Arman R. Martirosyan
Biography
Academic Degree
Doctor of Economic Science, Associate Professor at Yerevan State University (YSU) Faculty of Economics and Management, Chair of Economics and International Economic Relations, Yerevan, Armenia.

Education:
2018, Doctor of Economic Science.
2016, The International Higher Economical School of Free Libertarian Economic Policy, Bansko, Bulgaria.
2016, The Higher School of Economics, Moscow, Russia.
2013, YSU, Lecturers training course of «Mathematica» software, Yerevan, Armenia.
2012, YSU, Lecturers training course of English language, Level C1, Yerevan, Armenia.
2012, YSU, Lecturers training course of Audience Presentation, Yerevan, Armenia.
2012, YSU, Lecturers training course of Computer Science, Yerevan, Armenia.
2008, YSU, Lecturers training course of Pedagogical-Psychological Specialization, Yerevan, Armenia.
2007, Associate Professor.
2007, Eurasia Foundation Caucasus Research Resource Centers – CRRC – Armenia. Lecturers training course of Economic Analysis using SPSS and E-views Packages, Yerevan, Armenia.
2007, Economics Education and Research Consortium (EERC), Economics Research and Outreach Center (EROC), KYIV School of Economics, Kyiv, Ukraine.
2007, YSU, Lecturers training course, Yerevan, Armenia.
2005, International Labor Organization, Effective business management training, Yerevan, Armenia.
2004, Eurasia Foundation Caucasus Research Resource Centers – CRRC – Armenia. Lecturers training course of Statistic Analysis, Yerevan, Armenia.
2004, Faculty Development Program in Business and Economics between YSU and CSU, California State University, Fresno, the USA.
2003, PhD
1999 – 2002, Post Graduate, Faculty of Economics, YSU, Yerevan, Armenia.
1998 – 1999, Armenian Military Forces, the Reserve Officer.
1993 – 1998, Student, Faculty of Economics, YSU, Yerevan, Armenia.


Professional Experience:.
2001 – 2006, Assistant, Chair of Economic Theory, Faculty of Economics, Yerevan, Armenia.
2007, Assosiate Professor, Chair of Economics and International Economic Relations, Faculty of Economics and Management, YSU, Yerevan, Armenia.

Academic Courses:
Economic Theory, History of Economic Mind, Institutional Economics, Psychological Marketing.

Scale of professional interests:
Macroeconomic Policy (Economic Development), Correlation of Economic Mind Development and Economic Security, Institutional Economics, Marketing (Neuromarketing), Management (Management Psychology).

Languages:
Armenian-fluent, Russian - fluent, English – fluent.

E_mail: martirosyan.arman@ysu.am

Arman R. Martirosyan

Associate Professor | Faculty of Economics and Management - Chair of Economics and International Economic Relations
 
 

Book

Միրզոյան Վալերի, Մարտիրոսյան Արման

Հոգեբանություն և տնտեսագիտություն | Մեկնարկ, 2018, 160 էջ

Մ. Ռ. Եղիազարյան, Ա. Ռ. Մարտիրոսյան

Ինստիտուցիոնալիզմի հոգեբանական ուղղության նեյրոտնտեսագիտական վերլուծությունը | Հեղինակային հրատ., 2016թ․, 84 էջ

Ա. Ռ. Մարտիրոսյան, Բ. Վ. Մարտիրոսյան

Գիտատեխնիկական նորարարությունների տնտեսական նշանակությունը և ինստիտուցիոնալ տեսությունը գործնականում | Հեղինակային հրատ., 2016թ․, 74 էջ

A. Nersisyan, G. Galstyan, G. Petrosyan, A. Martirosyan

Հարկային քաղաքականության տեսական հիմունքները | Ուսումնամեթոդական ձեռնարկ, Երևան, Լիմուշ, 2013

Լ.Հ.Խաչատրյան, Մ.Ռ. Եղիազարյան, Ա.Ռ. Մարտիրոսյան, Ա.Պ.Խանդամիրյան

Տնտեսական պատմություն. Հարցեր և պատասխաններ | Եր.ԵՊՀ հրատ., էջ 176
1   2   3  |  See all
 

Article

Arman Martirosyan, Valeri Mirzoyan

Տնտեսագիտության մեջ հոգեբանական գործոնի հաշվառման պատմական ընթացքը | «Բանբեր Երևանի համալսարանի. Սոցիոլոգիա, Տնտեսագիտություն», 2018 № 3 (27), էջ 28-40 |

Valeri Mirzoyan, Arman Martirosyan

Կարլ Մարքսի տեսական վաստակի վերագնահատման փորձ | «Բանբեր Երևանի համալսարանի. Սոցիոլոգիա, Տնտեսագիտություն», 2018 № 2 (26), էջ 3-17 |

Մարտիրոսյան Ա., Պետրոսյան Ա.

Տնտեսվարող սուբյեկտի բանականության կանխավարկածի մարժինալիստական ընկալման ինստիտուցիոնալ մեկնաբանությունները | Հումանիտար գիտու¬թյունների հիմնախնդիր¬ները քաղաքակրթու¬թյան մարտահրավեր¬նե¬րի համատեքստում (Գլաձորյան քննարկում¬ներ). Երևանի «Գլաձոր» համալսարանի պրոֆե-սորադասախոսական կազմի, ասպիրանտների և հայցորդների ութե¬րորդ գիտական նստա-շրջանի հոդվածների ժողովածու. – Եր: Գլա¬ձոր, 2017 թ., էջ 111 – 119:

Martirosyan A.

The Institutional Background of Transaction Costs | Современный мир: опыт, проблемы и перспективы развития: сборник статей I Международной научно-практической конференции. Часть 2: Ставрополь: Логос, 2016, с. 97 – 99.

Martirosyan A.

Institutional Aspects of Government Activity | Современный мир: опыт, проблемы и перспективы развития: сборник статей I Международной научно-практической конференции. Часть 2: Ставрополь: Логос, 2016, с. 99 – 101.
1   2   3   4   5   6   7   8   9  |  See all