Aram Kh. Manaselyan
Biography
Education
Faculty of physics, Department of Solid State Physics, YSU
1996 – 2000: Bachelor with honor diploma
2000 – 2002: Master with honor diploma
2002 – 2005: PhD in the field of semiconductor physics

Scientific degree
Candidate of physics and mathematics (PhD)

Employment
2010 - present: Researcher, Research laboratory of Solid State Physics, YSU.
2010 - present: asistant, Department of Solid State Physics, YSU.
2008 - 2010: Postdoctoral fellow, Department of Physics and Astronomy, University of Manitoba, Canada.
2005 - 2008: Researcher, Department of Solid State Physics, YSU.

Scale of professional interests
Low dimensional systems and nanostructures

Participation in grant projects
2010 - 2012: "Effects of spin-orbit interaction and hydrostatic pressure on impurity states and optical properties in semiconductor quantum rings"
Armenian State Committee of Science (11B-1c039).
2013 - 2014: "Spin interactions in magnetic and non-magnetic quantum rings and their applications" (NFSAT)
2014 - 2015: "Spin interactions in magnetic and non-magnetic quantum rings and their applications" (ANSEF)
2014 - 2015: "Spin interactions in magnetic and non-magnetic quantum ring structures and their applications" Armenian State Committee of Science (13YR-1C014)

Awards
Award of the President of Republic of Armenia in the area of Information Technologies, in “The Best PhD Student” nomination (2005)

amanasel@ysu.am

Aram Kh. Manaselyan

Assistant | Faculty of Physics - Chair of Solid States
 
 

Book

Ալբերտ Կիրակոսյան, Արշակ Վարդանյան, Աննա Ասատրյան, Արամ Մանասելյան, Գառնիկ Վերմիշյան

Պինդ մարմնի ֆիզիկայի լաբորատոր աշխատանքներ մաս I | ԵՊՀ հրատ.: 2016թ․, 168 էջ
 

Article

A. Ghazaryan, A. Manaselyan, T. Chakraborty

Tuning of exciton states in a magnetic quantum ring | Physica E 66, 157-161 (2015)

V. Mughnetsyan, A. Manaselyan, A. Kirakosyan

Rashba Spin-Orbit Coupling in a Two-Dimensional Quantum Ring Superlattice | Superlattices and Microstructures 82, 584-591 (2015)

A. Manaselyan, A. Ghazaryan, T. Chakraborty

Effect of the spin–orbit coupling on the Raman spectra of a GaAs quantum ring with few electrons | Solid State Communications 181, 34-40 (2014)

A. Manaselyan, M. Barseghyan, A. Kirakosyan, D. Laroze, C. Duque

Effects of a lateral electric field and hydrostatic pressure on the intraband optical transitions in a GaAs/Ga1-xAlxAs quantum ring | Physica E 60, 95-99 (2014)

V. Mughnetsyan, A. Manaselyan, M. Barseghyan, A. Kirakosyan

Simultaneous effects of hydrostatic pressure and spin-orbit coupling on linear and nonlinear intraband optical absorption coefficients in a GaAs quantum ring | Journal of Luminescence 134, 24-27 (2013)
1   2   3   4   5   6   7  |  See all
 

Thesis

A. Manaselyan, A. Ghazaryan, A. Kirakosyan

Spin interactions in a quantum ring containing a magnetic impurity | J. Contemp. Phys., 49, 267-277 (2014)

M.G. Barseghyan, A.Kh. Manaselyan, A.A. Kirakosyan

Intersubband absorption in quantum wire with convex bottom in a magnetic field | J. Phys: Cond. Matt., 18, pp. S2161–S2167 (2006)