Arman L. Gharagulyan
Biography
Education
Faculty of Philosophy, Sociology and Pshychology, Yerevan State University: 1994 - 2002

Academic degree
Candidate - “Transformation society as a system of socio-cultural alternatives”, 1982, Yerevan State University

Professional experience
From 2010: Docent, Yerevan State University
2002 - 2010: Asisstant-professor, Yerevan State University

Academic courses
Basics of Philosophy
Practical Philosophy
Aesthetics
Information Society
Metaphisics of Love
Moral Teachings of Ancient East

Scale of professional interests
Modern Socio-cultural Transformations
Transpersonal Pshycology
Eastern Philosophy

Participation in grant projects
2008 - 2010: SCS

Languages
Armenian, English, Russian

(+374 10) 54-43-91 (inner line 1-13)

Arman L. Gharagulyan

Associate Professor | Faculty of Philosophy and Psychology - Chair of Social Philosophy, Ethics and Aesthetics
 
 

Book

Արման Ղարագուլյան

Գեղագիտություն. դասախոսությունների համառոտագրություններ | Ուս. ձեռնարկ: Հեղինակային հրատ.: 2017թ․, 147 էջ

Ա. Ղարագուլյան

Փիլիսոփայության հիմունքներ | Ուսումնամեթոդական ձեռնարկ, էլեկտրոնային հրատարակություն, Երևան, 2016, 23 էջ |

Ա. Լ.Ղարագուլյան

Փոխակերպվող հասարակություն եւ սոցիոմշակութային այլընտրանքներ | Ուսումնամեթոդական ձեռնարկ, Երևան, «Լիմուշ», 2009, 112 էջ
 

Article

Ա. Լ. Ղարագուլյան

Հետխորհրդային հասարակությունների վերափոխման հայեցակարգի հիմնախնդիրը | «Անցումային հասարակություն. սոցիոմշակութային փոխակերպումներ», պրակ 3, Երևան, 2007, էջ 23-42

Ա. Ղարագուլյան

Հետխորհրդային փոխակերպումների ինստիտուտային չափումը | «Անցումային հասարակություն. սոցիոմշակութային փոխակերպումներ», պրակ 2, Երևան, 2006, էջ 27-35

Արման Լիպարիտի Ղարագուլյան

Համակարային ճնաժամի դրսեւորումները փոխակերպվող հասարակություններում | «Վասն արդարության», Իրավական գիտամեթոդական հանդես, N 3, Վանաձոր, 2005, էջ 15-19

Արման Լիպարիտի Ղարագուլյան

Սոցիոմշակութային այլընտրանքայնությունը եւ ռիսկի վերարտադրության հիմնահարցը անցումային հասարակություններում | «Իմաստասիրական անդրադարձներ» ժողովածու, Երևան, ԵՊՀ հրատ., 2004, էջ 175-189

Արման Լիպարիտի Ղարագուլյան

Արևմտյան սոցիոմշակութային արժեքների համաշխարհայնացման պրոբլեմը արդի քաղաքակրթական գործընթացներում | «Հայոց փիլիսոփայական ակադեմիա», Երիտասարդ հետազոտողների ընկերակցություն, Գիտական նստաշրջանի զեկուցումներ, Երևան, «Գիտություն», 2003, էջ 57-60
1   2   3   4   5  |  See all