Anahit A. Chubaryan
Biography
Education
Yerevan State University, Department of mechanic and mathematic: 1964 - 1969,
PhD - education: 1969 - 1972

Academic degree
Candidate thesis “On proof complexity characteristics in some logical calculus”, 1978, NC, SA of USSR, Moscow
Doctoral thesis “Investigation of proof complexity characteristics in logical
and logic-mathematical systems”, 2007, IPIA of NAS RA, Yerevan

Professional experience
YSU, chair of “Mathematical cybernetic” lecture: 1972-1976
senior lecture: 1976 - 1982
associate professor: 1982 - 2009
chair of “Theory of systems” holder of the chair: 1986 - 1991
chair of “Discrete mathematic and informatic” full professor: 2009 - at present

Academic courses
Theory of algorithm, mathematical logic, discrete mathematic,
Common complexity theory, proof complexity

Scale of professional interests
Mathematical logic, proof theory, proof complexity

Participation in grant projects
Grants of SCS of RA (code 11-1b023, code 13-1B246, code 18T-1B034)

Languages
Armenian, Russian, English, Germany

Professional membership
Specialized council 044 “Mathematical cybernetic and mathematical logic” of SCC of RA by YSU
Armenian mathematical society
Association of Symbolic Logic
Member of CiE association

Awards
Gold medal of YSU (2012)
Rank of Meritorious Educational Specialist (2014)

achubaryan@ysu.am

Anahit A. Chubaryan

Professor | Faculty of Informatics and Applied Mathematics - Chair of Discrete Mathematics and Theoretical Informatics
 
 

Book

Ա. Ա. Չուբարյան, Հ. Գ. Մովսեսյան, Ս. Մ. Սայադյան

Հաշվարկելիության բարդության տեսության հիմնադրույթները | Ուս. ձեռնարկ: ԵՊՀ հրատ.: 2017թ․, 62 էջ

Anahit Chubaryan, Artur Khamisyan, Garik Petrosyan

On some systems for two versions of many-valued logics | LAP (Lambert Academic Publishing). 2017, 73 p.

A. A. Chubaryan

Rabin style speed-up of proofs | Monograph, LAP (Lambert Academic Publishing), Germany, 2010

, Anahit A. Chubaryan

Proof Complexity of Hard-determinable Formula in R(lin) | ASL ESM, LC-2009, Abstracts, Sofia, 27

A. A. Chubaryan, H. R. Bolibekyan, H. Movsisyan

Ալգորիթմների տեսության խնդիրների ժողովածու | Ուսումնական ձեոնարկ, ԵՊՀ հրատարակչություն, Երևան-2008 և http:users.freenet.am/~bolibek
1   2  |  See all
 

Article

A. A. Chubaryan

Ասույթային հաշվի որոշ համակարգերում բալանսավորված բանաձևերի մի դասի արտածումների բարդությունների վերաբերյալ | ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր, Ֆիզիկա և մաթեմատիկա, 2022, հ. 56, #2, էջ 58-65 |

Чубарян А.А., Зограбян Г.М.

Исследование свойств монотонности и строгой монотонностидвух пропозициональных систем классической логики | Sciences of Europe, Vol 1, # 70, Physics and Mathematics, 2021, 60-62. www.european-science.org, DOI: 10.24412/3162-2364-2021-70-1-60-62

A. A. Chubaryan, A. A. Hambardzumyan

On non-monotonous properties of some classical and nonclassical propositional proof systems (Ասույթային հաշվի դասական և ոչ դասական որոշ արտածման համակարգերի ոչ մոնոտոնության վերաբերյալ) | ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր, Ֆիզիկա և մաթեմատիկա, 2020, հ. 54, #3, էջ 127-136, https://doi.org/10.46991/PYSU:A/2020.54.3.127 |

А. А. Чубарян, A. A. Aмбарцумян, Г. А. Гаспарян, С. А. Ованнисян

О некоторых свойствах минимальных тавтологий классической и неклассических логик | ДНАН РА, т.120, №1, 2020, 15-21. http://www.flib.sci.am/eng/Reports/Frame.html

Чубарян А.А., Амбарцумян А.А.

O немонотоности гильбертовских систем исчисления высказываний классических и неклассических логик | Sciences of Europe, Vol 1, # 53, Physics and Mathematics, 2020, 59-62. www.european-science.org
1   2   3   4   5   6   7   8   17  |  See all
 

Thesis

Anahit Chubaryan, Arsen Hambardzumyan

On non-monotonous properties of some propositional proof systems | ASL, ESM, Logic Colloquium – 2021, Poznan, Book of abstracts, 165. https://lc2021.pl/conf-data/LC2020/files/LC21_book_of_abstracts.pdf

Anahit Chubaryan, Sargis Hovhannisyan, Hayk Gasparyan

Comparison of two propositional proof systems by lines and by sizes | ASL, ESM, Logic Colloquium–2021, Poznan, Book of abstracts, 166, https://lc2021.pl/conf-data/LC2020/files/LC21_book_of_abstracts.pdf

Anahit Chubaryan, Sargis Hovhannisyan

Comparison of two propositional proof systems by lines and by sizes | Logic Colloquium-20, Poznan, Poland (Postponed until 2021)

Anahit Chubaryan, Hayk Gasparyan

Monotonous and strong monotonous properties of some cut-free propositional sequent systems for several logics | Logic Colloquium-20, Poznan, Poland (Postponed until 2021)

Anahit Chubaryan, Sergey Sayadyan

On monotonous and strong monotonous properties of some propositional proof systems for two valued and finite-many-valued logics | WiL 2020, sites.google.com/g.uporto.pt/wil2020/posters
1   2   3   4   5   6   7   8   14  |  See all