Ara H. Arakelyan
Biography
Education
2002 - 2006: YSU, Bachelor’s degree, Faculty of Informatics and applied mathematics
2006 - 2008: YSU, Magistracy of Faculty of Informatics and applied mathematics, Department of Programming and information technologies
2008 - 2011: YSU, Postgraduate studyof Faculty of Informatics and applied mathematics, Department of Programming and information technologies

Academic degree
candidate - “On Type Correctness of Functional Programs”, 2011, YSU

Professional experience
2008 - 2011: YSU, Assistant, Department of Programming and information technologies, Faculty of Informatics and applied mathematics
from 2011: YSU, Assistant lecturer, Department of Programming and information technologies, Faculty of Informatics and applied mathematics

Academic courses
Databases, Computer architecture and Assembler, Computer and programming, Actual problems of profession

Scale of professional interests
Functional programming, Type correctness of programming languages

Languages
Armenian, Russian, English
ara.arakelyan@ysu.am

Ara H. Arakelyan

Assistant | Faculty of Informatics and Applied Mathematics - Chair of Programming and Information Technologies
 
 

Book

Ա. Հ. Առաքելյան, Շ. Ա. Բաղդասարյան, Կ. Գ. Գալստյան, Վ. Ա. Զաքարյան, Գ. Ա. Մարտիրոսյան, Զ. Ա. Նազարյան, Գ. Ռ. Սարդարյան

ԻՆԹԵԼ x86 ԱՍԵՄԲԼԵՐ (իրական ռեժիմ) | Ուս. ձեռնարկ: ԵՊՀ հրատ.: 2016թ․, 268 էջ
 

Article

Ara Arakelyan, Artak Khachatryan

Educational Process Management System | Computer Science and Information Technologies (CSIT-2015), 2015-09-28, 366-367 pp. |

Ara Arakelyan, Ani Balasanyan

Building and Execution of Queries for Educational Process Management System | Computer Science and Information Technologies (CSIT-2015), 2015-09-28, p. 364-365 |

A. H. Arakelyan

Unsolvability of type correctness problem for functional programs (Ֆունկցիոնալ ծրագրերի տիպային կոռեկտության խնդրի անլուծելիությունը) | ԵՊՀ գիտական տեղեկագիր, Ֆիզիկա և մաթեմատիկա, 2011, #1, էջ 28–35 |

A. H. Arakelyan

On the type correctness of polymorphic λ-terms. part 2 (Պոլիմորֆ λ-թերմերի տիպային կոռեկտության մասին: մաս 2) | ԵՊՀ գիտական տեղեկագիր, Ֆիզիկա և մաթմատիկա, 2010, #1, էջ 37–46 |

A. H. Arakelyan

On the type correctness of polymorphic λ-terms. part 1 (Պոլիմորֆ λ-թերմերի տիպային կոռեկտության մասին: 1 մաս) | ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր, Ֆիզիկա և մաթեմատիկա, 2009 #3, էջ 42–51 |