Ani G. Alaverdyan
Biography
Educational Background
(In Chronological Order)
1999 - 2003: Graduated from Yerevan State University, Faculty of Radiophysics, bachelor degree, Specialization: Theoretical physics, Qualification: Physicist
2003 - 2005: Graduated from Yerevan State University, Faculty of Radiophysics, master degree
1980 - 1983: Post Graduate Study at Yerevan State University, Faculty of Radiophysics, Chair of Wave Processes Theory and Physics.

Other Courses
1994 - 1995: Participation in pedagogic and psychologic training course in 2077

Research and Work Experience
(In Chronological Order)
1996 up to now: Lecturer at Wave Processes Theory and Physics Chair of Radiophysics Faculty of Yerevan State University

Language skills
Native in Armenian, Fluent in Russian, Well in English

Academic courses/Teaching &Training Experiences
Mechanics, Programming on C++, Calculational methods

Other skills
Playing on piano

Other Interests and Studies
Music and psychology

Ani G. Alaverdyan

Assistant | Faculty of Radiophysics - Chair of Wave Process Theory and Physics
 
 

Book

Ալավերդյան Ա., Հարությունյան Տ., Մելիքյան Շ.

Ծրագրավորման խնդիրների ժողովածու | Ուսումնամեթոդական ձեռնարկ, Մաս 1, ԵՊՀ հրատ., 2011
 

Article

A. G. Alaverdyan

Characteristics of free surface of hot strange quark matter (Տարօրինակ, տաք քվարկային նյութի ազատ մակերևույթի բնութագրերը) | ԵՊՀ գիտական տեղեկագիր, Ֆիզիկա և մաթեմատիկա, 2016, #3, 6-10 |

Yu. L. Vartanyan, G. S. Hajyan, G. B. Alaverdyan, A. K. Grigoryan, A. R. Harutyunyan, A. G. Alaverdyan, H. A. Shahinyan

Strange quark matter in compact stars | The Modern Physics of Compact Stars and Relativistic Gravity, 2015-09-30, 1-15 pp.

Alaverdyan A. G., Alaverdyan G. B., Chiladze A. O.

Deconfinement Phase Transition in Neutron Stars and δ-Meson Field in RMF Theory | Int. Journal of Modern Phys. D 19, 1557-1561, 2010. |
 

Thesis

Yu. L. Vartanyan, G. S. Hajyan, A. K. Grigoryan, A. G. Alaverdyan, H. A. Shahinyan

Mass-radius relation of white and strange stars | The Modern Physics of Compact Stars and Relativistic Gravity 2015, 2015-09-30, 6 p.