Armen S. Galstyan
Biography
Education
2003 - 2007: Graduate student, Department of Chemistry, Yerevan State University (YSU)
2001 - 2003: MS Student, Department of Chemistry, YSU
1997 - 2001: Undergraduate student, Department of Chemistry, YSU

Academic degree
Ph.D.degree 2007 - “The synthesis on the base asymmetrical oxides”, RA, NAS

Professional experience
Since 2007: Research Associate and Head of Educational Lab, Chair Organic Chemistry, Department of Chemistry, YSU
2005 - 2007: Junior Research Associate, Department of Chemistry, YSU
2001 - 2005: Laboratory Assistant, Department of Chemistry, YSU

Scale of professional interests
Fine organic synthesis of biologically compounds and metal-organic complexes. The chemistry of oxyrans, amino alcohols, and the mechanism of organic reaction.

Participation in grant projects
2009: Early Careers Support Program, ECSP-09-80-SASP, Principal investigator

Languages
Armenian (native), Russian ( fluent), English

Professional membership
Biotechnological Armenian Association, NGO membership

(+374 10) 57-10-91
a_galstyan@ysu.am

Armen S. Galstyan

Deputy Dean | Faculty of Chemistry - Chair of Organic Chemistry
 
 

Article

A. S. Galstyan, T. V. Ghochikyan, V. R. Frangyan, M. Sarfraz, C. Jacob

Synthesis of new 1,2,4-triazole derivatives and study of their antinematode activity (Տրիազոլների նոր ածանցյալների սինթեզ և դրանց հականեմատոդային ակտիվության ուսումնասիրությունը) | ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր: Քիմիա և կենսաբանություն, 2019, հ. 53, #3, էջ 147-155 |

A. S. Galstyan , T. V. Ghochikyan, V. R. Frangyan, M. Sarfraz, C. Jacob

Synthesis of new 1,2,4-triazole derivatives and study of their antinematode activity (1,2,4-Տրիազոլների նոր ածանցյալների սինթեզ և դրանց հականեմատոդային ակտիվության ուսումնասիրությունը) | ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր: Քիմիա և կենսաբանություն, 2019, հ. 53, #3, էջ 147-155 |

Grigoryan K.R., Galstyan A.S., Samvelyan M.A., Ghochikyan T.V.

Synthesis, structure and binding affinity of a novel 1,2,3-triazolyl-carvone with bovine serum albumin (1,2,3-Տրիազոլիլ-կարվոնի սինթեզը, կառուցվածքը և փոխազդեցությունը ցուլի շիճուկային ալբումինի հետ) | ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր: Քիմիա և կենսաբանություն, 2018, հ. 52, #3, էջ 155-160 |

Т. В. Кочикян, М. А. Самвелян, А. С. Галстян, А. Геворгян, П. Лангер

Поведение γ-лактонов в реакции кросс-сочетания | Հայաստանի քիմիական հանդես, 2018, 71, 1-2, էջ 140-152 |

Armen S. Galstyan, Tariel V. Ghochikyan, Vardges R. Frangyan, Rafael A. Tamazyan, Armen G. Ayvazyan

Synthesis of Novel Derivatives of 1,2,4-Triazoles | ChemistrySelect, 2018, 3, 9981-9985 pp.
1   2   3   4   5   6   7   8   10  |  See all
 

Patent

Տ. Վ. Ղոչիկյան, Մ. Ա. Սամվելյան, Ա. Ս. Գալստյան

Հակաուռուցքային հատկություն ունեցող 3-(4-հիդրօքսի-1-ֆենիլնոնան-2-իլ)-4-ֆենիլ-1H- 1,2,4-տրիազոլ-5(4H)-թիոն | Օրգանական քիմիա: 2018, 3166 A

Գալստյան Ա. Ս., Ղոչիկյան Տ. Վ., Մարտիրյան Ա. Ի., Սամվելյան Մ. Ա.

Հակաօքսիդանտային ակտիվություն ցուցաբերող (R)-2-մեթիլ-5-(3-(4-(ամինոմեթիլ)-1H-1,2,3-տրիազոլ-1-իլ)պրոպ-1-են-2-իլ)ցիկլոհեքս-2-ենոնի N,N-երկտեղակալված ածանցյալներ | Օրգանական քիմիա: 2018, 3851 A

Տ. Վ. Ղոչիկյան, Մ. Ա. Սամվելյան, Ա. Ս. Գալստյան

Հակացնցոմային, քնաբեր և հիպնոսեդատիվ հատկոթյոններ ոնեցող 1-ալկօքսի- 4-(5-մրկապտո(տեղակալված մրկապտո)-4- տեղակալված-4H-1,2,4-տրիազոլ-3-իլ) բոտան- 2-ոլներ | Օրգանական քիմիա: 2018, 3203 A

Տ. Վ. Ղոչիկյան, Մ. Ա. Սամվելյան, Ա. Ս. Գալստյան

Հակաբորբոքային և ցավազրկող հատկություններ ունեցող 2-(2-բենզիլ-4- հիդրօքսի-5-(իզոպենտիլօքսի)պենտանոիլ)-N- ֆենիլհիդրազինոկարբոթիոամդ | Օրգանական քիմիա: 2018, AM20180052/ 3202 A

Է. Գ. Մեսրոպյան, Ա. Ա. Ավետիսյան, Ա. Ս. Գալստյան

5-Մեթիլ-2-օքսազոլիդոնի ածանցյալի ստացման եղանակ | ՀՀ արտոնագիր, № 1541 A2, 2004
 

Thesis

Frangyan V., Galstyan A. S., Ghochikyan T. V.

The bromination reaction of 1,3-disubstituted 4-allyl-1H-1,2,4-triazole-5(4H)-thiones | The 4th International Scientific Conference of Young Researchers. 2017, p. 118

Grigoryan S. V., Galstyan A. S., Ghochikyan T. V.

Study of the reaction of cyclization of 4-allyl-5-substituted-4H-1,2,4-triazole-3-thiols and some transformation | The 4th International Scientific Conference of Young Researchers, 2017, p. 131 |

Armen S. Galstyan

Derivatives of 1,2,4-triazoles: Synthesis and study of biological activity | 6th Pharmacovigilance Congress. 2016, p. 44 |

Galstyan A.S., Shirinyan E.A., Bazukyan I.L

Novel potential biologically active of sulfur-containing vicinal aminoalkohols: Synthesis and activity | Frontiers in Chemistry, Yerevan, 25-29 august, 2013

Galstyan A.S.

Synthesis of Nitrogen- and oxygen-containing heterocycles on the base aromatic dithiols | III International Conference «New Directions in Chemistry of Heterocyclic Compounds» – Pyatigorsk, Russia, September 17-21, 2013, p. 76. Oral
1   2   3  |  See all