Arman R. Martirosyan
Biography
Academic Degree
Doctor of Economic Science, Associate Professor at Yerevan State University (YSU) Faculty of Economics and Management, Chair of Economics and International Economic Relations, Yerevan, Armenia.

Education:
2018, Doctor of Economic Science.
2016, The International Higher Economical School of Free Libertarian Economic Policy, Bansko, Bulgaria.
2016, The Higher School of Economics, Moscow, Russia.
2013, YSU, Lecturers training course of «Mathematica» software, Yerevan, Armenia.
2012, YSU, Lecturers training course of English language, Level C1, Yerevan, Armenia.
2012, YSU, Lecturers training course of Audience Presentation, Yerevan, Armenia.
2012, YSU, Lecturers training course of Computer Science, Yerevan, Armenia.
2008, YSU, Lecturers training course of Pedagogical-Psychological Specialization, Yerevan, Armenia.
2007, Associate Professor.
2007, Eurasia Foundation Caucasus Research Resource Centers – CRRC – Armenia. Lecturers training course of Economic Analysis using SPSS and E-views Packages, Yerevan, Armenia.
2007, Economics Education and Research Consortium (EERC), Economics Research and Outreach Center (EROC), KYIV School of Economics, Kyiv, Ukraine.
2007, YSU, Lecturers training course, Yerevan, Armenia.
2005, International Labor Organization, Effective business management training, Yerevan, Armenia.
2004, Eurasia Foundation Caucasus Research Resource Centers – CRRC – Armenia. Lecturers training course of Statistic Analysis, Yerevan, Armenia.
2004, Faculty Development Program in Business and Economics between YSU and CSU, California State University, Fresno, the USA.
2003, PhD
1999 – 2002, Post Graduate, Faculty of Economics, YSU, Yerevan, Armenia.
1998 – 1999, Armenian Military Forces, the Reserve Officer.
1993 – 1998, Student, Faculty of Economics, YSU, Yerevan, Armenia.


Professional Experience:.
2001 – 2006, Assistant, Chair of Economic Theory, Faculty of Economics, Yerevan, Armenia.
2007, Assosiate Professor, Chair of Economics and International Economic Relations, Faculty of Economics and Management, YSU, Yerevan, Armenia.

Academic Courses:
Economic Theory, History of Economic Mind, Institutional Economics, Psychological Marketing.

Scale of professional interests:
Macroeconomic Policy (Economic Development), Correlation of Economic Mind Development and Economic Security, Institutional Economics, Marketing (Neuromarketing), Management (Management Psychology).

Languages:
Armenian-fluent, Russian - fluent, English – fluent.

E_mail: martirosyan.arman@ysu.am

Arman R. Martirosyan

Associate Professor | Faculty of Economics and Management - Chair of Economics and International Economic Relations
 
 

Book

Ա. Մարտիրոսյան, Վ. Միրզոյան

Փիլիսոփայություն և տնտեսագիտություն | «Մեկնարկ», 2020, 272 էջ, Հայաստան

Միրզոյան Վալերի, Մարտիրոսյան Արման

Հոգեբանություն և տնտեսագիտություն | Մեկնարկ, 2018, 160 էջ

Մ. Ռ. Եղիազարյան, Ա. Ռ. Մարտիրոսյան

Ինստիտուցիոնալիզմի հոգեբանական ուղղության նեյրոտնտեսագիտական վերլուծությունը | Հեղինակային հրատ., 2016թ․, 84 էջ

Ա. Ռ. Մարտիրոսյան, Բ. Վ. Մարտիրոսյան

Գիտատեխնիկական նորարարությունների տնտեսական նշանակությունը և ինստիտուցիոնալ տեսությունը գործնականում | Հեղինակային հրատ., 2016թ․, 74 էջ

A. Nersisyan, G. Galstyan, G. Petrosyan, A. Martirosyan

Հարկային քաղաքականության տեսական հիմունքները | Ուսումնամեթոդական ձեռնարկ, Երևան, Լիմուշ, 2013

Լ.Հ.Խաչատրյան, Մ.Ռ. Եղիազարյան, Ա.Ռ. Մարտիրոսյան, Ա.Պ.Խանդամիրյան

Տնտեսական պատմություն. Հարցեր և պատասխաններ | Եր.ԵՊՀ հրատ., էջ 176

Ա. Ռ. Մարտիրոսյան, Ա. Տոնիկյան

Տնտեսագիտական գաղափարները իսլամական աշխարհում | Հայաստան Ֆինանսներ և Էկոնոմիկա # 2 (128), փետրվար 2011թ., 84-87 էջեր Ա. Տոնիկյան

Ա. Համբարձումյան, Գ. Ղարիբյան, Ռ. Եգանյան, Ա. Խառատյան, Կ. Ավետիսյան, Մ. Եղիազարյան, Ա. Մարտիրոսյան, Գ. Սիրոյան, Հ. Մկրտչյան

ՀՀ աշխատաշուկայի վերլուծություն | Գիտահետազոտական աշխատանք, Երևան, 2010թ., 199 էջ:

Մ. Ռ. Եղիազարյան, Հ. Վ. Մկրտչյան, Ա. Ռ. Մարտիրոսյան

ՀՀ Աշխատանքի շուկայի վերլուծություն (գիտահետազոտական աշխատանք) | Երևան, Ասողիկ հրատարակչություն, 2010, 200 էջ

Գալստյան Գ.Ս., Մարտիրոսյան Ա.Ռ., Եղիազարյան Մ.Ռ., Հակոբջանյան Ա.Հ., Մարգարյան Հ.Գ., Ավետիսյան Կ.Ռ., Ներսիսյան Ա.Ռ.

Տնտեսագիտական մտքի պատմություն | Երևան, ԵՊՀ հրատարակչություն, 2009, 170 էջ

Ա. Ռ. Մարտիրոսյան, Մ. Ռ. Եղիազարյան, Կ. Ռ. Ավետիսյան, Հ. Ն. Գալստյան, Հ. Վ. Մկրտչյան, Հ. Գ. Մարգարյան, Ֆ. Գ. Գաբրիելյան

Տնտեսագիտության ներածություն | ԵՊՀ հրատարակչություն, Երևան, 2009թ., 132 էջ

Ա. Ռ. Մարտիրոսյան, Մ. Եղիազարյան , Գ. Ղազարյան

«Մարժինալիստական համակցում» տնտեսագիտության մեջ. ետահայաց մեկնաբանություն | Հայաստան Ֆինանսներ և Էկոնոմիկա # 10 (99), հոկտեմբեր 2008 թ., 95-98 էջեր

Վ. Հովսեփյան, Ա. Մարտիրոսյան, Մ. Գրիգորյան, Մ. Հովսեփյան, Մ. Եղիազարյան, Հ. Գալստյան, Հ. Մկրտչյան, Վ. Գաբրիելյան

Անցումային տնտեսության տեսություն | ԵՊՀ հրատարակչություն, Երևան, 2008թ., 150 էջ

Ա. Ռ. Մարտիրոսյան

Ֆինանսկան լիզինգի ներդրման տնտեսաիրավական ասպեկտները | Երևան, Հեղինակային հրատարակություն, 2006 թ., 134 էջ

Ա. Մարտիրոսյան, Հ. Սարգսյան

О книге "Экономическая культура" | Հայաստան Ֆինանսներ և Էկոնոմիկա # 9 (73), օգոստոս 2006 թ., 234 - 235 էջեր

Мартиросян А., Галстян А.

Республика Армения: Социально - Экономические Реалии Переходного Периода | Վրաստան «Ֆինանսներ» N 2, 2005 թ. 82 - 86 стр.
 

Article

Ա. Մարտիրոսյան, Ն. Նալթակյան, Ա. Սեյրանյան

Մոնոլիտ ճարտարապետական մոդելով աշխատող բանկային համակարգերի փոխակերպումը միկրոսերվիսների | «Այլընտրանք», 2021, թիվ 1, էջ 341-348

Arman Martirosyan, Valeri Mirzoyan

Տնտեսագիտության մեջ հոգեբանական գործոնի հաշվառման պատմական ընթացքը | «Բանբեր Երևանի համալսարանի. Սոցիոլոգիա, Տնտեսագիտություն», 2018 № 3 (27), էջ 28-40 |

Valeri Mirzoyan, Arman Martirosyan

Կարլ Մարքսի տեսական վաստակի վերագնահատման փորձ | «Բանբեր Երևանի համալսարանի. Սոցիոլոգիա, Տնտեսագիտություն», 2018 № 2 (26), էջ 3-17 |

Մարտիրոսյան Ա., Պետրոսյան Ա.

Տնտեսվարող սուբյեկտի բանականության կանխավարկածի մարժինալիստական ընկալման ինստիտուցիոնալ մեկնաբանությունները | Հումանիտար գիտու¬թյունների հիմնախնդիր¬ները քաղաքակրթու¬թյան մարտահրավեր¬նե¬րի համատեքստում (Գլաձորյան քննարկում¬ներ). Երևանի «Գլաձոր» համալսարանի պրոֆե-սորադասախոսական կազմի, ասպիրանտների և հայցորդների ութե¬րորդ գիտական նստա-շրջանի հոդվածների ժողովածու. – Եր: Գլա¬ձոր, 2017 թ., էջ 111 – 119:

Martirosyan A.

The Institutional Background of Transaction Costs | Современный мир: опыт, проблемы и перспективы развития: сборник статей I Международной научно-практической конференции. Часть 2: Ставрополь: Логос, 2016, с. 97 – 99.

Martirosyan A.

Institutional Aspects of Government Activity | Современный мир: опыт, проблемы и перспективы развития: сборник статей I Международной научно-практической конференции. Часть 2: Ставрополь: Логос, 2016, с. 99 – 101.

Мартиросян А. Р.

Экономический рост и развитие: Ограничения и ловушки | Международный научный журнал “Символ науки”, N 4, Уфа, Омега Сайнс, 2015; с. 97 - 99

Мартиросян А. Р.

Институциональная сущность и экономическая интерпритация психологического фактора | Международный научный журнал “Символ науки”, N 4, Уфа, Омега Сайнс, 2015; с. 95 – 97

Мартиросян А. Р., Буниатян М. М.

Классификация развивающихся стран на основе психологического фактора: кейнсианская концепция. |

Мартиросян А. Р.

Инвестиции и иновации в системе экономической безопасности | Экономика и управление в XXI веке: Сборник статей VI международной научной конференции. – Ставрополь: Логос, 2014. – 133 с.; с. 44 – 47

Мартиросян А. Р., Егиазарян М. Р.

Методологические аспекты экономической безопасности Армении | Экономика и управление в XXI веке: Сборник статей VI международной научной конференции. – Ставрополь: Логос, 2014. – 133 с.; с. 13 – 16

Մարտիրոսյան Ա.

Դավիթ Ռիկարդոյի համեմատական առավելությունների սկզբունքը` ինստիտուցիոնալ մեկնաբանությամբ | Այլընտրանք, գիտականհանդես, # 2, Ապրիլ – Հունիս, 2014 թ.;Էջ 40 – 46

Martirosyan A. R., Yeghiazaryan M. R.

Socio - Economic Aspects of the Health Care System Development in the Republic of Armenia | Austrian Journal of Humanities and Social Sciences. Scientofic Journal. N I 2014 (January - February) Volume 2, p. 129-133

Martirosyan A. R., Yeghiazaryan M. R.

Specific features of accumulation and reproduction of human capital in the republic of Armenia | Informatization of Society: Socio-Economic, Socio-Cultural And International Aspects. Materials of the IV international scientific conference on January 15 – 16, 2014, Prague, p. 22 -26

Մարտիրոսյան Ա.

Տնտեսավարող սուբյեկտի ռացիոնալ վարքագծի ինստիտուցիոնալ | ԵՊՀ Տարեգիրք 2013, Տնտեսագիտության ֆակուլտետ, Եր.: ԵՊՀ հրատ. 2014, էջեր 574-579 |

А.Р.Мартиросян , М.Р.Егиазарян , Մ.Մ. Բունիաթյան

Нейроэкономические аспекты гипотезы рациональности экономических субьектов. Инновационные процессы и корпоративное управление | Институт бизнеса и менеджмента технологий БГУ, 2012г., с.256-262

Егиазарян М. Р., Мартиросян А.Р., Петросян Г.К.

Сравнительный анализ классической, марксистской и институциональной теорий экономического развития в ретроспективе | Современные Тенденции в Экономике и Управлении: Новый Взгляд. Сборник Материалов VII Международной Научно-Практической Конференции./Под. Общ. Ред. С.С. Чернова. - Новосибирск: Издательство НГТУ, 2011, 450 стр., стр. 29 - 37

Мартиросян А.

Интерпретация человеческой сущности и закономерностей в экономической науке | Экономика. Управление. Право. 1 (13) Часть 1., Январь 2011, Москва, 23-26 стр.

Мартиросян А.

Институциональная основа маржиналистской теории поведения потребителя | Российкий Государственный Социальный Университет. Математические методы и приложения. Труды двадцатых математических чтений РГСУ (27 – 31 января 2011 года), Москва 2011, стр. 277 - 285

Մ.Ռ. Եղիազարյան, Ա. Մարտիրոսյան, Կ. Հովհաննիսյան, Ա. Հակոբյան

Տնտեսագիտության և հոգեբանության դրույթների փոխառնչությունները` ետահայաց վերլուծությամբ | Հայաստան Ֆինանսներ և Էկոնոմիկա # 2 (128), փետրվար 2011թ., 81-84 էջեր |

Եղիազարյան Մ.Ռ., Խաչատրյան Լ.Հ., Մարտիրոսյան Ա.Ռ.

Սոցիալ-ուտոպիստական տեսության ձևավորման ինստիտուցիոնալ նախադրյալները և տնտեսագիտական նշանակությունը ետահայացք մեկնաբանությամբ | Տեղեկատվական տեխնոլոգիաներ և կառավարում. 6. Երևան 2009, 166-174 էջեր

Егиазарян М., Мартиросян А., Акопджанян А.

Проблемы социальной ориентации в переходной ‎экономике Армении на современном ‎этапе институциональных преобразований | Вестник Национального Университета Водного хозяства и природа использования, Министерство просвещения и науки Украины, Вестник 4(44), Ривне 2008, 3-8 стр.

Մ. Ռ Եղիազարյան, Ա. Ռ. Մարտիրոսյան, Հ. Գ. Մարգարյան

Պատմական ուղղությունը քաղաքատնտեսության մեջ. ձևավորման սոցիալ-տնտեսական նախադրյալները և զարգացման ինստիտուցիոնալ հեռանկարները | «Հայաստան. ֆինանսներ և էկոնոմիկա» հանդես, N 6-7 (95-96) հունիս-հուլիս 2008, էջ 10-12 |

Մ. Եղիազարյան, Ա.Մարտիրոսյան, Գ. Ղազարյան

«Մարժինալսիտական համակցում» տնտեսագիտության մեջ. ետահայաց մեկնաբանություն | Հայաստան Ֆինանսներ և Էկոնոմիկա # 10 (99), հոկտեմբեր 2008թ., 95-98 էջեր |

Мартиросян А.

Психологическое воздействие и роль рекламы на формирование выбора и линии поведения потребителя | Вестник МАНЭБ Том 12,N 4,Санкт-Петербург, Подготовлен Армянским отделением МАНЭБ,Ереван 2007,113-117 стр.

Մ. Եղիազարյան, Ա.Մարտիրոսյան

Աշխատուժի վերարտադրության տեսական հիմքերը և մեթոդաբանական առանձնահատկությունները | Հայաստան Ֆինանսներ և Էկոնոմիկա # 1 (78), Հունվար 2007 թ., 218-221 էջ. |

К.Аветисян, А.Мартиросян

Трактовка рабочей силы в условиях трансформации институциональной среды | МАНЭБ Том 12, N4, Санкт-Петербург, Подготовлен армянским отделением МАНЭБ, Ереван 2007г.

Ա. Ռ. Մարտիրոսյան

Սեփականության տնօրինման իրավունքից անցում օգտագործման իրավունքին. ‎‎ֆիզիոհոգեբանական առնչություններ | Հայաստան Ֆինանսներ և Էկոնոմիկա # 2 (66), փետրվար 2006 թ., 73 - 76 էջեր

Ա. Ռ. Մարտիրոսյան, Պ. Փլավչյան

Տնտեսագիտական մտքի զարգացման ազդեցության հնարավորությունը ինքնակառավարման համակարգի էվոլյուցիայի ընթացքում (ՀՀ օրինակով) | Հայաստան Ֆինանսներ և Էկոնոմիկա # 6 (70), մայիս 2006 թ., 40 - 43 էջեր

Ա. Ռ. Մարտիրոսյան

Ֆինանսական լիզինգային գործարքների միջազգային փոխառնչությունները | Հայաստան Ֆինանսներ և Էկոնոմիկա # 6 (70), մայիս 2006 թ., 106 - 117 էջեր

Ա. Ռ. Մարտիրոսյան

Ռիկարդոյի «Համեմատական առավելությունների տեսությունը» տնտեսագիտական մտքի էվոլյուցիոն առաջնահերթությունների սահմանմամբ | Լրաբեր, Հասարական Գիտությունների Մայիս - Օգոստոս 2(616) - 2006 թ., 46 - 58 էջեր

Ա. Ռ. Մարտիրոսյան

Տնտեսագիտական մտքի զարգացման անտիկ առաջնահերթությունները | Տեղեկատվական տեխնոլոգիաներ և կառավարում. 4 - 3, Երևան 2006, 140 - 153 էջեր

Ա. Ռ. Մարտիրոսյան

Интеграция основных направлений научной мысли: Институционализм – ‎эволюционные предпосылки и перспективы развития экономической науки | “Россия в глобализиру‏ющейся мировой ‎экономике”, Материалы Международной научно-практической конференции, Ростов-на-Дону, 18 - 20 мая 2006 г., Ростов н/Д: Изд-во Рост. Ун-та, 2006, 768 с., 383 - 391 стр. Мартиросян А., Осипова Ю. М., Алешина В. А., Архипова А. Ю., Овчинникова В. Н.

Գ. Ա. Ղարիբյան, Գ.Կ. Եգանյան, Ա.Ռ.Մարտիրոսյան

Բնակչության վերարտադրության հիմնախնդիրների արտացոլումը տնտեսագիտական մտքի զարգացումներում | Ֆինանսներ և էկոնոմիկա, N 2(66),2006 թ. էջ 210-217 |

Grisha A. Gharibyan, Arman R. Martirosyan

Մոդելային մտածողության ներմուծումը քաղաքատնտեսության մեջ մակրոտնտեսական պարզ վերարտադրության տեսության էվոլյուցիայի համատեքստում | «Բանբեր Երևանի համալսարանի», 1 (118), Երևան 2006թ., էջ 63-71 |

Ա. Ռ. Մարտիրոսյան

Տնտեսագիտության ‎ֆակուլտետի մագիստրատուրայի «հոգեբանական տնտեսագիտության7 կրթական ծրագիր | Երևանի Համալսարանի Հրատարակչություն Երևան 2004 թ., էջ 50-53

Мартиросян А.

Схоластические параллели Библейских и экономических принципов | «Հարկեր» գիտագործնական ամսագիր, Վրաստանի ֆինանսների նախա-արության առընթեր գիտահետազոտական ինստիտուտ, # 22, նոյեմբեր 2004 թ., 53 - 56 стр.

Ա. Ռ. Մարտիրոսյան

Լիզինգի ներդրումը | Հայաստան Ֆինանսներ և Էկոնոմիկա, # 4 – 5, (11 – 12)մարտ - ապրիլ 2002 թ., 104-108 էջեր

Ա. Ռ. Մարտիրոսյան

Լիզինգի ըմբռնման շուրջ | Բանբեր Երևանի Համալսարանի, N 1 (106), 2002 թ., 178 - 182 էջեր

Ա. Ռ. Մարտիրոսյան

Լիզինգային գործարքներից գործազրկության մակարդակի կախվածության էկոնոմետրիկ մոդելի համեմատական վերլուծություն | «Կանթեղ» գիտական հոդվածների ժողովածու N 5, 2002 թ.209 - 215 էջեր

Arman R. Martirosyan

Լիզինգի ըմբռնման շուրջ | «Բանբեր Երևանի համալսարանի», 1 (106), Երևան 2002թ., էջ 178-181 |

Ա. Ռ. Մարտիրոսյան

Լիզինգի էությունը | Հայաստան Ֆինանսներ և Էկոնոմիկա # 6, նոյեմբեր 2001 թ., 45 - 50 էջեր