Anahit Z. Adilkhanyan
Biography
Education
1969-1074 Yerevan State University, Department of Armenian Philology

Degrees
1991 Phd

Work experience
1978 to present Department of Armenian Philology

Courses
Stylistic, Armenian language and the basics of word culture

Scientific Interests
Modern Armenian language, language culture, Rhetoric, Wordart of fiction, terminology

Awards
Award by the YSU rector

Languages
Armenian, Russian, English

Anahit Z. Adilkhanyan

Associate Professor | Faculty of Armenian Philology - Chair of Armenian Language
 
 

Book

Յու. Ս. Ավետիսյան, Ա. Լ. Սարգսյան, Ն. Վ. Ներսիսյան, Լ. Գ. Թելյան, Ա. Ա. Տեր-Մինասյան, Շ. Ս. Գևորգյան, Լ. Ս. Սարգսյան, Ա. Զ. Ադիլխանյան

Հայոց լեզու և խոսքի մշակույթ | ԵՊՀ հրատ.: 2016թ․, 512 էջ, Հայաստան, Երևան

Ա. Լ. Մանուկյան, Ա. Զ. Ադիլխանյան

Հայոց լեզվի և խոսքի մշակույթի գործնական առաջադրանքների ձեռնարկ տնտեսագիտության և կառավարման ֆակուլտետի ուսանողների համար | Համահեղինակ, Ե., 2015, 163 էջ

Ա. Զ. Ադիլխանյան

Ոճաբանության գործնական աշխատանքի ձեռնարկ | Երևան, 2011, 145 էջ

Ա. Զ. Ադիլխանյան

Գործնական ճարտասանություն | Եր., 2007, 114 էջ

A. Z. Adilkhanyan

Dictionary of Foreign Loaned Commercial Terms | Yerevan, 2003

Ա. Զ. Ադիլխանյան

Առևտրային օտարաբան տերմինների բառարան | Երևան, 2003, 58 էջ

Ա. Զ. Ադիլխանյան

Ժամ. հայոց լեզվի գործնական պարապմունքների ձեռնարկ | Երևան 2002, 147 էջ

A. Z. Adilkhanyan

Textbook of Practical Lessons of Modern Armenian Language | Yerevan, 2002

Ա. Զ. Ադիլխանյան

Խ. Դաշտենցի արձակի լեզուն և ոճը | Երևան, 1995, 136 էջ
 

Article

Anahit Adilkhanyan

Հաղորդակցական իրավիճակի բաղադրատարրերը | «Բանբեր Երևանի համալսարանի. Բանասիրություն», 2019 № 1 (28), էջ 76-82 |

Անահիտ Զ. Ադիլխանյան

«Դու» / «Դուք» դիմելաձևերը հայերենի խոսքային էթիկետում | ՎԷՄ համահայկական հանդես, 2019, 1 (65), էջ 117-127 |

Ադիլխանյան Անահիտ

Պաշտոն ցույց տվող բառերի իմաստաբանական առանձնահատկությունները | Կանթեղ: 2017թ․, 1 (70), 59-67 էջ, Հայաստան |

Ա. Զ. Ադիլխանյան

Տերմինային տեղաշարժերը արդի գրական հայերենում | Հայագիտական հանդես, 2015, էջ 26-39

Ա. Զ. Ադիլխանյան

Հայոց լեզու և խոսքի մշակույթ. Գիրք Բ | Գովազդի բաժինը, Ե., 2015, 294-299 էջ

A. Adilkhanyan

Neologistic terms of past 10 years in modern Armenian | 2010

A. Z. Adilkhaayn

Վերջին տասը տարիների նորաբանություն-տերմինները արդի հայերենում | «Բանբեր Երևանի համալսարանի», «Բանասիրություն», 131.2, Երևան 2010թ., էջ 63-70 |

Ա. Զ. Ադիլխանյան

Գ. Մահարու «Ծաղկած փշալարեր» վեպի պատկերավորման համակարգը | Կանթեղ, 2005, թիվ 2, էջ 60-70

Ա. Զ. Ադիլխանյան

Հայկական հեռուստագովազդի լեզուն | Կրթությունը և գիտությունը Արցախում, Երևան, 2004, թիվ 1, էջ 145-149

Ա. Զ. Ադիլխանյան

Տնտեսագիտական եզրերի քննության որոշ հարցեր | Կանթեղ, Երևան, 2003, թիվ 3, էջ 113-120

Ա. Զ. Ադիլխանյան

Նորաբանությունները Շիրազի պոեմներում | Կանթեղ, Երևան, 2002, թիվ 2, էջ 121-136

Anahit Z. Adilkhanyan

Խոսքի մասերի աբեղյանական դասակարգումը | «Բանբեր Երևանի համալսարանի», 3 (87), Երևան 1995թ., էջ 176-181 |

Ա. Ադիլխանյան

Խոսքի մասերի աբեղյանական ըմբռնումը | Երևան, 1995, էջ 176-181

Anahit Z. Adilkhanyan

Դաշտենցի արձակի բառապաշարի առանձնահատկությունները | «Բանբեր Երևանի համալսարանի», 1 (73), Երևան 1991թ., էջ 150-156 |