Armenuhi A. Ashikyan
Biography
Education (beginning with IHE)
1983 - 1988: Yerevan State Pedagogical University, Faculty of School Thechers, Department of Defectology (teacher- defectologist)
2000: She graduated from the Armenian community for the cretion of an active school training dasntatse

Professional experience
1999 - 2004: Post - graduate student of the chair of Pedagogics Yerevan State University.
1994 – 2002: Yerevan University of Ecology and Law lecturer of the Armenian Language
1988 - 1994: Senior teacher : Kindergarden #27 of “Garun” Textile Factory
2000 - 2010: senior laboratory assistant of the chair of
pedagogics: Yerevan State University
2010 up to now: Lecturer at the Department of Pedagogy, Yerevan State University

Academic courses
Theory and History of pedagogy, Family education issues
Contemporary Issues of Pedagogy, Ethnical Pedagogy
Pedagogy month -1, Childhood social protection system management
Elementary, middle, high school management, Human Resource Management

Scale of professional interests
Social pedagogy, Family Pedagogy, Ethnical Pedagogy

Languages
Armenian, Russian, French

Professional membership
Member of “Education development” NGO

(+374 10) 57-59-42

Armenuhi A. Ashikyan

Associate Professor | Pedagogy and Education Development Center - Chair of Education
 
 

Book

Ն. Հարությունյան, Լ. Հայրապետյան, Ա. Ալեքսանյան, Ա. Ղազարյան, Ա. Աշիկյան, Վ. Բաղդասարյան, Ա. Խլոպուզյան

ԵՊՀ մանկավարժության ամբիոնի 95-ամյա անցած ուղին | Զանգակ, 2016թ․, 144 էջ
 

Article

Աշիկյան Արմենուհի

Ընտանիքում Երեխաների Հանդեպ Բռնության Երեվույթները Եվ Դրանց Հետեվանքները | Կրթությունը 21-րդ դարում, 2019, 1-1, 94-103 էջ

Ашикян Арменуи

Современные Требования К Профессиональной Компетентности Преподавателя | Вісник Черкаського Університету. Серія Педагогічні Науки, 2019, 2, 139-140 էջ

Ашикян А. А.

Соотношения национальных и общечеловеческих ценностей как предпосылка продуктивной деятельности будущего педагога | Науковий вiсник льотноï академiï, 2018, вып.3, стр. 190-194 |

Ашикян А. А.

Современные требования к преподавателю в контексте реформы высшего образования республики Армения | Вісник Черкаського університету. Серія ПЕДАГОГІЧНІ НАУКИ. 2018, № 5, стр. 24-28 |

Աշիկյան Արմենուհի

Ազգային և համամարդկային արժեքների հարաբերակցությունը նոր սերնդի դաստիարակության գործում | Կրթության հիմնահարցերը 21-րդ դարում: 2017, էջ 335-341 |

Աշիկյան Ա. Ա.

Երեխայի դաստիարակությունն ընտանիքում տնտեսավարման նոր համակարգի պայմաններում | Մանկության հիմնախնդիրը ժամանակակից հայ ընտանիքում: 2016, 9-14 էջ |

Աշիկյան Արմինե

Ընտանիքը երեխայի անձի ձևավորման և զարգացման սոցիալ-մշակութային միջավայր | Պատմություն և մշակույթ հայագիտական հանդես, 2016, 1, 347-350 էջ |

Ա. Ա. Աշիկյան

Նորովի մոտեցում ընթացիկ գնահատման հարցին՝որպես որակի ապահովման գործոն | «Կրթության որակի չափման, գնահատման հիմնախնդիրները» միջազգային գիտաժողովի նյութերի ժողովածու, Եր. 2015, էջ 7-11

Ա. Ա. Աշիկյան

Ընտանեկան դաստիարակության սխալները որպես երեխայի վարքային շեղումերի նախապայման | «Մանկավարժության ժամանակակից հիմնախնդիրները» տարածաշրջանային միջազգային գիտաժողովի նյութերի ժողովածու, Եր. 2015, էջ 20 -24

Ա. Ա. Աշիկյան

Հայաստանում թրաֆիքինգի հիմնախնդիրը անչափահասների շրջանում | «Մանկավարժության արդի հիմնախնդիրները. մարտահրավերներ և լուծումներ» Հանրապետական գիտաժողովի նյութերի ժողովածու Եր. 2015, էջ 21-27

Ա. Ա. Աշիկյան

Ինտերակտիվ մեթոդների կիրառումը բարձրագույն դպրոցի մանկավարժության դասընթացում | «Մանկավարժական միտք», N3-4, 2013, Էջ 123-128

Ա. Ա. Աշիկյան

Ներառական ուսուցման կազմակերպման հիմնախնդիրները հանրակրթության ոլորտում | «Ակունք» գիտական հոդվածների ժողովածու թիվ 2, /5/, 2012, Էջ 114-119

Ա. Ա. Աշիկյան

Արժեհամակարգի վերարժեքավորման և նորսերնդի դաստիարակության հարաբերակցությունը տնտեսավարման նոր համակարգի պայմաններում | «Մանկավարժական միտք», N3-4, 2011, Էջ 48-52

Ա. Ա. Աշիկյան

Դիստանցիոն կրթությունը Հայաստանում (սոցիոլոգիական հարցումներ սահմանափակ կարողություններով երեխաների և ավագ դպրոցականների շրջանում) | «Մանկավարժական միտք», N3-4, 2010, էջ 149-154
 

Thesis

Ա. Ա. Աշիկյան

Ընտանեկան դաստիարակության սխալները որպես երեխայի վարքագծային շեղումերի նախապայման | Թեզիսներ «Մանկավարժության ժամանակակից հիմնախնդիրները» տարածաշրջանային միջազգային գիտաժողովի նյութերի ժողովածու, 17-18 հոկտեմբեր, Եր. 2014, էջ 23-24

Ա. Ա. Աշիկյան

Проблема трафикинга у несовершеннолетних в Армении | Труды международной научной конференции, 24-29 марта, 2014, том 2, ст. 69