Artashes L. Sargsyan
Biography
Education
YSU. faculty of arm. philology. postgraduate

Academic degree
Doctor of Philology. Associate Professor

Professional experience
From 1998: Assistant, YSU, chair of Armenian Language
From 2006: Associate Professor, YSU, chair of Armenian Language
From 1999: dean’s assistant of faculty of arm. Philology

Academic courses
Modern Armenian language phonetics, lexicology, Morphology andsyntax. Special courses

Scale of professional interests
Phonetics, lexicology, morphology, syntax. history of language, old armenian language, phraseology, stylistics

Languages
Russian, english

Artashes L. Sargsyan

Associate Professor | Faculty of Armenian Philology - Chair of Armenian Language
 
 

Book

Ա. Սարգսյան, Լ. Եզեկյան, Ռ. Սաքապետոյան

Հայոց լեզու | Դասագիրք: Մանմար, 2016թ․, 183 էջ

Ա. Սարգսյան, Լ. Եզեկյան, Ռ. Սաքապետոյան

Հայոց լեզու | Դասագիրք: Մանմար: 2016թ․, 160 էջ, Հայաստան

Յու. Ս. Ավետիսյան, Ա. Լ. Սարգսյան, Ն. Վ. Ներսիսյան, Լ. Գ. Թելյան, Ա. Ա. Տեր-Մինասյան, Շ. Ս. Գևորգյան, Լ. Ս. Սարգսյան, Ա. Զ. Ադիլխանյան

Հայոց լեզու և խոսքի մշակույթ | ԵՊՀ հրատ.: 2016թ․, 512 էջ, Հայաստան, Երևան

Ա. Սարգսյան, Լ. Եզեկյան, Ռ. Սաքապետոյան

Հայոց լեզու. դասագիրք ավագ դպրոցի հումանիտար հոսքի 11-րդ դասարանի համար | 2-րդ բարեփոխված հրատ., ՄԱՆՄԱՐ, Երևան, 2015, 224 էջ

Ա. Սարգսյան, Լ. Եզեկյան, Ռ. Սաքապետոյան

Հայոց լեզու. դասագիրք ավագ դպրոցի ընդհանուր և բնագիտամաթեմատիկական հոսքերի 11-րդ դասարանի համար | 2-րդ բարեփոխված հրատ., ՄԱՆՄԱՐ, Երևան, 2015, 208 էջ

Յու. Ավետիսյան, Ա. Լ. Սարգսյան, Շ. Ս. Գևորգյան

Հայոց լեզու և խոսքի մշակույթ (գիրք Բ) | Ուսումնական ձեռնարկ բուհերի հումանիտար և բնագիտական ֆակուլտետների ուսանողների համար, ԵՊՀ հրատ., 2015, 340 էջ

Ա. Սարգսյան, Լ. Եզեկյան, Ռ. Սաքապետոյան

Հայոց լեզու. դասագիրք ավագ դպրոցի հումանիտար հոսքի 10-րդ դասարանի համար | 2-րդ բարեփոխված հրատ., ՄԱՆՄԱՐ, Երևան, 2014, 224 էջ

Ա. Սարգսյան, Լ. Եզեկյան, Ռ. Սաքապետոյան

Հայոց լեզու. դասագիրք ավագ դպրոցի ընդհանուր և բնագիտամաթեմատիկական հոսքերի 10-րդ դասարանի համար | 2-րդ բարեփոխված հրատ., ՄԱՆՄԱՐ, Երևան, 2014, 208 էջ

Ա. Սարգսյան, Ս. Համբարձումյան

Հայոց լեզու և խոսքի մշակույթ | Ուսումնական ձեռնարկ ՄԿՈՒ համակարգի ուսանողների համար, կրթության ազգային ինստիտուտ, Երևան, 2012, 160 էջ

Ա. Լ. Սարգսյան

Գրականությունը և ազգային լեզվամտածողությունը | Դասախոսություն, ՄԱՆՄԱՐ, Երևան, 2012, 48 էջ

Ա. Լ. Սարգսյան

Ժամանակակից հայերենի կետադրությունը | Երկրորդ վերամշակված հրատարակություն,ՄԱՆՄԱՐ, Երևան, 2012, 144 էջ

Ռ. Սաքապետոյան, Ա. Եզեկյան, Ա. Սարգսյան

«Հայոց լեզու», դասագիրք ավագ դպրոցի հումանիտար հոսքի 12-րդ դասարանի համար | ՄԱՆՄԱՐ, Երևան, 2011, 184 էջ

Ա. Սարգսյան, Լ. Եզեկյան, Ռ. Սաքապետոյան

Հայոց լեզու. դասագիրք ավագ դպրոցի ընդհանուր և բնագիտամաթեմատիկական հոսքերի 12-րդ դասարանի համար | ՄԱՆՄԱՐ, Երևան, 2011, 160 էջ

Ա. Սարգսյան, Լ. Եզեկյան, Ռ. Սաքապետոյան

Հայոց լեզու. դասագիրք ավագ դպրոցի հումանիտար հոսքի 11-րդ դասարանի համար | ՄԱՆՄԱՐ, Երևան, 2010, 224 էջ

Ա.Սարգսյան, Լ. Եզեկյան, Ռ. Սաքապետոյան

Հայոց լեզու. դասագիրք ավագ դպրոցի ընդհանուր և բնագիտամաթեմատիկական հոսքերի 11-րդ դասարանի համար | ՄԱՆՄԱՐ, Երևան, 2010, 208 էջ

Ա. Սարգսյան, Ա. Տեր-Մինասյան

Թելադրության նյութերի ժողովածու | Ձեռնարկ բուհերի համար, 2-րդ բարեփոխված հրատ., հեղինակային հրատ., Երևան, 2009, 262 էջ

Ա. Սարգսյան, Լ. Եզեկյան, Ռ. Սաքապետոյան

Հայոց լեզու. դասագիրք ավագ դպրոցի հումանիտար հոսքի 10-րդ դասարանի համար | Մակմիլան-Արմենիա, Երևան, 2009, 224 էջ

Ա. Սարգսյան, Լ. Եզեկյան, Ռ. Սաքապետոյան

Հայոց լեզու. դասագիրք ավագ դպրոցի ընդհանուր և բնագիտամաթեմատիկական հոսքերի 10-րդ դասարանի համար | Մակմիլան-Արմենիա, Երևան, 2009, 208 էջ

Ա. Լ. Սարգսյան

Հայոց լեզու. 10-12-րդ դասարաններ, հումանիտար հոսք | Ուսուցչի ձեռնարկ, Մակմիլան-Արմենիա, Երևան, 2009, 100 էջ

Ա. Լ. Սարգսյան

Հայոց լեզու. 10-12-րդ դասարաններ, ընդհանուր և բնագիտամաթեմատիկական հոսքեր | Ուսուցչի ձեռնարկ, Մակմիլան-Արմենիա, Երևան, 2009, 92

Ա. Լ. Սարգսյան

Հայոց լեզվի և գրականության համառոտ ուղեցույց | Ուսումնական ձեռնարկ, «Աղբյուր» հրատ., Երևան, 2007, 316

Ա. Լ. Սարգսյան

Հայոց լեզվի և գրականության համառոտ ուղեցույց | Ուսումնական ձեռնարկ, 2-րդ բարեփոխված հրատ., «Աղբյուր» հրատ., Երևան, 2007, 344

Ա. Լ. Սարգսյան

Ժամանակակից հայերենի կետադրությունը | Ուսումնական ձեռնարկ, ԵՊՀ հրատ., 2005, 123 էջ

Ա. Տեր-Մինասյան, Ա. Սարգսյան

Թելադրության նյութերի ժողովածու բուհերի ուսանողների համար | Երեւան, ԵՊՀ հրատ., 2005, 264 էջ

Ա. Լ. Սարգսյան

Ժամանակակից հայերենի համառոտ ուղեցույց | Ուսումնական ձեռնարկ, ԵՊՀ հրատ., 2004, 80 էջ
 

Article

Սարգսյան Արտաշես

Եղանակաժամանակային համաձայնությունը ժամանակակից հայերենի պայմանի պարագա երկրորդականով բարդ ստորադասական նախադասություններում | Աբեղյանական ընթերցումներ: 2018, 2, էջ 158-166 |

Artashes Sargsyan

Բարդ նախադասության բաղադրիչների դիմավոր բայերի համաձայնեցումը հայերենում | «Բանբեր Երևանի համալսարանի. Հայագիտություն», 2018 № 2 (26), էջ 62-70 |

Արտաշես Սարգսյան

Թվային համաձայնությունը հայերենի բարդ նախադասություններում | Հայագիտության հարցեր: 2017թ․, 1(10), 149-161 էջ, Հայաստան

Արտաշես Սարգսյան

Քերականական համաձայնության մեկնաբանումը գրաբարի դասագրքերում | Մանկավարժական միտք: 2017թ․, 1-2 (64-65), 10-14 էջ, Հայաստան

Artashes Sarkisyan

Բաղադրյալ ստորոգյալի բաղադրիչների համաձայնությունը ժամանակակից հայերենում | «Բանբեր Երևանի համալսարանի. Բանասիրություն», 2017 № 2 (23), էջ 40-51 |

Artashes Sarkisyan

Ածականի՝ -գույն մասնիկով կազմվող գերադրականի իմաստային առանձնահատկությունները | «Բանբեր Երևանի համալսարանի. Բանասիրություն», 2015 № 3 (18), էջ 45-51 |

Artashes Sargsyan

Քերականական համաձայնության սահմանումը | «Բանբեր Երևանի համալսարանի», «Բանասիրություն», 144.2, 2014 (№ 3), էջ 45-52 |

A. L. Sargsyan

Լևոն Կորյունի Եզեկյան | «Բանբեր Երևանի համալսարանի», «Բանասիրություն», 134.2, Երևան 2011թ., էջ 83-84 |

Ա. Լ. Սարգսյան

Վ. Համբարձումյան. Ակնարկներ հայ բառարանագրության պատմության (17-րդ դ. վերջ – 19-րդ դ.) | Պատմա-բանասիրական հանդես, 2007, համար 3, 251-252

Artashes L. Sargsyan

Լ. Կ. Եզեկյան, Հայոց լեզու | «Բանբեր Երևանի համալսարանի», 2 (119), Երևան 2006թ., էջ 188-191 |

Artashes L. Sargsyan

Ռ. Կ. Սաքապետոյան, Արևելահայերենի և արևմտահայերենի բառապաշարային առանձնահատկությունները | «Բանբեր Երևանի համալսարանի», 2 (116), Երևան 2005թ., էջ 188-189 |

Ա. Սարգսյան

Արևմտահայերենի բառապաշարի նոր ուսումնասիրություն | Գրախոսություն Ռ. Սաքապետոյանի «Արևելահայերենի և արևմտահայերենի բառապաշարային առանձնահատկությունները» մենագրության մասին, «Ազգ», 29 նոյեմբերի, 2005, էջ 6

Ա. Լ. Սարգսյան

Շարահյուսության նոր ձեռնարկ (գրախոսություն Ա. Պապոյանի և Խ. Բադիկյանի «Ժամանակակից հայոց լեզվի շարահյուսություն» ձեռնարկի մասին) | Լեզու և լեզվաբանություն, 2004, համար 1-2, 104-106

Ա. Սարգսյան

Երբ բառերը դառնում են կամուրջներ | Գրախոսություն Ռ. Սաքապետոյանի «Արևմտահայերեն արևելահայերեն ուղղախոսական բացատրական բառարանի» մասին, «Ազգ», 20 հունիսի, 2001, էջ 6

Ա. Լ. Սարգսյան

Գոյականի առկայացման կարգի սահմանափակումները ժամանակակից հայերենում | Հայոց լեզու և գրականություն, 2000, համար 1, 76-79

Ա. Սարգսյան

Արարելն է կյանքի խորհուրդը | Մարտի 8-ին լրացավ Հր. Աճառյանի ծննդյան 123-ամյակը), «Առաքյալ», համար 2 (22), մարտ, 1999, էջ 1,3

Ա. Լ. Սարգսյան

Դարձվածային միավորները արևելահայ և արևմտահայ տարբերակներում | Հանդես Երևանի համալսարանի, 1997, համար 1, 47-51
 

Thesis

Ա. Լ. Սարգսյան

Ռ. Սաքապետոյան, Արևմտահայերեն-արևելահայերեն նոր բառարան | Գրախոսություն, «Ազգ», 13 հուլիսի, 2011, 83-84

Ա. Լ. Սարգսյան

Ճարտասանական հարցը և բացականչությունը «Լերան քարոզում» (Մատթեոսի Ավետարանի Ե, Զ, Է գլուխներում) | «Քրիստոնյա Հայաստան», 2010, փետրվար Բ, համար 4, 5-6

Ա. Լ. Սարգսյան

Ճարտասանական հարցը որպես ժխտման արտահայտության միջոց Մատթեոսի Ավետարա-նի Ե, Զ, Է գլուխներում՝ Լերան քարոզում | «Քրիստոնեությունը և գեղարվեստական գրականությունը» ժողովածու, թեզիսներ Հայաստանում քրիստոնեության՝ որպես պետական կրոնի ընդունման 1700-ամյակին նվիրված գիտական նստաշրջանի, ԵՊՀ և Ռուս-հայկական համալսարան, 2001, 64-65

Ա. Լ. Սարգսյան

Ինչո՞ւ են հոլովվում կապերը | Թեզիսներ Հայաստանում քրիստոնեության՝ որպես պետական կրոնի ընդունման 1700-ամյակին նվիրված գիտական նստաշրջանի, ԵՊՀ հրատ., 2001, 26