Arman L. Gharagulyan
Biography
Education
Faculty of Philosophy, Sociology and Pshychology, Yerevan State University: 1994 - 2002

Academic degree
Candidate - “Transformation society as a system of socio-cultural alternatives”, 1982, Yerevan State University

Professional experience
From 2010: Docent, Yerevan State University
2002 - 2010: Asisstant-professor, Yerevan State University

Academic courses
Basics of Philosophy
Practical Philosophy
Aesthetics
Information Society
Metaphisics of Love
Moral Teachings of Ancient East

Scale of professional interests
Modern Socio-cultural Transformations
Transpersonal Pshycology
Eastern Philosophy

Participation in grant projects
2008 - 2010: SCS

Languages
Armenian, English, Russian

(+374 10) 54-43-91 (inner line 1-13)

Arman L. Gharagulyan

Associate Professor | Faculty of Philosophy and Psychology - Chair of Social Philosophy, Ethics and Aesthetics
 
 

Book

Արման Ղարագուլյան

Գեղագիտություն. դասախոսությունների համառոտագրություններ | Ուս. ձեռնարկ: Հեղինակային հրատ.: 2017թ․, 147 էջ

Ա. Ղարագուլյան

Փիլիսոփայության հիմունքներ | Ուսումնամեթոդական ձեռնարկ, էլեկտրոնային հրատարակություն, Երևան, 2016, 23 էջ |

Ա. Լ.Ղարագուլյան

Փոխակերպվող հասարակություն եւ սոցիոմշակութային այլընտրանքներ | Ուսումնամեթոդական ձեռնարկ, Երևան, «Լիմուշ», 2009, 112 էջ
 

Article

Arman Gharagulyan

Սուբյեկտիվ բարեկեցությունը որպես հանրային քաղաքականության արդյունավետության ցուցիչ | «Բանբեր Երևանի համալսարանի. Փիլիսոփայություն, Հոգեբանություն», Երևան, 2020 № 2 (32), էջ 45-60 |

Arman Gharagulyan

Տագնապը որպես արդի սոցիոմշակութային ճգնաժամի ախտանիշ | «Բանբեր Երևանի համալսարանի. Փիլիսոփայություն, Հոգեբանություն», 2018 № 2 (26), էջ 3-14 |

Карагулян А. Л.

Особенности социальной мифологии в переходных обществах | Миф в истории, политике, культуре, 2018, стр. 357-362 |

Карагулян А. Л.

Сострадание как основа взаимоотношений «Я – другой» в буддийской философии | Другой. Ближний и Дальний, 2017, стр. 72-77 |

Arman Gharagulyan

Ձեռքբերովի անօգնականությունը որպես հետխորհրդային իրականության սոցիոմշակութային ախտանիշ | «Բանբեր Երևանի համալսարանի. Փիլիսոփայություն, Հոգեբանություն», 2016 № 1 (19), էջ 51-62 |

Arman Gharagulyan, Arshak Balayan

ԵՊՀ փիլիսոփայության և հոգեբանության ֆակուլտետը 50 տարեկան է | «Բանբեր Երևանի համալսարանի. Փիլիսոփայություն, Հոգեբանություն», 2015 № 1 (16), էջ 73-75 |

Arman Gharagulyan

Functional Peculiarities of Social Memory in Transforming Society (Սոցիալական հիշողության գործառական առանձնահատկությունները փոխակերպվող հասարակությունում) | «Բանբեր Երևանի համալսարանի», «Փիլիսոփայություն, Հոգեբանություն» 143.4, 2014 (№ 2), էջ 29-35 |

A. Gharagulyan

Առօրեականությունը որպես հոգևորի ձևավորման սոցիոմշակութային միջավայր | «Բանբեր Երևանի համալսարանի», «Փիլիսոփայություն, Հոգեբանություն» 142.4, 2014, էջ 33-42 |

Ղարագուլյան Ա. Լ.

Անցումային հասարակություն. դիցերից դեպի սիմուլյակր | «Անցումային հասարակություն. հիիմնախնդիրներ, բարեփոխումներ», Գիտական նստաշրջանի նյութեր, Վանաձոր, «Սիմ» հրատ., 2013, էջ 25-40

A. L. Gharagulyan

Առօրեականությունը որպես իրականության կառուցարկման եղանակ | «Բանբեր Երևանի համալսարանի», «Փիլիսոփայություն, Հոգեբանություն» 138.4, Երևան 2012թ., էջ 20-27 |

A. L. Gharagulyan

Ոչ ձևական ցանցերի գործառութային փոխակերպման հիմնախնդիրը հետխորհրդային հասարակություններում | «Բանբեր Երևանի համալսարանի», «Փիլիսոփայություն, Հոգեբանություն» 135.4, Երևան 2011թ., էջ 16-23 |

Ա. Լ. Ղարագուլյան

Էթնիկ դիցերի սոցիալական գործառույթները | «Անցումային հասարակություն. սոցիոմշակութային փոխակերպումներ», պրակ 7, Երևան, 2010, էջ 3-11 |

Ա. Լ. Ղարագուլյան

Սոցիալական դիցաբանությունը որպես փոխակերպվող հասարակության համակարաստեղծ գործոն | «Անցումային հասարակություն. սոցիոմշակութային փոխակերպումներ», պրակ 6, Երևան, 2009, էջ 14-23

Ա. Լ. Ղարագուլյան

Կայունությունը և անկայունությունը հասարակական զարացման համատեքստում | «Անցումային հասարակություն. սոցիոմշակութային փոխակերպումներ», պրակ 4, Երևան, 2008, էջ 27-36

Ա. Լ. Ղարագուլյան

Ազատության հիմնախնդիրը փոխակերպվող հասարակությունում | «Անցումային հասարակություն. սոցիոմշակութային փոխակերպումներ», պրակ 5, Երևան, 2008, էջ 23-35

Ա. Լ. Ղարագուլյան

Հետխորհրդային հասարակությունների վերափոխման հայեցակարգի հիմնախնդիրը | «Անցումային հասարակություն. սոցիոմշակութային փոխակերպումներ», պրակ 3, Երևան, 2007, էջ 23-42

Ա. Ղարագուլյան

Հետխորհրդային փոխակերպումների ինստիտուտային չափումը | «Անցումային հասարակություն. սոցիոմշակութային փոխակերպումներ», պրակ 2, Երևան, 2006, էջ 27-35

Արման Լիպարիտի Ղարագուլյան

Համակարային ճնաժամի դրսեւորումները փոխակերպվող հասարակություններում | «Վասն արդարության», Իրավական գիտամեթոդական հանդես, N 3, Վանաձոր, 2005, էջ 15-19

Արման Լիպարիտի Ղարագուլյան

Սոցիոմշակութային այլընտրանքայնությունը եւ ռիսկի վերարտադրության հիմնահարցը անցումային հասարակություններում | «Իմաստասիրական անդրադարձներ» ժողովածու, Երևան, ԵՊՀ հրատ., 2004, էջ 175-189

Արման Լիպարիտի Ղարագուլյան

Արևմտյան սոցիոմշակութային արժեքների համաշխարհայնացման պրոբլեմը արդի քաղաքակրթական գործընթացներում | «Հայոց փիլիսոփայական ակադեմիա», Երիտասարդ հետազոտողների ընկերակցություն, Գիտական նստաշրջանի զեկուցումներ, Երևան, «Գիտություն», 2003, էջ 57-60

Ա. Լ. Ղարագուլյան

Սոցիոմշակութային անորոշությունը տրանսֆորմացիոն գործընթացների համատեքստում | «Անցումային հասարակություն. սոցիոմշակութային փոխակերպումներ» ժողովածու, Երևան, «Նոյյան տապան», 2002, էջ 89-104

Ա. Լ. Ղարագուլյան

Կեցության տրանսֆորմացիոն դինամիզմը անցումային հասարակություններում | «Անցումային հասարակություն. սոցիոմշակութային փոխակերպումներ» ժողովածու, Երևան, «Նոյյան տապան», 2002, էջ 105-119