Aram E. Hovhannisyan
Biography
Education
1994 - 1999: YSU, Faculty of Oriental studies, department of Arabic language
2000 - 2005: YSU, Faculty of Theology, "History of Armenian Church and Ecclesiology" department, PhD

Scientific degree
2006 PhD in History

Work experience
2004 - 2012: Ijevan, YSU branch lecturer
from 2006: YSU, lecturer

Courses taught
History of Armenian heresies, Jerusalem Patriarchate and its history,
Constantinople Patriarchate and its history

Scientific interests
History of Kilikia, Medieval History

Languages
Armenian, Russian, Arabic, English

(+374 10) 56-24-79

Aram E. Hovhannisyan

Deputy Dean | Faculty of Theology - Chair of History of Armenian Church
 
 

Book

Արամ Հովհաննիսյան

Մլեհ Ռուբինյան. իշխանապետ Կիլիկիո հայոց | Երևան 2022, 205 էջ

Արամ Հովհաննիսյան

Հայոց եկեղեցին կիլիկյան շրջանում | Երևան 2018, 200 էջ

A. E. Hovhannisyan

Կիլիկիայի հայկական թագավորության և Եգիպտոսի սուլթանության հարաբերությունները 1250-1375 թթ | Երևան, 2008, 238 էջ
 

Article

A. E. Hovhannisyan

Կիլիկիան Հայաստանի և Եգիպտոսի մամլուքյան սուլթանության հարաբերությունների պատմությունից, (13-րդ դարի 70-ական թթ) | Իրան-Նամէ, 2003, էջ 60-64

A. E. Hovhannisyan

Մի էջ Կիլիկիան Հայաստանի և Եգիպտոսի մամլուքյան սուլթանության ռազմաքաղաքական հակամարտության պատմությունից (13-րդ դարի 60-70-ական թթ.) | Հայկական բանակ, 2003,4, էջ 70-76
1   2   3   4   5   6  |  See all