Alvard A. Kharatyan
Biography
Education
1982 - 1987: Yerevan State University, Faculty - Economical Cybernetics, Speciality - Economist-mathematician

Academic degree
Ph.D. in Economics, Ը.00.01, Subject - The problems of living estate stratification and its adjustment in transition economics (in model of RA), 01.03.2004

Professional experience
1987 - 1992: Armenian SSR StatePlannings Institute of Planning and Economics, The department of special programs, researcher,
1992 - 2001: YSU, Department of Economics, Chair of Economical Theory, Assistant,
2001 - 2006: YSU, Department of Economics, Chair of Mathematical Modeling in Economics, Assistant,
2006: YSU, Department of Economics, Chair of Mathematical Modeling in Economics, associate professor.

Academic courses
introduction into Economics, Macroeconomics, Microeconomics, Transition Economics, Social Economics. Macroeconomics, Econometrics, Econometric modeling, Mathematical modeling of Economic situations, Microeconomic bases of Macroeconomic modeling,Information technologies in speciality researches

Scale of professional interests
Study of economical and social problems of Economics, modeling, econometrics.
Statistical analysis by Excel, SPSS, EViews, Stata programs.

Participation in grant projects
2005 - 2007: Work market and socio-economic consequences of migration flows of population reproduction (in example of RA)
2006 - 2008: The analyses of work market of RA
2008 - 2010: The specificity of capitals primary accumulation and wealth polarization and regulation problems (in example of RA)

Languages
Armenian, russian, english

Alvard A. Kharatyan

Associate Professor | Faculty of Economics and Management - Department of Mathematical modeling in Economics
 
 

Book

Հ. Լ. Սարգսյան, Ա. Հ. Առաքելյան, Մ. Ա. Սահակյան, Ռ. Ա. Գևորգյան, Ա. Ա. Խառատյան, Ն. Ս. Քոչինյան, Գ. Պ. Տոնոյան, Գ. Մ. Ղուկասյան, Մ. Մ. Բունիաթյան, Ս. Հ. Սարգսյան

Տնտեսական իրավիճակների մոդելավորում | Ուս. ձեռնարկ, Զանգակ, Երևան, 2017թ., 288 էջ

Գ. Ղարիբյան, Ա. Խառատյան, Ռ. Իսահակյան

Հայաստանի Հանրապետության սոցիալ-տնտեսական զարգացումները և մարդկային կապիտալի վերարտադրության հիմնախնդիրները անկախության տարիներին | Մենագրություն: ԵՊՀ հրատ., 2017թ․, 340 էջ

Ա. Ա. Խառատյան, Ն. Ն. Մարտիրոսյան, Դ. Վ. Պետրոսյան

Հայ մամուլի պատմություն (18-րդ դարավերջ-20-րդ դարասկիզբ) | Ուս. ձեռնարկ: ԵՊՀ հրատ.: 2016թ․, 32 էջ |

Հ. Սարգսյան, Ա. Համբարձումյան, Գ. Ղարիբյան , Հ. Մարզպանյան, Ա.Խառատյան, Մ. Եղիազարյան, Ն. Քոչինյան, Հ. Մկրտչյան

Կապիտալի նախասկզբնական կուտակման, հարստության ու եկամուտների բևեռացման առանձնահատկությունները և կարգավորման հիմնախնդիրները ՀՀ անցումային տնտեսությունում | Գիտահետազոտական աշխատանք, Երևան, 2011 թ., 82 էջ

Ա. Համբարձումյան, Գ. Ղարիբյան, Ռ. Եգանյան, Ա. Խառատյան, Կ. Ավետիսյան, Մ. Եղիազարյան, Ա. Մարտիրոսյան, Գ. Սիրոյան, Հ. Մկրտչյան

ՀՀ աշխատաշուկայի վերլուծություն | Գիտահետազոտական աշխատանք, Երևան, 2010թ., 199 էջ:

Հ. Սարգսյան, Ա. Առաքելյան, Ա. Խառատյան, Ն. Քոչինյան, Գ.Ղուկասյան, Մ.Բունիաթյան, Գ. Տոնոյան

Տնտեսական իրավիճակների մոդելավորում | Ուսումնական ձեռնարկ Երևան 2009, 168 էջ |

Ա. Առաքելյան, Տ. Ստեփանյան, Ա. Խառատյան, Լ. Սարդարյան, Ա. Սարգսյան

Ուոլտեր Նիկոլսոն, Միկրոտնտեսագիտություն | Երևան, 2007թ. 318 էջ

Ա. Խառատյան, Ն. Քոչինյան

ՀՀ աշխատանքի շուկան և բնակչության արտագաղթը | Կրթությունը և Գիտությունը Արցախում: Հ. 5-6, Եր. 2004, էջ 127-132
 

Article

Siranush Sargsyan, Alvard Kharatyan, Anna Hovakimyan

Տրամաբանական ռեգրեսիան որպես մարքեթինգի գործիք | «Բանբեր Երևանի համալսարանի. Սոցիոլոգիա, Տնտեսագիտություն», 2019 № 1 (28), էջ 40-49 |

Alvard A. Kharatyan,

Եվրասիական տնտեսական միությանը ՀՀ անդամակցելու հնարավոր հետևանքների որոշ քանակական գնահատականներ | «Բանբեր Երևանի համալսարանի. Սոցիոլոգիա, Տնտեսագիտություն», 2015 № 2 (17), էջ 65-75 |

Alvard Kharatyan, Aspram Shadyan

Եվրասիական տնտեսական միությանը ՀՀ անդամակցելու հնարավոր հետևանքների որոշ քանակական գնահատականներ | «Բանբեր Երևանի համալսարանի. Սոցիոլոգիա, Տնտեսագիտություն», 2015 № 2 (17), էջ 65-75 |

Саркисян С. Г., Овакимян А. С., Харатян А. А.

Нейросетевые технологии в задачах прогнозирования | Международная научная конференция "Экономика и управление", 2015, 126-131 стр. |

Alvard Kharatyan

Գլոբալ անհավասարություն և աղքատություն. արդի հիմնախնդիրները | «Բանբեր Երևանի համալսարանի», «Սոցիոլոգիա, Տնտեսագիտություն» 144.5, 2014թ. (№ 3), էջ 35-46 |

Խառատյան Ա., Սարգսյան Ս., Anna S. Hovakimyan

Արհեստական նեյրոնային ցանցերի կիրառումը տնտեսա-մաթեմատիկական մոդելավորման մեջ (ՀՀ-ում գնաճի կանխատեսման օրինակով | ԵՊՀ Տարեգիրք 2013, Տնտեսագիտության ֆակուլտետ, Եր.: ԵՊՀ հրատ. 2014, էջեր 561-573 |

Ն. Ս. Քոչինյան, Ա. Խառատյան

ՀՀ տնտեսական աճը և սոցիալական հիմնախնդիրները | Հայաստանի ճարտարագիտական ակադեմիայի լրաբեր. ՀՃԱԼ. Երևան, 2013 թ., Հ10, N1, էջ 5-11

Ա.Խառատյան , Ն. Քոչինյան , Ա.Համբարձումյան

Механизмы создания структурных инструментов в РА | VIII – ая Международная школа-семинар“Многомерный статистческий анализ и эконометрика” Москва, 2012, с. 158-159

Ա.Խառատյան, Ն. Քոչինյան

Многомерный статистический анализ социально-экономических показателей РА | VIII – ая Международная школа-семинар “Многомерный статистческий анализ и эконометрика” Москва, 2012, с. 158-159

A. A. Kharatyan, M. Vahramyan, A. Hambardzumyan

ՀՀ արտաքին առևտրատնտեսական կապերի տնտեսաչափական վերլուծությունն առևտրի համաշխարհային կազմակերպությանն անդամակցության համատեքստում | «Բանբեր Երևանի համալսարանի», «Սոցիոլոգիա, Տնտեսագիտություն» 135.5, Երևան 2011թ., էջ 43-50 |

Ռ.Գևորգյան, Ա.Խառատյան , Ն. Քոչինյան

Սոցիալական հիմնական զարգացումների վերլուծությունը Հայաստանի անցումային տնտեսությունում | ԵՊՀ Տարեգիրք 2011, Տնտեսագիտության ֆակուլտետ, Եր.: ԵՊՀ հրատ. 2011, էջ 44-54

А.А. Аракелян, А.А. Харатян, Н.С. Кочинян

Эконометрический анализ рынка труда Республики Армения | Вестник Инженерной Академии Армении (ВИАА), 2008, Т5, №1, с. 3-8

Н. Кочинян , А.Саргсян, А. Аракелян, А. Харатян

Женская миграция и ее социалхно–экономические последствия | Вестник инженерной академии Армении. 2008г., Т.5. N3, стр. 313-316

Г.Л. Саркисян, А.А. Аракелян, А.А. Харатян, Н.С. Кочинян

Женская миграйия и ее социально-экономические последствия в Армении | Вестник инженерной академии Армении (ВИАА), 2008. Т5, №3, с. 313-316

Ա. Խառատյան, Ն. Քոչինյան

ՀՀ միգրացիայի որոշիչների էկոնոմետրիկ վերլուծություն | Հայաստան. Ֆինանսներ և Էկոնոմիկա 2005,N 8-9, (56-57), մայիս-հունիս, էջ 156-159

Խառատյան Ալվարդ

ՀՀ միգրացիոն գործընթացները անցումային ժամանակաշրջանում | ՀՀ Սոցիալ-Տնտեսական Արդի Հիմնախնդիրները (գիտական հոդվածների ժողովածու – 6), ՀՀ Ֆին. և Էկոնոմ. Նախար. Տնտեսագիտական Հետազոտությունների Ինստիտուտ, 2005, էջ 60-68

Ա. Առաքելյան, Ա. Խառատյան

«Համակարգչային տեխնոլոգիաները տնտեսաչափական վերլուծություններում» դասընթացի ծրագիրը | ԵՊՀ, Մագիստրատուրայի կրթական ծրագիր: Երևան 2004, էջ80-86

Alvard A. Kharatyan, Margarita R. Yeghiazaryan

Տնտեսագիտության ֆակուլտետի մագիստրատուրայի կրթական ծրագիր «Սոցիալական տնտեսագիտություն» առարկա | Երևանի պետական համալսարան, Տնտեսագիտության ֆակուլտետի մագիստրատուրայի կրթական ծրագիր, Երևան, 2004թ., էջ 28-30

Ա. Խառատյան, Մ. Եղիազարյան

«Սոցիալական տնտեսագիտություն» դասընթացի ծրագիրը | ԵՊՀ, Մագիստրատուրայի կրթական ծրագիր: Երևան, 2004, էջ 28-31

Ա. Խառատյան , Գ. Դինգչյան

Աշխատանքի շուկայի «ձևավորման» գործընթացը անցումային տնտեսությամբ երկրներում | ԵՊՃՀ, Երիտասարդ տնտեսագետների երկրորդ հանրապետական գիտաժողովի նյութերի ժողովածու, Հ. 1, Երևան 2004, էջ 74-81

Grisha A. Gharibyan, Alvard A. Kharatyan

Ետսոցիալիստական հասարակության սոցիալական կառուցվածքի ուսումնասիրության մեթոդաբանական մոտեցումներ | «Բանբեր Երևանի համալսարանի», 2 (110), Երևան 2003թ., էջ 3-10 |

Ղարիբյան Գ.Ա., Խառատյան Ա.Ա.

Անցումային տնտեսության բաշխման հարաբերությունները և բնակչության կենսամակարդակի շերտավորման ու սոցիալական արդարության հիմնախնդիրներ | Բանբեր Երևանի համալսարանի, 2003թ, N 1,էջ 43- 52

Ա. Ա. Խառատյան

Բնակչության կենսամակարդակի շերտավորումը պայմանավորող գործոնները անցումային տնտեսությամբ երկրներում | Հայաստան. Ֆինանսներ և Էկոնոմիկա, N10-11 (30-31), օգոստոս-սեպտեմբեր, 2003թ., էջ 184-189

Ա. Ա.Խառատյան

ՀՀ մակրոտնտեսական քաղաքականության ազդեցությունը բնակչության կենսամակարդակի շերտավորման վրա | ՀՊՃՀ 70 ամյակին նվիրված ուսանող տնտեսագետների առաջին գիտաժողով, նյութերի ժողովածու, Երևան, 15-17 մայիսի, 2003թ., էջ 42-48

Ղարիբյան Գ.Ա., Խառատյան Ա.Ա.

Ետսոցիալիստական հասարակության սոցիալական կառուցվածքի ուսումնասիրության մեթոդաբանական մոտեցումներ | Բանբեր Երևանի Համալսարանի, 2003թ, Հ.2(110), էջ 3-10

Grisha A. Gharibyan, Alvard A. Kharatyan

Անցումային տնտեսության բաշխման հարաբերությունները և բնակչության կենսամակարդակի շերտավորման ու սոցիալական արդարության հիմնախնդիրները | «Բանբեր Երևանի համալսարանի», 1 (109), Երևան 2003թ., էջ 43-52 |

Ղարիբյան Գ., Խառատյան Ա.

«Կապիտալի նախասկզբնական կուտակման» առանձնահատկությունները պլանայինից շուկայական տնտեսության անցման շրջանում | Ֆինանսներ և էկոնոմիկա, Երևան, 2002թ.,էջ 4-9

Киракосян Ш.В., Харатян А.А.

Повышение уровня автономности функциони¬рования экономики республики в экстремальных условиях | Проблемы развития экономики Армении в условиях перехода к рыночным отношениям, НИИЭП, «Айастан, Ереван 1991, С. 146-150

Арутюнян Р.И., Харатян А.А.

Вопросы формирования нормативно-финансового механизма | Проблемы совершенствования регионального планирования народного хозяйства, НИИ Экономики и Планирования при Госплане Армянской ССР, Ереван 1988, С. 169-174

Харатян А.А.

Проблема совершенствования ценообразования и налог с оборота | 44-ая Студентческая Научная Конференция КГУ, Секция Кибернетики, Киев, 1987, С. 112-115