorption in concentric double quantum rings | Physica E: Low-dimensional Systems and Nanostructures. 2016, 77, 81-89 pp. |

M. G. Barseghyan, A. Kh. Manaselyan, D. Laroze, A. A. Kirakosyan

Impurity-modulated Aharonov–Bohm oscillations and intraband optical absorption in quantum dot-ring nanostructures | Physica E: Low-dimensional Systems and Nanostructures. 2016, 81, 31-36 p. |

L. A. Vardanyan, A. L. Vartanian, A. L. Asatryan, A. A. Kirakosyan

Image Charge and Electric Field Effects on Hydrogen-like Impurity-bound Polaron Energies and Oscillator Strengths in a Quantum Dot | Journal of ELECTRONIC MATERIALS. 2016, 45. 11, 5847-5852 pp.

A. L. Asatryan, A. L. Vartanian, A. A. Kirakosyan, L. A. Vardanyan

Electric field and image charge effects on impurity-bound polarons in a CdS colloidal quantum dot embedded in organic matrices | Physica B: Physics of Condensed Matter. 2016, 503, 70-74 pp.

D. Laroze, M. G. Barseghyan, A. Radu, A. A. Kirakosyan

Laser driven impurity states in two-dimensional quantum dots and quantum rings | Physica B: Physics of Condensed Matter. 2016, 501, 1-4 pp. |

M. Barseghyan, A. Manaselyan, D. Laroze, A. Kirakosyan

Impurity-modulated Aharonov–Bohm oscillations and intraband optical absorption in quantum dot–ring nanostructures | Physica E 81, 31-36 (2016)

V. Mughnetsyan, A. Kirakosyan, A. Manaselyan

Effect of interdiffusion on band structure in GaAs/Ga1-xAlxAs quantum ring superlattices | 6-th International Conference on Nanomaterials, NANOCON-2014, Conference Proceedings. 2015, 1, p. 47-53 |

Vartanian A. L., Vardanyan K. A., Mughnetsyan V. N., Kirakosyan A. A.

Electron capture processes in quantum dots due to one-and two-phonon assisted transitions: The role of optical phonon confinement | Journal of Physics: Conference Series, Volume 647, Issue 1, article id. 012017, 4pp. (2015). dx.doi.org

Yeranosyan M. A., Vartanian A. L., Shahbandari A., Kirakosyan A. A.

Phonon confinement effect on the polaron states in a double quantum ring structure in the presence of electric and magnetic fields | Physica B: Physics of Condensed Matter, Volume 456, pp. 365-370 (2015). dx.doi.org/10.1016

Vardanyan K. A., Vartanian A. L., Kirakosyan A. A.

Effect of Phonon Confinement on Optical Phonon-Mediated Carrier Capture into CdSe/ZnS Quantum Dots | Journal of Electronic Materials, Volume 44, pp. 2779-2785 (2015). dx.doi.org/10.1007

Vardanyan K. A., Vartanian A. L., Mughnetsyan V. N., Dvurechenskii A. V., Kirakosyan A. A.

Effect of phonon confinement on one- and two-polar optical phonon capture processes in quantum dots | Physica E: Low-dimensional Systems and Nanostructures, Volume 66, pp. 268-274 (2015) dx.doi.org/10.1016

A. L. Asatryan, K. A. Vardanyan, A. L. Vartanian, A. A. Kirakosyan

The influence of electric field on the quasi-confined and interface polaron basic parameters in a wurtzite nitride quantum wire | Journal of Physics: Conference Series 647, 012048, 4 pp. (2015). dx.doi.org

V. N. Mughnetsyan, A. A. Kirakosyan, A. Manaselyan

Effect of interdiffusion on nonlinear intraband light absorption in Gaussian-shaped double quantum rings | Physica E: Low-dimensional Systems and Nanostructures, 2015, 70, 210-216 pp. |

V. N. Mughnetsyan, A. A. Kirakosyan, V. L. Aziz Aghchegala

Effect of interdiffusion on electronic states of strain-free Gaussian-shaped double quantum ring superlattice | Physica E: Low-dimensional Systems and Nanostructures, 2015, 65, 30-35 pp. |

A. L. Vartanian, K. A. Vardanyan, V. N. Mughnetsyan, A. A. Kirakosyan

Electron capture processes in quantum dots due to one‐and two‐phonon assisted transitions: The role of optical phonon confinement | Journal of Physics: Conference Series, 2015, 647, 012017, 4 pp.

K. A. Vardanyan, A. L. Vartanian, A. G. Stepanyan, A. A. Kirakosyan

Confined acoustic phonon-mediated spin relaxation in a twodimensional quantum dot in the presence of perpendicular magnetic field | Journal of Physics: Conference Series, 2015, 647, 012043, 4 pp.

M. G. Barseghyan, A. A. Kirakosyan

Impurity-related intraband absorption in coupled quantum dot-ring structure under lateral electric field | Physica E: Low-dimensional Systems and Nanostructures, Netherlands, 2015թ․, 74, 421-425 pp. |

V. Mughnetsyan, A. Manaselyan, A. Kirakosyan

Rashba Spin-Orbit Coupling in a Two-Dimensional Quantum Ring Superlattice | Superlattices and Microstructures 82, 584-591 (2015)

H.M. Baghramyan, M.G. Barseghyan, A.A. Kirakosyan, R.L. Restrepo, M.E. Mora-Ramos, C.A. Duque

“Donor impurity-related linear and nonlinear optical absorption coefficients in GaAs/Ga1-xAlxAs concentric double quantum rings: Effects of geometry, hydrostatic pressure, and aluminum concentration” | Journal of Luminescence 145, 676-683, (2014)

A.L. Vartanian, V.N. Mughnetsyan, K.A. Vardanyan, A.V. Dvurechenskii, A.A. Kirakosyan

Influence of optical phonon confinement on two-phonon capture process in quantum dots ( Քվանտային կետերում օպտիկական ֆոնոնների սահմանափակման ազդեցությունը երկֆոնոնային կալանման պրոցեսների վրա ) | ԵՊՀ գիտական տեղեկագիր, Ֆիզիկա և մաթեմատիկա, 2014, #2, էջ 50-53 |

A. Manaselyan, M. Barseghyan, A. Kirakosyan, D. Laroze, C. Duque

Effects of a lateral electric field and hydrostatic pressure on the intraband optical transitions in a GaAs/Ga1-xAlxAs quantum ring | Physica E 60, 95-99 (2014)

A.Kh. Manaselyan, M. G. Barseghyan, A.A. Kirakosyan, D. Laroze, C.A. Duque

Effects of applied lateral electric field and hydrostatic pressure on the intraband optical transitions in a GaAs-Ga1-xAlxAs quantum ring | Physica E 60, pp. 95-99 (2014)

V.N. Mughnetsyan, A. Kh. Manaselyan, M.G. Barseghyan, A.A. Kirakosyan

“Simultaneous effects of hydrostatic pressure and spin–orbit coupling on linear and nonlinear intraband optical absorption coefficients in a GaAs quantum ring” | Journal of Luminescence, 134, pp. 24- 27 (2013)

H.M. Baghramyan, M.G. Barseghyan, A.A. Kirakosyan, R.L. Restrepo, C.A. Duque

"Linear and nonlinear absorption coefficients in GaAs/Ga1-xAlxAs concentric double quantum rings: Effects of hydrostatic pressure and aluminum concentration" | Journal of Luminescence 134, 594-599, (2013)

H.M. Baghramyan, M.G. Barseghyan, C.A. Duque, A.A. Kirakosyan

“Binding energy of hydrogenic donor impurity inGaAs/Ga1-xAlxAs concentric double quantum rings:Effects of geometry, hydrostatic pressure, temperature and aluminum concentration” | Physica E 48, 164-170 (2013)

А.А. Киракосян, Н.Г. Мовсисян, Ш.Г. Гаспарян

Потенциал точечного заряда в полупроводниковой гетероструктуре с цилиндрической симметрией | Известия НАН Армении, Физика, 48, стр. 125-135, 2013

H.M. Baghramyan, M.G. Barseghyan, A.A. Kirakosyan, R.L. Restrepo, C.A. Duque

Linear and nonlinear optical absorption coefficients in GaAs/Ga1-x AlxAs concentric double quantum rings: Effects of hydrostatic pressure and aluminium concentration | Journal of Luminescence, 134, pp. 594-599, 2013

V.N. Mughnetsyan, A.Kh. Manaselyan, M.G. Barseghyan, A.A. Kirakosyan

Simultaneous effect of hydrostatic pressure and spin-orbit coupling on linear and nonlinear intraband optical absorption coefficients in a GaAs quantum ring | Journal of Luminescence, 134, pp. 24-27, 2013

V. Mughnetsyan, A. Manaselyan, M. Barseghyan, A. Kirakosyan

Simultaneous effects of hydrostatic pressure and spin-orbit coupling on linear and nonlinear intraband optical absorption coefficients in a GaAs quantum ring | Journal of Luminescence 134, 24-27 (2013)

H.M. Baghramyan, M.G. Barseghyan , A.A. Kirakosyan

Effects of hydrostatic pressure and temperature on interband optical transitions in InAs/GaAs vertically coupled double quantum dots | Journal of Physics: Conference Series 350, 012017 (2012), in International Symposium on Optics and its applications “OPTICS-2011”, Yerevan, Armenia

E.M. Kazaryan, A.A. Kirakosyan, V.N. Mughnetsyan, H.A. Sarkisyan

“Tunability of Absorption Threshold Frequences and Stark Shift in InSb Narrow Gap Spherical Quantum Layer” | Semicond. Sci. Technol., 27, 085003 (6pp) (2012)

V.L. Aziz Aghchegala, V.N. Mughnetsyan, A.A. Kirakosyan

“Effect of interdiffusion and electric field on resonant states and current-voltage characteristic of GaAs/AlxGa1-xAs double-barrier resonant structure” | Arm. J. Phys, 4, pp. 211-220 (2012)

V.L. Aziz Aghchegala, V.N. Mughnetsyan, A.A. Kiakosyan

“Effect of intediffusion and magnetic field on impuity states in multiple quantum wells” | Proc. of SPIE, 8414, 84140F (2012)

E.M. Kazaryan, A.A. Kirakosyan, V.N. Mughnetsyan, H.A. Sarkisyan

“Tunability of absorption threshold frequences and stark shift in spherical quantum layer” | Proc. of SPIE, 8414, 84140B (2012)

K.A. Vardanyan, A.L. Vartanian, A.A. Kirakosyan

Externally applied or built-in electric field effect on the polaronic self-energy and effective mass in wurtzite nitride cylindrical nanowires | 20th Int. Symposium "Nanostructures: Physics and Technology", QWQD.13p, pp.195-196, Nizhny Novgorod, Russia, June 24-30, 2012

K.A. Vardanyan , A.L. Vartanian, A.A. Kirakosyan

Two-dimensional Fröhlich polaron with Rashba and Dresselhaus spin-prbit coupling | Eur. Phys. J. B., 85, 367, 5 p., 2012. dx.doi.org/10.1140

M.G. Barseghyan, R.L. Restrepo, M.E. Mora-Ramos, A.A. Kirakosyan, C.A. Duque

Donor impurity-related linear and nonlinear intraband optical absorption coefficients in quantum ring: effects of applied electric field and hydrostatic pressure | Nanoscale Research Letters, 7, 538, 8 p., 2012

E.M. Kazaryan , A.A. Kirakosyan, V.N. Mughnetsyan, H.A. Sarkisyan

Tunability of Absorption Threshold Frequences and Stark Shift in InSb Narrow Gap Spherical Quantum Layer | Semicond. Sci. Technol., 27, 085003, 6 p., 2012

M.G. Barseghyan, Alireza Hakimyfard, A.A. Kirakosyan, M.E. Mora-Ramos, C.A. Duque

Hydrostatic pressure and electric and magnetic field effects on the binding energy of a hydrogenic donor impurity in InAs Pöshl-Teller quantum ring | Superlattices and Microstructures, 51, pp. 119-127, 2012

H.M. Baghramyan, M.G. Barseghyan, C.A. Duque, A.A. Kirakosyan

Effects of hydrostatic pressure, temperature, electric field and aluminum concentration on the electronic states in GaAs/Ga1-xAlxAs concentric double quantum rings | Journal of Physics: Conference Series, 350, 012016, 6 p.,2012

A.L.Vartanian, Abbas Shahbandari, M.A. Yeranosyan, A.A. Kirakosyan

The influence of polar optical phonon confinement on the binding energy of a hydrogenic impurity in quantum wires in the perpendicular electric and magnetic fields | Journal of Physics: Conference Series, Volume 350, Issue 1, pp. 012021 (2012)

H.M. Baghramyan , M.G. Barseghyan, C.A. Duque, A.A. Kirakosyan

Hydrostatic pressure and electric field effect on electronic states in double quantum rings | Proc. of SPIE, 8414, 84140C, 10 p., 2012

M.G. Barseghyan, Alireza Hakimyfard, A. A. Kirakosyan, M. E. Mora-Ramos, C.A. Duque

Hydrostatic pressure and electric and magnetic field effects on the binding energy of a hydrogenic donor impurity in InAs Pöschl-Teller quantum ring | Superlattices and Microstructures 51, pp.119-127 (2012)

H.M. Baghramyan, M.G. Barseghyan, C.A. Duque, A.A. Kirakosyan

Effects of hydrostatic pressure, temperature, electric field and aluminum concentration on the electronic states in GaAs-Ga1-xAlxAs concentric double quantum rings | Journal of Physics: Conference Series 350, 012016-1-6 (2012)

H.M. Baghramyan, M.G. Barseghyan, A.A. Kirakosyan

Effect of hydrostatic pressure and temperature on the electronic states in InAs/GaAs cylindrical double quantum dots | Journal of Contemporary Physics (Armenian Academy of Sciences), vol. 46, pp 150 – 155, (2011)

V.L. Aziz Aghchegala, V.N. Mughnetsyan, A.A. Kirakosyan

“Effect of interdiffusion on band structure and intersubband absorption coefficient of GaAs/GaAlAs double quantum well” | Superlattices and Microstructures, 49, pp. 99–108 (2011)

M.G. Barseghyan, Alireza Hakimyfard, Marwan Zuhair, C.A. Duque , A.A. Kirakosyan

Binding energy and photoionization cross-section of hydrogen-like donor impurity in cylindrical InAs Pöshl-Teller quantum layer in magnetic field | Proc. of SPIE, 7998, 79981G, 7pp.,2011

V.L. Aziz Aghchegala, V.N. Mughnetsyan, A.A. Kirakosyan

Effect of interdiffusion and electric field on resonant states and current-voltage characteristic of GaAs/AlxGa1-xAs double-burrier resonant structure | Armenian Journal of Physics, 4, pp.211-220, 2011

M.G. Barseghyan, Alireza Hakimyfard, Marwan Zuhair, C.A. Duque, A.A. Kirakosyan

Binding energy of hydrogen-like donor impurity and photoionization cross-section in InAs Pöshl-Teller quantum ring under applied magnetic field | Physica E, 44, pp.419-424, 2011

Г.М. Баграмян, М.Г. Барсегян, А.А. Киракосян

Влияние гидростатического давления и температуры на электронные состояния в двойной цилиндрической квантовой точке InAs/GaAs | Известия НАН Армении, Физика, 46, стр.234-242, 2011

A.V. Ghazaryan, A.P. Djotyan, K. Moulopoulos, A.A. Kirakosyan

Linear dynamic polarizability and the absorption spectrum of an exciton in a quantum ring in a magnetic field | Physica Scripta, 83, 035703, pp. 1-8, 2011

A.L.Vartanian, Abbas Shahbandari, M.A. Yeranosyan, A.A. Kirakosyan

The polar optical phonon confinement effect on the binding energy of a hydrogenic impurity in quantum wires under applied electric and magnetic fields | Journal of Low Temperature Physics, 165, p. 101-113, 2011. dx.doi.org/10.1007

A.L.Vartanian, M.A. Yeranosyan, K.A. Vardanyan, A.A. Kirakosyan

Polaron effects on the binding energy of a hydrogenic impurity in parabolic quantum wires in perpendicular electric and magnetic fields | Superlattices and Microstructures, Volume 49, Issue 4, p. 382-389 (2011). dx.doi.org/10.1016

V.L.Aziz Aghchegala, V.N. Mughnetsyan, A.A. Kirakosyan

Effect of interdiffusion on band structure and intersubband absorption coefficient of GaAs/GaAlAs double quantum well | Superlattices and Microstructures, 49, pp. 99-108, 2011

Vartanian A.L., Ghouchani A.Sh., Yeranosyan M.A., Kirakosyan A.A.

Impurity bound polaron in a nanowire under electric and magnetic fields: Effect of phonon confinement | Proc. 8th Int. Conf. “Semiconductor Micro- and Nanoelectronics”, Yerevan, July 1-3, p.159-162 (2011)

H.M. Baghramyan, M.G. Barseghyan, C.A. Duque, A.A. Kirakosyan

Hydrostatic pressure and electric field effect on electronic states in double quantum rings | Proc. of SPIE Vol.8414 84140C-1-10 (2011)

M. G. Barseghyan, Alireza Hakimyfard, Marwan Zuhair, C.A. Duque, A. A. Kirakosyan

Binding energy of hydrogen-like donor impurity and photoionization cross-section in InAs Pöshl-Teller quantum ring under applied magnetic field | Physica E 44, p. 419-424 (2011)

A.V.Ghazaryan, A.A. Avetisyan , A.P.Djotyan, A.A.Kirakosyan , K.Moulopoulos

Optical properties of magnetoexcitons in narrow bandgap semiconductor quantum rings” | Program of the International Conference “Laser Physics-2009” (13-16 October 2009), PS3-08, Ashtarak, Armenia. Proceedings of the International Conferernce “Laser Physics-2009” (2010) p. 121-126

V.L. Aziz Aghchegala, V.N. Mughnetsyan, A.A. Kirakosyan

“Effect of interdiffusion on electronic states and absorption coefficient of semiconductor superlattice of cubic symmetry” | Physica E, 42, pp. 1950-1953 (2010)

A.L. Vartanian, M.A. Yeranosyan, A.A. Kirakosyan

Electron-phonon effect on the ground-state binding energy of hydrogenic impurity in parabolic quantum-well wire in presence of an electric and magnetic fields | 18th Int. Symposium :Nanostructures: Physics and Technology", QWQD.16p, pp.116-117, St. Petersburg, Russia, June 21-26, 2010

M.G. Barseghyan, Alireza Hakimyfard, S.Y. López, C.A. Duque, A.A. Kirakosyan

Hydrostatic pressure, temperature and electric field effects on donor binding energy in Pöshl-Teller quantum well | Physica E, 43, pp.529-533, 2010

A.L.Vartanian, A.L.Asatryan, K.A.Vardanyan, A.A.Kirakosyan

Quantum capture of electrons and intra-dot relaxation by means of Auger processes in quantum dots | Physica E, Volume 42, Issue 4, p. 878-880 (2010). dx.doi.org/10.1016

V.L.Aziz Aghchegala, V.N. Mughnetsyan, A.A. Kirakosyan

Effect of interdiffusion on impurity states in quantum dots of spherical symmetry | Physica E, 42, pp.1567-1570, 2010

M.G. Barseghyan, Alireza Hakimyfard, S.Y. López, C.A. Duque, A.A. Kirakosyan

Simultaneous effects of hydrostatic pressure and temperature on donor binding energy and photoionization cross section in Pöshl-Teller quantum well | Physica E, 42, pp.1618-1622, 2010

А. Хакимифард, М.Г.Барсегян, К.А.Дюке, А.А. Киракосян

Влияние электрического поля, гидростатического давления и температуры на элек¬трон¬ные состояния в квантовой яме Пешля-Теллера | Известия НАН Армении, Физика, 45, стр.401-406, 2010

M. G. Barseghyan, Alireza Hakimyfard, Marwan Zuhair, C. A. Duque, A. A. Kirakosyan

Binding energy and photoionization cross section of hydrogen-like donor impurity in cylindrical InAs Pöschl-Teller quantum layer in magnetic field | Proc. of SPIE Vol.7998 79981G-1 (2010)

Alireza Hakimyfard, M.G. Barseghyan, C.A. Duque, A.A. Kirakosyan

Influences of electric field, hydrostatic pressure and temperature on the electronic states in a Pöshl-Teller quantum well | J. Contemp. Phys. (Armenian Academy of Sciences) 45, p. 258-261, (2010)

A.A.Avetisyan , A.V.Ghazaryan, A.P.Djotyan, A.A.Kirakosyan , K.Moulopoulos

Magnetoexcitons in semiconductor quantum rings with complicated (Kane’s) dispersion law | Abstracts of the International Conference on the Physics of Semiconductors - "Jaszowiec-2009" Poland, 19-26 June, (2009) p. MoP 38

V.L. Aziz Aghchegala, V.N. Mughnetsyan, A.A. Kirakosyan

“Effect of interdiffusion on impurity states in quantum dots of spherical symmetry” | Physica E, 42, pp. 1567-1570 (2009)

Alireza Hakimyfard, M.G. Barseghyan, C.A. Duque, A.A. Kirakosyan

Simultaneous effects of pressure and temperature on donor binding energy in Pöshl-Teller quantum well | Physica B, 404, pp.5159-5162, (2009)

Alireza Hakimyfard, M.G. Barseghyan, A.A. Kirakosyan

Simultaneous effects of pressure and magnetic field on intersubband optical transitions in Pöshl-Teller quantum well | Physica E, 41, pp. 1596-1599, (2009)

M.G. Barseghyan, A.A. Kirakosyan, C.A. Duque

Donor-impurity related binding energy and photoinization cross-section in quantum dots: electric and magnetic fields and hydrostatic pressure effects | European Physical Journal B 72, pp. 521-529, (2009)

M.G. Barseghyan, A.A. Kirakosyan, C.A. Duque

Hydrostatic pressure, electric and magnetic field effects on shallow donor impurity states and photoionization cross section in cylindrical GaAs-Ga1-xAlxAs quantum dots | Physica Status Solidi B, 246, pp. 626-629, (2009)

V.N. Mughnetsyan, M.G. Barseghyan, A.A. Kirakosyan

“Binding energy and photoionization cross section of hydrogen-like donor impurity in quantum well wire in electric and magnetic fields” | Superlattice and Microstructures, 44, pp. 86-95 (2008)

V.N. Mughnetsyan, M.G. Barseghyan, A.A. Kirakosyan

“Magnetic field effect on photoionization cross-section of hydrogen-like impurity in cylindrical quantum wire” | Physica E, 40, pp. 654-659 (2008)

V.N. Mughnetsyan, A.A. Kirakosyan

“The influence of In and Al interdiffusion on excitonic states in InxGa1-xAs/AlyGa1-yAs quantum dots” | J. Contemp. Phys. (Armenian Academy of Sciences), 43, pp. 173-176 (2008)

Vartanian, A. L., A. L. Asatryan, A. A. Kirakosyan

Hot-electron energy-loss rate via LA-phonon scattering in InGaAs quantum wire | Physica Status Solidi (B), vol. 245, issue 5, pp. 963-966 (2008). dx.doi.org/10.1002

V.N. Mughnetsyan, M.G. Barseghyan, A.A. Kirakosyan

“Binding energy of a hydrogen-like donor impurity in a quantum well-wire in a magnetic and electric fields” | J. Contemp. Phys. (Armenian Academy of Sciences) 42, pp. 287-291, (2007)

V.N. Mughnetsyan, M.G. Barseghyan, A.A. Kirakosyan

“Influence of magnetic and elecric fields on the binding energy of hydrogen-like donor impurity in a quantum well-wire” | Proceedings of the sixth international conference “Semiconductor micro-and nanoelectronics”, Tsakhcadzor, september 18-20, 50 (2007)

V.N. Mughnetsyan, M.G. Barseghyan, A.A. Kirakosyan

“Photoionization of hydrogen-like impurity in quantum well wire in magnetic field” | Proceedings of the Conference devoted to 50-th anniversary of Department of Solid State Physics, YSU, pp. 60-65, Yerevan (2007)

V.N. Mughnetsyan, A.A. Kirakosyan

“The influence of In and Al interdiffusion on electronic states and light absorption in InxGa1-xAs/AlyGa1-yAs quantum dots” | J. Contemp. Phys. (Armenian Academy of Sciences), 42, pp. 55-61 (2007)

V.N. Mughnetsyan, A.A. Kirakosyan

“The influence of interdiffusion on electronic states and absorption coefficient in quantum dots” | Proceedings of the Conference on Laser-Physics -2006, pp. 173-176, Ashtarak (2007)

A.L.Vartanian, A.L.Asatryan, A.A.Kirakosyan

Energy-loss rate of hot electrons via LA-phonon scattering in free standing quantum wire | ԵՊՀպինդ մարմնի ‎ֆիզիկայի ամբիոնի հիմնադրման 50-ամյակին նվիրված գիտաժողովի նյութեր, Երևան, 2007թ., էջ 84-89

A.L. Vartanian, M.A. Yeranosian, A. A. Kirakosyan

Polaronic shift of the Wannier-Mott exciton binding energy in a quantum wire with allowance for the phonon confinement effect | Journal of Contemporary Physics (Armenian Academy of Sciences), vol. 42, issue 6, pp. 230-234 (2007). dx.doi.org/10.3103

A.L. Vartanian, M.A. Yeranosyan, A.A.Kirakosyan

Electron phonon effect on the ground state binding energy of hidrogenic impurity in quantum-well wires in presence of an electric field | Physica B, Volume 390, Issue 1-2, p. 256-262 (2007). dx.doi.org/10.1016

M.G. Barseghyan, V.N. Mughnetsyan, A.A. Kirakosyan

“Photoionization of impurity in quantum wire in magnetic field” | International Conference “New Technologies for development of heterosemiconductors for device applications”, Abstracts, Yerevan (2006)

V.N. Mughnetsyan, A.A. Kirakosyan

“The influence of diffusion on electronic states of low dimensional heterostructures” | Proceedings of the Conference on Laser-Physics -2005, pp.131-134, Ashtarak (2006)

A.L. Vartanian, M.A. Yeranosyan, A.A.Kirakosyan

The binding energy of a hidrogenic impurity in quantum-well wires in an electric field:The effective mass mismatch effect | Proc. of Conf. on Laser Physics-2005, pp. 73-76, Ashtarak, Armenia (2006)

A.L. Vartanian, M.A. Yeranosyan, A.A. Kirakosyan

The polaronic shift of the ground state binding energy of a shallow donor impurity in quantum-well wires in an electric field | Proc. of Conf. on Laser Physics-2004, pp. 68-71, Ashtarak, Armenia (2005).

A.L. Vartanian, M.A. Yeranosyan, A.A. Kirakosyan

The polaron effect on the binding energy of a shallow donor impurity in quantum-well wires in an electric field | Physica E, v. 27, iss. 4, p. 447-456 (2005). dx.doi.org/10.1016

M.G. Barseghyan, A.A. Kirakosyan

Electronic states in a step quantum well in a magnetic field | Physica E, 28, pp. 471-481, (2005)

M.G. Barseghyan, A.A. Kirakosyan

Light absorption by a two-demisional quantum dot superlattice | Physica E, 27, p. 474-480, (2005)

A. A. Kirakosian, M. Gh. Ghoumashian, A. L. Asatrian

Magnetic susceptibility of size-quantized wire | “Diamagnetic-paramagnetic” size transition in wires. J. Contemp. Phys. 33, No.2, 55-63 (1998)

A. L. Asatrian, A. L. Vartanian, A. A. Kirakosian

Mobility calculation of quasi-two-dimensional charge carriers in semiconductor structures by energy loss method. 2. Scattering on surface roughnesses and alloy disorder of quantum well | J. Contemp. Phys. 30, No.4, 149-155 (1995)

A. L. Asatrian, A. L. Vartanian, A. A. Kirakosian

Mobility calculation of quasi-two-dimensional charge carriers in semiconductor structures by energy loss method. 1. Scattering on charged impurities | J. Contemp. Phys. 29, No.3, 101-109 (1994)

Э.М.Казарян, А.А.Киракосян, Л.Г.Гаспарян

"Избранные вопросы и задачи по магнитным явлениям " | Издат. ЕГУ, Ереван , 1-43,(1973)(на армянском языке)
 

Thesis

K. Vardanyan, Y. Brsoyan, A. Vartanian, A. Kirakosyan

Confined and interface polar optical phonon-limited electron mobility in quantum wires in the presence of perpendicular electric field | 4th International Symposium “Optics and its Applications”. 2016, p. 103-103

A. Stepanyan, L. Vardanyan, A. Asatryan, A. Vartanian, A. Kirakosyan

Electric field effect on hot-electron energy-loss rate via LA-phonon scattering in a cylindrical quantum wire | 4th International Symposium “Optics and its Applications”. 2016. p. 89

A. L. Vartanian, A. L. Asatryan, L. A. Vardanyan, A. A. Kirakosyan

Effect of image charges on the impurity-bound polaronic states in colloidal quantum dots embedded in different organic matrices | International Symposium and Young Scientist School on Disordered and Ordered Materials Analysis and Characterization, 2015, p. 74-75

M. A. Yeranosyan, K. A. Vardanyan, A. L. Vartanian, A. A. Kirakosyan

Spin-orbit interaction enhanced polaron effect in wurtzite semiconductor quantum well | International Symposium and Young Scientist School on Disordered and Ordered Materials Analysis and Characterization, 2015, 45-47 pp.

A. L. Vartanian, K. A. Vardanyan, A. A. Kirakosyan

Spin Relaxation in the Presence of Spin-Orbit Interactions in Single Electron Quantum Dots Embedded in a Suspended Phonon Cavity | International Symposium and Young Scientist School on Disordered and Ordered Materials Analysis and Characterization, 2015, p. 49-50

V. N. Mughnetsyan, A. A. Kirakosyan

Elastic Strain Distribution in one layer InAs/GaAs Quantum Ring Superlattice. | International Symposium and Young Scientist School on Disordered and Ordered Materials Analysis and Characterization, 2015, p. 59-60

Arshak Vartanian, Karen Vardanyan, Armen Stepanyan, Albert Kirakosyan

Dilatational and flexural acoustic-phonon mediated spin relaxation in a two-dimensional quantum dot in the presence of perpendicular magnetic field | 3rd International Symposium “Optics and its Applications”, 2015, p. 134

Vartanian A., Vardanyan K., Kirakosyan A.

Influence of Phonon Confinement on Optical Phonon-Mediated Carrier Capture into CdSe/ZnS/H2O Quantum Dots | 17th International Conference on II-VI Compounds and Related Materials, 2015, p. 243

A. Manaselyan, A. Ghazaryan, A. Kirakosyan

Spin interactions in a quantum ring containing a magnetic impurity | J. Contemp. Phys., 49, 267-277 (2014)

M. A. Yeranosyan, A. L. Vartanian, A. G. Shahbandari, A.A. Kirakosyan

Phonon confinement effect on the polaron states in a double quantum ring structure in the presence of electric and magnetic fields | EDISON18 Matsue, Japan July 22-26, p. 94 (2013)

Vartanian A.L., Shahbandari A., Ghouchani A., Yeranosyan M.A., Kirakosyan A.A.

The influence of polar optical phonon confinement on the binding energy of a hydrogenic impurity in quantum wires in the presence of external fields | Book of Abstracts of the Int. Symposium “Optics and its Applications”, Yerevan, September 5-9, p.114 (2011)

A.A. Avetisyan, A.V. Ghazaryan, A.P. Djotyan, A.A. Kirakosyan , K. Moulopoulos

Optical properties of magnetoexcitons in semiconductor quantum rings with narrow bandgap | Abstracts of the XXXIX International School and Conference on the Physics of Semiconductors - "Jaszowiec-2010" (19-24 June 2010) p. TuP 11, Poland

A.V. Ghazaryan, A. P. Djotyan, A. A. Kirakosyan , K. Moulopoulos

Investigation of the electric Aharonov-Bohm effect in quantum ring | The Program of the International Conference “Aharonov- Bohm effect 50” (11-14 October 2009), P-15, Tel Aviv, Israel, 2009

A.A.Avetisyan, A.V.Ghazaryan, A.P.Djotyan, A.A.Kirakosyan , K.Moulopoulos

Magnetoexcitons in Semiconductor Quantum Rings with Complicated (Kane’s) Dispersion Law | Acta Physica Polonica A.116, p.826, (2009)

Alireza Hakimyfard, M.G. Barseghyan, A.A. Kirakosyan

Effect of magnetic field on intersubband optical transitions in Pöshl-Teller quantum well | Proceedings of the seventh international conference “Semiconductor micro-and nanoelectronics”, Tsakhcadzor, July 3-5, p.14, (2009)

M.G. Barseghyan, A.Kh. Manaselyan, A.A. Kirakosyan

Intersubband absorption in quantum wire with convex bottom in a magnetic field | J. Phys: Cond. Matt., 18, pp. S2161–S2167 (2006)

M.G. Barseghyan, M.M. Aghasyan, A.A. Kirakosyan

Light absorption in semiconductor spherical quantum dots: The role of dielectric constant mismatch | Proceedings of the fifth international conference “Semiconductor micro-and nanoelectronics”, Agveran, september 16-18, p.149, (2005)

M.G. Barseghyan, A.A. Kirakosyan

Hibridization of electron states in a step quantum well in a magnetic field | J. Contemp. Phys. (Armenian Academy of Sciences), 40, p.317, (2005)

M.G. Barseghyan, A.A. Kirakosyan

Light absorption of two-demisional quantum dot superlattice in electric field | J. Contemp. Phys. (Armenian Academy of Sciences), 39, p.380, (2004)

M.G. Barseghyan, A.A. Kirakosyan

Electroabsorption of two-demisional quantum dot superlattice | Proceedings of the Conference on Laser-Physics – 2003, p.53, (2003)