Albert A. Kirakosyan
Biography
Education
Department of Physics, Moscow Lomonosov State University(1965)
Professor (1992)

Scientific degree
Candidate - in 1975, Yerevan State University
Doctoral - in 1990, the National Academy of Sciences Institute of Applied Problems
Associate member of NAS, RA (2006)

Academic courses
 • Introduction to Solid State Physics
 • Solid States Quantum Theory
 • Physics of Low-dimensional Electronic Systems
 • Elementary Excitations in Condensed Media
 • Physics of Nanosystems

  Scale of professional interests
 • Theory of Solid State
 • Semiconductor Physics
 • Low-Dimensional Electronic Systems
 • Some Problems of Exciton and Electronics of Dislocation

  Participation in grant projects
  INTAS (Project No. 99-00928)
  ISTC (Project A-323)
  ANSEF (Grant No. PS24-01)
  ANSEF (Grant No. 04-ps-condmatth 813-95)
  ANSEF (Grant No. 05-PS-nano-0811-228)
  Armenian-Russian Project No.13RF-093(2013-2015)

  Professional membership
  Member of 049 professional board in YSU.

  Awards
  Gold medal of RA Ministry of Education and Science
  YSU Gold medal
  President of Republic of Armenia Prize 2013 in the field of Physics
  The winner of the competition “Productive Researcher” 2013,2014 (Armenian State Committee of Science)

  Languages
  Armenian, Russian, English

  kirakosyan@ysu.am
 • Albert A. Kirakosyan

  Head of Chair | Faculty of Physics - Chair of Solid States
   
   

  Book

  Ալբերտ Կիրակոսյան, Արշակ Վարդանյան, Աննա Ասատրյան, Արամ Մանասելյան, Գառնիկ Վերմիշյան

  Պինդ մարմնի ֆիզիկայի լաբորատոր աշխատանքներ մաս I | ԵՊՀ հրատ.: 2016թ․, 168 էջ, Հայաստան, Երևան

  Ա. Ա. Կիրակոսյան, Ա. Լ. Վարդանյան, Ա. Լ. Ասատրյան

  Պինդ մարմնի ֆիզիկայի խնդիրներ, Մաս I | Ուս. ձեռնարկ: ԵՊՀ հրատ., 2015թ․, 154 էջ, Հայաստան, Երևան |

  Ա. Ա. Կիրակոսյան

  Պինդ մարմնի ֆիզիկայի ներածություն, Մաս II | Մենագրություն, ԵՊՀ հրատ., 2015թ․, ԵՊՀ հրատ., 364 էջ, Հայաստան

  Ա. Ա Կիրակոսյան

  Պինդ մարմնի ֆիզիկայի ներածություն, Մաս I | Մենագրություն, ԵՊՀ հրատ., 2015թ․, ԵՊՀ հրատ., 288 էջ, Հայաստան

  Ա. Ա. Կիրակոսյան, Ա. Լ. Վարդանյան, Ա .Լ. Ասատրյան

  Պինդ մարմնի ֆիզիկայի խնդիրներ. Մաս 1 | Երևան, ԵՊՀ հրատ., 2015թ., 154 էջ
  1   2  |  See all
   

  Article

  A. L. Vartanian, A. L. Asatryan, A. A. Mkhitaryan, S. S. Avetisyan, A. A. Kirakosyan

  Effects of electric field and image charges on the impurity-related optical absorption coefficients in a spherical quantum dot (Էլեկտրական դաշտի և պատկեր-լիցքերի ազդեցությունը խառնուկային օպտիկական կլանման գործակիցների վրա գնդային քվանտային կետում) | ԵՊՀ գիտական տեղեկագիր, Ֆիզիկա և մաթեմատիկա, 2017, հ. 51, #1, էջ 124–127 |

  V. N. Mughnetsyan, A. A. Kirakosyan

  Elastic strain distribution in one layer quantum ring superlattice (Առաձգական դեֆորմացիաների բաշխումը քնավտային կետերի միաշերտ գերցանցում) | ԵՊՀ գիտական տեղեկագիր, Ֆիզիկա և մաթեմատիկա, 2017, հ. 51, #1, էջ 121–123 |

  H. M. Baghramyan, M. G. Barseghyan, D. Laroze, A. A. Kirakosyan

  Influence of lateralel ectric field on intraband optical absorption in concentric double quantum rings | Physica E: Low-dimensional Systems and Nanostructures. 2016, 77, 81-89 pp. |

  M. G. Barseghyan, A. Kh. Manaselyan, D. Laroze, A. A. Kirakosyan

  Impurity-modulated Aharonov–Bohm oscillations and intraband optical absorption in quantum dot-ring nanostructures | Physica E: Low-dimensional Systems and Nanostructures. 2016, 81, 31-36 p. |

  L. A. Vardanyan, A. L. Vartanian, A. L. Asatryan, A. A. Kirakosyan

  Image Charge and Electric Field Effects on Hydrogen-like Impurity-bound Polaron Energies and Oscillator Strengths in a Quantum Dot | Journal of ELECTRONIC MATERIALS. 2016, 45. 11, 5847-5852 pp.
  1   2   3   4   5   6   7   8   20  |  See all
   

  Thesis

  V. N. Mughnetsyan, A. A. Kirakosyan

  Elastic Strain Distribution in one layer InAs/GaAs Quantum Ring Superlattice. | International Symposium and Young Scientist School on Disordered and Ordered Materials Analysis and Characterization, 2015, p. 59-60

  Arshak Vartanian, Karen Vardanyan, Armen Stepanyan, Albert Kirakosyan

  Dilatational and flexural acoustic-phonon mediated spin relaxation in a two-dimensional quantum dot in the presence of perpendicular magnetic field | 3rd International Symposium “Optics and its Applications”, 2015, p. 134

  Vartanian A., Vardanyan K., Kirakosyan A.

  Influence of Phonon Confinement on Optical Phonon-Mediated Carrier Capture into CdSe/ZnS/H2O Quantum Dots | 17th International Conference on II-VI Compounds and Related Materials, 2015, p. 243

  A. Manaselyan, A. Ghazaryan, A. Kirakosyan

  Spin interactions in a quantum ring containing a magnetic impurity | J. Contemp. Phys., 49, 267-277 (2014)

  M. A. Yeranosyan, A. L. Vartanian, A. G. Shahbandari, A.A. Kirakosyan

  Phonon confinement effect on the polaron states in a double quantum ring structure in the presence of electric and magnetic fields | EDISON18 Matsue, Japan July 22-26, p. 94 (2013)
  1   2   3   4  |  See all