Armenuhi H. Galstyan
Biography
Education
2010 - 2013: Yerevan State University, Department of General Psychology, PhD student
2006 - 2008: YSU, Faculty of Philosophy and Psychology, specialization “Social Psychology”, Master’s degree/Psychology
2002 - 2006: YSU, Faculty of Philosophy and Psychology, Bachelor’s degree/Psychology

Academic degree
2013: PhD in Psychological Science, a certificate № 06882

Professional experience
2008 - present: Lab-assistant at General Psychology Chair, YSU

Scale of professional interests
Psychology of Emotions and Will, Social Perception, Time and Space Perception

Languages
Armenian, Russian, English, French

Armenuhi H. Galstyan

Senior Specialist of Laboratory | Faculty of Philosophy and Psychology - Chair of General Psychology
Senior Specialist of Laboratory | Faculty of Philosophy and Psychology - Laboratory of Experimental Psychology
 
 

Book

Գալստյան Արմենուհի Համբերիկի

Ժամանակի գնահատման անձնային առանձնահատկությունները տեղեկատվական տեխնոլոգիաների ազդեցության ներքո | Հոգեբ. գիտ. թեկնածուի գիտական աստիճանի հայցման ատենախոսության սեղմագիր, Երևան, 2013, 27 էջ

Հրանտ Ավանեսյան, Արմենուհի Գալստյան

Ժամանակի վերահսկման, առաջադրանքի կատարման որակի և անձնային առանձնահատկությունների փոխպայմանավորվածությունը | «Հանրային կառավարում» գիտական հանդես, «Պետական ծառայություն», Երևան, N 1, 2013, էջ 203-212

S. V. Hovhannisyan, E. V. Asriyan, D. R. Hayrapetyan, L. S. Stepanyan, N. A. Harutyunyan, A. H. Galstyan

Պերցեպտիվ գործընթացների հոգեբանության պրակտիկում | Եր.: ԵՊՀ հրատ., 2012 թ., 138 էջ |
 

Article

Armenuhi Galstyan

Գիտակցության զարգացում. սահմանափակից դեպի անսահմանը | «Բանբեր Երևանի համալսարանի. Փիլիսոփայություն, Հոգեբանություն», 2017 № 2 (23), էջ 75-84 |

Գալստյան Ա. Հ.

Հասունությունը որպես զարգացող անձի բնութագիր | «Տեսական և կիրառական հոգեբանության արդի հիմնախնդիրները» V միջազգային գիտաժողով, 2015-10-23թ․, 67-71 էջ, Հայաստան |

Г. М. Аванесян, А. А. Галстян

Индивидуально-психологические особенности контроля времени и качества выполнения тестовых заданий | Высшая школа: опыт, проблемы, перспективы, Материалы VI Международной научно-практической конференции, Москва, РУДН, 2013, с. 516-520 |

Գալստյան Ա. Հ.

Տարբերակված մոտեցում ժամանակի ընկալման և գնահատման հիմնախնդրին | «Տեսական և կիրառական հոգեբանության արդի հիմնախնդիրները» IV միջազգային գիտաժողովի նյութեր, Երևան, «Էդիթ Պրինտ» հրատ., 2013, էջ 47-49

Գալստյան Ա. Հ.

Տեղեկատվական միջավայրի անդրադարձը անձի ժամանակային ընկալման բնութագրերի վրա | «Հասարակություն, ընտանիք, դեռահաս` արդիական խնդիրներ Հայաստանում և Սփյուռքում» միջազգային գիտագործնական համաժողովի հոդվածների ժողովածու, Հայ-Ռուսական (Սլավոնական) համալսարան, Երևան, 2012, էջ 69-73
1   2  |  See all