Ararat Ts. Malkhasyan
Biography
Vice-rector on General Affairs

Education
In 1970, graduated from the Department of chemistry of Yerevan State University.
In 1973, graduated from the post-graduate course of Moscow State University.

Work Experience
In 1969-1974, worked at the Organic Chemistry Institute of the RA Academy of Sciences, as a senior lab assistant, minor researcher.
In 1974-1993, worked at Nairit chemical plant as a senior researcher, chief of lab, chief of department.
In 1993-2000, was director at RA agricultural "Paren" enterprise. In 2000-2002, chief of standards, metrology and certification directorate at the RA Government. And at the RA Ministry of trade and economic development, as deputy minister.

Doctor of chemistry, professor, author of 250 research articles.

Since 1998, a member of the RPA
On May 25, 2003, was elected to the NA from the RPA proportional party ticket.A member of the standing NA commission for science, education, youth affairs and culture. Member of ad-hoc committee on matters of integration in European structures. He is a member of the Republican Party of Armenia Faction.
Since 10 September 1998, he has been a member of the Republican Party of Armenia.
On 30 January 1999(5-th congress of RPA), on 9 June 2001(6-th congress of RPA), on 12 July 2003 (8-th congress of RPA), on 17 December 2005 (9-th congress of RPA) was elected a member of RPA board.

Married, three children.

Ararat Ts. Malkhasyan

 
 

Article

G. S. Grigoryan, A. Ts. Malkhassyan

Synthesis of sucrose esters with stearic, palmitic and oleic acids (Ստեարինաթթվի, պալմիտինաթթվի և օլեինաթթվի սախարոզայի հետ էսթերների սինթեզ) | ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր: Քիմիա և կենսաբանություն, 2020, հ. 54, #3, էջ 181-187 |

G. S. Grigoryan, A. Ts. Malkhassyan

Studying of the conditions of erythritol, mannitol, sorbitol, xylitol, tartaric and citric acids esterification by using high aliphatic carboxylic acids and alcohols (Էրիտրիտի, մանիտի, սորբիտի, քսիլիտի, գինեթթվի և կիտրոնաթթվի բարձր ալիֆատիկ կարբոնաթթուներով էտերիֆիկացման ռեակցիայի պայմանների ուսումնասիրություն) | ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր: Քիմիա և կենսաբանություն, 2020, հ. 54, #1, էջ 17-25 |

G. S. Grigoryan , Z. G. Grigoryan , A. Ts. Malkhassyan

Obtaining nonglyceride oils by esterification of erythritol, 1,2,3-butanetriol and 1,2,4-butanetriol by carboxylic acids of sunflower, olive and corn oils (Ոչ գլիցերիդային յուղերի ստացումն արևածաղկի, ձիթապտղի և եգիպտացորենի յուղերի կարբոնաթթուներով էրիթրիտի, 1,2,3-բութանտրիոլի և 1,2,4-բութանտրիոլի եթերացմամբ) | ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր: Քիմիա և կենսաբանություն, 2019, հ. 53, #1, էջ 10-17 |

G. S. Grigoryan, L. G. Grigoryan, A.Ts. Malkhasyan

Producing of tartaric and grape acids esters with stearic, palmitic, lauric and oleic acids, and also pentadecyl, dodecyl and decyl alcohols (Գինեթթվի և խաղողաթթվի էսթերների ստացումը ստեարինաթթվի, պալմիտինաթթվի, լաուրինաթթվի և օլեինաթթվի պենտադեցիլ, դոդեցիլ և դեցիլ սպիրտների հետ) | ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր: Քիմիա և կենսաբանություն, 2018, հ. 52, #2, էջ 89-95 |

, , Ararat Ts. Malkhasyan

Producing of erythritol, 1,2,3-butanetriol and 1,2,4-butanetriol esters with palmitic, stearic, lauric and oleic acids (Էրիթրիտի, 1,2,3-բութանտրի-ոլի և 1,2,4-բութանտրիոլի էսթերների ստացումը լաուրինաթթվի ստեարինա-թթվի, պալմիտինաթթվի և օլեինաթթվի հետ փոխազդմամբ) | ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր: Քիմիա և կենսաբանություն, 2018, հ. 52, #1, էջ 29-36 |
1   2  |  See all