Albert A. Kirakosyan
Biography
Education
Department of Physics, Moscow Lomonosov State University(1965)
Professor (1992)

Scientific degree
Candidate - in 1975, Yerevan State University
Doctoral - in 1990, the National Academy of Sciences Institute of Applied Problems
Associate member of NAS, RA (2006)

Academic courses
 • Introduction to Solid State Physics
 • Solid States Quantum Theory
 • Physics of Low-dimensional Electronic Systems
 • Elementary Excitations in Condensed Media
 • Physics of Nanosystems

  Scale of professional interests
 • Theory of Solid State
 • Semiconductor Physics
 • Low-Dimensional Electronic Systems
 • Some Problems of Exciton and Electronics of Dislocation

  Participation in grant projects
  INTAS (Project No. 99-00928)
  ISTC (Project A-323)
  ANSEF (Grant No. PS24-01)
  ANSEF (Grant No. 04-ps-condmatth 813-95)
  ANSEF (Grant No. 05-PS-nano-0811-228)
  Armenian-Russian Project No.13RF-093(2013-2015)

  Professional membership
  Member of 049 professional board in YSU.

  Awards
  Gold medal of RA Ministry of Education and Science
  YSU Gold medal
  President of Republic of Armenia Prize 2013 in the field of Physics
  The winner of the competition “Productive Researcher” 2013,2014 (Armenian State Committee of Science)

  Languages
  Armenian, Russian, English

  kirakosyan@ysu.am
 • Albert A. Kirakosyan

  Professor | Faculty of Physics - Chair of Solid States
   
   

  Book

  Ալբերտ Կիրակոսյան

  Ատոմի ֆիզիկա | ԵՊՀ հրատ., 2019, 224 էջ

  Ալբերտ Կիրակոսյան, Արշակ Վարդանյան, Աննա Ասատրյան, Արամ Մանասելյան, Գառնիկ Վերմիշյան

  Պինդ մարմնի ֆիզիկայի լաբորատոր աշխատանքներ մաս I | ԵՊՀ հրատ.: 2016թ․, 168 էջ

  Ա. Ա. Կիրակոսյան, Ա. Լ. Վարդանյան, Ա. Լ. Ասատրյան

  Պինդ մարմնի ֆիզիկայի խնդիրներ, Մաս I | Ուս. ձեռնարկ: ԵՊՀ հրատ., 2015թ․, 154 էջ |

  Ա. Ա. Կիրակոսյան

  Պինդ մարմնի ֆիզիկայի ներածություն, Մաս II | Մենագրություն, ԵՊՀ հրատ., 2015թ․, ԵՊՀ հրատ., 364 էջ

  Ա. Ա Կիրակոսյան

  Պինդ մարմնի ֆիզիկայի ներածություն, Մաս I | Մենագրություն, ԵՊՀ հրատ., 2015թ․, ԵՊՀ հրատ., 288 էջ
  1   2  |  See all
   

  Article

  A.L. Vartanian, A.L. Asatryan, A.A. Kirakosyan, K.A. Vardanyan

  Influence of image charge effect on the binding energy of hydrogen-like donor impurity in a near-surface quantum well under transverse electric field | Physica E: Low-dimensional Systems and Nanostructures, 2019, 106, 1-4 էջ

  A. Stepanyan, A. Asatryan, M. Yeranosyan, K. Vardanyan, A. Kirakosyan, A. Vartanian

  Energy loss rate of hot electrons due to polar-optical phonon modes in a semiconductor nanowire under transverse electric field | Physica B-Condensed Matter, 2018, 550, 340-346 էջ

  M.G. Barseghyan, V.N. Mughnetsyan, L.M. Perez, A.A. Kirakosyan, D. Laroze

  Effect of the impurity on the Aharonov-Bohm oscillations and the intraband absorption in GaAs∕ Ga1− xAlxAs quantum ring under intense THz laser field | Physica E: Low-dimensional Systems and Nanostructures, 2018, 111, 91-97 էջ

  A.Asatryan, A.Stepanyan, M.Yeranosyan, A.Kirakosyan, A.Vartanian

  The influence of the transverse electric field on the hot electron energy loss rate via polar-optical phonons in nanowires | International Conference on Microwave & THz Technologies and Wireless Communications (IRPhE’2018), El-P-3

  Henrikh M. Baghramyan, Manuk G. Barseghyan, Albert A. Kirakosyan, Judith H. Ojeda, Jean Bragard, David Laroze

  Modeling of anisotropic properties of double quantum rings by the terahertz laser field | Scientific Reports, 2018, 8, 6145(1-10) pp. |
  1   2   3   4   5   6   7   8   23  |  See all
   

  Thesis

  Vartanian A.L., Shahbandari A., Ghouchani A., Yeranosyan M.A., Kirakosyan A.A.

  The influence of polar optical phonon confinement on the binding energy of a hydrogenic impurity in quantum wires in the presence of external fields | Book of Abstracts of the Int. Symposium “Optics and its Applications”, Yerevan, September 5-9, p.114 (2011)

  A.A. Avetisyan, A.V. Ghazaryan, A.P. Djotyan, A.A. Kirakosyan , K. Moulopoulos

  Optical properties of magnetoexcitons in semiconductor quantum rings with narrow bandgap | Abstracts of the XXXIX International School and Conference on the Physics of Semiconductors - "Jaszowiec-2010" (19-24 June 2010) p. TuP 11, Poland

  A.V. Ghazaryan, A. P. Djotyan, A. A. Kirakosyan , K. Moulopoulos

  Investigation of the electric Aharonov-Bohm effect in quantum ring | The Program of the International Conference “Aharonov- Bohm effect 50” (11-14 October 2009), P-15, Tel Aviv, Israel, 2009

  A.A.Avetisyan, A.V.Ghazaryan, A.P.Djotyan, A.A.Kirakosyan , K.Moulopoulos

  Magnetoexcitons in Semiconductor Quantum Rings with Complicated (Kane’s) Dispersion Law | Acta Physica Polonica A.116, p.826, (2009)

  Alireza Hakimyfard, M.G. Barseghyan, A.A. Kirakosyan

  Effect of magnetic field on intersubband optical transitions in Pöshl-Teller quantum well | Proceedings of the seventh international conference “Semiconductor micro-and nanoelectronics”, Tsakhcadzor, July 3-5, p.14, (2009)
  1   2   3   4  |  See all