Armen l. Asatryan

Armen l. Asatryan

Candidate of Law, Associate Professor | Faculty of Law - Chair of History and Theory of State and Law
 
 

Article

Արմեն Ասատրյան

Իրավաբանական կոնվերգենցիայի արդի միտումները (տեսաիրավական վերլուծություն) | Պետություն և իրավունք, թիվ 2 (93), Երևան, 2022, էջ 12-19 |

Արմեն Ասատրյան

Մարդու կարգավիճակի հիմնահարցերը կառավարման հատուկ ռեժիմների պայմաններում | ԵՊՀ իրավագիտության ֆակուլտետի պրոֆեսորադասախոսական կազմի գիտաժողովի նյութերի ժողովածու, 1(3) 2019, ԵՊՀ; գլխ. խմբ.` Գ. Ս. Ղազինյան, Երևան, ԵՊՀ, 2020, էջ 71-90 |