Alvard H. Semirjyan
Biography
Education
2002 - 2005 post graduating student in the chair of The Newest Armenian Literature of YSU
2000 - 2002 Yerevan State University, Department of Armenian Philology
Master's degree of philology in the field of Armenian literature
1996-2000 Yerevan State University, Department of Armenian Philology
• Bachelors degree, teacher of Armenian language and literature
• Red diploma of YSU

Academic degree
Doctoral theme - “Myths and archetypes in the prose of newest Armenian literature”, 12.09.2006, Scientific Chair of YSU

Professional experience
From 2015 to present: associated professor in the Chair of Theory of Literature and Critics of YSU
2008 - 2015: asistent in the Chair of Theory of Literature and Critics of YSU
2006 - 2008: Lecturer in Philology faculty of YSU

Academic courses
Introduction to Literature, Literary directions in 20-th century literature, Myth in 20-th century literature

Scale of professional interests
Armenian and International Literature, Theory of Literature and Critics of Literature, The history of Armenian Criticism

Participation in grant projects
2013 - 2015: Current Issues Of Armenian Folk And Literary Fairy Tale, supported by the RA MES State Committee of Science and Young Scientists Support progrsm under the patronage of the President of Armenia, in the frames of the research project N<13YR-6B0050>

Languages
Armenian, Russian, English, French, Romanian

Awards received
2000 - 2001 Best Student Of YSU

Alvard H. Semirjyan

Associate Professor | Faculty of Armenian Philology - Chair of History of Armenian Literature and Literary Theory After Academican
 
 

Book

Մագդալինա Ջանփոլադյան, Ժենյա Քալանթարյան, Աշխեն Ջրբաշյան, Ալվարդ Սեմիրջյան-Բեքմեզյան, Աստղիկ Բեքմեզյան

Գրականության տեսության արդի խնդիրներ | ԵՊՀ հրատ.: 2016թ․, 328 էջ |

Նվարդ Վարդանյան, Ալվարդ Սեմիրջյան-Բեքմեզյան, Նարինե Վարդանյան

Հայ ժողովրդական և գրական հեքիաթի արդի հիմնախնդիրները, Current Issues of Armenian Folk and Literary Fairy Tale | ՀՀ ԳԱԱ գիտակրթական միջազգային կենտրոն: 2015թ․, 288 էջ |

Ա. Սեմիրջյան

20-րդ դարի գրական-գեղարվեստական ուղղությունները | Երևան, Հեղինակային հրատ., 2015թ., 64 էջ

Ա. Հ. Սեմիրջյան

Միֆակիրառության բնույթը արդի հայ արձակում | Երևան, ԵՊՀ հրատ., 2007, 154 էջ
 

Article

Ալվարդ Սեմիրջյան, Ա. Միրզոյան

Վավերագրականությունը Վարդան Դանիելյանի «Դոկումենտալ պոեզիա» գրքում | Հայագիտական հանդես, 2(47), Եր., 2020, Էջ 54-65

Ալվարդ Սեմիրջյան

Surrealism in Contemporary Armenian Art and Literature | Surrealisms 2019, University of Exeter, August 29th – August 31st

Ալվարդ Սեմիրջյան

Հայրենիքը՝ որպես պրոբլեմ գրական զուգահեռներում | Հայագիտական հանդես, 3(45)Եր. 2019, էջ 43-57

Ալվարդ Սեմիրջյան

Պոպուլիզմը և գեղարվեստական գրականությունը | Կաճառ, Գիտակրթական միջազգային կենտրոն, գիտական պարբերական, Եր., 2019, էջ 50-59

Ալվարդ Սեմիրջյան

Literary Relations in post-Soviet Armenian, Georgian And Azerbaijani literary texts | International Conference Linguistic and Literary Studies On the Caucasus, Verona, 24-25 May, 2018
1   2   3   4  |  See all
 

Thesis

Ա. Սեմիրջյան

Գերբնականի խորհուրդը Լևոն Խեչոյանի «Տան պահապան հրեշտակը» հեքիաթների ժողովածուում | Հեքիաթագիտական 6-րդ գիտաժողով, Գերբնականի խորհուրդը հեքիաթում, Երևան, Հովհ. Թումանյանի թանգարան, 2014թ, էջ 41-42

Ա. Սեմիրջյան

Գեղարվեստական լեզվի առանձնահատկությունները ժամանակակից հայ արձակում | Ռուսաստանի գիտությունների ակադեմիա, Լեզվաբանության ինստիտուտ, Հայ լեզվաբանության 9-րդ միջազգային գիտաժողով, Սանկտ-Պետերբուրգ, Նեստոր-Իստորիա, 2012թ., էջ 195-200 (անգլ. հայ., ռուս.)