Arakel K. Taslakyan
Biography
Education
Faculty of mathematics, Yerevan State Unersity: 1963 - 1968
Post Graduate Student: 1969 - 1972

Academic degree
Ph.D Thesis: “The series of Furie with respect to quasipolynomials of Legandre”

Professional experience
1969 - 1987: assistant
1987 - to date: associate professor, yerevan State University

Academic courses
Mathematical Analysis

Scale of professional interests
Quasipolynomials of Legandre, systems of Muntz

Languages
Armenian, Russian, English

Professional membership
The member of the union of Armenian mathematicians

Arakel K. Taslakyan

Deputy Dean | Faculty of Mathematics and Mechanics - Chair of General Mathematics
 
 

Book

Գ. Գ. Գևորգյան, Լ. Հ. Գալստյան, Ա. Կ. Թասլաքյան, Գ. Վ. Միքայելյան, Կ. Ա. Նավասարդյան

Մաթեմատիկական անալիզի խնդրագիրք. Մաս 1 | Ուս. ձեռնարկ: 4-րդ լրամշ. հրատ., մաս 1, Երևան, ԵՊՀ հրատ., 2014, 266 էջ |

Գ.Գ. Գևորգյան, Լ.Հ.Գալստյան, Ա.Կ.Թասլաքյան, Գ.Վ.Միքայելյան, Կ.Ա.Նավասարդյան

Մաթեմատիկական անալիզի խնդրագիրք. Մաս 2 | Ուս. ձեռնարկ: 4-րդ լրամշ. հրատ., մաս 2, Երևան, ԵՊՀ հրատ., 2014, 265 էջ |

Գ.Գ. Գևորգյան, Լ.Հ.Գալստյան, Ա.Կ.Թասլաքյան, Գ.Վ.Միքայելյան, Կ.Ա.Նավասարդյան

Մաթեմատիկական անալիզի խնդրագիրք | մաս I և II, Երևան, ԵՊՀ հրատարակչություն, 2014թ., 265 էջ, 263 էջ: Չորրորդ լրամշակված հրատարակություն

Ս.Մ.Հովհաննիսյան, Ա.Կ.Թասլաքյան

Մաթեմատիկական անալիզի խնդրագիրք տնտեսագետների համար | մաս I և II, Երևան, ԵՊՀ հրատարակչություն, 2013թ., 185 էջ, 210 էջ

Գ.Գ. Գևորգյան, Լ.Հ. Գալստյան, Ա.Կ. Թասլաքյան, Գ.Վ. Միքայելյան, Կ.Ա. Նավասարդյան

Մաթեմատիկական անալիզի խնդրագիրք | առաջին մաս, երրորդ հրատ., Երևան 2007

Գ. Գ. Գևորգյան, Լ. Հ. Գալստյան, Ա. Կ. Թասլաքյան, Գ. Վ. Միքայելյան , Կ. Ա. Նավասարդյան

Մաթեմատիկական անալիզի խնդրագիրք | «Էդիթ պրինտ», Երևան,հ. 2, 2005, 265 էջ

Գ. Գ. Գևորգյան, Լ. Հ. Գալստյան, Ա. Կ. Թասլաքյան, Գ. Վ. Միքայելյան, Կ. Ա. Նավասարդյան

Մաթեմատիկական անալիզի խնդրագիրք | «Էդիթ պրինտ», Երևան, I և II հատոր, 2-րդ հրատարակություն, 2004 թ., յուր. 270 էջ

Գ. Գ. Գևորգյան, Լ. Հ. Գալստյան, Ա. Կ. Թասլաքյան, Գ. Վ. Միքայելյան, Կ. Ա. Նավասարդյան

Մաթեմատիկական անալիզի խնդրագիրք | «Էդիթ պրինտ», Երևան, հ. 1, 2003թ., 260 էջ

Գ. Գ. Գևորգյան, Լ. Հ. Գալստյան, Ա. Կ. Թասլաքյան, Գ. Վ. Միքայելյան, Կ. Ա. Նավասարդյան

Մաթեմատիկական անալիզի խնդրագիրք | Երևան, 1-ին հրատարակություն, II հատոր 1998 թ., 260 էջ
 

Article

Ա. Կ. Թասլաքյան, Ս. Մ. Հովհաննիսյան

Մաթեմատիկական անալիզի խնդրագիրք տնտեսագետների համար. Մաս I | «Լիմուշ» ՍՊԸ: 2016թ․, 184 էջ

А.К.Таслакян

Оценки для обобщенных производных квазиполиномов из системы Мюнца | Известия НАН Арм., Математика, том 48,N6, стр. 101-111, 2013

Առաքել Կարապետի Թասլաքյան

Լեժանդրի քվազիբազմանդամների լրիվ վարիացիայի գնահատականը | ԵՊՀ գիտական տեղեկագրեր, բնագիտական գիտություններ, N 1, 2004, 5 էջ

A. K. Taslakian

Оценка полной варициации квазиполинома Лежандра (Լեժանդրի քվազիբազմանդամների լրիվ վարիացիայի գնահատական) | ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր, Բնական գիտություններ, 2004, #1, էջ 18-21 (ռուսերեն) |

Առաքել Կարապետի Թասլաքյան

Ըստ Մյունտցի սիստեմի քվազիբազմանդամների գնահատականը | ՀՍՍՀ բուհերի տեղեկագիր Մաթեմատիկա սերիա, N 9, 1989, 18 էջ

Առաքել Կարապետի Թասլաքյան

Լեժանդրի ընդհանրացված շարքերի գործակիցների գնահատականը | ՀՍՍՀ ԲՈւՀ-երի տեղեկագիր Մաթեմատիկա սերիա, N 6, 1988, 13 էջ

Առաքել Կարապետի Թասլաքյան

Կորագիծ և բազմապատիկ ինտեգրալներ տպագիր մեթոդական ձեռնարկ | ԵՊՀ-ի հրատարակչություն 1987թ., 60 էջ

Առաքել Կարապետի Թասլաքյան

Լեժանդրի քվազիբազմանդամներ: Ֆուրյեի շարքեր ըստ Լեժանդրի քվազիբազմանդամների (սեղմնագիր) | Երևան, 1985, 14 էջ

Առաքել Կարապետի Թասլաքյան

Ըստ Մյունտցի սիստեմի Լեժանդրի քվազիբազմանդամների որոշ հատկություններ | ՀՍՍՀ ԲՈւՀ-երի տեղեկագիր, Մաթեմատիկա սերիա, N 2, 1983, 12 էջ

Առաքել Կարապետի Թասլաքյան

Լոկալ թեորեմները ըստ Լեժանդրի քվազիբազմանդամներով վերլուծության մասին | ԵՊՀ-ի երիտասարդ գիտ.աշխատող, հ2, N 26, 1977, 9 էջ

Առաքել Կարապետի Թասլաքյան

Լեժանդրի ընդհանրացված շարքի գործակիցների գնահատականը և բացարձակ զուգամիտությունը | ՀՍՍՀ ակադեմիայի զեկույցներ, հ.4, N 2, 1972, 5 էջ

Առաքել Կարապետի Թասլաքյան

Բեռնշտեյնի քվազիբազմանդամների զուգամիտությունը կոմպլեքս տիրույթում: Ֆունկցիաների ասիմպտոտիկ մոտարկումը Բեռնշտեյնի քվազիբազմանդամներով | ԵՊՀ գիտական տեղեկագրեր, բնագիտական գիտություններ, N 3, 1972, 13 էջ

Առաքել Կարապետի Թասլաքյան

Ֆունկցիայի վերլուծությունը ‎ֆուրյեի շարքի ըստ Լեժանդրի քվազիբազմանդամների (0,1) միջակայքում | ԵՊՀ-ի երիտասարդ գիտ.աշխատող, N 4, հ2 1971, 27 էջ