Anahit L. Yuzbashyan
Biography
Education (beginning with IHE)
YSU, faculty of Armenian philology (1975 - 1980)
YSU, graduate work (1981 - 1984)

Academic degree
Doctor of Philology

Academic courses
«Old Armenian», «History of Armenian Language»,
«The historical development of inclining and declension of the Armenian language»
«Grammar of Middle Armenian»

Scale of professional interests
Old Armenian, history of the Armenian language

Languages
Armenian, Russian, English

Anahit L. Yuzbashyan

Associate Professor | Faculty of Armenian Philology - Chair of Armenian Language History
 
 

Book

Ն. Դիլբարյան, Ա. Աբաջյան, Ա. Յուզբաշյան

Հայոց լեզվի պատմություն | Դասագիրք: ԵՊՀ հրատ.: 2017թ․, 444 էջ, Հայաստան, Երևան

Ն. Հ. Դիլբարյան, Ա. Ա. Խաչատրյան, Ա. Լ. Յուզբաշյան

Հայերենի ավանդական ուղղագրությունը և միջին դարերում կրած փոփոխությունները | Ուս. ձեռնարկ: ՀՀ ԳԱԱ «Գիտություն»: 2015թ․, 84 էջ |

Ա. Յուզբաշյան

Գրաբարի սահմանական եղանակի ներկա ժամանակի բայաձևերը և նրանց ձևագործառական հետագա զարգացումը | Դասագիրք, Երևան, 2000
 

Article

Ա. Յուզբաշյան

Գրաբարի ստորադասական եղանակի բայաձևերը Գ. Նարեկացու «Մատեան ողբերգութեան» պոեմում | Կանթեղ, 2003, N2

Anahit L. Yuzbashyan

Հին հայերենի սահմանական եղանակի ներկա ժամանակի բայաձևերի ձևագործառական փոփոխությունները նոր գրական հայերենում (XVII-XX դդ.) | «Բանբեր Երևանի համալսարանի», 2 (77), Երևան 1992թ., էջ 171-181 |

Ա. Յուզբաշյան

Հին հայերենի սահմանական եղանակի ներկա ժամանակի բայաձևերի ձևագործառական փոփոխությունները նոր գրական հայերենում (17 - 20 - րդ դդ.) | Բանբեր ԵՀ, 1992, N 2

Anahit L. Yuzbashyan

Բայի ժամանակի կարգի ըմբռնումը և բայաձևերի տարբերակումը գրաբարագիտության մեջ | «Բանբեր Երևանի համալսարանի», 1 (58), Երևան 1986թ., էջ 202-209 |

Ա. Յուզբաշյան

Սահմանական եղանակի ներկա ժամանակը 5-րդ դարի հայ մատենագրության մեջ | Պատմաբանասիրական հանդես, 1985, N 2
1   2   3   4  |  See all