Ararat Ts. Malkhasyan
Biography
Vice-rector on General Affairs

Education
In 1970, graduated from the Department of chemistry of Yerevan State University.
In 1973, graduated from the post-graduate course of Moscow State University.

Work Experience
In 1969-1974, worked at the Organic Chemistry Institute of the RA Academy of Sciences, as a senior lab assistant, minor researcher.
In 1974-1993, worked at Nairit chemical plant as a senior researcher, chief of lab, chief of department.
In 1993-2000, was director at RA agricultural "Paren" enterprise. In 2000-2002, chief of standards, metrology and certification directorate at the RA Government. And at the RA Ministry of trade and economic development, as deputy minister.

Doctor of chemistry, professor, author of 250 research articles.

Since 1998, a member of the RPA
On May 25, 2003, was elected to the NA from the RPA proportional party ticket.A member of the standing NA commission for science, education, youth affairs and culture. Member of ad-hoc committee on matters of integration in European structures. He is a member of the Republican Party of Armenia Faction.
Since 10 September 1998, he has been a member of the Republican Party of Armenia.
On 30 January 1999(5-th congress of RPA), on 9 June 2001(6-th congress of RPA), on 12 July 2003 (8-th congress of RPA), on 17 December 2005 (9-th congress of RPA) was elected a member of RPA board.

Married, three children.

Ararat Ts. Malkhasyan

 
 

Article

G. S. Grigoryan, Z. G.Grigoryan, A. Ts. Malkhasyan

Obtaining esters of citric acid with high aliphatic alcohols (Կիտրոնաթթվի էսթերների ստացումը բարձրագույն ալիֆատիկ սպիրտերով) | ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր: Քիմիա և կենսաբանություն, 2017, հ. 51, #2, էջ 88–91 |

G. S., Grigoryan, Z. G. Grigoryan , A. Ts. Malkhasyan

Producing of erythritol esters with stearic, palmitic and oleic acids (Էրիթրիտի բարդ եթերների ստացումը ստեարինաթթվով, պալմիտինաթթվով և օլեինաթթվով) | ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր: Քիմիա և կենսաբանություն, 2017, հ. 51, #1, էջ 8-11 |

, , Ararat Ts. Malkhasyan

Three step synthesis of esters of 1,4-butanediol and higher fatty acids from 1,4-dichloro-2-butene as side- product of chloroprene manufacturing process (1,4-Բութանդիոլի և ճարպաթթուների բարդ էսթերների եռափուլ սինթեզ 1,4-դիքլոր-2-բութենից` քլորոպրենի արտադրության արգասիքից) | ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր: Քիմիա և կենսաբանություն, 2016 #3, էջ 9-13 |

G.S.Grigoryan, Z.G.Grigoryan, A.Ts. Malkhasyan

Obtaining esters of mannitol and sorbitol with the help of stearic, palmitic and oleic acids (Մանիտոլի և սորբիտոլի ստեարինաթթվի, պալմիտինաթթվի և օլեինաթթվի հետ էսթերների ստացումը) | ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր: Քիմիա և կենսաբանություն, 2016 #2, էջ 13-16 |
1   2  |  See all