Arevik H. Petrosyan
Biography
Education
1989 - 1994: Faculty of Law of Yerevan State University
1994 1997 Aspirantura Yerevan State University

Academic degree
January 15 1998: Candidate of Law Sciences
July 9 2003: Docent

Work experience
1994 - 1996: First-rate specialist at the Legal Department of the RA President
1996 - 1997: Leading specialist at the Legal Department of the RA President
1997 - 1998: Chief specialist at the Legal Department of the RA President
1998 - 1999: Acting head of the Protocol and Translation Department at the Office of the RA President, head of the above mentioned department and deputy head of the Secretary Department.
1999 - 2002: Deputy Minister of Justice of the RA
2002 - 2007: Deputy Chairman of Civil Service Council of the RA
2007 - 2010 Deputy of the RA National Assembly, Chair of the Committee on Protection of Human Rights and Public Affairs of the RA National Assembly, Deputy Chairman of the RA National Assembly
Since December 8 2010: Member of the Constitutional Court of the RA
Since 1994: Lecturer researcher

Academic courses
Parliamentary diplomacy

Scope of scientific interests
Constitutional state
Constitutional law
Public administration
Public service

Languages
Armenian, Russian, English

Awards, titles
November 26 1999: Тitle of third class councilor of justice
July 12 2007: Medal of Civil Service Council of the RA
May 16 2012: "CIS IPA . 20 years" anniversary medal

Arevik H. Petrosyan

Associate Professor | Faculty of International Relations - Chair of International Relations and Diplomacy
 
 

Book

Հարություն Մ. Խաչիկյան, Գագիկ Ս. Ղազինյան, Արթուր Գ. Վաղարշյան, Սամվել Ա. Դիլբանդյան, Արևիկ Հ. Պետրոսյան, Մանուկ Ա. Մկրտչյան, Լուսինե Ս. Հակոբյան, Կարինե Դ. Գևորգյան

Մարդու և քաղաքացու հիմնական իրավունքների և ազատությունների սահմանադրական կենսագործման ներկա վիճակը և հետագա բարելավման խնդիրը | Մենագրություն: Տիգրան Մեծ, 2017թ․, 304 էջ

Ա.Պետրոսյան

ՀՀ Սահմանադրության մեկնաբանություններ | Երևան, «Իրավունք», 2010

Ա. Պետրոսյան

Արդյունավետ սահմանադրական վերահսկողության իրականացման պառլամենտական երաշխիքները. հայաստանյան իրողություններ | «Ալմանախ», Երևան, Նժար-2009

Ա. Պետրոսյան

Քաղաքացիական ծառայությունն ընդդեմ կոռուպցիայի (100 փաստարկ) | Երևան, 2005

Ա.Պետրոսյան

Ի՞նչ է քաղաքացիական ծառայությունը: Ուղեցույց (հարցեր և պատասխաններ) | Երևան, «Պետական ծառայություն», 2004

Ա. Պետրոսյան

Իրավական պետություն և օրինականություն (2-րդ հրատարակություն լրացված և վերամշակված) | Երևան, «Տիգրան Մեծ», 2001

Ա. Պետրոսյան

Իրավական պետություն և օրինականություն | Երևան, «Տիգրան Մեծ», 1999
 

Article

A. Petrosyan

The Modern Challenges of the Interrelations between the Constitutional Justice and Politics in the Republic of Armenia | Конституционное Правосудие. 2017, 2 (76), стр. 55-66 |

Arevik H. Petrosyan

Judicial Activism of the Constitutional Court of the Republic of Armenia in the Context of Constitutional Reforms | Judicial Activism of a Constitutional Court in a Democratic State, 2016, pp. 411-418 |

Արևիկ Պետրոսյան

Երեխաների իրավունքների պաշտպանության հիմնախնդիրները Հայաստանի Հանրապետությունում | Երևան, «Իրավունք», 2016 թ., էջ 41-59

A. H. Petrosyan

Status of implementation of the decisions of the constitutional court in the legal practice of the Republic of Armenia | Коституционное правосудие 2 (72), 2016, ст. 55-59 |

А. Петросян

Судебная активность Конституционного Суда Республики Армения в контексте конституционных реформ | Սահմանադրական արդարադատություն: 2016թ․, 4(74)`16, 36-44 էջ

А. Петросян

Роль конституционного суда Республики Армения в укреплении независимости судебной власти: конституционно-правовые решения, современные вызовы и тенденции развития | Альманах (Almanac), 2015, ISSN 1829-0124, 36-45 стр. |

Արևիկ Պետրոսյան

Современные проблемы функциональных взаимоотношений Конституционного Суда и общих судов Республики Армения | Конституционное правосудие, 4(70), 2015, ст. 7-16 |

A. H. Petrosyan

Some aspects of protection of the constitutional rights of an individual in the practice of the constitutional justice of the Republic of Armenia | International Conference, Budva 26-29 November 2014, pp. 93-97

Արևիկ Պետրոսյան

Դատավարական առանձնահատկություն, թ՞ե իրավունքի սահմանափակում | ՀՀ սահմանադրական դատարանի տեղեկագիր, 2014թ. 1 (71) Էջ 5-12

Аревик Петросян

Некоторые аспекты защиты конституционных прав человека в практике конституционного правосудия Республики Армения | Коституционное правосудие 4(66) 2014 ст.19-27

Արևիկ Պետրոսյան

ՀՀ սահմանադրական դատարանի որոշումներն իրավական պրակտիկայում | ՀՀ սահմանադրական դատարանի տեղեկագիր, 2013թ. 4 (70) Էջ 5-13

Ա. Պետրոսյան

Իրավական պետություն. հիմնախնդիրներ և դատողություններ | «Կանթեղ», 2002 N 3

Ա. Պետրոսյան

Նոր իրավական համակար•ի ստեղծումը և օրենսդրության ժողովրդավարացումը | «Օրենք և իշխանություն», 1996 նոյեմբեր-դեկտեմբեր N 5-6 (7)

Ա.Պետրոսյան

Իրավական պետություն. բնորոշ •ծերը և առանձնահատկությունները2. Իրավական պետություն. բնորոշ •ծերը և առանձնահատկությունները | «Օրենք և իշխանություն», 1996 հուլիս N 1(2)

Ա. Պետրոսյան

Անձը և իրավական պետությունը. փոխադարձ պարտականություններ և պատասխանատվություն | «Իրավունք և օրինականություն», 1996 N 1/9