Anahit V. Nerkararyan
Biography
Education
1966 - 1971: Yerevan State University, Faculty of Biology, Department of Biophysics
1971 - 1974: Postgraduate Studies in Biophysics

Academic degree
Ph.D., Associate Professor, “Investigation of the lactate dehydrogenase isozyme pattern of tumor-bearing animals tissue”, 03.00.04- Biochemistry, Specialized Council to 055:01.08 for awarding the scientific degree of candidate of biological sciences at Yerevan State University

Professional experience
29 years

Academic courses
Electrobiology, Molecular and Cell Biology, The Use of Isotopes in Biology, Effect of Physical phactors, Selected Chapters of Biophysics

Scale of professional interests
The action of EHF electromagnetic radiation on biological systems

Languages
Armenian, Russian, English

Anahit V. Nerkararyan

Associate Professor | Faculty of Biology - Chair of Biophysics
 
 

Book

Պ. Հ. Վարդևանյան, Ա. Վ. Ներկարարյան, Մ. Ա. Շահինյան, Մ. Ս. Միքաելյան

Կենսաֆիզիկայի լաբորատոր աշխատանքների ձեռնարկ: Մաս 2 (Ուսումնամեթոդական ձեռնարկ) | ԵՊՀ հրատ., 2019թ․, 146 էջ

Անտոնյան Ա. Պ., Արծրունի Գ. Գ., Գյուլազյան Վ. Գ., Գրիգորյան Կ. Վ., Գրիգորյան Ռ. Հ., Գևորգյան Է. Ս., Դանիելյան Ֆ. Դ., Եսայան Ա. Հ., Թանգամյան Տ. Վ., Թռչունյան Ա. Հ., Կարապետյան Ա. Ֆ., Միրզոյան Գ. Ի., Ներկարարյան Ա. Վ., Սևոյան Գ. Գ., Վարդևանյան Պ. Հ., Փարսադանյան Գ. Ա.

Կենսաբանության թեստային առաջադրանքների շտեմարան, մաս 3 | Աստղիկ գրատուն, 2018թ․, 384 էջ

Անտոնյան Ա. Պ., Ներկարարյան Ա. Վ., Գրիգորյան Կ. Վ., Գրիգորյան Ռ. Հ., Կարապետյան Ա. Ֆ., Փարսադանյան Գ. Ա., Վարդևանյան Պ. Հ.

Կենսաբանության թեստային առաջադրանքների շտեմարան, մաս 4 | Աստղիկ գրատուն, 2018թ․, 392 էջ

Անտոնյան Ա. Պ., Արծրունի Գ. Գ., Գյուլազյան Վ. Գ., Գրիգորյան Կ. Վ., Գրիգորյան Ռ. Հ., Գևորգյան Է. Ս., Դանիելյան Ֆ. Դ., Եսայան Ա. Հ., Թանգամյան Տ. Վ., Թռչունյան Ա. Հ., Միրզոյան Գ. Ի., Ներկարարյան Ա. Վ., Սևոյան Գ. Գ., Վարդևանյան Պ. Հ., Փարսադանյան Գ. Ա., Կարապետյան Ա. Ֆ.

Կենսաբանության թեստային առաջադրանքների շտեմարան, մաս 2 | Աստղիկ գրատուն, 2017թ․, 296 էջ

Անտոնյան Ա. Պ., Արծրունի Գ. Գ., Գյուլազյան Վ. Գ., Գրիգորյան Կ. Վ., Գրիգորյան Ռ. Հ., Գևորգյան Է. Ս., Դանիելյան Ֆ. Դ., Եսայան Ա. Հ., Թանգամյան Տ. Վ., Թռչունյան Ա. Հ., Միրզոյան Գ. Ի., Ներկարարյան Ա. Վ., Սևոյան Գ. Գ., Վարդևանյան Պ. Հ., Փարսադանյան Գ. Ա.

Կենսաբանություն 2015թ Պետական և ավարտական քննությունների առաջադրանքների շտեմարան Մաս 1 | Աստղիկ գրատուն: 2016թ․, 296 էջ
1   2   3   4  |  See all
 

Article

L. A. Minasbekyan , A. V. Nerkararyan , M. S. Mikaelyan , R. R. Sadoyan

Influence of low dose gamma-irradiation on the electrokinetic potential of wheat seedlings cellular nuclei (Գամմա-ճառագայթման ցածր դոզաների ազդեցությունը ցորենի ծիլերի բջջակորիզի էլեկտրակինետիկական պոտենցիալի վրա) | ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր: Քիմիա և կենսաբանություն, 2020, հ. 54, #2, էջ 118-124 |

Պ. Հ. Վարդևանյան, Ա. Վ. Ներկարարյան, Մ. Ա. Շահինյան, Մ. Ս. Միքայելյան

Կենսաֆիզիկայի լաբորատոր աշխատանքների ձեռնարկ: Մաս 2 | Ուսումնամեթոդական ձեռնարկ, 2019թ․, 146 էջ

M. A. Shahinyan, M. S. Mikaelyan, M. R. Darbinyan, A. V. Nerkararyan

Effect of millimeter electromagnetic waves on buffer capacity of albumin (Միլիմետրային էլեկտրամագնիսական ալիքների ազդեցությունն ալբումինի բուֆերային ունակության վրա) | ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր: Քիմիա և կենսաբանություն, 2018, հ. 52, #2, էջ 105-109 |

Gayane Poghosyan, Marieta Mikaelyan, Anahit Nerkararyan, Poghos Vardevanyan

Effect of whole body extremely high frequency electromagnetic irradiation exposure on lipid peroxidation in rats | Biologija. 2017, 63, 3, 238-245 pp.

Անտոնյան Ա. Պ., Արծրունի Գ. Գ., Գյուլազյան Վ. Գ., Գրիգորյան Կ. Վ., Գրիգորյան Ռ. Հ., Գևորգյան Է. Ս., Դանիելյան Ֆ. Դ., Եսայան Ա. Հ., Թանգամյան Տ. Վ., Թռչունյան Ա. Հ., Միրզոյան Գ. Ի., Ներկարարյան Ա. Վ., Սևոյան Գ. Գ., Վարդևանյան Պ. Հ., Փարսադանյան Գ. Ա.

Կենսաբանություն: 2017թ. միասնական քննության առաջադրանքների շտեմարան, մաս 3 | Աստղիկ գրատուն: 2016թ․, 384 էջ, Հայաստան
1   2   3   4   5   6   7   8   9  |  See all
 

Thesis

Нанагулян С.Г., Нанагулян С.Г., Неркарарян А.В., Минасбекян Л.А.

Возрастание пероксидазной активности культуры Pl.ostreatus (Jacq.: Fr.) Kumm. в ответ на стрессовое воздействие | 2-ой съезд микологов России, Москва, 2008, С.135-136

Nanagulyan S.G., Nerkararyan A.V., Minasbekyan L.A., Jaime A.L. A., Kalantaryan V.P., Amiryan A.A., Avagyan I.A., Vardevanyan P.O.

Modification of Growth Parameters and Conditions of Pleurotus ostreatus (Jucq.:Fr.) Kumm. | Proceedings of International Conference EBA, April, 2005, Lapland, Saarisielka (Finland), oral present., p.60
1   2   3  |  See all