Albert A. Kirakosyan
Biography
Education
Department of Physics, Moscow Lomonosov State University(1965)
Professor (1992)

Scientific degree
Candidate - in 1975, Yerevan State University
Doctoral - in 1990, the National Academy of Sciences Institute of Applied Problems
Associate member of NAS, RA (2006)

Academic courses
 • Introduction to Solid State Physics
 • Solid States Quantum Theory
 • Physics of Low-dimensional Electronic Systems
 • Elementary Excitations in Condensed Media
 • Physics of Nanosystems

  Scale of professional interests
 • Theory of Solid State
 • Semiconductor Physics
 • Low-Dimensional Electronic Systems
 • Some Problems of Exciton and Electronics of Dislocation

  Participation in grant projects
  INTAS (Project No. 99-00928)
  ISTC (Project A-323)
  ANSEF (Grant No. PS24-01)
  ANSEF (Grant No. 04-ps-condmatth 813-95)
  ANSEF (Grant No. 05-PS-nano-0811-228)
  Armenian-Russian Project No.13RF-093(2013-2015)

  Professional membership
  Member of 049 professional board in YSU.

  Awards
  Gold medal of RA Ministry of Education and Science
  YSU Gold medal
  President of Republic of Armenia Prize 2013 in the field of Physics
  The winner of the competition “Productive Researcher” 2013,2014 (Armenian State Committee of Science)

  Languages
  Armenian, Russian, English

  kirakosyan@ysu.am
 • Albert A. Kirakosyan

  Professor | Faculty of Physics - Chair of Solid States
   
   

  Book

  Ալբերտ Կիրակոսյան, Արշակ Վարդանյան, Աննա Ասատրյան, Արամ Մանասելյան, Գառնիկ Վերմիշյան

  Պինդ մարմնի ֆիզիկայի լաբորատոր աշխատանքներ մաս I | ԵՊՀ հրատ.: 2016թ․, 168 էջ

  Ա. Ա. Կիրակոսյան, Ա. Լ. Վարդանյան, Ա. Լ. Ասատրյան

  Պինդ մարմնի ֆիզիկայի խնդիրներ, Մաս I | Ուս. ձեռնարկ: ԵՊՀ հրատ., 2015թ․, 154 էջ |

  Ա. Ա. Կիրակոսյան

  Պինդ մարմնի ֆիզիկայի ներածություն, Մաս II | Մենագրություն, ԵՊՀ հրատ., 2015թ․, ԵՊՀ հրատ., 364 էջ

  Ա. Ա Կիրակոսյան

  Պինդ մարմնի ֆիզիկայի ներածություն, Մաս I | Մենագրություն, ԵՊՀ հրատ., 2015թ․, ԵՊՀ հրատ., 288 էջ

  Ա. Ա. Կիրակոսյան, Ա. Լ. Վարդանյան, Ա .Լ. Ասատրյան

  Պինդ մարմնի ֆիզիկայի խնդիրներ. Մաս 1 | Երևան, ԵՊՀ հրատ., 2015թ., 154 էջ
  1   2  |  See all
   

  Article

  M. G. Barseghyan, A. A. Kirakosyan

  Laser driven intraband optical transitions in two-dimensional quantum dots and quantum rings | Optics Communications. 2017, 383, pp. 571–576 |

  V. L. Aziz Aghchegala, V. N. Mughnetsyan, A. A. Kirakosyan

  Effect of interdiffusion and magnetic field on two-electron states in Gaussian-shaped double quantum rings | Physica E: Low-dimensional Systems and Nanostructures. 2017, 88, pp. 157-163 |

  Vram Mughnetsyan, Aram Manaselyan, Albert Kirakosyan

  Effect of Rashba spin-orbit coupling and external magnetic field on electronic minibands in highly strained one-layer quantum ring superlattice | Superlattices and Microstructures. 2017, 104, pp. 10-18 |

  A. Stepanyan, M. Yeranosyan, L. Vardanyan, A. Asatryan, A. Kirakosyan, A. Vartanian

  Energy-loss rate of hot electrons due to confined acoustic phonon modes in a semiconductor quantum wire under transverse electric field | Physica B-Condensed Matter. 2017, 519, pp. 102-107

  Arshak Vartanian, Albert Kirakosyan, Karen Vardanyan

  Frohlich polaron in nanowire with Rashba and Dresselhaus spin-orbit couplings | Superlattices and Microstructures. 2017, 109, pp. 655-661 |
  1   2   3   4   5   6   7   8   21  |  See all
   

  Thesis

  V. N. Mughnetsyan, A. A. Kirakosyan

  Elastic Strain Distribution in one layer InAs/GaAs Quantum Ring Superlattice. | International Symposium and Young Scientist School on Disordered and Ordered Materials Analysis and Characterization, 2015, p. 59-60

  Arshak Vartanian, Karen Vardanyan, Armen Stepanyan, Albert Kirakosyan

  Dilatational and flexural acoustic-phonon mediated spin relaxation in a two-dimensional quantum dot in the presence of perpendicular magnetic field | 3rd International Symposium “Optics and its Applications”, 2015, p. 134

  Vartanian A., Vardanyan K., Kirakosyan A.

  Influence of Phonon Confinement on Optical Phonon-Mediated Carrier Capture into CdSe/ZnS/H2O Quantum Dots | 17th International Conference on II-VI Compounds and Related Materials, 2015, p. 243

  A. Manaselyan, A. Ghazaryan, A. Kirakosyan

  Spin interactions in a quantum ring containing a magnetic impurity | J. Contemp. Phys., 49, 267-277 (2014)

  M. A. Yeranosyan, A. L. Vartanian, A. G. Shahbandari, A.A. Kirakosyan

  Phonon confinement effect on the polaron states in a double quantum ring structure in the presence of electric and magnetic fields | EDISON18 Matsue, Japan July 22-26, p. 94 (2013)
  1   2   3   4  |  See all