Ara P. Antonyan
Biography
Education
1994: Yerevan State University (Full Course), Department of Biophysics
1997: Biophysics (Post-graduated course), Yerevan State University

Academic degree
1998: Candidate of biol. sci. - “The multimodal interaction of ligands with DNA”, Yerevan State University
Doctoral (D.Sc.), 2017, YSU, Armenia

Professional experience
1994-1998 - Junior Researcher at the Department of Biophysics of Yerevan State University
1998 –2005 Researcher
2013- present Senior researcher
2007-present Docent at the Department of Biophysics of Yerevan State University

Academic courses
1. Molecular biophysics
2. Biothermodynamic
3. Equilibrium binding of ligands with macromolecules
4. Interaction of macromolecules with ligands
5. Modern experimental methods in biology
6. Practical courses of biophysics
7. Thermodynamic of biological reactions
8. Modern problems of biophysics
9. Biometry
10. Modern conceptions of natural sciences.

Scale of professional interests
Investigations of structure of DNA and DNA-ligand complexes at different functional states of genome. Determination of thermodynamic parameters of DNA and its complexes with biologically active ligands (anti-cancers, anti-mutagenes etc.) by various methods.

Participation in grant projects
1994-1995 Long Term Grant of the International Science Foundation (Grant RYX 000).
2010 at present ISTC, A-1764
2015: The grant 2015-17 (no 15T-IF 105) of State Committee of Science, Armenia

Languages
Russian, English

apant@ysu.am
(+37410) 571 061

Ara P. Antonyan

Associate Professor | Faculty of Biology - Chair of Biophysics
 
 

Book

Անտոնյան Ա. Պ., Արծրունի Գ. Գ., Գյուլազյան Վ. Գ., Գրիգորյան Կ. Վ., Գրիգորյան Ռ. Հ., Գևորգյան Է. Ս., Դանիելյան Ֆ. Դ., Եսայան Ա. Հ., Թանգամյան Տ. Վ., Թռչունյան Ա. Հ., Կարապետյան Ա. Ֆ., Միրզոյան Գ. Ի., Ներկարարյան Ա. Վ., Սևոյան Գ. Գ., Վարդևանյան Պ. Հ., Փարսադանյան Գ. Ա.

Կենսաբանության թեստային առաջադրանքների շտեմարան, մաս 3 | Աստղիկ գրատուն, 2018թ․, 384 էջ

Անտոնյան Ա. Պ., Ներկարարյան Ա. Վ., Գրիգորյան Կ. Վ., Գրիգորյան Ռ. Հ., Կարապետյան Ա. Ֆ., Փարսադանյան Գ. Ա., Վարդևանյան Պ. Հ.

Կենսաբանության թեստային առաջադրանքների շտեմարան, մաս 4 | Աստղիկ գրատուն, 2018թ․, 392 էջ

Անտոնյան Ա. Պ., Արծրունի Գ. Գ., Գյուլազյան Վ. Գ., Գրիգորյան Կ. Վ., Գրիգորյան Ռ. Հ., Գևորգյան Է. Ս., Դանիելյան Ֆ. Դ., Եսայան Ա. Հ., Թանգամյան Տ. Հ., Թռչունյան Ա. Հ., Միրզոյան Գ. Ի., Ներկարարյան Ա. Վ., Սևոյան Գ. Գ., Վարդևանյան Պ. Հ., Փարսադանյան Գ. Ա., Կարապետյան Ա. Ֆ.

Կենսաբանության թեստային առաջադրանքների շտեմարան, մաս 1 | Աստղիկ գրատուն, 2017թ․, 320 էջ

Անտոնյան Ա. Պ., Արծրունի Գ. Գ., Գյուլազյան Վ. Գ., Գրիգորյան Կ. Վ., Գրիգորյան Ռ. Հ., Գևորգյան Է. Ս., Դանիելյան Ֆ. Դ., Եսայան Ա. Հ., Թանգամյան Տ. Վ., Թռչունյան Ա. Հ., Միրզոյան Գ. Ի., Ներկարարյան Ա. Վ., Սևոյան Գ. Գ., Վարդևանյան Պ. Հ., Փարսադանյան Գ. Ա., Կարապետյան Ա. Ֆ.

Կենսաբանության թեստային առաջադրանքների շտեմարան, մաս 2 | Աստղիկ գրատուն, 2017թ․, 296 էջ

Անտոնյան Ա. Պ., Արծրունի Գ. Գ., Գյուլազյան Վ. Գ., Գրիգորյան Կ. Վ., Գրիգորյան Ռ. Հ., Գևորգյան Է. Ս., Դանիելյան Ֆ. Դ., Եսայան Ա. Հ., Թանգամյան Տ. Վ., Թռչունյան Ա. Հ., Միրզոյան Գ. Ի., Ներկարարյան Ա. Վ., Սևոյան Գ. Գ., Վարդևանյան Պ. Հ., Փարսադանյան Գ. Ա.

Կենսաբանություն 2015թ Պետական և ավարտական քննությունների առաջադրանքների շտեմարան Մաս 1 | Աստղիկ գրատուն: 2016թ․, 296 էջ
1   2   3   4   5  |  See all
 

Article

Ye. Sh. Mamasakhlisov, A. P. Antonyan, A. A. Hakobyan

Effect of ligand binding on functionality of DNA field-effect transistor (Լիգանդի կապման ազդեցությունը ԴՆԹ-ի դաշտ-էֆեկտ փոխանցիչի գործառնության վրա) | ԵՊՀ գիտական տեղեկագիր, Ֆիզիկա և մաթեմատիկա, 2017, հ. 51, #1, էջ 66–70 |

A. P. Antonyan, M. A. Parsadanyan, V. G. Sahakyan, P. O. Vardevanyan

Melting parameters of DNA complexes with several intercalators (Տարբեր ինտերկալյատորների հետ ԴՆԹ-ի կոմպլեքսների հալման պարամետրերը) | ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր: Քիմիա և կենսաբանություն, 2017, հ. 51, #1, էջ 27-30 |

P. O. Vardevanyan, A. P. Antonyan, V. G. Sahakyan

Peculiarities of acridine orange binding with DNA | Հայաստանի կենսաբանական հանդես, 2016, 68,4, pp. 40-44 |

Անտոնյան Ա. Պ., Արծրունի Գ. Գ., Գյուլազյան Վ. Գ., Գրիգորյան Կ. Վ., Գրիգորյան Ռ. Հ., Գևորգյան Է. Ս., Դանիելյան Ֆ. Դ., Եսայան Ա. Հ., Թանգամյան Տ. Վ., Թռչունյան Ա. Հ., Միրզոյան Գ. Ի., Ներկարարյան Ա. Վ., Սևոյան Գ. Գ., Վարդևանյան Պ. Հ., Փարսադանյան Գ. Ա.

Կենսաբանություն: 2017թ. միասնական քննության առաջադրանքների շտեմարան, մաս 3 | Աստղիկ գրատուն: 2016թ․, 384 էջ, Հայաստան

П. О. Вардеванян, А. П. Антонян, М. А. Шагинян, М. С. Микаелян

Влияние электромагнитных волн миллиметрового диапазона на флуоресценцию водно-солевых растворов сывороточного альбумина человека | Журнал прикладной спектроскопии, 2016, 83, 3, стр. 496-499
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   14  |  See all
 

Thesis

Poghos O. Vardevanyan, Ara P. Antonyan, Marine A. Parsadanyan, Mariam A. Shahinyan, Victoria G. Sahakyan

Comparative study of binding of some intercalating compounds with DNA | Albany 2019: 20th Conversations; Journal of Biomolecular Structure and Dynamics. 2019, p. 77

Ara P. Antonyan, Marine A. Parsadanyan, Narek H. Shahnazaryan, Poghos O. Vardevanyan

Study of three-component system, consisted of DNA complexes with ligands of different type. | Albany 2019: 20th Conversations; Journal of Biomolecular Structure and Dynamics. 2019, p. 84

Ghazaryan K., Antonyan S., Movsesyan H.

Copper phytoremediation potential of native plant species growing in the mine polluted areas of south Armenia | International Conference “Smart Bio”. 2018, p. 104 |

Mariam Shahinyan, Ara Antonyan, Marieta Mikaelyan, Poghos Vardevanyan

Effect of millimeter range electromagnetic waves on some biophysical characteristics of human serum albumin | International Workshop on Influence of electromagnetic radiation on human beings, and problem of understanding. 2018, p. 29-30

Marine Parsadanyan, Ara Antonyan, Narek Shahnazaryan, Poghos Vardevanyan

Effect of millimeter range electromagnetic waves on water-saline solutions of DNA and its complexes with different ligands | International Workshop on Influence of electromagnetic radiation on human beings, and problem of understanding. 2018, p. 33
1   2  |  See all