Arpineh H. Madoyan
Biography
Education
1989 - 1997: Secondary school N 114 after Khachik Dashtentc
1997 - 1998: Secondary school N 2 after Khachatur Abovian
1998 - 2002: YSU Department of Romance and Germanic Philology; awarded the Bachelor’s Degree Diploma of Honour

Academic degree
2005: awarded the Master’s Degree of the same department
2015: candidate of science in philology

Employment and Experience
Since 2012 lecturer of the English Language at the Department of Romance and Germanic Philology of Yerevan State University 2015

Languages
Fluent in Armenian, English, Spanish and Russian

Arpineh H. Madoyan

Associate Professor | Faculty of European Languages and Communication - Chair of English Philology
 
 

Book

Արփինե Մադոյան

Քննադատական խոսքի գործաբանական քննությունը անգլերենում | ԵՊՀ հրատ., 2021, 196 էջ
 

Article

M.Sargsyan, A.Madoyan

The Study Of The Scottish Identity Through The Key Concepts In Folklore | Филологические Науки. Научные Доклады Высшей Школы, 2019, 2, 31-38 էջ
 

Thesis

Մ. Ա. Համլետի

Քննադատման պերլոկուտիվ ազդեցության ուժգնության աստիճանի որոշարկումը խոսքի վերհատույթային մակարդակում | Ժամանակակից լեզվաբանությունը միջգիտակարգայնության լույսի ներքո: Միջազգային գիտաժողով – 4: 2016, էջ 46, Հայաստան |