Anna L. Asatryan
Biography
Education
1994 - 1999: Chair of Solid State Physics, Yerevan State University,
PhD in Physics, Thesis title: “Theoretical investigation of relaxation and magnetic characteristics of low-dimensional electronic systems”, degree awarded in January 2000.
1986 - 1991: Chair of Solid State Physics, Yerevan State University, Masters Degree with Honor Diploma.

Professional experience
2008 - present: Associate Professor, Chair of Solid State Physics, Yerevan State University
2015 - present: Researcher, Theoretical Research Group on Phonon-Mediated Decoherence Control of Spin and Charge States in Single and Double Quantum Dots Embedded in Phonon Cavity, Yerevan State University
2013 - 2015: Researcher, Theoretical Research Group on Spin Transitions Induced by Electron-Phonon Interaction and Raman Scattering in Graphene and Silicon Quantum Dots, Yerevan State University
2004 - 2009: Researcher, Armenian State Program “Semiconductor Nanoelectronics”
2001 - 2008: Assistant Professor, Department of Solid State Physics, Yerevan State University
1992 - 2010: Researcher, Research Group on Theoretical Investigation of Kinetic and Optical Properties of Nanostructures, Yerevan State University
1992 - 2001: Senior Laboratory Assistant, Department of Solid State Physics, Yerevan State University
1991 - 1992: Researcher, Institute of Applied Physics Problems, National Academy of Sciences, Republic of Armenia

Specialization: main field
Theory of Solid State and Semiconductor Physics

Research Interests
 • Transport properties of semiconductor quantum wells, wires and dots
 • Phonons in device-relevant nanostructures
 • Polaron effect in polar semiconductor quantum wires and dots
 • Hot carrier relaxation processes in nanostructures

  Teaching
  More than Fifteen Years of Teaching Experience in Faculty of Physics, Yerevan State University
 • Undergraduate courses:
  Introduction to Solid State Physics
  Introduction to Semiconductor Physics
  Physics of Magnetic Phenomena
 • Postgraduate courses:
  Quantum Theory of Solids
  Computational Methods in Solid State Physics

  Grants
 • ANSEF (Grant No. condmatth-3821, “Effect of phonon confinement on the spin relaxation assisted by electron-phonon interaction in quantum dot systems”, 2015)
 • SCS-CNRS-2013 (Grant No. 13IE-038, “Coupled plasmon–phonon modes and carrier kinetics in single semiconductor nanowires”, 2014)
 • ANSEF (Grant No. condmatth-2955, “New Phonon-Assisted Carrier Relaxation Pathways in Colloidal Core-Shell Quantum Dots in the Presence of Uniform Magnetic and Electric Fields”, 2012)
 • Open Society Foundations Armenia, University of Cambridge, Sabbatical leave (Cambridge Colleges Hospitality Scheme, 2010)
 • ANSEF (Grant No. 05-PS-nano-0811-228, “Energy Relaxation By Multiphonon Processes In Quantum Dots”, 2006)
 • ANSEF (Grant No. 04-ps-condmatth 813-95, “Effect of the Strain Field on the Electron States and Electron-Polar Optical Phonon Interaction in Lens-Shaped Quantum Dots”, 2004)
 • INTAS (Project No. 99-00928, “Stranski-Krastanow Quantum Dots in a Microcavity”, 03.10.2000-31.07.2003)
 • INTAS Young NIS Scientist Conference Grant (2002).
 • ANSEF (Grant No. PS24-01, “Investigation of Relaxation Processes in Nanostructures”, 2002)
 • CRDF (Project No.375100 “Carrier Scattering in Quantum Nanosystems” , 1999)


  Conferences:
  Participation in International and Republican Conferences and Symposia on Solid State and Semiconductor Physics. In particular
 • International Conference on Extended Defects in Semiconductors (EDS2002), University of Bologna, Italy (1-6 June, 2002)
 • College on Physics of Nano-Devices, ICTP, Trieste, Italy, (10-21 July, 2006)
 • 19th International Conference on Electron Dynamics in Semiconductors, Optoelectronics and Nanostructures (EDISON'19), University of Salamanca, Spain, (29 June - 2 July, 2015)

  annaa@ysu.am
 • Anna L. Asatryan

  Associate Professor | Faculty of Physics - Chair of Solid States
   
   

  Book

  Ալբերտ Կիրակոսյան, Արշակ Վարդանյան, Աննա Ասատրյան, Արամ Մանասելյան, Գառնիկ Վերմիշյան

  Պինդ մարմնի ֆիզիկայի լաբորատոր աշխատանքներ մաս I | ԵՊՀ հրատ.: 2016թ․, 168 էջ, Հայաստան, Երևան

  Ա. Ա. Կիրակոսյան, Ա. Լ. Վարդանյան, Ա. Լ. Ասատրյան

  Պինդ մարմնի ֆիզիկայի խնդիրներ, Մաս I | Ուս. ձեռնարկ: ԵՊՀ հրատ., 2015թ․, 154 էջ, Հայաստան, Երևան |

  Ա. Ա. Կիրակոսյան, Ա. Լ. Վարդանյան, Ա .Լ. Ասատրյան

  Պինդ մարմնի ֆիզիկայի խնդիրներ. Մաս 1 | Երևան, ԵՊՀ հրատ., 2015թ., 154 էջ

  Ա. Ա. Կիրակոսյան, Ա. Լ. Վարդանյան, Ա. Լ. Ասատրյան, Մ. Մ. Առաքելյան, Գ. Ա. Վերմիշյան

  Պինդ մարմնի ֆիզիկա | Լաբորատոր աշխատանքներ, ԵՊՀ, Երևան, 2006թ., 102 էջ
   

  Article

  A. L. Vartanian, A. L. Asatryan, A. A. Mkhitaryan, S. S. Avetisyan, A. A. Kirakosyan

  Effects of electric field and image charges on the impurity-related optical absorption coefficients in a spherical quantum dot (Էլեկտրական դաշտի և պատկեր-լիցքերի ազդեցությունը խառնուկային օպտիկական կլանման գործակիցների վրա գնդային քվանտային կետում) | ԵՊՀ գիտական տեղեկագիր, Ֆիզիկա և մաթեմատիկա, 2017, հ. 51, #1, էջ 124–127 |

  L. A. Vardanyan, A. L. Vartanian, A. L. Asatryan, A. A. Kirakosyan

  Image Charge and Electric Field Effects on Hydrogen-like Impurity-bound Polaron Energies and Oscillator Strengths in a Quantum Dot | Journal of ELECTRONIC MATERIALS. 2016, 45. 11, 5847-5852 pp.

  A. L. Asatryan, A. L. Vartanian, A. A. Kirakosyan, L. A. Vardanyan

  Electric field and image charge effects on impurity-bound polarons in a CdS colloidal quantum dot embedded in organic matrices | Physica B: Physics of Condensed Matter. 2016, 503, 70-74 pp.

  A. L. Asatryan, K. A. Vardanyan, A. L. Vartanian, A. A. Kirakosyan

  The influence of electric field on the quasi-confined and interface polaron basic parameters in a wurtzite nitride quantum wire | Journal of Physics: Conference Series 647, 012048, 4 pp. (2015). dx.doi.org

  A. L. Asatryan, K. A. Vardanyan, A. L. Vartanian

  The influence of electric field on the interface polaron properties in a wurtzite nitride nanowire | Superlattices and Microstructures 77, 286-294 (2015). dx.doi.org/10.1016
  1   2   3   4   5  |  See all
   

  Thesis

  V. Arzumanyan, K. Vardanyan, A. Asatryan, A. Vartanian

  Rashba and Dresselhaus spin-orbit coupling effects on the electronic structure of quantum wires under the influence of in-plane magnetic field | 4th International Symposium “Optics and its Applications”. 2016, p. 100

  A. Stepanyan, L. Vardanyan, A. Asatryan, A. Vartanian, A. Kirakosyan

  Electric field effect on hot-electron energy-loss rate via LA-phonon scattering in a cylindrical quantum wire | 4th International Symposium “Optics and its Applications”. 2016. p. 89

  A. Mkhitaryan, L. Vardanyan, A. Asatryan, A. Vartanian

  Influence of image charge effect on impurity-related optical absorption coefficient in a spherical quantum dot | 4th International Symposium “Optics and its Applications”. 2016, p. 121

  A. L. Vartanian, A. L. Asatryan, L. A. Vardanyan, A. A. Kirakosyan

  Effect of image charges on the impurity-bound polaronic states in colloidal quantum dots embedded in different organic matrices | International Symposium and Young Scientist School on Disordered and Ordered Materials Analysis and Characterization, 2015, p. 74-75

  Lyudvig Vardanyan, Arshak Vartanian, Anna Asatryan

  Impurity-bound polaronic states under an external electric field in quantum dots: Image charge effect | 3rd International Symposium “Optics and its Applications”, 2015, p. 119