Ara P. Antonyan
Biography
Education
1994: Yerevan State University (Full Course), Department of Biophysics
1997: Biophysics (Post-graduated course), Yerevan State University

Academic degree
1998: Candidate of biol. sci. - “The multimodal interaction of ligands with DNA”, Yerevan State University
Doctoral (D.Sc.), 2017, YSU, Armenia

Professional experience
1994-1998 - Junior Researcher at the Department of Biophysics of Yerevan State University
1998 –2005 Researcher
2013- present Senior researcher
2007-present Docent at the Department of Biophysics of Yerevan State University

Academic courses
1. Molecular biophysics
2. Biothermodynamic
3. Equilibrium binding of ligands with macromolecules
4. Interaction of macromolecules with ligands
5. Modern experimental methods in biology
6. Practical courses of biophysics
7. Thermodynamic of biological reactions
8. Modern problems of biophysics
9. Biometry
10. Modern conceptions of natural sciences.

Scale of professional interests
Investigations of structure of DNA and DNA-ligand complexes at different functional states of genome. Determination of thermodynamic parameters of DNA and its complexes with biologically active ligands (anti-cancers, anti-mutagenes etc.) by various methods.

Participation in grant projects
1994-1995 Long Term Grant of the International Science Foundation (Grant RYX 000).
2010 at present ISTC, A-1764
2015: The grant 2015-17 (no 15T-IF 105) of State Committee of Science, Armenia

Languages
Russian, English

apant@ysu.am
(+37410) 571 061

Ara P. Antonyan

Associate Professor | Faculty of Biology - Chair of Biophysics
 
 

Book

Անտոնյան Ա. Պ., Արծրունի Գ. Գ., Գյուլազյան Վ. Գ., Գրիգորյան Կ. Վ., Գրիգորյան Ռ. Հ., Գևորգյան Է. Ս., Դանիելյան Ֆ. Դ., Եսայան Ա. Հ., Թանգամյան Տ. Վ., Թռչունյան Ա. Հ., Կարապետյան Ա. Ֆ., Միրզոյան Գ. Ի., Ներկարարյան Ա. Վ., Սևոյան Գ. Գ., Վարդևանյան Պ. Հ., Փարսադանյան Գ. Ա.

Կենսաբանության թեստային առաջադրանքների շտեմարան, մաս 3 | Աստղիկ գրատուն, 2018թ․, 384 էջ

Անտոնյան Ա. Պ., Ներկարարյան Ա. Վ., Գրիգորյան Կ. Վ., Գրիգորյան Ռ. Հ., Կարապետյան Ա. Ֆ., Փարսադանյան Գ. Ա., Վարդևանյան Պ. Հ.

Կենսաբանության թեստային առաջադրանքների շտեմարան, մաս 4 | Աստղիկ գրատուն, 2018թ․, 392 էջ

Անտոնյան Ա. Պ., Արծրունի Գ. Գ., Գյուլազյան Վ. Գ., Գրիգորյան Կ. Վ., Գրիգորյան Ռ. Հ., Գևորգյան Է. Ս., Դանիելյան Ֆ. Դ., Եսայան Ա. Հ., Թանգամյան Տ. Հ., Թռչունյան Ա. Հ., Միրզոյան Գ. Ի., Ներկարարյան Ա. Վ., Սևոյան Գ. Գ., Վարդևանյան Պ. Հ., Փարսադանյան Գ. Ա., Կարապետյան Ա. Ֆ.

Կենսաբանության թեստային առաջադրանքների շտեմարան, մաս 1 | Աստղիկ գրատուն, 2017թ․, 320 էջ

Անտոնյան Ա. Պ., Արծրունի Գ. Գ., Գյուլազյան Վ. Գ., Գրիգորյան Կ. Վ., Գրիգորյան Ռ. Հ., Գևորգյան Է. Ս., Դանիելյան Ֆ. Դ., Եսայան Ա. Հ., Թանգամյան Տ. Վ., Թռչունյան Ա. Հ., Միրզոյան Գ. Ի., Ներկարարյան Ա. Վ., Սևոյան Գ. Գ., Վարդևանյան Պ. Հ., Փարսադանյան Գ. Ա., Կարապետյան Ա. Ֆ.

Կենսաբանության թեստային առաջադրանքների շտեմարան, մաս 2 | Աստղիկ գրատուն, 2017թ․, 296 էջ

Անտոնյան Ա. Պ., Արծրունի Գ. Գ., Գյուլազյան Վ. Գ., Գրիգորյան Կ. Վ., Գրիգորյան Ռ. Հ., Գևորգյան Է. Ս., Դանիելյան Ֆ. Դ., Եսայան Ա. Հ., Թանգամյան Տ. Վ., Թռչունյան Ա. Հ., Միրզոյան Գ. Ի., Ներկարարյան Ա. Վ., Սևոյան Գ. Գ., Վարդևանյան Պ. Հ., Փարսադանյան Գ. Ա.

Կենսաբանություն 2015թ Պետական և ավարտական քննությունների առաջադրանքների շտեմարան Մաս 1 | Աստղիկ գրատուն: 2016թ․, 296 էջ
1   2   3   4   5  |  See all
 

Article

M. A. Parsadanyan , M. A. Shahinyan , A. P. Antonyan

Study of methylene blue interaction with synthetic polynucleotide poly(rA)-poly(rU) (Սինթետիկ պոլինուկլեոտիդ poly(rA)-poly(rU)-ի հետ մեթիլենային կապույտի փոխազդեցության ուսումնասիրությունը) | ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր: Քիմիա և կենսաբանություն, 2020, հ. 54, #2, էջ 112-117 |

Poghos O. Vardevanyan, Ara P. Antonyan, Marine A. Parsadanyan, Mariam A. Shahinyan

Study of the influence of the ionic strength on complex-formation of ethidium bromide with poly(rA)-poly(rU) | Journal of biomolecular structure & dynamics, 2019, 38, pp. 1-7

Poghos O. Vardevanyan, Ara P. Antonyan, Marine A. Parsadanyan, Mariam A. Shahinyan, Marieta S. Mikaelyan

Study of Methylene Blue Interaction with Human Serum Albumin | Biophysical Reviews and Letters, 2019, 14, 1, pp. 17-25

Վարդևանյան Պ. Հ., Անտոնյան Ա. Պ.

ԴՆԹ-զգայակներ և ԴՆԹ-կենսաչիպեր: | Բնագետ, 2019, 1, էջ 29-38

Anush L. Asatryan, Karine S. Matinyan, Irina G. Artsruni, Emil S. Gevorgyan, Ara P. Antonyan, Poghos O. Vardevanyan

Transient decondensation of chromatin in liver nuclei of rats treated with tannic acid | Journal of biomolecular structure & dynamics. 2019, 37, pp. 1-7 |
1   2   3   4   5   6   7   8   14  |  See all
 

Thesis

Poghos O. Vardevanyan, Ara P. Antonyan, Marine A. Parsadanyan, Mariam A. Shahinyan, Victoria G. Sahakyan

Comparative study of binding of some intercalating compounds with DNA | Albany 2019: 20th Conversations; Journal of Biomolecular Structure and Dynamics. 2019, p. 77

Ara P. Antonyan, Marine A. Parsadanyan, Narek H. Shahnazaryan, Poghos O. Vardevanyan

Study of three-component system, consisted of DNA complexes with ligands of different type. | Albany 2019: 20th Conversations; Journal of Biomolecular Structure and Dynamics. 2019, p. 84

Ghazaryan K., Antonyan S., Movsesyan H.

Copper phytoremediation potential of native plant species growing in the mine polluted areas of south Armenia | International Conference “Smart Bio”. 2018, p. 104 |

Mariam Shahinyan, Ara Antonyan, Marieta Mikaelyan, Poghos Vardevanyan

Effect of millimeter range electromagnetic waves on some biophysical characteristics of human serum albumin | International Workshop on Influence of electromagnetic radiation on human beings, and problem of understanding. 2018, p. 29-30

Marine Parsadanyan, Ara Antonyan, Narek Shahnazaryan, Poghos Vardevanyan

Effect of millimeter range electromagnetic waves on water-saline solutions of DNA and its complexes with different ligands | International Workshop on Influence of electromagnetic radiation on human beings, and problem of understanding. 2018, p. 33
1   2  |  See all