Armen A. Sargsyan
Biography
Education
2001 - 2004: Aspirant (PHD student) of the chair of History of Philosophy at Yerevan State University.
1999 - 2001: Master’s Degree Student in Philosophy at Yerevan State University. The faculty of Philosophy, Sociology and Psychology. Master’s Degree in Philosophy.
1995 - 1999: Bachelor’s Degree Student in Philosophy at Yerevan State University. The faculty of Philosophy, Sociology and Psychology. /Diploma: with Honorary Distinction/

Academic degree
Candidate - «Garegin Nzjdeh's philosophical views», Թ.00.02, 2004, 013 Professional Council of YSU and of the Institute of Philosophy, Sociology and Law of the RA National Academy of Sciences

Professional experience
2010 - september to present: Docent of the chair of History of Philosophy of Yerevan State University
2004 sep. - 2010 sep.: Associate professor at the chair of History of Philosophy of Yerevan State University
2007 nov - to present: Lecturer of History of Philosophy and Logic in Vazgenyan Seminary of Sevan (Armenian Apostolic Church).
2003 january - october: Regional programs manager at the “Institute for Democracy and Human Rights” - IDHR NGO.
2002 fabruary - december: “Youth for Democracy and Peace” project coordinator (YCDP NGO, World Learning (Armenia), USAID)

Academic courses
History of philosophy
German classic philosophy
Philosophy of the new century 2 (Philosophy of the French enlightenment)
Philosophy of conscience and moral nihilism
The problem of human being in history of Armenian philosophy
The history and methodology of specialization
History and theory of culture

Scale of professional interests
History of philosophy (German classic philosophy, Philosophy of European enlightenment, history of Armenian philosophy)
Theoretical philosophy
Antropology and philosophical anthropology
History and theory of culture

Participation in grant projects
2011 - 2012: The chair of History of Philosophy, «Historiosophical and culturological aspects of Armenians` identity», the RA State Budget
2008 - 2010: The chair of History of Philosophy, “The main stages and features of the development of the 5-18 centuries Armenian philosophy (culturological and historical - comparative analize)», 659, the RA Ministry of Education and Science
2005 - 2007: The chair of History of Philosophy, «Methodological problems of the researching of Armenian culture and philosophy», 0198, the RA State Budget
2007: European Union's TEMPUS JEP 25008-2004 project: Preparation of the e-course in the discipline of “History of Armenian Philosophy”:
2007: “The monitoring of enlightening in the RA Press the parliamentary elections of 2007”, Yerevan, “New format” consulting center NGO

Languages
Armenian, English, Russian

Professional membership
2008 - November to present: Member of the RA Public Council’s Committee on Civil Society Development .
2001 - January to present: Founder member of YCDP NGO (“Yerevan Center for Democracy and Peace”)

Awards recieved
2011 - Fabruary: Awarded with the diploma of the RA Minister of the Ministry of Defense for input in the Military-patriotic education of youth and for strengthening the relation between “Army-Society”.
2006 June: Participation in scientific competition on “Garegin Njdeh’s doctrine and its actuality” organized by “Republican party” of the Republic of Armenia. Deserved the 1st prize (Certificate).
2005 June 17-19: Participation in the republican youth conference “Youth, Reality, Perspectives” organized by the Ministry of Culture and Youth Affairs of the Republic of Armenia with a report “The youth in the context of national and patriotic education (by Garegin Njdeh comment)”. Deserved the first prize. /Yerevan, Governmental building/
2004 December: Deserved a Special Prize in “The Scientific Conference of Aspirant-Scientists” for the report “Garegin Njdeh’s Philosophical and Political Sights”.
2004 December 11: For High Progress, Public Activity and Scientific researches done during Educational Process, has been donated with a prize of the President of National Assembly of the Republic of Armenia “Best Aspirant (PhD student) of Yerevan State University”.
1998 - 1999: Deserved “David Invincible” personal scholarship for Honorary Progress (Yerevan State University)

(+374 10) 54-43-95 (inner line 1-14)

Armen A. Sargsyan

Associate Professor | Faculty of Philosophy and Psychology - Chair of History of Philosophy
 
 

Book

Ս. Ա. Զաքարյան, Հ. Ղ. Միրզոյան, Ս. Ս. Պետրոսյան, Ա. Ա. Սարգսյան, Ն. Ս. Մովսիսյան

Հայ փիլիսոփայությունը ազգային ինքնության հարացույցների կառուցարկան ու արդիականացման գործոն | Մենագրություն: ԵՊՀ հրատ., 2017թ․, 190 էջ

Սարգսյան Արմեն

Եվրոպան և մարդկությունը: Ռուսական ինքնաճանաչողության խնդրի շուրջ (Ն.Ս. Տրուբեցկոյ) | Գասպրինտ: 2015թ․, 192 էջ |

Արմեն Սարգսյան

Հայ փիլիսոփայության պատմություն | Դասագիրք, Երևան, 2007
 

Article

Armen Sargsyan

Հայոց ինքնության համադրական արդիականացման նժդեհյան գաղափարը | «Բանբեր Երևանի համալսարանի. Փիլիսոփայություն, Հոգեբանություն», 2017 № 2 (23), էջ 39-52 |

A. A. Sargsyan

Ռեսենտիմենտը, Ես-կոնցեպցիան և հայատյացությունը Ադրբեջանում | «Բանբեր Երևանի համալսարանի», «Փիլիսոփայություն, Հոգեբանություն» 140.4, 2013, էջ 19-34 |

A. A. Sargsyan

Հայ ազգային ինքնության պատմաիմաստասիրական և մշակութաբանական տեսանկյունները (Հ. Ասատրյանի օրինակով) | «Բանբեր Երևանի համալսարանի», «Փիլիսոփայություն, Հոգեբանություն» 134.4, Երևան 2011թ., էջ 26-39 |

Արմեն Սարգսյան

Գարեգին Նժդեհը և ռուս փիլիսոփայությունը. կոմպարատիվիստական վերլուծության փորձ | «Վազգենյան դպրանոց» հոգևոր-մշակութային պարբերական, N 5, N 1, 2010, էջ 12-16

Armen Sargsyan

Մետափիլիսոփայություն հասկացությունը խորհրդային և հետխորհրդային փիլիսոփայական գրականության մեջ | "News and views", The journal of the International Academy for Philosophy, vol.2, N 3(27), 2010, p. 97-105

Սարգսյան Ա.Ա.

Հայոց փիլիսոփայական միտքը հայոց ինքնության համատեքստում (Հ. Ասատրյանի օրինակով) | «Փիլիսոփայության պատմություն և արդիականություն» Գիտական հոդվածների ժողովածու, Պրակ 3, Երևան, 2010, էջ 32-39

A. A. Sargsyan

Ազգային նկարագրի հիմնահարցը Գարեգին Նժդեհի տեսական ժառանգության մեջ | «Բանբեր Երևանի համալսարանի», «Փիլիսոփայություն, Հոգեբանություն» 130.4, Երևան 2010թ., էջ 18-31 |

Արմեն Սարգսյան

Գարեգին Նժդեհ. անցյալ, ներկա, ապագա | «Գարեգին Նժդեհի ուսմունքը և դրա արդիականությունը» հոդվածների ժողովածու, Երևան, 2009, ՀՀԿ հրատ., էջ 7-34

Արմեն Սարգսյան

Ստորագրված արձանագրություններ. Մհերը դու՞րս է գալիս քարանձավից | «Տասը հարց, տասը պատասխանե», ԵՊՀ, Հայագիտական հետազոտությունների ինստիտուտ, Ազգային գիտակցություն հիմնադրամ, Երևան, 2009, էջ 5-8

Արմեն Սարգսյան

Քրիստոնեությունը և հայոց հոգեբարոյական նկարագիրը (Հ. Ասատրյան) | «Վազգենյան դպրանոց» հոգևոր-մշակութային պարբերական, N 2, 2008, էջ 10-13

Արմեն ՍԱՐԳՍՅԱՆ

Փոխակերպական տրամաբանությունը և փիլիսոփայության պատմությունը | «Փոխակերպական տրամաբանություն», գիրք 2, Երևան, «Փիլիսոփայության միջազգային ակադեմիա» հրատ., 2008, էջ 627-630

Արմեն Սարգսյան

ՀՀ մամուլում 2007թ. խորհրդարանական ընտրությունների լուսաբանման մոնիտորինգ | «Նոր ձևաչափ» խորհրդատվական կենտրոն, Երևան, 2007

Արմեն Սարգսյան

Մետափիլիսոփայություն. կողմ և դեմ փաստարկներ | «Փիլիսոփայություն և մետափիլիսոփայություն», գիրք 1, «Փիլիսոփայության միջազգային ակադեմիա» հրատ., Երևան, 2007, էջ 141-149

Ա. Ա. Սարգսյան

Գարեգին Նժդեհի բարոյափիլիսոփայական հայացքները | «Իմաստասիրական անդրադարձներ» Գիտական հոդվածների ժողովածու, Երևան, ԵՊՀ հրատ., 2006, էջ 58-75

Արմեն Սարգսյան

Ազգային փիլիսոփայությունը համաշխարհային փիլիսոփայության համատեքստում | «Ինչպիսին եմ տեսնում XXI դարի փիլիսոփայությունը», Փիլիսոփայության միջազգային ակադեմիայի առաջին միջազգային գիտաժողովում ընթերցված զեկուցումներ, պրակ 7, Երևան, 2006, էջ 67-72

Արմեն Սարգսյան

Գարեգին Նժդեհի ցեղակրոն ուսմունքի և քրիստոնեության առնչության հիմնահարցը | Միջազգային գիտական նստաշրջանի զեկուցումներ, ՀՀ ԳԱԱ «Գիտություն» հրատ., 2006, էջ 119-136

Արմեն Սարգսյան, Վահրամ Ավագյանը

Արդյոք 21-րդ դարում փիլիսոփայությունը կհեռանա բանականությունից | Հոդվածի թարգմանություն, «Ինչպես եմ տեսնում 21-րդ դարի փիլիսոփայությունը»(Փիլիսոփայության միջազգային ակադեմիայի անդամների հոդվածների ժողովածու` թարգմանված անգլերենից), պրակ 2, Երևան, 2005, էջ 4-9

Արմեն Սարգսյան

Հայոց ցեղասպանության պատճառներն ու դասերը Գ. Նժդեհի և Հ. Ասատրյանի մեկնաբանությամբ | «Հայոց Մեծ եղեռն 90», Հոդվածների ժողովածու, Երևան, ԵՊՀ հրատ., 2005, էջ 405-415

Ա. Ա. Սարգսյան

Գարեգին Նժդեհի տեսական ժառանգությունը հայ փիլիսոփայական մտքի պատմության ուսումնասիրությունների համատեքստում (Հ. Գաբրիելյանի ստեղծագործական ժառանգության օրինակով) | «Հենրի Գաբրիելյան –100» Գիտաժողովի նյութեր, ԵՊՀ հրատ., 2004, էջ 60-64

Armen A. Sargsyan

Ցեղակրոնության գնահատման հարցի շուրջ | «Բանբեր Երևանի համալսարանի», 3 (111), Երևան 2003թ., էջ 3-14 |

Արմեն Սարգսյան

Քաղաքականության և բարոյականության փոխհարաբերության նժդեհյան ըմբռնումը | «Վասն արդարութեան» իրավական գիտամեթոդական հանդես, թիվ 47-48, «Զանգակ-97» հրատ., 2003, էջ 71-79

Ա.Ա. Սարգսյան

Ցեղակրոնության գնահատման հարցի շուրջ | «Բանբեր Երևանի համալսարանի», թիվ 3, Երևանի համալս. հրատ., 2003, էջ 3-14

Արմեն Սարգսյան

Գարեգին Նժդեհի փիլիսոփայության որոշ առանցքային գաղափարների մեկնաբանության հարցի շուրջ | «Վասն արդարութեան» իրավական գիտամեթոդական հանդես, թիվ 46, «Զանգակ-97» հրատ., 2003, էջ 24-33

Արմեն Սարգսյան

Երիտասարդ ժողովրդավարություն և ժողովրդավար երիտասարդություն | «Երիտասարդությունը հանուն ժողովրդավարության և խաղաղության» ԺԽԵԿ հկ, Երևան, 2002, էջ 11-13

Արմեն Սարգսյան

Ազգայինի եւ համամարդկայինի նժդեհյան ըմբռնումը | «Գարեգին Նժդեհ -115» Գիտաժողովների նյութեր, Երևան, ՀՀ ԳԱԱ «Գիտություն» հրատ., 2001, էջ 104-114

Արմեն Սարգսյան

Ահաբեկչություն և հակաահաբեկչություն | «Ահաբեկչություն. նախադրյալները և հետևանքները», «Ալիք» հկ, Երևան, 2001

Արմեն Սարգսյան

Լեզվաբանական լրացչության սկզբունքը և փաստարկումը | «Երիտասարդ գիտնականների հոդվածների ժողովածու», ԵՊՀ հրատ., 2000