Albert A. Kirakosyan
Biography
Education
Department of Physics, Moscow Lomonosov State University(1965)
Professor (1992)

Scientific degree
Candidate - in 1975, Yerevan State University
Doctoral - in 1990, the National Academy of Sciences Institute of Applied Problems
Associate member of NAS, RA (2006)

Academic courses
 • Introduction to Solid State Physics
 • Solid States Quantum Theory
 • Physics of Low-dimensional Electronic Systems
 • Elementary Excitations in Condensed Media
 • Physics of Nanosystems

  Scale of professional interests
 • Theory of Solid State
 • Semiconductor Physics
 • Low-Dimensional Electronic Systems
 • Some Problems of Exciton and Electronics of Dislocation

  Participation in grant projects
  INTAS (Project No. 99-00928)
  ISTC (Project A-323)
  ANSEF (Grant No. PS24-01)
  ANSEF (Grant No. 04-ps-condmatth 813-95)
  ANSEF (Grant No. 05-PS-nano-0811-228)
  Armenian-Russian Project No.13RF-093(2013-2015)

  Professional membership
  Member of 049 professional board in YSU.

  Awards
  Gold medal of RA Ministry of Education and Science
  YSU Gold medal
  President of Republic of Armenia Prize 2013 in the field of Physics
  The winner of the competition “Productive Researcher” 2013,2014 (Armenian State Committee of Science)

  Languages
  Armenian, Russian, English

  kirakosyan@ysu.am
 • Albert A. Kirakosyan

  Head of Chair | Faculty of Physics - Chair of Solid States
   
   

  Book

  Ալբերտ Կիրակոսյան, Արշակ Վարդանյան, Աննա Ասատրյան, Արամ Մանասելյան, Գառնիկ Վերմիշյան

  Պինդ մարմնի ֆիզիկայի լաբորատոր աշխատանքներ մաս I | ԵՊՀ հրատ.: 2016թ․, 168 էջ, Հայաստան, Երևան

  Ա. Ա. Կիրակոսյան, Ա. Լ. Վարդանյան, Ա. Լ. Ասատրյան

  Պինդ մարմնի ֆիզիկայի խնդիրներ, Մաս I | Ուս. ձեռնարկ: ԵՊՀ հրատ., 2015թ․, 154 էջ, Հայաստան, Երևան |

  Ա. Ա. Կիրակոսյան

  Պինդ մարմնի ֆիզիկայի ներածություն, Մաս II | Մենագրություն, ԵՊՀ հրատ., 2015թ․, ԵՊՀ հրատ., 364 էջ, Հայաստան

  Ա. Ա Կիրակոսյան

  Պինդ մարմնի ֆիզիկայի ներածություն, Մաս I | Մենագրություն, ԵՊՀ հրատ., 2015թ․, ԵՊՀ հրատ., 288 էջ, Հայաստան

  Ա. Ա. Կիրակոսյան, Ա. Լ. Վարդանյան, Ա .Լ. Ասատրյան

  Պինդ մարմնի ֆիզիկայի խնդիրներ. Մաս 1 | Երևան, ԵՊՀ հրատ., 2015թ., 154 էջ
  1   2  |  See all
   

  Article

  A. L. Vartanian, A. L. Asatryan, A. A. Mkhitaryan, S. S. Avetisyan, A. A. Kirakosyan

  Effects of electric field and image charges on the impurity-related optical absorption coefficients in a spherical quantum dot (Էլեկտրական դաշտի և պատկեր-լիցքերի ազդեցությունը խառնուկային օպտիկական կլանման գործակիցների վրա գնդային քվանտային կետում) | ԵՊՀ գիտական տեղեկագիր, Ֆիզիկա և մաթեմատիկա, 2017, հ. 51, #1, էջ 124–127 |

  V. N. Mughnetsyan, A. A. Kirakosyan

  Elastic strain distribution in one layer quantum ring superlattice (Առաձգական դեֆորմացիաների բաշխումը քնավտային կետերի միաշերտ գերցանցում) | ԵՊՀ գիտական տեղեկագիր, Ֆիզիկա և մաթեմատիկա, 2017, հ. 51, #1, էջ 121–123 |

  H. M. Baghramyan, M. G. Barseghyan, D. Laroze, A. A. Kirakosyan

  Influence of lateralel ectric field on intraband optical absorption in concentric double quantum rings | Physica E: Low-dimensional Systems and Nanostructures. 2016, 77, 81-89 pp. |

  M. G. Barseghyan, A. Kh. Manaselyan, D. Laroze, A. A. Kirakosyan

  Impurity-modulated Aharonov–Bohm oscillations and intraband optical absorption in quantum dot-ring nanostructures | Physica E: Low-dimensional Systems and Nanostructures. 2016, 81, 31-36 p. |

  L. A. Vardanyan, A. L. Vartanian, A. L. Asatryan, A. A. Kirakosyan

  Image Charge and Electric Field Effects on Hydrogen-like Impurity-bound Polaron Energies and Oscillator Strengths in a Quantum Dot | Journal of ELECTRONIC MATERIALS. 2016, 45. 11, 5847-5852 pp.
  1   2   3   4   5   6   7   8   20  |  See all
   

  Thesis

  Vartanian A.L., Shahbandari A., Ghouchani A., Yeranosyan M.A., Kirakosyan A.A.

  The influence of polar optical phonon confinement on the binding energy of a hydrogenic impurity in quantum wires in the presence of external fields | Book of Abstracts of the Int. Symposium “Optics and its Applications”, Yerevan, September 5-9, p.114 (2011)

  A.A. Avetisyan, A.V. Ghazaryan, A.P. Djotyan, A.A. Kirakosyan , K. Moulopoulos

  Optical properties of magnetoexcitons in semiconductor quantum rings with narrow bandgap | Abstracts of the XXXIX International School and Conference on the Physics of Semiconductors - "Jaszowiec-2010" (19-24 June 2010) p. TuP 11, Poland

  A.V. Ghazaryan, A. P. Djotyan, A. A. Kirakosyan , K. Moulopoulos

  Investigation of the electric Aharonov-Bohm effect in quantum ring | The Program of the International Conference “Aharonov- Bohm effect 50” (11-14 October 2009), P-15, Tel Aviv, Israel, 2009

  A.A.Avetisyan, A.V.Ghazaryan, A.P.Djotyan, A.A.Kirakosyan , K.Moulopoulos

  Magnetoexcitons in Semiconductor Quantum Rings with Complicated (Kane’s) Dispersion Law | Acta Physica Polonica A.116, p.826, (2009)

  Alireza Hakimyfard, M.G. Barseghyan, A.A. Kirakosyan

  Effect of magnetic field on intersubband optical transitions in Pöshl-Teller quantum well | Proceedings of the seventh international conference “Semiconductor micro-and nanoelectronics”, Tsakhcadzor, July 3-5, p.14, (2009)
  1   2   3   4  |  See all