Arman L. Gharagulyan
Biography
Education
Faculty of Philosophy, Sociology and Pshychology, Yerevan State University: 1994 - 2002

Academic degree
Candidate - “Transformation society as a system of socio-cultural alternatives”, 1982, Yerevan State University

Professional experience
From 2010: Docent, Yerevan State University
2002 - 2010: Asisstant-professor, Yerevan State University

Academic courses
Basics of Philosophy
Practical Philosophy
Aesthetics
Information Society
Metaphisics of Love
Moral Teachings of Ancient East

Scale of professional interests
Modern Socio-cultural Transformations
Transpersonal Pshycology
Eastern Philosophy

Participation in grant projects
2008 - 2010: SCS

Languages
Armenian, English, Russian

(+374 10) 54-43-91 (inner line 1-13)

Arman L. Gharagulyan

Associate Professor | Faculty of Philosophy and Psychology - Chair of Social Philosophy, Ethics and Aesthetics
 
 

Book

Արման Ղարագուլյան

Գեղագիտություն. դասախոսությունների համառոտագրություններ | Ուս. ձեռնարկ: Հեղինակային հրատ.: 2017թ․, 147 էջ

Ա. Ղարագուլյան

Փիլիսոփայության հիմունքներ | Ուսումնամեթոդական ձեռնարկ, էլեկտրոնային հրատարակություն, Երևան, 2016, 23 էջ |

Ա. Լ.Ղարագուլյան

Փոխակերպվող հասարակություն եւ սոցիոմշակութային այլընտրանքներ | Ուսումնամեթոդական ձեռնարկ, Երևան, «Լիմուշ», 2009, 112 էջ
 

Article

Arman Gharagulyan

Սուբյեկտիվ բարեկեցությունը որպես հանրային քաղաքականության արդյունավետության ցուցիչ | «Բանբեր Երևանի համալսարանի. Փիլիսոփայություն, Հոգեբանություն», Երևան, 2020 № 2 (32), էջ 45-60 |

Arman Gharagulyan

Տագնապը որպես արդի սոցիոմշակութային ճգնաժամի ախտանիշ | «Բանբեր Երևանի համալսարանի. Փիլիսոփայություն, Հոգեբանություն», 2018 № 2 (26), էջ 3-14 |

Карагулян А. Л.

Особенности социальной мифологии в переходных обществах | Миф в истории, политике, культуре, 2018, стр. 357-362 |

Карагулян А. Л.

Сострадание как основа взаимоотношений «Я – другой» в буддийской философии | Другой. Ближний и Дальний, 2017, стр. 72-77 |

Arman Gharagulyan

Ձեռքբերովի անօգնականությունը որպես հետխորհրդային իրականության սոցիոմշակութային ախտանիշ | «Բանբեր Երևանի համալսարանի. Փիլիսոփայություն, Հոգեբանություն», 2016 № 1 (19), էջ 51-62 |
1   2   3   4   5  |  See all