Ara P. Antonyan
Biography
Education
1994: Yerevan State University (Full Course), Department of Biophysics
1997: Biophysics (Post-graduated course), Yerevan State University

Academic degree
1998: Candidate of biol. sci. - “The multimodal interaction of ligands with DNA”, Yerevan State University
Doctoral (D.Sc.), 2017, YSU, Armenia

Professional experience
1994-1998 - Junior Researcher at the Department of Biophysics of Yerevan State University
1998 –2005 Researcher
2013- present Senior researcher
2007-present Docent at the Department of Biophysics of Yerevan State University

Academic courses
1. Molecular biophysics
2. Biothermodynamic
3. Equilibrium binding of ligands with macromolecules
4. Interaction of macromolecules with ligands
5. Modern experimental methods in biology
6. Practical courses of biophysics
7. Thermodynamic of biological reactions
8. Modern problems of biophysics
9. Biometry
10. Modern conceptions of natural sciences.

Scale of professional interests
Investigations of structure of DNA and DNA-ligand complexes at different functional states of genome. Determination of thermodynamic parameters of DNA and its complexes with biologically active ligands (anti-cancers, anti-mutagenes etc.) by various methods.

Participation in grant projects
1994-1995 Long Term Grant of the International Science Foundation (Grant RYX 000).
2010 at present ISTC, A-1764
2015: The grant 2015-17 (no 15T-IF 105) of State Committee of Science, Armenia

Languages
Russian, English

apant@ysu.am
(+37410) 571 061

Ara P. Antonyan

Associate Professor | Faculty of Biology - Chair of Biophysics
 
 

Book

Անտոնյան Ա. Պ., Արծրունի Գ. Գ., Գյուլազյան Վ. Գ., Գրիգորյան Կ. Վ., Գրիգորյան Ռ. Հ., Գևորգյան Է. Ս., Դանիելյան Ֆ. Դ., Եսայան Ա. Հ., Թանգամյան Տ. Վ., Թռչունյան Ա. Հ., Կարապետյան Ա. Ֆ., Միրզոյան Գ. Ի., Ներկարարյան Ա. Վ., Սևոյան Գ. Գ., Վարդևանյան Պ. Հ., Փարսադանյան Գ. Ա.

Կենսաբանության թեստային առաջադրանքների շտեմարան, մաս 3 | Աստղիկ գրատուն, 2018թ․, 384 էջ

Անտոնյան Ա. Պ., Ներկարարյան Ա. Վ., Գրիգորյան Կ. Վ., Գրիգորյան Ռ. Հ., Կարապետյան Ա. Ֆ., Փարսադանյան Գ. Ա., Վարդևանյան Պ. Հ.

Կենսաբանության թեստային առաջադրանքների շտեմարան, մաս 4 | Աստղիկ գրատուն, 2018թ․, 392 էջ

Անտոնյան Ա. Պ., Արծրունի Գ. Գ., Գյուլազյան Վ. Գ., Գրիգորյան Կ. Վ., Գրիգորյան Ռ. Հ., Գևորգյան Է. Ս., Դանիելյան Ֆ. Դ., Եսայան Ա. Հ., Թանգամյան Տ. Հ., Թռչունյան Ա. Հ., Միրզոյան Գ. Ի., Ներկարարյան Ա. Վ., Սևոյան Գ. Գ., Վարդևանյան Պ. Հ., Փարսադանյան Գ. Ա., Կարապետյան Ա. Ֆ.

Կենսաբանության թեստային առաջադրանքների շտեմարան, մաս 1 | Աստղիկ գրատուն, 2017թ․, 320 էջ

Անտոնյան Ա. Պ., Արծրունի Գ. Գ., Գյուլազյան Վ. Գ., Գրիգորյան Կ. Վ., Գրիգորյան Ռ. Հ., Գևորգյան Է. Ս., Դանիելյան Ֆ. Դ., Եսայան Ա. Հ., Թանգամյան Տ. Վ., Թռչունյան Ա. Հ., Միրզոյան Գ. Ի., Ներկարարյան Ա. Վ., Սևոյան Գ. Գ., Վարդևանյան Պ. Հ., Փարսադանյան Գ. Ա., Կարապետյան Ա. Ֆ.

Կենսաբանության թեստային առաջադրանքների շտեմարան, մաս 2 | Աստղիկ գրատուն, 2017թ․, 296 էջ

Անտոնյան Ա. Պ., Արծրունի Գ. Գ., Գյուլազյան Վ. Գ., Գրիգորյան Կ. Վ., Գրիգորյան Ռ. Հ., Գևորգյան Է. Ս., Դանիելյան Ֆ. Դ., Եսայան Ա. Հ., Թանգամյան Տ. Վ., Թռչունյան Ա. Հ., Միրզոյան Գ. Ի., Ներկարարյան Ա. Վ., Սևոյան Գ. Գ., Վարդևանյան Պ. Հ., Փարսադանյան Գ. Ա.

Կենսաբանություն 2015թ Պետական և ավարտական քննությունների առաջադրանքների շտեմարան Մաս 1 | Աստղիկ գրատուն: 2016թ․, 296 էջ

Անտոնյան Ա. Պ., Արծրունի Գ. Գ., Գյուլազյան Վ. Գ., Գրիգորյան Կ. Վ., Գրիգորյան Ռ. Հ., Գևորգյան Է. Ս., Դանիելյան Ֆ. Դ., Եսայան Ա. Հ., Թանգամյան Տ. Վ., Թռչունյան Ա. Հ., Միրզոյան Գ. Ի., Ներկարարյան Ա. Վ., Սևոյան Գ. Գ., Վարդևանյան Պ. Հ., Փարսադանյան Գ. Ա.

Կենսաբանություն 2015թ Պետական և ավարտական քննությունների առաջադրանքների շտեմարան Մաս 3 | Աստղիկ գրատուն: 2016թ․, 384 էջ

Անտոնյան Ա. Պ., Ներկարարյան Ա. Վ., Գրիգորյան Կ. Վ., Գրիգորյան Ռ. Հ., Կարապետյան Ա. Ֆ., Փարսադանյան Գ. Ա., Վարդևանյան Պ. Հ.

Կենսաբանություն: 2017թ. Միասնական քննության առաջադրանքների շտեմարան, մաս 4 | Աստղիկ գրատուն: 2016թ․, 392 էջ

Անտոնյան Ա. Պ., Արծրունի Գ. Գ., Գյուլազյան Վ. Գ., Գրիգորյան Կ. Վ., Գրիգորյան Ռ. Հ., Գևորգյան Է. Ս., Դանիելյան Ֆ. Դ., Եսայան Ա. Հ., Թանգամյան Տ. Վ., Թռչունյան Ա. Հ., Միրզոյան Գ. Ի., Ներկարարյան Ա. Վ., Սևոյան Գ. Գ., Վարդևանյան Պ. Հ., Փարսադանյան Գ. Ա.

Կենսաբանություն: 2017թ. միասնական քննության առաջադրանքների շտեմարան, մաս 1 | Աստղիկ գրատուն: 2016թ․, 320 էջ, Հայաստան

Անտոնյան Ա. Պ., Արծրունի Գ. Գ., Գյուլազյան Վ. Գ., Գրիգորյան Կ. Վ., Գրիգորյան Ռ. Հ., Գևորգյան Է. Ս., Դանիելյան Ֆ. Դ., Եսայան Ա. Հ., Թանգամյան Տ. Վ., Թռչունյան Ա. Հ. , Միրզոյան Գ. Ի., Ներկարարյան Ա. Վ., Սևոյան Գ. Գ., Վարդևանյան Պ. Հ., Փարսադանյան Գ. Ա.

Կենսաբանություն: 2017թ. միասնական քննության առաջադրանքների շտեմարան, մաս 2 | Աստղիկ գրատուն: 2016թ․, 296 էջ, Հայաստան

Անտոնյան Ա.Պ. , Գրիգորյան Կ.Վ. , Եսայան Ա.Հ. , Փարսադանյան Գ.Ա.

Կենսաբանություն. 2013թ. Կենսաբանության թեստային առաջադրանքների շտեմարան | Մաս 4, Աստղիկ գրատուն, Երևան, 2014, 346 էջ

Անտոնյան Ա.Պ. , Գրիգորյան Կ.Վ. , Եսայան Ա.Հ. , Փարսադանյան Գ.Ա.

Կենսաբանություն. 2013թ. Կենսաբանության թեստային առաջադրանքների շտեմարան | Մաս 3, Աստղիկ գրատուն, Երևան, 2014, 323 էջ

A. P. Antonyan, K. V. Grigoryan, A. H. Yesayan, G. A. Parsadanyan

Կենսաբանություն. Պետական ավարտական և միասնական քննությունների առաջադրանքների շտեմարան | Մաս 2, Երևան: Աստղիկ գրատուն, 2012, 276 էջ

A. P. Antonyan, K. V. Grigoryan, A. H. Yesayan, G. A. Parsadanyan

Կենսաբանություն. Պետական ավարտական և միասնական քննությունների առաջադրանքների շտեմարան | Մաս 1, Երևան: Աստղիկ գրատուն, 2012, 280 էջ

Անտոնյան Ա.Պ. , Գրիգորյան Կ.Վ. , Եսայան Ա.Հ. , Փարսադանյան Գ.Ա.

Կենսաբանություն. 2013թ. Կենսաբանության թեստային առաջադրանքների շտեմարան | Մաս 2, Աստղիկ գրատուն, Երևան, 2013, 261 էջ

Անտոնյան Ա.Պ. , Գրիգորյան Կ.Վ. , Եսայան Ա.Հ. , Փարսադանյան Գ.Ա.

Կենսաբանություն. 2013թ. Կենսաբանության թեստային առաջադրանքների շտեմարան | Մաս1, Աստղիկ գրատուն, Երևան, 2013, 302 էջ

Անտոնյան Ա.Պ. , Գրիգորյան Կ.Վ. , Եսայան Ա.Հ., Փարսադանյան Գ.Ա.

Կենսաբանություն. 2013թ. Պետական ավարտական և միասնական քննությունների առաջադրանքների շտեմարան | Մաս 3, Աստղիկ գրատուն, Երևան, 2013, 280 էջ

Անտոնյան Ա.Պ. , Գրիգորյան Կ.Վ. , Եսայան Ա.Հ., Փարսադանյան Գ.Ա.

Կենսաբանություն. 2013թ. Պետական ավարտական և միասնական քննությունների առաջադրանքների շտեմարան | Մաս 2, Աստղիկ գրատուն, Երևան, 2013, 276 էջ

Անտոնյան Ա.Պ. , Գրիգորյան Կ.Վ. , Եսայան Ա.Հ. , Փարսադանյան Գ.Ա.

Կենսաբանություն. 2013թ. Պետական ավարտական և միասնական քննությունների առաջադրանքների շտեմարան | Մաս 1, Աստղիկ գրատուն, Երևան, 2012, 280 էջ

Վարդևանյան Պ.Հ., Ղազարյան Ռ.Ս., Անտոնյան Ա.Պ.

Կենսամետրիայի հիմունքները | Երևան, Ասողիկ հրատ., 2007, 80 էջ

Վարդևանյան Պ.Հ., Անտոնյան Ա.Պ.

Լիգանդների հավասարակշռական միացումը մակրոմոլեկուլների հետ | Երևան, Ասողիկ հրատ., 2006, 98 էջ

Վարդևանյան Պ.Հ., Անտոնյան Ա.Պ., Փարսադանյան Մ.Ա.

Կենսամակրոմոլեկուլների կառուցվածքային ուսումնասիրությունները լուծույթներում | Երևան, Ասողիկ հրատ., 2001, 72 էջ
 

Article

M. A. Parsadanyan, M. A. Shahinyan, Z. H. Movsisyan, A. P. Antonyan

Poly(rA)-poly(rU)-ի հետ փոքր ակոսային լիգանդ Hoechst 33258-ի կապման առանձնահատկությունները | ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր: Քիմիա և կենսաբանություն, 2021, հ. 55, #2, էջ 144-150 |

M. Parsadanyan, M. Shahinyan, Z. Movsisyan, A. Antonyan

Binding Peculiarities Of Poly(Ra)-Poly(Ru) With Minor Groove Ligand Hoechst 33258 | Proceedings of the YSU. Chemistry and Biology, 2021, N 55 (2), p. 144-150

A. Antonyan, M. Shahinyan, N. Petrosyan, P. Vardevanyan

Comparison of interaction of methyl violet and methylene blue with human serum albumin | Biological Journal of Armenia, 2020, N 72 (4), p. 61-66

M. A. Shahinyan, N. H. Petrosyan, A. P. Antonyan

Մարդու շիճուկային ալբումինի ֆլուորեսցենցիայի փոփոխությունը՝ հրահրված մեթիլ մանուշակագույնով | ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր: Քիմիա և կենսաբանություն, 2020, հ. 54, #3, էջ 261-264 |

M. A. Parsadanyan , M. A. Shahinyan , A. P. Antonyan

Study of methylene blue interaction with synthetic polynucleotide poly(rA)-poly(rU) (Սինթետիկ պոլինուկլեոտիդ poly(rA)-poly(rU)-ի հետ մեթիլենային կապույտի փոխազդեցության ուսումնասիրությունը) | ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր: Քիմիա և կենսաբանություն, 2020, հ. 54, #2, էջ 112-117 |

M. Shahinyan, N. Petrosyan, A. Antonyan

Fluorescence change of human serum albumin induced by methyl violet | Proceedings of the YSU. Chemistry and Biology, 2020, N 54 (3), p. 261-264

Poghos O. Vardevanyan, Ara P. Antonyan, Marine A. Parsadanyan, Mariam A. Shahinyan

Study of the influence of the ionic strength on complex-formation of ethidium bromide with poly(rA)-poly(rU) | Journal of biomolecular structure & dynamics, 2019, 38, pp. 1-7

Poghos O. Vardevanyan, Ara P. Antonyan, Marine A. Parsadanyan, Mariam A. Shahinyan, Marieta S. Mikaelyan

Study of Methylene Blue Interaction with Human Serum Albumin | Biophysical Reviews and Letters, 2019, 14, 1, pp. 17-25

Վարդևանյան Պ. Հ., Անտոնյան Ա. Պ.

ԴՆԹ-զգայակներ և ԴՆԹ-կենսաչիպեր: | Բնագետ, 2019, 1, էջ 29-38

Anush L. Asatryan, Karine S. Matinyan, Irina G. Artsruni, Emil S. Gevorgyan, Ara P. Antonyan, Poghos O. Vardevanyan

Transient decondensation of chromatin in liver nuclei of rats treated with tannic acid | Journal of biomolecular structure & dynamics. 2019, 37, pp. 1-7 |

A. P. Antonyan, M. A. Parsadanyan, M. A. Torosyan, A. T. Karapetyan

Hoechst 33258 compound interaction with different GC-content DNA (Hoechst 33258 միացության փոխազդեցությունը տարբեր GC-պարունակությամբ ԴՆԹ-ի հետ) | ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր: Քիմիա և կենսաբանություն, 2019, հ. 53, #2, էջ 107-112 |

Vardevanyan P.O., Shahinyan M.A., Mikaelyan M.S., Antonyan A.P., Kalantaryan V.P.

Study of the influence of millimeter range electromagnetic waves on methylene blue complexes with human serum albumin | J. of Electromagnetic Waves and Applications, v. 33, N17, 2019, p. 2317-2327

Parsadanyan M. A., Antonyan A. P., Vardevanyan P. O., Sngryan H. E.

Interaction of Methylene blue with sinhetic polynucleotide poly(dA)-poly(dT) | Biophysical Reviews and Letters. 2018, 13, 1, 29-36 pp.

Antonyan A. P., Torosyan M. A., Karapetyan A. T.

Interaction of different intercalators with DNA in tree-component systems | Biological Journal of Armenia. 2018, 70, 1, 6-11 pp.

Вардеванян П. О., Парсаданян М. А., Антонян А. П., Саакян В. Г.

Спектроскопическое исследование связывания нетропсина и Hoechst 33258 с нуклеиновыми кислотами | Журнал прикладной спектроскопии (Journal of Applied Spectroscopy). 2018, 85, 2, стр. 321-326

A. P. Antonyan, M. A. Torosyan, M. A. Parsadanyan

Study of comparative interaction of ethidium bromide and mitoxantrone with nucleic acids (Նուկլեինաթթուների հետ էթիդիումի բրոմիդի և միտոքսանտրոնի փոխազդեցության համեմատական հետազոտությունը) | ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր: Քիմիա և կենսաբանություն, 2018, հ. 52, #1, էջ 52-57 |

Poghos O. Vardevanyan, Ara P. Antonyan, Marine A. Parsadanyan, Mariam A. Shahinyan, Victoria G. Sahakyan

Peculiarities of interaction of synthetic polyribonucleotide poly(rA)-poly(rU) with some intercalators | Journal of biomolecular structure & dynamics. 2017, 36, 1-7 pp.

Tavadyan L. A., Minasyan S. H., Kocharyan G. H., Antonyan A. P., Sahakyan V. G., Parsadanyan M. A., Vardevanyan P. O.

Exploring the interaction of ethidium bromide and Hoechst 33258 with DNA by means of electrochemical approach. | Biophysical Reviews and Letters. 2017, 12, 3, 151-161 pp.

Y. Sh. Mamasakhlisov, A. P. Antonyan, A. Y. Mamasakhlisov, Sh. A. Tonoyan, P. H. Vardevanyan

Fluctuations in order–disorder transitions in the DNA–ligand complexes with various binding mechanisms | Journal of Contemporary Physics (Armenian Academy of Sciences). 2017, 52, 2, pp. 173-179 |

П. О. Вардеванян, А. П. Антонян, М. А. Парсаданян, В. Г. Саакян

Исследование совместного связывания акридинового оранжевого и бромистого этидия с ДНК | ՀՀ ԳԱԱ զեկույցներ: 2017թ․, 117, 1, 74-81 էջ, Հայաստան |

П. О. Вардеванян, М. А. Парсаданян, А. П. Антонян, С. Н. Акопян

Анализ термодинамических параметров связывания бромистого этидия и митоксантрона с ДНК по изотермам адсорбции | Журнал физической химии. 2017, 91,6, стр. 1071-1073 |

A. P. Antonyan , M.A. Parsadanyan , V.G. Sahakyan

Study of peculiarities of differential absorption spectra of complexes of acridine orange, ethidium bromide and methylene blue with DNA (ԴՆԹ-ի հետ ակրիդինային նարնջագույնի, էթիդիումի բրոմիդի և մեթիլեն կապույտի դիֆերենցիալ կլանման սպեկտրների առանձնահատկությունների ուսումնասիրությունը) | ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր: Քիմիա և կենսաբանություն, 2017, հ. 51, #2, էջ 100-105 |

Ye. Sh. Mamasakhlisov, A. P. Antonyan, A. A. Hakobyan

Effect of ligand binding on functionality of DNA field-effect transistor (Լիգանդի կապման ազդեցությունը ԴՆԹ-ի դաշտ-էֆեկտ փոխանցիչի գործառնության վրա) | ԵՊՀ գիտական տեղեկագիր, Ֆիզիկա և մաթեմատիկա, 2017, հ. 51, #1, էջ 66–70 |

A. P. Antonyan, M. A. Parsadanyan, V. G. Sahakyan, P. O. Vardevanyan

Melting parameters of DNA complexes with several intercalators (Տարբեր ինտերկալյատորների հետ ԴՆԹ-ի կոմպլեքսների հալման պարամետրերը) | ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր: Քիմիա և կենսաբանություն, 2017, հ. 51, #1, էջ 27-30 |

P. O. Vardevanyan, A. P. Antonyan, V. G. Sahakyan

Peculiarities of acridine orange binding with DNA | Հայաստանի կենսաբանական հանդես, 2016, 68,4, pp. 40-44 |

Անտոնյան Ա. Պ., Արծրունի Գ. Գ., Գյուլազյան Վ. Գ., Գրիգորյան Կ. Վ., Գրիգորյան Ռ. Հ., Գևորգյան Է. Ս., Դանիելյան Ֆ. Դ., Եսայան Ա. Հ., Թանգամյան Տ. Վ., Թռչունյան Ա. Հ., Միրզոյան Գ. Ի., Ներկարարյան Ա. Վ., Սևոյան Գ. Գ., Վարդևանյան Պ. Հ., Փարսադանյան Գ. Ա.

Կենսաբանություն: 2017թ. միասնական քննության առաջադրանքների շտեմարան, մաս 3 | Աստղիկ գրատուն: 2016թ․, 384 էջ, Հայաստան

П. О. Вардеванян, А. П. Антонян, М. А. Шагинян, М. С. Микаелян

Влияние электромагнитных волн миллиметрового диапазона на флуоресценцию водно-солевых растворов сывороточного альбумина человека | Журнал прикладной спектроскопии, 2016, 83, 3, стр. 496-499

P. O. Vardevanyan, A. P. Antonyan, A. V. Nerkararyan, M. A. Parsadanyan, M. A. Shahinyan, M. R. Darbinyan, M. S. Mikaelyan

Influence of Electromagnetic Waves with Extremely High Frequencies on Some Criteria of Blood Plasma | Armenian Journal of Physics, 2016, 9, 1, 106-109 pp.

Poghos O. Vardevanyan, Ara P. Antonyan, Marine A. Parsadanyan, Margarita A. Torosyan, Armen T. Karapetian

Joint interaction of ethidium bromide and methylene blue with DNA. The effect of ionic strength on binding thermodynamic parameters | Journal of biomolecular structure & dynamics. 2016, 34,7, 1377-1382 pp. |

Vardevanyan P. O., Antonyan A. P., Shahinyan M. A., Mikaelyan M. S.

Influence of millimeter electromagnetic waves on fluorescence of water-saline solutions of human serum albumin | Journal of Applied Spectroscopy, 2016, 83, 3, 486-489 pp.

A. P. Antonyan

Binding mechanisms of methylene blue and Hoechst 33258 with DNA (ԴՆԹ-ի հետ մեթիլեն կապույտի և Hoechst 33258-ի կապման մեխանիզմները) | ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր: Քիմիա և կենսաբանություն, 2015 #3, էջ 29-34 |

A. P. Antonyan, M. V. Minasyants, P. O. Vardevanyan

Ethidium bromide binding to poly(G): dependence on Na+-concentration (Էթիդիումի բրոմիդի կապումը poly(G)-ի հետ. Na+-ի կոնցենտրացիայից կախվածությունը) | ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր: Քիմիա և կենսաբանություն, 2015 #2, էջ 34-39 |

A. P. Antonyan

Different modes of binding of Hoechst 33258 with DNA | Biological Journal of Armenia, 2015, 67, 3, 6-10 pp.

П. О. Вардеванян, А. П. Антонян, М. А. Парсаданян

Спектры поглощения и флуоресценции комплексов полинуклеотидов с бромистым этидием | Известия НАН РА. Физика, 2015, 50, 4, 511-519 стр.

M. A. Shahinyan, A. P. Antonyan, Marieta S. Mikaelyan, P. O. Vardevanyan

Study of influence of millimeter range electromagnetic waves on water-saline solutions of albumin | Biophysical Reviews and Letters, 2015, 10, 4, 201-207 pp.

P. O. Vardevanyan, A. P. Antonyan, M. A. Parsadanyan, M. A. Shahinyan

Behavior of ethidium bromide-Hoechst 33258-DNA and ethidium bromide-methylene blue-DNA triple systems by means of UV melting | International Journal of Spectroscopy, 2015, 2015, 1-5 pp.

Zh.H. Mukhaelyan, A.P. Antonyan, M.V. Minasyants

Investigation of acidic denaturation of ethidium bromide complexes with DNA (ԴՆԹ-ի հետ էթիդիումի բրոմիդի կոմպլեքսների թթվային բնափոխման հետազոտությունը) | ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր: Քիմիա և կենսաբանություն, 2014 #2, էջ 48-53 |

Амирбекян К.Ю., Антонян А.П., Вардеванян П.О., Маркарян Ш.А.

Молекулярные взаимодействия бензимид-трихлорида (Hoechst 33258) с ДНК в водных растворах диметилсульфоксида по данным спектроскопии | Журн. Физ. Химии, Москва, 2013, т. 87, № 12, с. 2062–2064.

Poghos O. Vardevanyan, Ara P. Antonyan, Karen Yu. Amirbekyan, Shiraz A. Markarian

The investigation of Hoechst 33258 interaction with DNA in aqueous solutions of dimethylsulfoxide | Journal of Biomolecular Structure and Dynamics, 2013, 31:sup1, No: 94, 59-60

К. Ю. Амирбекян, А. П. Антонян, П. О. Вардеванян, Ш. А. Маркарян

Молекулярные взаимодействия бензимид-трихлорида (Hoechst 33258) с ДНК в водных растворах диметилсульфоксида по данным спектроскопии | Журнал физической химии, 2013, том 87, № 12, с. 2062–2064

H. R. Vardapetyan, A. S. Ryazanova, A. P. Antonyan

Некоторые особенности связывания подофиллотоксина и этопозида с ДНК различного ГЦ-содержания (Տարբեր GC-պարունակութամբ ԴՆԹ-ների հետ պոդոֆիլոտոքսինի և էտոպոզիդի կապման որոշ առանձնահատկություններ) | ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր: Քիմիա և կենսաբանություն, 2011 #2, էջ 29-33(ռուսերեն) |

Вардеванян П.О., Антонян А.П.

Изучение комплексов ДНК с лигандами различной природы | Журнал Армении, 2010, N 3 (62), с. 50-58

Вардеванян П.О., Антонян А.П., Парсаданян М.А., Карапетян Р.А., Шагинян М.А.

Особенности связывания EtBr и Hoechst 33258 с ДНК различного GC-содержания | Биолог. Журнал Армении, 2009, 2(61), с. 21-26

Карапетян А.Т., Григорян А.В., Симонян Г.С., Антонян А.П., Шагинян М.А., Вардеванян О.П.

Влияние когерентных электромагнитных волн крайне высоких частот и низкой интенсивности на структуру воды и водно-солевых растворов | Вестник МАНЭБ, 2009, т. 14, N 4 (вып. 1), с. 56-59

Sh. A. Sargsyan, A. P. Antonyan, P. O. Vardevanyan

Ցիս-ԴԴՊ հակաուռուցքային դեղանյութի ազդեցությունը ԴՆԹ-ի ֆիզիկաքիմիական հատկությունների վրա | ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր, Բնական գիտություններ, 2008, #3, էջ 118-124 |

Vardevanyan P.O., Antonyan A.P., Parsadanyan M.A., Pirumyan K.V., Muradyan A.M., Karapetian A.T.

Influence of ionic strength on Hoechst 33258 binding with DNA | J. Biomol. Struct. Dyn., 2008, v. 25, N 6, p. 641-646

Vardevanyan P.O., Karapetian R.A., Antonyan A.P., Parsadanyan M.A., Manukyan G.A., Muradyan A.M.

Joint complex-formation of ethidium bromide and Hoechst with different GC-content DNAs | International Alumni Seminar on «Biotechnology and Health»-2 & DAAD, Yerevan (Armenia), April 21-25, 2008, pp. 98-102

Arakelyan V.B., Sarkisyan G.S., Antonyan A.P., Harutyunyan S.G.

The analysis of experimental data of DNA-EtBr complexes within the ranges of low filling | International Alumni Seminar on «Biotechnology and Health»-2 & DAAD, Erevan (Armenia), April 21-25, 2008, pp. 8-13

Вардеванян П.О., Антонян А.П., Пирумян К.В., Тавадян Л.А.

Исследование взаимодействия бромистого этидия с ДНК спектральным и электрохимическим методами | Доклады, НАН РА, 2008, т. 108, N 1, с. 75-83

Антонян А.П., Аракелян В.Б., Саркисян Г.С., Арутюнян С.Г.

Определение характеристик связывания бромистого этидия с ДНК в присутствии cis-платины | Вестник МАНЭБ, 2008, т. 13, N 4 (вып. 1), с. 113-116

Վարդևանյան Պ.Հ., Մինասյան Հ.Ջ., Անտոնյան Ա.Պ.

Կենսամետրիայի հիմունքներ. Դիսպերսիոն վերլուծություն | «Աստղիկ» հրատարակչություն, Երևան 2008

Вардеванян П.О., Карапетян Р.А., Шагинян М. А., Антонян А.П.

Конкурентность связывания бромистого этидия и Hoechst 33258 с ДНК | Доклады, НАН РА, 2007, т. 107, N 2, с. 192-198

A. P. Antonyan, K. V. Pirumyan, M. S. Mikaelyan, P.O. Vardevanyan

Исследование связывания Hoechst 33258 с ДНК (ԴՆԹ-ի հետ Hoechst 33258-ի կապման հետազոտությունը) | ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր, Բնական գիտություններ, 2007, #3, էջ 112-117 (ռուսերեն) |

Minasyan S.G., Tavadyan L.A., Antonyan A.P., Davtyan H.G., Parsadanyan M.A., Vardevanyan P.O.

Differential pulse voltammetric studies of ethidium bromide binding with DNA | Bioelectrochemistry, 2006, N.68, p.48-55

Антонян А.П., Парсаданян М.А., Пирумян К.В., Вардеванян П.О.

Изучение комплексов бромистого этидия с ДНК методом дифференциальной спектроскопии | Вестник МАНЭБ, 2006, т. 11, N 8 (вып. 2), с. 62-66

Minasyan S.G., Tavadyan L.A., Antonyan A.P., Davtyan H.G., Parsadanyan M.A., Vardevanyan P.O.

Differential pulse voltammetric studies of ethidium bromide binding to DNA | Bioelectrochemistry, 2006, 68, p. 48-55

Бабаян Ю.С., Акопян С.Н., Казарян Р.С., Калантарян В.П., Симонян Г.С., Антонян А.П., Вардеванян П.О.

Некоторые физико-химичес-кие свойства ДНК, облученной низкоэнергетическими миллиметровыми когерентными электромагнитными волнами | Биомедицинские технологии и радиоэлектроника, 2006, 11, с. 64-68

Vardevanyan P.O., Antonyan A.P., Parsadanyan M.A., Davtyan H.G., Boyajyan Z.R., Karapetyan A.T.

Complex-Formation of Ethidium Bromide with Poly[d(A-T)]-poly[d(A-T)] | J. Biomol. Struct. & Dyn., 2005, v. 22, N 4, p. 465-470

Вардеванян П.О., Антонян А.П., Парсаданян М.А., Пирумян К.В., Бояджян З.Р., Карапетян А.Т.

Влияние ионной силы на взаимодействие Hoechst 33258 с ДНК | Вестник МАНЭБ, 2005, том 10, N 5, вып. 2, стр. 145-150

Вардеванян П.О., Антонян А.П., Давтян А.Г., Аракелян А.В., Минасян С.Г., Тавадян Л.А.

Применение метода дифференци¬альной импульсной вольтамперо-метрии в исследовании комплексов БЭ с ДНК | Биофизика, 2005, т. 50, N 2, с. 371-373

I. E. Nersisyan, G. V. Gharibyan, G. M. Stepanyan, A. G. Markaryan, A. A. Oganessyan, A. P. Antonyan , M. A. Parsadanyan, Yu. S. S. Babayan

Действие противоопухлевого антибиотика доксорубицина с антистрессовыми препаратами на структуру ДНК саркомы 45 (Սարկոմա 45-ի ԴՆԹ-ի կառուցվածքի վրա հակաուռուցքային հակաբիոտիկ դոքսոռուբիցինի ազդեցությունը հակասթրեսային միացությունների հետ համատեղ) | ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր, Բնական գիտություններ, 2004, #2, էջ 84-88 (ռուսերեն) |

A. R. Penesyan, A. P. Antonyan, H.R. Vardapetyan

Исследование взамодействия очищенных препаратов гиперицина с ДНК (Հիպերիցինի մաքրված նմուշների և ԴՆԹ-ի փոխազդեցության ուսումնասիրությունը) | ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր, Բնական գիտություններ, 2004, #1, էջ 80-85 (ռուսերեն) |

A. P. Antonyan, H. G. Davtyan, P. H. Vardevanyan

Образование полуитеркаляционных комплексов при связывании БЭ с ДНК (Կիսաինտերկալյացիոն կոմպլեքսների առաջացումը ԴՆԹ-ի հետ ԷԲ-ի կապման դեպքում ) | ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր, Բնական գիտություններ, 2003, #3, էջ 97-102(ռուսերեն) |

Вардеванян П.О., Антонян А.П., Парсаданян М.А., Давтян А.Г., Карапетян А.Т.

Связывание бромистого этидия с одноцепочечной ДНК | Биофизика, 2003, Т. 48, N 4, стр.644-647

Vardevanyan P.O., Antonyan A.P., Parsadanyan M.A., Davtyan H.G., Karapetyan A.T.

The binding of ethidium bromide with DNA: interaction with single- and double-stranded structures | Experimental and Molecular Medicine, 2003 v. 35, N6, pp. 527-533

Vardevanyan P.O., Antonyan A.P., Parsadanyan M.A., Davtyan H.G.

The binding of etydium bromide with DNA: interaction with single- and double-stranded structures | Experimental and Molecular medicine, 2003, v.35, N6, p. 527-533

Artsruni I.G., Matinyan K.S., Antonyan A.P., Galstyan A.G., Demirxanyan L.O., Mnjoyan E.O., Vardevanyan P.O., Gevorgyan E.S.

Modulation of DNA fragmentation induced by NAD+ | Electronic journal of national sciences, Nov2003, Vol2003, Issue 1, pp 4-7

Vardevanyan P.O., Antonyan A.P., Minasbekyan L.A., Karapetian A.T.

Some aspects of DNA-EtBr Interaction Peculiarities | TheScientificWorld Journal, 2002, 2(S1), P.144-145

A. T. Karapetian, G. A. Manougian, A. P. Antonian, P. O. Vardevanian

Исследование особенностей взаимодействия бромистого этидия с ДНК (ԴՆԹ-ի հետ Էթիդիւմ բրոմիդի փոխազդեցության առանձնահատկությունների ուսումնասիրությունը) | ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր, Բնական գիտություններ, 2001, #3, էջ 102-107 (ռուսերեն) |

Vardevanyan P.O., Antonyan A.P., Manukyan G.A., Karapetian A.T.

Study of Ethidium Bromide Interaction Peculiarities with DNA | Experimental and Molecular Medicine, 2001, v.33, N 4, p.205-208

Вардеванян П.О., Антонян А.П., Манукян Г.А., Карапетян А.Т., Щелкина А.К., Борисова О.Ф.

Связывание бромистого этидия с нативным и денатурированным poly(dA)-poly(dT) | Молекулярная биология, 2000, т. 34, N 2, с.310-315

Karapetian A.T., Mehrabian N.M., Terzikian G.A., Antonyan A.P., Vardevanyan P.O., Frank-Kamenetskii M.D.

Theoretical and experimental study of conformational transitions of complexes of DNA with ligands having several types of binding sites on different forms of DNA. structure | Motion, Interaction and Expression of Biological Macromolecules, Proceedings of the Tenth Conversation, 1998, Albany, New York, p.259-266

Karapetian A.T., Mehrabian N.M., Terzikian G.A., Antonyan A.P., Vardevanyan P.O., Frank-Kamenetskii M.D.

Theoretical and experimental investigations of the conformational transitions of complexes of DNA with ligands having several types of binding sites of different forms of DNA | In Struture, Moution, Interaction and Expression of Biological Macro-molecules Proc. of the 10-th Coversation. Adenine Press., N.Y, 1998, p. 259-266

Karapetian A.T., Mehrabian N.M., Terzikian G.A., Vardevanyan P.O., Antonyan A.P., Borisova O.F., Frank-Kamenetskii M.D.

Theoretical treatment of melting of complexes of DNA with ligands having several types of binding sites on helical and single-stranded DNA | J. Biomol. Structure & Dyn., 1996, 14(2), p.275-283
 

Thesis

Poghos O. Vardevanyan, Marine A. Parsadanyan, Ara P. Antonyan, Mariam A. Shahinyan

Interaction of Double Stranded Nucleic Acids with Different Ligands | V International Conference of Biotechnology and Health, 29-31.10.2020, p. 134-135, Armenia

Ara P. Antonyan, N. Petrosyan, Poghos O. Vardevanyan

Comparison of the interaction of methylene blue and Hoechst 33258 with HSA | V International Conference of Biotechnology and Health, 29-31.10.2020, p. 13-14, Armenia

Ara P. Antonyan, Marine A. Parsadanyan, Mariam A. Shahinyan, Poghos O. Vardevanyan

Study of the influence of the ionic strength on complex-formation of ethidium bromide with DNA and RNA | V International Conference of Biotechnology and Health, 29-31.10.2020, p. 19-20, Armenia

M. Parsadanyan, A. Antonyan, M. Shahinyan, P. Vardevanyan

Thermodynamic Analysis of Hoechst 33258 Interaction with Poly(rA)-Poly(rU) | V International Conference of Biotechnology and Health, 29-31.10.2020, p. 108-109, Armenia

Poghos O. Vardevanyan, Ara P. Antonyan, Marine A. Parsadanyan, Mariam A. Shahinyan, Victoria G. Sahakyan

Comparative study of binding of some intercalating compounds with DNA | Albany 2019: 20th Conversations; Journal of Biomolecular Structure and Dynamics. 2019, p. 77

Ara P. Antonyan, Marine A. Parsadanyan, Narek H. Shahnazaryan, Poghos O. Vardevanyan

Study of three-component system, consisted of DNA complexes with ligands of different type. | Albany 2019: 20th Conversations; Journal of Biomolecular Structure and Dynamics. 2019, p. 84

Ghazaryan K., Antonyan S., Movsesyan H.

Copper phytoremediation potential of native plant species growing in the mine polluted areas of south Armenia | International Conference “Smart Bio”. 2018, p. 104 |

Mariam Shahinyan, Ara Antonyan, Marieta Mikaelyan, Poghos Vardevanyan

Effect of millimeter range electromagnetic waves on some biophysical characteristics of human serum albumin | International Workshop on Influence of electromagnetic radiation on human beings, and problem of understanding. 2018, p. 29-30

Marine Parsadanyan, Ara Antonyan, Narek Shahnazaryan, Poghos Vardevanyan

Effect of millimeter range electromagnetic waves on water-saline solutions of DNA and its complexes with different ligands | International Workshop on Influence of electromagnetic radiation on human beings, and problem of understanding. 2018, p. 33

P. O. Vardevanyan, A. P. Antonyan, M. A. Shahinyan, M. A. Parsadanyan, M. S. Mikaelyan

Effect of millimeter diapason electromagnetic irradiation on albumin denaturation | International Workshop on Ionizing and non-ionizing radiation influence on structure and biophysical properties of living cells, 2015, 41-42 pp.

Амирбекян К.Ю., Маркарян Ш.А., Антонян А.П., Вардеванян П.О.

Исследование комплексообразования ДНК-HOECHST 33258 методом флуоресцентной спектроскопии | Международная конференция “Современные проблемы химической физики ”, посвященная 50-летию Института химической физики им. А.Б. Налбандяна НАН Республики Армения, Ереван, 9-12 октября 2012, Сборник тезисов, с.198-199.

Babayan Yu. S., Hakobyan S. N., Markaryan A. Sh., Antonyan A. P., Ruzanna S. Ghazaryan

Comparative Spectroscopic and Microcalorimetric Analyses of the Interaction of Anticancer Drugs with DNAs | An International symposium on hydration and thermodynamics of molecular recognition, Tsakhadzor, Armenia, 2005, p. 45

Вардеванян П.О., Антонян А.П., Давтян А.Г., Мурадян А.М., Навасардян Л.А., Карапетян А.Т.

Особенности комплексобразования бромистого этидия с ДНК | Материалы научной сессии Ереванского Государственного Медицинского Инстиута, 2004, выпуск 2, стр.21