Alvard A. Kharatyan
Biography
Alvard Alb. Kharatyan
Associate Professor at the Chair of Mathematical Modeling in Economics, Yerevan State University

Education
1988-1992: Postgraduate study in "General Economics", Yerevan State University
1982 - 1987: Faculty of Economical Cybernetics, Yerevan State University

Academic Degree
Title: Candidate of Economic Sciences, Associate Professor

Professional Experience:
2006 - up to date: Associate Professor at the Chair of Mathematical Modeling in Economics, Yerevan State University
2001-2006: YSU, Faculty of Economics, Chair of Mathematical Modeling in Economics, Assistant,
1992-2001: YSU, Faculty of Economics, Chair of Economical Theory, Assistant,
1987-1992: Armenian SSR State Plannings Institute of Planning and Economics, The department of special programs, researcher.

Academic Courses
Intermediate Macroeconomics, Intermediate Microeconomics, Econometrics.

Scale of professional interests
Econometrics, Study of socio-economic problems of Economics,
State economic policy issues, mathematical methods and models in economics.

Languages
Russian - fluent, English – fair (Upper Intermediate Level-CEFR B2).alvardkharatyan@ysu.am

Alvard A. Kharatyan

Associate Professor | Faculty of Economics and Management - Department of Mathematical modeling in Economics
 
 

Book

Հ. Լ. Սարգսյան, Ա. Հ. Առաքելյան, Մ. Ա. Սահակյան, Ռ. Ա. Գևորգյան, Ա. Ա. Խառատյան, Ն. Ս. Քոչինյան, Գ. Պ. Տոնոյան, Գ. Մ. Ղուկասյան, Մ. Մ. Բունիաթյան, Ս. Հ. Սարգսյան

Տնտեսական իրավիճակների մոդելավորում | Ուս. ձեռնարկ, Զանգակ, Երևան, 2017թ., 288 էջ

Գ. Ղարիբյան, Ա. Խառատյան, Ռ. Իսահակյան

Հայաստանի Հանրապետության սոցիալ-տնտեսական զարգացումները և մարդկային կապիտալի վերարտադրության հիմնախնդիրները անկախության տարիներին | Մենագրություն: ԵՊՀ հրատ., 2017թ․, 340 էջ

Հ. Սարգսյան, Ա. Համբարձումյան, Գ. Ղարիբյան , Հ. Մարզպանյան, Ա.Խառատյան, Մ. Եղիազարյան, Ն. Քոչինյան, Հ. Մկրտչյան

Կապիտալի նախասկզբնական կուտակման, հարստության ու եկամուտների բևեռացման առանձնահատկությունները և կարգավորման հիմնախնդիրները ՀՀ անցումային տնտեսությունում | Գիտահետազոտական աշխատանք, Երևան, 2011 թ., 82 էջ

Ա. Համբարձումյան, Գ. Ղարիբյան, Ռ. Եգանյան, Ա. Խառատյան, Կ. Ավետիսյան, Մ. Եղիազարյան, Ա. Մարտիրոսյան, Գ. Սիրոյան, Հ. Մկրտչյան

ՀՀ աշխատաշուկայի վերլուծություն | Գիտահետազոտական աշխատանք, Երևան, 2010թ., 199 էջ:

Հ. Սարգսյան, Ա. Առաքելյան, Ա. Խառատյան, Ն. Քոչինյան, Գ.Ղուկասյան, Մ.Բունիաթյան, Գ. Տոնոյան

Տնտեսական իրավիճակների մոդելավորում | Ուսումնական ձեռնարկ Երևան 2009, 168 էջ |
1   2  |  See all
 

Article

Ա.Ա. Խառատյան, Ս.Գ. Սարգսյան, Ի.Ա. Չուխաջյան

ՀՀ տնտեսական աճի, պետբյուջեի հարկային մուտքերի և զբաղվածության վրա օտարերկրյա ուղղակի ներդրումների ազդեցության գնահատումը: | Հայաստանի Ճարտարագիտական ակադեմիայի լրաբեր, 2019, Հ. 16, № 2, էջ 121-127:

Siranush Sargsyan, Alvard Kharatyan, Anna Hovakimyan

Տրամաբանական ռեգրեսիան որպես մարքեթինգի գործիք | «Բանբեր Երևանի համալսարանի. Սոցիոլոգիա, Տնտեսագիտություն», 2019 № 1 (28), էջ 40-49 |

Ա.Ա. Խառատյան, Ս.Գ. Սարգսյան, Ա.Ս. Հովակիմյան

Հայերեն տեքստի տոնայնության վերլուծության մեթոդներ | Հայաստանի Ճարտարագիտական ակադեմիայի լրաբեր, 2018, Հ. 15, № 4, էջ 609-613

Alvard A. Kharatyan,

Եվրասիական տնտեսական միությանը ՀՀ անդամակցելու հնարավոր հետևանքների որոշ քանակական գնահատականներ | «Բանբեր Երևանի համալսարանի. Սոցիոլոգիա, Տնտեսագիտություն», 2015 № 2 (17), էջ 65-75 |

Саркисян С. Г., Овакимян А. С., Харатян А. А.

Нейросетевые технологии в задачах прогнозирования | Международная научная конференция "Экономика и управление", 2015, 126-131 стр. |
1   2   3   4   5   6   7   8  |  See all