Anushik H. Petrosyan
Biography
Education
1994–1997: Yerevan State University, Department of Mathematics, Doctor of Mathematics,
2002–2006: Yerevan State University, Faculty of Economics,
1989–1994: Yerevan State University, Faculty of Applied Mathematics.

Academic Degree
Title: Doctor of Mathematics, Associate Professor
Professional Experience:
2016 - up to date: YSU, Faculty of Economics and Management, Department of Mathematical Modeling in Economics.
2012 - 2018, Armenian State University of Economics (ASUE), Chair of Mathematical Methods in Economics.
2009 – 2016, YSU, Faculty of Mathematics and Mechanics, Chair of Differential Equations
2007 - 2009, “Business and Research Center of Yerevan State University, Department of Economics”, Foundation Chairman.
1999 – 2009, YSU, Faculty of Economics.
1997 – 1999, YSU, Department of Applied Mathematics.

Academic Courses
Microeconomics, Macroeconomics, Mathematical Methods Modeling, Mathematical Analysis, Calculus, Differential Equations, PDE, ODE, Linear algebra and Analytic Geometry.

Scale of professional interests
Differential Equations, Fourier expansion by means of Eigen function of Differential operator, Mathematical Methods and Modeling, Study of Economic Problems of Economy, Modeling, Energy Saving, Energy and Environmental security, Market Liberalization.

Languages
Russian, English.

anoushpetrosyan@ysu.am

Anushik H. Petrosyan

Assistant | Faculty of Economics and Management - Department of Mathematical modeling in Economics
 
 

Book

Ավետիսյան Ռ. Ա., Տոնոյան Գ. Պ., Սարգսյան Ս. Հ., Պետրոսյան Ա. Հ.

Գործույթների հետազոտման մաթեմատիկական մեթոդներ | Ուս.ձեռնարկ: ԵՊՀ հրատ.: 2017թ․, 136 էջ

Անուշ Պետրոսյան, Թավադյան Աշոտ, Նալչաջյան Վ., Մանուկյան Ե., Հակոբյան Տ., Մկրտչյան Ա., Թևիկյան Ա., Բազինյան Ե., Կեսոյան Ն., Հարությունյան Կ., Հարությունյան Մ., Թավադյան Աղ., Խչեյան Մ., Սարգսյան Ա.

Տնտեսամաթեմատիկական մեթոդներ և մոդելներ | Ուս. ձեռնարկ, Տնտեսագետ, 2017թ․, 324 էջ
 

Article

Petrosyan A., Qocharyan A.

Waste reduction as an environmental safety factor | Yerevan 2020, pg 22-31, http://inenergysecurity.org/index.php/2019-09-21-08-24-56/2020-07-03-05-04-25

Petrosyan A. , Babayan T.

Sociological Evaluation System for Energy Efficiency Investments in Armenia | Problems of Energy Efficiency and Energy Saving International Conferanc, 3-4 November, 2017, pg` 20-22, http://www.ysu.am/files/7-1548057450-.pdf, http://ysu.am/files/PROCEEDINGS_CONFERENCE_1.pdf:

Anush Petrosyan, Tamara Babayan

Social survey and assessment of energy efficency investments in Armenia | Էներգաարդյունավետության և էներգախնայողության հիմնախնդիրները: 2017թ․, էջ 24-27 |

Անուշ Պետրոսյան

Էներգաարդյունավետ վարքագծի ձևավորման մեթոդներ | Էներգաարդյունավետության և էներգախնայողության հիմնախնդիրները: 2017թ․, էջ 65-68 |

Petrosyan A., Khachatryan I. G.

Դիֆերենցիալ օպերատորի սեփական ֆունկցիաներով վերլուծություն | Abstracts of the International Conference “Harmonic Analysis and Approximation” III, Armenia, 2005, 43-44
1   2  |  See all