Armen S. Galstyan
Biography
Education
2003 - 2007: Graduate student, Department of Chemistry, Yerevan State University (YSU)
2001 - 2003: MS Student, Department of Chemistry, YSU
1997 - 2001: Undergraduate student, Department of Chemistry, YSU

Academic degree
Ph.D.degree 2007 - “The synthesis on the base asymmetrical oxides”, RA, NAS

Professional experience
Since 2007: Research Associate and Head of Educational Lab, Chair Organic Chemistry, Department of Chemistry, YSU
2005 - 2007: Junior Research Associate, Department of Chemistry, YSU
2001 - 2005: Laboratory Assistant, Department of Chemistry, YSU

Scale of professional interests
Fine organic synthesis of biologically compounds and metal-organic complexes. The chemistry of oxyrans, amino alcohols, and the mechanism of organic reaction.

Participation in grant projects
2009: Early Careers Support Program, ECSP-09-80-SASP, Principal investigator

Languages
Armenian (native), Russian ( fluent), English

Professional membership
Biotechnological Armenian Association, NGO membership

(+374 10) 57-10-91
a_galstyan@ysu.am

Armen S. Galstyan

Deputy Dean | Faculty of Chemistry - Chair of Organic Chemistry
 
 

Article

Grigoryan K.R., Galstyan A.S., Samvelyan M.A., Ghochikyan T.V.

Synthesis, structure and binding affinity of a novel 1,2,3-triazolyl-carvone with bovine serum albumin (1,2,3-Տրիազոլիլ-կարվոնի սինթեզը, կառուցվածքը և փոխազդեցությունը ցուլի շիճուկային ալբումինի հետ) | ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր: Քիմիա և կենսաբանություն, 2018, հ. 52, #3, էջ 155-160 |

Т. В. Кочикян, М. А. Самвелян, А. С. Галстян, А. Геворгян, П. Лангер

Поведение γ-лактонов в реакции кросс-сочетания | Հայաստանի քիմիական հանդես, 2018, 71, 1-2, էջ 140-152 |

Armen S. Galstyan, Tariel V. Ghochikyan, Vardges R. Frangyan, Rafael A. Tamazyan, Armen G. Ayvazyan

Synthesis of Novel Derivatives of 1,2,4-Triazoles | ChemistrySelect, 2018, 3, 9981-9985 pp.

M. A. Samvelyan, T. V. Ghochikyan, A. S. Galstyan, J. M. Haroyan, C. Jacob

Synthesis and characterization of substituted 1,2,3-triazoles combined with γ-butanolide ring (γ-Բուտանոլիդային օղակի հետ համատեղված՝ տեղակալված 1,2,3-տրիազոլների սինթեզ և բնութագիր) | ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր: Քիմիա և կենսաբանություն, 2017, հ. 51, #3, էջ 156-162 |

Andranik Petrosyan, Tariel V. Ghochikyan, Syeda Abida Ejaz, Zorayr Z. Mardiyan, Shafi Ullah Khan, Tatevik Grigoryan, Ashot Gevorgyan, Melanya A. Samvelyan, Armen S. Galstyan, Silvio Parpart, Qamar Rahman, Jamshed Iqbal, Peter Langer

Synthesis of Alkynylated Dihydrofuran-2(3H)-ones as Potent and Selective Inhibitors of Tissue Non-Specific Alkaline Phosphatase | ChemistrySelect. 2017, 2, 20, pp. 5677-5683
1   2   3   4   5   6   7   8   10  |  See all
 

Patent

Տ. Վ. Ղոչիկյան, Մ. Ա. Սամվելյան, Ա. Ս. Գալստյան

Հակաուռուցքային հատկություն ունեցող 3-(4-հիդրօքսի-1-ֆենիլնոնան-2-իլ)-4-ֆենիլ-1H- 1,2,4-տրիազոլ-5(4H)-թիոն | Օրգանական քիմիա: 2018, 3166 A

Գալստյան Ա. Ս., Ղոչիկյան Տ. Վ., Մարտիրյան Ա. Ի., Սամվելյան Մ. Ա.

Հակաօքսիդանտային ակտիվություն ցուցաբերող (R)-2-մեթիլ-5-(3-(4-(ամինոմեթիլ)-1H-1,2,3-տրիազոլ-1-իլ)պրոպ-1-են-2-իլ)ցիկլոհեքս-2-ենոնի N,N-երկտեղակալված ածանցյալներ | Օրգանական քիմիա: 2018, 3851 A

Տ. Վ. Ղոչիկյան, Մ. Ա. Սամվելյան, Ա. Ս. Գալստյան

Հակացնցոմային, քնաբեր և հիպնոսեդատիվ հատկոթյոններ ոնեցող 1-ալկօքսի- 4-(5-մրկապտո(տեղակալված մրկապտո)-4- տեղակալված-4H-1,2,4-տրիազոլ-3-իլ) բոտան- 2-ոլներ | Օրգանական քիմիա: 2018, 3203 A

Տ. Վ. Ղոչիկյան, Մ. Ա. Սամվելյան, Ա. Ս. Գալստյան

Հակաբորբոքային և ցավազրկող հատկություններ ունեցող 2-(2-բենզիլ-4- հիդրօքսի-5-(իզոպենտիլօքսի)պենտանոիլ)-N- ֆենիլհիդրազինոկարբոթիոամդ | Օրգանական քիմիա: 2018, AM20180052/ 3202 A

Է. Գ. Մեսրոպյան, Ա. Ա. Ավետիսյան, Ա. Ս. Գալստյան

5-Մեթիլ-2-օքսազոլիդոնի ածանցյալի ստացման եղանակ | ՀՀ արտոնագիր, № 1541 A2, 2004
 

Thesis

Галстян А. С., Франгян В. Р., Кочикян Т. В.

Синтез и некоторые превращение 4-аллил-1,3-дизамещенных-1h-1,2,4-триазол-5(4h)-тионов | WSOC – 2018, стр. 92-92 |

S. V. Grigoryan, A. S. Galstyan, T. V. Ghochikyan

The synthesis of substituted 6-((1H-1,2,3-triazol-1-yl)methyl)-5,6-dihydrothiazolo[2,3-c][1,2,4]triazoles by using click reaction | IUPAC Post-graduate Summer School on Green Chemistry. 2018, p. 47 |

А. С. Галстян, Т. В. Кочикян, И. Л. Базукян, С. М. Бадалян, Т. А. Шахбазян

Синтез и биологическая активность некоторых производных 1,2,4- и 1,2,3-триазолов | V Научная конференция Армянского химического общества (АХО-5). 2017, стр. 24 |

Кочикян Т. В., Адонц О. В., А. С. Галстян

Синтез потенциально биологически активных терпеноидов комбинированием Карвона с циклическими аминами посредством клик реакции | 2017, стр. 46 |

Galstyan A. S.

Organosulfur compounds: Synthesis and studies | The 4th International Scientific Conference of Young Researchers, 2017, 112-113 pp. |
1   2   3  |  See all