Albert A. Kirakosyan
Biography
Education
Department of Physics, Moscow Lomonosov State University(1965)
Professor (1992)

Scientific degree
Candidate - in 1975, Yerevan State University
Doctoral - in 1990, the National Academy of Sciences Institute of Applied Problems
Associate member of NAS, RA (2006)

Academic courses
 • Introduction to Solid State Physics
 • Solid States Quantum Theory
 • Physics of Low-dimensional Electronic Systems
 • Elementary Excitations in Condensed Media
 • Physics of Nanosystems

  Scale of professional interests
 • Theory of Solid State
 • Semiconductor Physics
 • Low-Dimensional Electronic Systems
 • Some Problems of Exciton and Electronics of Dislocation

  Participation in grant projects
  INTAS (Project No. 99-00928)
  ISTC (Project A-323)
  ANSEF (Grant No. PS24-01)
  ANSEF (Grant No. 04-ps-condmatth 813-95)
  ANSEF (Grant No. 05-PS-nano-0811-228)
  Armenian-Russian Project No.13RF-093(2013-2015)

  Professional membership
  Member of 049 professional board in YSU.

  Awards
  Gold medal of RA Ministry of Education and Science
  YSU Gold medal
  President of Republic of Armenia Prize 2013 in the field of Physics
  The winner of the competition “Productive Researcher” 2013,2014 (Armenian State Committee of Science)

  Languages
  Armenian, Russian, English

  kirakosyan@ysu.am
 • Albert A. Kirakosyan

  Professor | Faculty of Physics - Chair of Solid States
   
   

  Book

  Ալբերտ Կիրակոսյան

  Ատոմի ֆիզիկա | ԵՊՀ հրատ., 2019, 224 էջ

  Ալբերտ Կիրակոսյան, Արշակ Վարդանյան, Աննա Ասատրյան, Արամ Մանասելյան, Գառնիկ Վերմիշյան

  Պինդ մարմնի ֆիզիկայի լաբորատոր աշխատանքներ մաս I | ԵՊՀ հրատ.: 2016թ․, 168 էջ

  Ա. Ա. Կիրակոսյան, Ա. Լ. Վարդանյան, Ա. Լ. Ասատրյան

  Պինդ մարմնի ֆիզիկայի խնդիրներ, Մաս I | Ուս. ձեռնարկ: ԵՊՀ հրատ., 2015թ․, 154 էջ |

  Ա. Ա. Կիրակոսյան

  Պինդ մարմնի ֆիզիկայի ներածություն, Մաս II | Մենագրություն, ԵՊՀ հրատ., 2015թ․, ԵՊՀ հրատ., 364 էջ

  Ա. Ա Կիրակոսյան

  Պինդ մարմնի ֆիզիկայի ներածություն, Մաս I | Մենագրություն, ԵՊՀ հրատ., 2015թ․, ԵՊՀ հրատ., 288 էջ
  1   2  |  See all
   

  Article

  H.M. Baghramyan, M.G. Barseghyan, A.A. Kirakosyan, R.L. Restrepo, M.E. Mora-Ramos, C.A. Duque

  “Donor impurity-related linear and nonlinear optical absorption coefficients in GaAs/Ga1-xAlxAs concentric double quantum rings: Effects of geometry, hydrostatic pressure, and aluminum concentration” | Journal of Luminescence 145, 676-683, (2014)

  A.L. Vartanian, V.N. Mughnetsyan, K.A. Vardanyan, A.V. Dvurechenskii, A.A. Kirakosyan

  Influence of optical phonon confinement on two-phonon capture process in quantum dots ( Քվանտային կետերում օպտիկական ֆոնոնների սահմանափակման ազդեցությունը երկֆոնոնային կալանման պրոցեսների վրա ) | ԵՊՀ գիտական տեղեկագիր, Ֆիզիկա և մաթեմատիկա, 2014, #2, էջ 50-53 |

  A. Manaselyan, M. Barseghyan, A. Kirakosyan, D. Laroze, C. Duque

  Effects of a lateral electric field and hydrostatic pressure on the intraband optical transitions in a GaAs/Ga1-xAlxAs quantum ring | Physica E 60, 95-99 (2014)

  A.Kh. Manaselyan, M. G. Barseghyan, A.A. Kirakosyan, D. Laroze, C.A. Duque

  Effects of applied lateral electric field and hydrostatic pressure on the intraband optical transitions in a GaAs-Ga1-xAlxAs quantum ring | Physica E 60, pp. 95-99 (2014)

  V.N. Mughnetsyan, A. Kh. Manaselyan, M.G. Barseghyan, A.A. Kirakosyan

  “Simultaneous effects of hydrostatic pressure and spin–orbit coupling on linear and nonlinear intraband optical absorption coefficients in a GaAs quantum ring” | Journal of Luminescence, 134, pp. 24- 27 (2013)
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   23  |  See all
   

  Thesis

  K. Vardanyan, Y. Brsoyan, A. Vartanian, A. Kirakosyan

  Confined and interface polar optical phonon-limited electron mobility in quantum wires in the presence of perpendicular electric field | 4th International Symposium “Optics and its Applications”. 2016, p. 103-103

  A. Stepanyan, L. Vardanyan, A. Asatryan, A. Vartanian, A. Kirakosyan

  Electric field effect on hot-electron energy-loss rate via LA-phonon scattering in a cylindrical quantum wire | 4th International Symposium “Optics and its Applications”. 2016. p. 89

  A. L. Vartanian, A. L. Asatryan, L. A. Vardanyan, A. A. Kirakosyan

  Effect of image charges on the impurity-bound polaronic states in colloidal quantum dots embedded in different organic matrices | International Symposium and Young Scientist School on Disordered and Ordered Materials Analysis and Characterization, 2015, p. 74-75

  M. A. Yeranosyan, K. A. Vardanyan, A. L. Vartanian, A. A. Kirakosyan

  Spin-orbit interaction enhanced polaron effect in wurtzite semiconductor quantum well | International Symposium and Young Scientist School on Disordered and Ordered Materials Analysis and Characterization, 2015, 45-47 pp.

  A. L. Vartanian, K. A. Vardanyan, A. A. Kirakosyan

  Spin Relaxation in the Presence of Spin-Orbit Interactions in Single Electron Quantum Dots Embedded in a Suspended Phonon Cavity | International Symposium and Young Scientist School on Disordered and Ordered Materials Analysis and Characterization, 2015, p. 49-50
  1   2   3   4  |  See all